کتاب های جامعه شناسی روستایی


•عنوان : تحولات اجتماعي در روستاهاي ايران
پديدآور اصلي: لهسائي زاده ، عبدالعلي
وضعيت نشر/تهيه: شيراز : نويد ,۱۳۸۲
مشخصات ظاهري: ۳۹۹ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: ايران - اوضاع روستايي / جامعه شناسي روستايي


•عنوان : جامعه شناسي كشاورزي
پديدآور اصلي: لهسائي زاده ، عبدالعلي
وضعيت نشر/تهيه: تهران : اطلاعات ,۱۳۷۲
مشخصات ظاهري: ۲۶۸ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: كشاورزي - جنبه هاي جامعه شناسي / جامعه شناسي روستائي / جامعه شناسي روستايي - ايران

•عنوان : مديريت روستائي در ايران (تحقيقي از بنياد مسكن انقلاب اسلامي )
پديدآور اصلي: طالب ، مهدي ,
وضعيت نشر/تهيه: تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ,۱۳۷۱
مشخصات ظاهري: ۱۲۰ ص .: نمودار، جدول
موضوع: ايران - اوضاع روستائي / جامعه شناسي روستائي

•عنوان : مقدمه اي بر جامعه شناسي با تاكيد بر جامعه شناسي روستايي
پديدآور اصلي: چيتامبار، جان بنديك يسوپراكاش ، ۱۹۲۰
وضعيت نشر/تهيه: تهران : ني ,۱۳۷۳
مشخصات ظاهري: ۲۹۱ ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستائي

•عنوان : جامعه شناسي روستائي ، روش پژوهش روستاها
پديدآور اصلي: پورافكاري، نصرالله
وضعيت نشر/تهيه: تبريز : نوبل ,۱۳۵۲
مشخصات ظاهري: ۶۳ ص .: نقشه
موضوع: جامعه شناسي روستائي / توسعه روستاها


•عنوان : مسائل جامعه شناسي روستايي
پديدآور اصلي:
وضعيت نشر/تهيه: تهران : روزبهان ,۱۳۶۸
مشخصات ظاهري: ۲ ج .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : جامعه شناسي روستايي ( رشته علوم اجتماعي )
پديدآور اصلي: تقوي، نعمت الله
وضعيت نشر/تهيه: [۱]     : دانشگاه پيام نور ,۱۳۷۴
مشخصات ظاهري: شش ، ۲۱۶ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : اورازان : وضع محل ، آداب و رسوم ، فلكلور، لهجه
پديدآور اصلي: آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲ - ۸۴۳۱ ,
وضعيت نشر/تهيه: تهران : فردوس ,۱۳۷۳
مشخصات ظاهري: ۹۸ ص .: مصور، نقشه
موضوع: اورازان -- اوضاع اجتماعي / جامعه شناسي روستايي


•عنوان : جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران
پديدآور اصلي: ازكيا، مصطفي ، ۱۳۲۰
وضعيت نشر/تهيه: [۲]     : اطلاعات ,۱۳۶۵
مشخصات ظاهري: هفت ، ۳۲۴ ص .: نقشه ، جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي / روستاها -- ايران / رشد اقتصادي -- جنبه هاي اجتماعي / ايران -- اوضاع روستايي / عمران روستايي -- ايران


•عنوان : جغرافياي تاريخي شهر بندر گز و روستاهاي تابعه آن
پديدآور اصلي: صحابي فرد سنگسري، فرهاد
وضعيت نشر/تهيه: ,۱۳۷۲
مشخصات ظاهري: ۲۲۰ ص .: مصور، نقشه ، جدول
موضوع: بندر گز -- جغرافياي تاريخي / بندر گز -- جغرافيا / جامعه شناسي روستائي -- تحقيق


•عنوان : بررسي جمعيت و مسائل نيروي انساني جامعه روستائي
پديدآور اصلي: آسايش ، حسين
وضعيت نشر/تهيه: تبريز : دانشكده ادبيات تبريز ,۱۳۴۷
مشخصات ظاهري: ج .: جدول ، نمودار، نقشه
موضوع: جامعه شناسي روستائي / نيروي انساني

