کای یانگ بائو


معابد روستای دو هزار ساله

روستای "کای یانگ بائو" در استان هه بی واقع در شمال چین قرار دارد. این روستای باستانی پیشینه ای دیرینه دارد که می تواند به دوران "ایالات جنگ جو" در دو هزار سال پیش، بازگردد. اما روستای کنونی کای یانگ بائو، در سلسله "تانگ" بنا شده است.

رادیو چین: روستای "کای یانگ بائو" در استان هه بی واقع در شمال چین قرار دارد. این روستای باستانی پیشینه ای دیرینه دارد که می تواند به دوران "ایالات جنگ جو" در دو هزار سال پیش، بازگردد. اما روستای کنونی کای یانگ بائو، در سلسله "تانگ" بنا شده است.
معماری این روستا به ویژه معابد آن معروف است. اما این آثار هم اکنون رو به تخریب است.
لوح های سنگی شکسته، دیوارهای رو به ویرانی و نقاشی های دیواری رنگ باخته نشانه هایی از متروکه شدن این روستا است.
مسوولان محلی از سال ها پیش برای بازسازی این معماری برنامه ریزی کرده اند، اما به دلیل نبود بودجه، برنامه پیشرفتی نداشته است. اگر تدابیر فوری برای بازسازی محل در پیش گرفته نشود، باقی ماندن این روستا در آینده امکان پذیر نخواهد بود.
http://www.bartarinha.ir/fa/news/۱۷۹۸۹۵/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AF-%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%AF%D۹%۸۸-%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۷جعبه‌ابزار