کانون‌های تولید دانش در پروژه‌های توسعه و عمران روستایی


عنوان (انگلیسی): Centers of Knowledge Production in Rural Development Projects, Case Study: Rural Physical Guide Plans
نشریه: پژوهشهاي روستائي (دوره: ۳، شماره: ۱۱)
نویسنده: حسن دارابی ، بهادر افشیدکیا


کلیدواژه‌ها[ویرایش]

توليد دانش ، اثر پروانه‌اي ، کانون‌ ، فرآيندهاي تبديل دانش ، طرح هادی روستایی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): canon , knowledge , guide plan , butterfly effect , rural

چکیده[ویرایش]
بر مبناي رويکرد تأثيرات پروانه‌اي،‌ اگر شرايط مناسب ايجاد شود،‌ حرکتي ضعيفي چون بال پروانه،‌ منجر به تحولاتي بزرگ خواهد شد.
با الهام از اين ايده،‌ در پژوهش حاضر تلاش شده است به تحليل کانون‌هاي ايجاد دانش در جريان يک پروژه موردي پرداخته شود و با ايجاد مدل تحليلي خاص حاصل ترکيب دو مدل نانوکا - تاکئوچي با DPSIRاين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس،‌ کانون‌هاي توليد دانش در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي به عنوان مصداق طرح‌هاي عمران روستايي شناسايي شده و چگونگي توليد و تبديل دانش سازماني و نحوه مديريت فرآيندهاي آن تبيين شده است.
پژوهش حاضر با بهره‌گيري از آموزه‌هاي رشته‌هاي مديريت دانش و برنامه‌ريزي جغرافياي روستايي در مورد اجراي طرح‌هاي هادي روستايي به نگارش درآمده است.
به منظور گردآوري داده‌هاي لازم ۳۰ نفر متخصص به عنوان خبره مرتبط با نظام برنامه‌ريزي،‌ طراحي،‌ اجرا و نظارت طرح‌هاي مذکور انتخاب شدند.
صحت نتايج به دست آمده از پرسشنامه‌ها با ضريب کرونباخ بررسي گرديد كه در پرسشنامه يكم و دوم معادل ۸۴‌/۰ و ۷۹‌/۰ به دست آمد.
در نهايت نظام موجود براي شناسايي کانون‌ها و کسب دانش مورد بررسي قرار گرفت. بررسي صورت‌گرفته نشان داد که شکافي عميق بين دانش ضمني و عيني وجود دارد و نظام موجود به صورت گذرا و مقطعي به دانش توليدي در کانون‌هاي دانش توجه دارد. به همين دليل حجم بالايي از دانش ناخودآگاه از نظام و فرآيند تدوين و اجراي پروژه حذف مي‌شود ک مي‌تواند با ايجاد تغييرات شگرف بستر تحولات مهمي را در فرآيندهاي طرح هادي فراهم سازد.

منبع[ویرایش]

کانون‌های تولید دانش در پروژه‌های توسعه و عمران روستایی    

رده‌های این صفحه : مقالات علمی
جعبه‌ابزار