•عنوان : تات نشين هاي بلوك زهرا: (سزجوه - برموه )
پديدآور اصلي: آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲ - ۸۴۳۱ ,
وضعيت نشر/تهيه: تهران : اميركبير ,۱۳۵۲
مشخصات ظاهري: ۱۷۸ ص .: مصور، نقشه ، عكس
موضوع: بلوك زهرا -- اوضاع اجتماعي / بلوك زهرا -- آداب و رسوم / جامعه شناسي روستايي /


•عنوان : جامعه شناسي روستائي : نظري در زندگاني اجتماعي روستائيان ايران
پديدآور اصلي: ترابي ، علي اكبر
وضعيت نشر/تهيه: تبريز : كتابفروشي سروش
مشخصات ظاهري: ۱۱۹ ص
موضوع: جامعه شناسي روستايي - ايران / ايران - اوضاع روستايي

•عنوان : جامعه شناسي روستاي ايران (۱۰ مقاله )
پديدآور اصلي: خسروي، خسرو، ۱۳۰۶-
وضعيت نشر/تهيه: تهران : فرس ,۱۳۸۰
مشخصات ظاهري: ۱۳۷ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي - ايران / ايران - اوضاع روستايي / روستاها - ايران - اوضاع اجتماعي /

•عنوان : مونوگرافي ده طالب آباد
پديدآور اصلي: صفي نژاد، جواد، ۱۳۰۸
وضعيت نشر/تهيه: تهران : دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ,۱۳۴۵
مشخصات ظاهري: يازده ، [۳]     ص .: مصور، نقشه ، جدول ، نمونه ، نمودار
موضوع: طالب آباد -- اوضاع اجتماعي / جامعه شناسي روستايي -- ايران -- طالب آباد /

•عنوان : جامعه شناسي توسعه منطقه اي با مثالهايي از ۸۰ نمونه عيني از الگوهاي توسعه منطقه اي دهستانها
پديدآور اصلي:
وضعيت نشر/تهيه: ,۱۳۸۱
مشخصات ظاهري: ۲۱۶ ص ۰: نقشه
موضوع: جامعه شناسي روستايي -- ايران / رشد اقتصادي -- جنبه هاي اجتماعي

•عنوان : جامعه شناسي روستايي
پديدآور اصلي: نيك خلق ، علي اكبر، ۱۳۱۱ - , /
وضعيت نشر/تهيه: تهران : چاپخش ,۱۳۸۲
مشخصات ظاهري: ۲۴۸ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : جامعه شناسي مسائل اجتماعي و فرهنگي روستا
پديدآور اصلي: وثوقي، منصور مولف , /۱۳۲۰ -
وضعيت نشر/تهيه: تهران : سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ,۱۳۸۴
مشخصات ظاهري: ۱۵۹ ص
موضوع: جامعهشناسي روستايي -- ايران / ايران -- اوضاع روستايي

•عنوان : پژوهشهاي كشاورزي و روستاييان فقير: مروري بر تحليلهاي علوم اجتماعي
پديدآور اصلي: بيگز، استيون
وضعيت نشر/تهيه: تهران : وزارت جهادسازندگي مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي ,۱۳۷۶
مشخصات ظاهري: ز، ۲۰۷ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: كشاورزي -- تحقيق -- جنبه هاي اجتماعي / فقراي روستايي -- جنبه هاي اجتماعي / علوم اجتماعي -- تحقيق

