کانون کارآفرینی ایران


معرفی کانون کارآفرینی ایران
کانون کارآفرینی ایران چیست؟

اهداف
توسعه شبکه های بومی کارآفرینی در کشور
حمایت از فعالیت های مشوق کارآفرینی
بهبود و افزایش دسترسی به آموزش های نوین کارآفرینی
بهبود قوانین کسب و کار مرتبط با محیط کارآفرینی
افزایش کمی و کیفی محتوای رسانه ای مرتبط با کارآفرینی
کمک به توسعه مراکز رشد و شتاب دهی مطابق با الگوهای بین المللی
افزایش تنوع و میزان سرمایه در دسترسی کارآفرینان
تسهیل ورود سرمایه های داخلی و خارجی به محیط کارآفرینی
توانمند سازی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کارآفرینی
چشم انداز
ایران، جامعه ای مهیا برای کارآفرینی
ماموریت
ظرفیت سازی و بهبود محیط کارآفرینی کشور از طریق توانمندسازی ، تسهیل ارتباط و ارائه راهکارها به بازیگران اکوسیستم کارآفرینی در سطح استانی و ملی، با بهرگیری از الگوهای موفق بین المللی

کانون کارآفرینی ایران    جعبه‌ابزار