•عنوان : جامعه شناسي روستايي ( رشته علوم اجتماعي )
پديدآور اصلي: تقوي، نعمت الله
وضعيت نشر/تهيه: [۴]     : دانشگاه پيام نور ,۱۳۷۴
مشخصات ظاهري: شش ، ۲۱۶ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : جامعه روستايي و نيازهاي آن : پژوهشي در ۳۲ روستاي برگزيده استان يزد
پديدآور اصلي: رفيع پور، فرامرز، ۱۳۲۰
وضعيت نشر/تهيه: تهران : شركت سهامي انتشار ,۱۳۶۴
مشخصات ظاهري: ۳۶۰ ص .: جدول ، نمودار، نقشه ، مصور
موضوع: ايران - اوضاع روستايي / جامعه شناسي روستايي

•عنوان : مقدمه اي بر جامعه شناسي روستايي ايران
پديدآور اصلي: نيك خلق ، علي اكبر، ۱۳۱۱
وضعيت نشر/تهيه: ,۱۳۵۸
مشخصات ظاهري: [۵]     ص
موضوع: جامعه شناسي روستائي / ايران - اوضاع روستائي

•عنوان : مطالعات روستايي در ايران
پديدآور اصلي: گروه تحقيقات اقتصادي ,
وضعيت نشر/تهيه: ,۱۳۵۱
مشخصات ظاهري: ز، ۱۷۶ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي


عنوان : ششدانگي ، پژوهشي در زمينه جامعه شناسي روستايي
پديدآور اصلي: عجمي ، اسماعيل
وضعيت نشر/تهيه: شيراز : دانشگاه پهلوي ,۱۳۴۸
مشخصات ظاهري: ۱۶۱ ص .: جدول ، نقشه ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستايي


•عنوان : جامعه شناسي ده در ايران
پديدآور اصلي: خسروي، خسرو، ۱۳۰۶
وضعيت نشر/تهيه: تهران : مركز نشر دانشگاهي ,۱۳۷۲
مشخصات ظاهري: هشت ، ۱۲۸ ص .: نقشه ، جدول ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستايي - ايران / ايران - اوضاع روستايي / روستاها - ايران

•عنوان : مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستائي
پديدآور اصلي: ازكيا، مصطفي
وضعيت نشر/تهيه: تهران : اطلاعات ,۱۳۷۴
مشخصات ظاهري: ۲۴۷ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي / ايران - اوضاع روستائي / رشد اقتصادي - جنبه هاي اجتماعي /

•عنوان : ساختهاي اجتماعي جوامع روستايي
پديدآور اصلي:
وضعيت نشر/تهيه: تهران : ايران كتاب ,۱۳۵۵
مشخصات ظاهري: ۱۴۴ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستائي

•عنوان : مسائل جامعه شناسي روستايي و كشاورزي در جامعه ي اروپاي سال دو هزار
پديدآور اصلي:
وضعيت نشر/تهيه: تهران : ايران كتاب ,۱۳۵۳
مشخصات ظاهري: ۹۶ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : جامعه شناسي روستايي
پديدآور اصلي: وثوقي، منصور مولف , /- ۱۳۲۰
وضعيت نشر/تهيه: تهران : كيهان ,۱۳۶۶
مشخصات ظاهري: ۲۸۸ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي -- ايران / ايران -- اوضاع روستايي•عنوان : جامعه دهقاني در ايران
پديدآور اصلي: خسروي، خسرو، ۱۳۰۶
وضعيت نشر/تهيه: تهران : پيام ,۱۳۵۷
مشخصات ظاهري: ۱۵۶ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: جامعه شناسي روستايي -- ايران / ايران -- اوضاع روستايي / روستاها -- ايران -- اوضاع اجتماعي


•عنوان : جامعه شناسي روستاي ايران
پديدآور اصلي: خسروي، خسرو مولف , /- ۱۳۰۶
وضعيت نشر/تهيه: تهران : دانشكده علوم اجتماعي و تعاون ,۱۳۵۱
مشخصات ظاهري: ز، ۲۰۳ ص .: مصور
موضوع: جامعه شناسي -- ايران / ايران -- اوضاع روستايي / روستاها -- ايران -- اوضاع روستايي /


•عنوان : پژوهشي در جامعه روستايي ايران
پديدآور اصلي: خسروي، خسروي ,
وضعيت نشر/تهيه: تهران : پيام ,۱۳۵۵
مشخصات ظاهري: ۹۸ ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسي روستايي

•عنوان : تيپ شناسي روستايي
پديدآور اصلي: زرفروشان ، احد
وضعيت نشر/تهيه: تبريز : نوبل ,۱۳۵۴
مشخصات ظاهري: ۶۲ ص .: مصور
موضوع: جامعه شناسي روستایی

•عنوان : مقدمه بر روستاشناسي ايران
پديدآور اصلي: وديعي ، كاظم ، ۱۳۰۷-
وضعيت نشر/تهيه: تهران : انتشارات كتابفروشي دهخدا ,۱۳۵۲
مشخصات ظاهري: ۳۲۶ ص .: نمودار، جدول ، مصور
موضوع: جامعه شناسي روستايي

عنوان : نظریه های توسعه روستایی
پدیدآور :محمد حسین پاپیلی یزدی
وضعیت نشر : سازمان تدوین کتب علوم انسانی

عنوان : مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران
پديدآور اصلي: رضواني، محمدرضا مولف /- ۱۳۴۴ وضعيت نشر/تهيه: تهران : قومس ,۱۳۸۳ مشخصات ظاهري: ۲۹۰ ص .: جدول ، نمودار
موضوع: عمران روستايي -- ايران -- برنامه ريزي / عمران -- روستايي -- طرحها -- ايران / عمران روستايي -- طرحها -- مديريت
عنوان : برنامه ريزي روستايي در ايران (رشته جغرافيا)
پديدآور اصلي: آسايش، حسين مولف , /- ۱۳۱۱ وضعيت نشر/تهيه: [۶]     : دانشگاه پيام نور ,۱۳۷۶ مشخصات ظاهري: و، ۱۹۷ ص .: مصور، جدول ، نمودار موضوع: آموزش از راه دور -- ايران / عمران روستايي -- ايران -- برنامه ريزي -- آموزش برنامهعنوان : فصلنامه مطالعات ملي: عشاير وهويت ايراني (۱) مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:۳۲۱ ، جلد نرم ، ۱۶.۵•۲۳.۵ - وضعیت نشر : تهران : انتشارات موسسه مطالعات ملي ، ۲۰۰۴ - چاپ اول‌
عنوان : توسعه روستايي با تاكيد بر جامعه روستايي ايران
گرد آوردنده : ازكيا ، مصطفي :غلامرضا غفاري مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:۳۲۴ ، جلد نرم ، ۱۶.۵•۲۳.۵ - وضعیت نشر : تهران نشر ني ، ۲۰۰۴ - چاپ اول‌

عنوان : جهانگردي عشاير گرد آورنده : زنده دل ، حسن : مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:۱۹۲ ، جلد سخت ، ۱۴.۵•۲۱.۵ - وضعیت نشر : تهران : انتشارات سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، ۲۰۰۰ - چاپ اول‌
عنوان :مباني جامعه شناسي و مردم شناسي ايلات و عشاير
گرد آورنده :طبيبي ، حشمت الله مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:۴۲۰ ، جلد نرم ، ۱۶.۵•۲۳.۵ - تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ۲۰۰۰ - چاپ سوم


عنوان :مهاجرت روستاييان به شهرها و تاثيرات اقتصادي، سياسي آن در دوران پهلوي دوم گرد آورنده : مرتضوي تبريزي ، مسعود
مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:۲۷۰ ، جلد نرم ، ۱۶.۵•۲۳.۵ - وضعیت نشر : تهران : انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ۲۰۰۴ - چاپ اول‌


عنوان : اصول برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي
پديدآور اصلي: قادري، زاهد وضعيت نشر/تهيه: تهران : سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ,۱۳۸۳ مشخصات ظاهري: ۱۴۴ ص.: نمودار
موضوع: جهانگردي زيست محيطي
وبلاگ جامعه شناسی روستایی و عشایریجعبه‌ابزار