کدهای تلفن های شهرهای ایران


يکي از دانستنيهايي که در برنامه ريزي سفر به آن نياز داريم علاوه بر نقشه راه ها و جاده ها، کد تلفن شهر هاي کشور است؛ در مواقعي که اطلاعاتي مطمئن و سهل الوصول در دسترس نيست ميتوان با گرفتن کد شهر و پس از آن ۴ تا ۸ عدد سه با اطلاعات تلفن محل مورد نظر تماس حاصل کرد. که با توجه به اينکه افرادي که در آنجا کار مي کنند اکثرا افرادي محلي هستند مي توانند اطلاعات مفيدي را در اختيار بگذارند. پيشنهاد مي شود پيش از سفر حتما تماسي گرفته و دست کم چند تلفن ضروري از ادارات و سازمانهاي عمومي مثل راهنمايي و رانندگي ؛ دفتر ميراث فرهنگي و ... را دريافت کنيد.
کد تلفن شهر هاي مختلف به تفکيک استان در اين صفحه موجود است:
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي:
آبریز ۰۴۳۲۴۲۳ آبش احمد ۰۴۲۷۴۲۶ آتش بیگ ۰۴۲۴۶۸۵ آچاچی ۰۴۲۴۲۲۷ آخولا ۰۴۱۲۲۷۵ آخوندقشلاق ۰۴۲۲۵۴۲ آذرشهر ۰۴۱۲۴۲۲ آرپادره سی ۰۴۱۲۲۸۲ آرموداق ۰۴۲۴۴۲۶ آروق ۰۴۲۲۸۳۲ آشنار ۰۴۲۴۳۳۶ آغ زیارت ۰۴۲۴۶۷۳ آغ کهریز ۰۴۷۲۲۶۱ آغبلاغ سفلی ۰۴۲۷۳۲۸ آغبلاغ گراوانلو ۰۴۲۴۶۸۱ آغچه کهل ۰۴۲۲۷۳۹ آغمنار ۰۴۲۲۸۴۷ آغمیون ۰۴۳۲۲۳۶ آغکندقره خضر ۰۴۲۲۸۲۸ آق براز ۰۴۲۷۲۶۴ آق گنبد ۰۴۱۲۳۶۴ آقابابافرامرزی ۰۴۲۷۳۴۹ آلان ۰۴۳۲۷۱۶ آلانق ۰۴۳۲۴۳۷ آلقو ۰۴۲۲۵۳۴ آمستیجان ۰۴۷۲۲۵۱ آمقان ۰۴۱۲۳۶۳ آمندسراب ۰۴۳۲۵۲۱ آمندشبستر ۰۴۷۲۳۲۸ آهق ۰۴۲۲۷۴۲ آوین مسجدلو ۰۴۲۴۴۲۷ ابراهیم سمیع ۰۴۲۷۵۳۶ ابرغان سراب ۰۴۳۲۲۳۴ ابرغان مرند ۰۴۹۲۲۳۲ اذغان ۰۴۲۷۲۳۵ اربط ۰۴۱۲۳۶۸ اربطان /سراب ۰۴۳۲۵۱۳ اربطان /مرند ۰۴۹۲۲۲۳ اردلان ۰۴۳۲۷۲۴ اردها ۰۴۳۲۲۳۵ ارزنق ۰۴۳۲۷۲۵ ارزیل ۰۴۲۷۳۲۶ ارسی /مرند ۰۴۹۲۲۵۳ ارسی /هادیشهر ۰۴۹۲۳۱۷ ارلان ۰۴۹۲۲۵۷ اسبفروشان ۰۴۳۲۲۲۴ اسدداغی ۰۴۹۲۲۸۸ اسفستان ۰۴۳۲۲۲۹ اسفنجان ۰۴۱۲۳۴۷ اسفهلان ۰۴۱۲۲۷۲ اسنجان ۰۴۱۲۲۳۹ اسکانلوی علیا ۰۴۲۷۵۳۱ اسکلو ۰۴۲۷۴۴۶ اسکندان ۰۴۱۲۳۴۹ اسکندر ۰۴۳۲۴۴۵ اسکو ۰۴۱۲۳۲۲ اشتبین ۰۴۹۲۳۱۱ اشتلق علیا ۰۴۳۲۴۳۲ افشار ۰۴۹۲۳۲۷ افشردی ۰۴۳۲۵۱۱ افیل ۰۴۲۷۲۴۲ اللو ۰۴۲۷۲۳۸ النجارق ۰۴۲۴۴۳۱ الوارسفلی ۰۴۱۲۲۴۵ الوارعلیا ۰۴۱۲۲۵۹ الوانق ۰۴۱۲۴۳۱ امیردیزج ۰۴۱۲۴۴۱ امیرزکریا ۰۴۷۲۲۵۷ انامق ۰۴۹۲۲۱۹ انباردان ۰۴۳۲۴۲۴ انجرد ۰۴۲۷۲۵۶ اندبیل ۰۴۷۲۳۳۷ اندراب ۰۴۳۲۲۴۲ اندرگان ارسباران ۰۴۲۷۳۳۵ انرجان ۰۴۱۲۲۷۹ اهر ۰۴۲۶۲۲۲ اوزی ۰۴۲۷۴۶۳ اوشندل ۰۴۲۴۶۳۷ اوغان ۰۴۳۲۲۳۹ اولی قشلاق ۰۴۲۷۴۶۱ اولی کندی ۰۴۱۲۲۵۴ اولیق ۰۴۲۷۳۴۷ اونلیق ۰۴۲۴۴۲۴ ایرانق ۰۴۳۲۴۳۵ ایری سفلی ۰۴۹۲۳۱۴ ایشلیق ۰۴۲۴۴۲۳ ایلخچی ۰۴۱۲۳۳۲ اینجار ۰۴۲۷۲۶۷ ایوق ۰۴۳۲۷۱۹ ایوند ۰۴۷۲۳۴۳ اکوزگنبدی ۰۴۲۴۶۴۲ اکین آباد ۰۴۳۲۴۴۱ باباباغی ۰۴۱۲۲۶۹ بابره سفلی ۰۴۹۲۲۸۱ بارانلو ۰۴۱۲۲۶۴ باروج ۰۴۹۲۲۲۸ باروق ۰۴۳۲۶۱۹ باسمنج ۰۴۱۲۲۳۲ باشماق ۰۴۲۴۲۲۴ باشیزاوجان ۰۴۳۲۴۴۷ باغ معروف ۰۴۱۲۲۵۳ باغ وزیر ۰۴۷۲۳۴۴ بالسین ۰۴۲۴۴۲۵ باویل علیا/سفلی ۰۴۱۲۳۴۸ بایقراکوه ۰۴۲۴۶۴۳ بایقوت ۰۴۲۲۸۳۴ بخشایش ۰۴۳۲۶۳۴ برآغوش ۰۴۳۲۷۲۶ بستان آباد ۰۴۳۲۴۱۲ بسطاملو ۰۴۲۷۵۲۷ بلفه تیمور ۰۴۲۴۳۳۹ بلوک آباد ۰۴۲۲۷۳۳ بناب تبریز ۰۴۱۲۷۲۲ بناب مرند ۰۴۹۲۲۲۲ بندر/شرفخانه ۰۴۷۲۲۱۶ بنه کهل ۰۴۳۲۴۳۸ بنیس ۰۴۷۲۲۲۸ بهرام ۰۴۹۲۲۳۵ بهرمان ۰۴۳۲۲۳۲ بوکت ۰۴۲۲۶۳۹ بیجند ۰۴۳۲۲۳۷ بیرق ۰۴۱۲۲۴۸ بیگ کندی ۰۴۲۴۶۳۹ بیگجه خاتون ۰۴۷۲۲۳۳ بیلوردی ۰۴۳۲۵۱۵ پارام ۰۴۳۲۶۳۷ پاشابیک ۰۴۲۴۶۸۴ پایانه ۰۴۷۲۳۳۶ پردول ۰۴۷۲۳۳۱ پورسخلو ۰۴۲۴۲۳۷ پیام ۰۴۹۲۲۴۵ پیربالا ۰۴۹۲۲۶۴ پیغام ۰۴۲۷۴۳۱ تاتارعلیا ۰۴۲۷۵۳۲ تازه قلعه ۰۴۲۲۸۳۵ تازه کند ۰۴۱۲۲۶۸ تازه کند/چلقائی /قشلاق ۰۴۲۲۵۳۵ تازه کندآخوند ۰۴۹۲۲۴۲ تازه کندسفلی ۰۴۲۲۷۲۴ تبریز ۰۴۱۱ تپه اسماعیل آباد ۰۴۲۲۸۴۵ تجرق مراغه ۰۴۲۲۶۴۵ تجرق میانه ۰۴۲۴۴۳۴ تخمدل ۰۴۲۷۳۵۳ ترک ۰۴۲۴۴۲۲ ترکمن چای ۰۴۲۴۳۲۲ تسوج /دیزج شیخ مرجان ۰۴۷۲۲۴۶ توپچی ۰۴۷۲۲۵۹ تورچی ۰۴۲۲۸۳۶ توشمانلو/لیوانلر ۰۴۲۴۴۲۸ تیل ۰۴۷۲۲۳۸ تیکمه داش ۰۴۳۲۳۱۲ تکلدان ۰۴۳۲۲۴۹ جاجان ۰۴۲۷۳۲۹ جان بهان ۰۴۳۲۴۳۹ جانانلو ۰۴۲۷۵۲۲ جانقور ۰۴۳۲۶۳۶ جلده باخان ۰۴۳۲۲۵۴ جلفا ۰۴۹۲۳۰۲ جهیزدان ۰۴۳۲۲۵۵ جواش ۰۴۹۲۲۵۸ جوان قلعه ۰۴۲۲۶۳۵ جوشین ۰۴۲۷۳۵۴ جوقان بزرگ ۰۴۳۲۳۲۱ جوقان کوچک ۰۴۳۲۴۳۱ جیغه ۰۴۳۲۵۲۲ چاوان ۰۴۱۲۲۸۴ چای کندی اهر ۰۴۲۷۴۴۲ چای کندی سراب ۰۴۳۲۵۲۷ چتاب /علیا/سفلی ۰۴۲۴۲۲۸ چرچر ۰۴۹۲۲۴۱ چرزه خون ۰۴۳۲۴۲۵ چرلو ۰۴۳۲۲۵۱ چرم خوران ۰۴۳۲۳۱۷ چرکنلو ۰۴۲۴۲۳۵ چشمه کنان ۰۴۷۲۲۳۹ چغوش ۰۴۳۲۲۴۴ چهرگان ۰۴۷۲۲۵۲ چیقلو ۰۴۲۲۵۴۷ حاجی آقا ۰۴۳۲۴۲۶ حدادان /آتی کندی ۰۴۲۷۴۳۵ حسن کندی رود ۰۴۲۴۶۲۶ حسین آباد ۰۴۲۲۸۴۸ حلمسی ۰۴۲۴۳۳۴ حوری ۰۴۲۲۶۴۲ حوری درق ۰۴۲۷۲۶۹ حیدرکانلو ۰۴۲۷۵۳۸ خاتون آباد ۰۴۲۴۳۲۴ خاصبان ۰۴۱۲۳۶۵ خالان ۰۴۲۷۴۴۷ خامنه /دریان ۰۴۷۲۲۳۴ خانقاه ۰۴۳۲۶۳۱ خانقاه تبریز ۰۴۱۲۴۴۸ خانقاه میانه ۰۴۲۴۴۲۹ خانه برق قدیم ۰۴۲۲۵۳۸ خاکی ۰۴۳۲۷۲۳ خراجو ۰۴۲۲۷۲۷ خراسانک ۰۴۲۴۶۴۶ خرم آباد ۰۴۲۷۲۵۲ خرمازرد ۰۴۲۲۷۷۷ خروانق ۰۴۲۷۳۶۲ خسروشهر ۰۴۱۲۲۶۶ خشکناب ۰۴۳۲۶۳۲ خضرلو ۰۴۲۲۶۲۷ خلجان ۰۴۱۲۲۷۷ خلف بیگلو ۰۴۲۷۵۵۴ خمارلو ۰۴۲۷۵۲۳ خواجه ۰۴۳۲۵۱۲ خواجه دیزج ۰۴۱۱۲۸۵ خواجه شاهی ۰۴۲۴۶۷۶ خواجه غیاث ۰۴۲۴۳۳۵ خواجه مرجان ۰۴۷۲۳۴۹ خوبستان ۰۴۲۴۲۳۱ خورخور ۰۴۱۲۳۵۴ خوشه مهر ۰۴۲۲۵۳۳ خونیق ۰۴۲۷۲۳۲ داراب ۰۴۳۲۲۲۵ داران ۰۴۹۲۳۱۶ داش آتان ۰۴۲۲۷۳۴ داشکسن اهر ۰۴۲۷۳۴۲ داشکسن تبریز ۰۴۱۲۴۵۵ دامناب ۰۴۲۷۲۵۴ دامنجان ۰۴۳۲۲۴۱ دانباران ۰۴۳۲۲۲۶ دایلار ۰۴۲۷۲۴۴ دریلو ۰۴۲۷۵۳۳ دستجرد/بلوکان ۰۴۲۴۳۲۵ دلی قیز ۰۴۲۴۴۴۴ دمیرچی ۰۴۲۲۸۲۹ دوریق ۰۴۲۷۳۳۶ دوزال /نوردوز ۰۴۹۲۳۰۹ دوزدوزان ۰۴۳۲۷۲۲ دوگیجان ۰۴۹۲۲۷۴ دولت آباد ۰۴۹۲۲۲۴ دیده بان ۰۴۹۲۲۵۹ دیزج امیرمدار ۰۴۱۲۳۴۲ دیزج حسین بیک ۰۴۹۲۲۲۶ دیزج خلیل ۰۴۷۲۲۳۷ دیزج رضاقلی بیگ ۰۴۲۴۶۳۸ دیزج قربان ۰۴۹۲۲۶۷ دیزج لیلی خانی ۰۴۱۲۲۳۷ دیزج ملک ۰۴۲۷۳۳۲ دیل بیلمز ۰۴۲۷۴۳۹ دین آباد ۰۴۱۲۴۴۹ ذاکرکندی ۰۴۲۴۶۷۸ ذولبین ۰۴۲۴۶۲۷ رازلیق ۰۴۳۲۲۲۲ رازیان ۰۴۲۲۶۲۹ رشت آباد ۰۴۲۷۲۴۵ روزی ۰۴۲۷۳۳۱ روستای /هریس سراب ۰۴۳۲۲۲۸ روشت بزرگ ۰۴۲۲۵۴۴ ریحان ۰۴۲۷۲۵۵ زال ۰۴۹۲۲۶۱ زاوشت /خانه برق جدید ۰۴۱۲۷۲۹ زاویه مرند ۰۴۹۲۳۱۸ زاویه میانه ۰۴۲۴۲۳۹ زرغان ۰۴۹۲۲۷۱ زرنق ۰۴۳۲۶۱۶ زرنکش ۰۴۲۴۴۴۵ زغن آباد ۰۴۲۷۳۵۵ زنجیره ۰۴۹۲۲۱۸ زندآباد ۰۴۲۷۲۳۴ زنوز ۰۴۹۲۲۱۲ زنوزق ۰۴۹۲۲۴۹ زوارق ۰۴۲۲۵۴۵ زین آباد ۰۴۷۲۳۴۱ زین الحاجیلو ۰۴۱۲۳۴۱ زیناب ۰۴۷۲۲۵۳ زینجناب ۰۴۱۲۲۳۵ ساتلو ۰۴۱۲۲۷۴ سار ۰۴۷۲۳۲۹ ساربانقلی ۰۴۷۲۲۴۲ ساری تپه ۰۴۹۲۲۸۲ سبزارباط ۰۴۲۴۲۳۳ سراب ۰۴۳۱ سرای ۰۴۳۲۵۱۴ سرای ده ۰۴۱۲۳۶۷ سرج ۰۴۲۲۷۳۲ سرخه دیزج ۰۴۲۷۳۶۱ سردارآباد ۰۴۲۷۴۴۱ سردها ۰۴۳۲۲۳۸ سرند ۰۴۳۲۵۱۹ سرین دیزج ۰۴۱۲۳۶۲ سعادت لو ۰۴۲۴۶۴۱ سعیدآباد ۰۴۳۲۴۱۷ سفیده خوان ۰۴۱۲۲۶۳ سفیدکمر ۰۴۷۲۳۳۴ سقین سرا ۰۴۳۲۴۲۷ سلوک ۰۴۲۴۶۳۳ سنزیق ۰۴۳۲۲۵۲ سنقرآباد ۰۴۲۴۴۳۸ سنوکش ۰۴۲۲۷۳۶ سهزاب ۰۴۳۲۲۴۳ سهلان ۰۴۱۲۲۴۷ سوین ۰۴۳۲۲۵۶ سوینج ۰۴۲۴۳۳۸ سیس ۰۴۷۲۲۳۲ سیلاب ۰۴۱۲۴۳۵ سیلگرد ۰۴۹۲۳۲۱ سیه رودمرند ۰۴۹۲۳۱۵ سیه سران ۰۴۹۲۳۰۶ سیه کلان ۰۴۲۷۳۵۱ شادآبادعلیا ۰۴۱۲۲۶۲ شادآبادمشایخ ۰۴۱۲۲۴۴ شالغون ۰۴۳۲۲۵۳ شانجان ۰۴۷۲۲۵۵ شبستر ۰۴۷۱ شجاع مرند ۰۴۹۲۳۱۳ شجایلو ۰۴۲۷۵۳۴ شربیان ۰۴۳۲۷۱۵ شرف آباد ۰۴۲۷۳۵۲ شرفه ۰۴۲۷۵۲۶ شریفلو ۰۴۲۲۸۳۷ شلیلوند ۰۴۲۲۷۵۸ شندآباد ۰۴۷۲۲۲۲ شهرک /سهند ۰۴۱۲۳۴۴ شهرک پائین ۰۴۳۲۵۱۷ شورجه طورآغای ۰۴۲۲۸۵۱ شوردرق ۰۴۹۲۲۵۵ شیخ رجب ۰۴۳۲۵۲۴ شیخ ولی ۰۴۷۲۲۴۹ شیخدرآباد ۰۴۲۴۲۲۲ شیخلان سفلی ۰۴۲۷۴۵۶ شیراز ۰۴۲۲۶۲۸ شیرامین ۰۴۱۲۴۴۳ شیره جین ۰۴۳۲۲۴۷ شیروانه ده ۰۴۳۲۴۴۳ شیرین کندی ۰۴۲۲۸۵۳ صغایش ۰۴۱۲۴۵۷ صوفیلار ۰۴۲۴۶۴۵ صومعه دل ۰۴۲۷۳۲۵ صومعه زرین ۰۴۳۲۷۲۷ صومعه سفلی ۰۴۲۲۷۳۸ صومعه علیا ۰۴۲۴۳۲۶ طوعلی علیا ۰۴۲۷۵۳۵ طوق ۰۴۲۴۲۲۳ عاشقلو ۰۴۲۷۵۲۸ عجب شیر ۰۴۲۲۶۲۲ عربشاه خان ۰۴۲۷۴۴۵ عریان تپه ۰۴۹۲۲۲۵ علویق ۰۴۲۷۳۲۳ علی آباد ۰۴۲۴۶۳۲ علی آبادالوار ۰۴۳۲۴۴۲ علی آبادگوراوان قشلاقی ۰۴۲۲۸۳۱ علیشاه ۰۴۷۲۲۴۴ علیوردی اوشاقی ۰۴۲۷۵۴۱ عنصرود ۰۴۱۲۳۳۶ عیش آباد ۰۴۹۲۲۷۳ عین الدین ۰۴۳۲۳۱۵ غریبدوست /مهماندوست ۰۴۲۴۳۲۹ غلمانسرای ۰۴۷۲۲۵۸ فارفار ۰۴۹۲۲۵۶ فرگوش ۰۴۳۲۲۳۳ قاضی جهان ۰۴۱۲۴۴۲ قراجه ۰۴۳۲۵۱۸ قراجه فیض اله ۰۴۹۲۲۵۴ قرخ سقر ۰۴۲۴۶۸۶ قرطاول ۰۴۲۲۷۴۳ قرمزی قشلاق ۰۴۹۲۲۷۷ قره آغاج شبستر ۰۴۷۲۳۴۵ قره آغاج میانه ۰۴۲۴۶۷۲ قره بابا ۰۴۳۲۳۱۴ قره بلاغ ۰۴۲۴۵۲۴ قره تپه ۰۴۷۲۲۴۵ قره چمن ۰۴۳۲۳۱۳ قره خضر ۰۴۲۲۸۳۸ قره قشلاق مراغه ۰۴۲۲۵۴۱ قره کوشن ۰۴۳۲۴۲۹ قزل دیزج ۰۴۱۲۲۵۵ قزل گچی ۰۴۳۲۲۴۸ قزلچه میدان /کندرود ۰۴۱۱۶۳۰ قشلاق ۰۴۹۲۳۲۵ قشلاق شاه وردی ۰۴۲۷۲۳۳ قشلاق قره باغلو ۰۴۲۷۴۷۱ قلعه جوق ۰۴۲۲۸۵۲ قلعه کندی ۰۴۲۷۴۳۶ قلندر ۰۴۲۷۲۵۱ قمیش آغل ۰۴۹۲۲۷۵ قمیشلو ۰۴۲۷۲۶۵ قوریجان ۰۴۲۲۸۴۲ قوزلجه ۰۴۲۲۶۳۴ قوش قیه سی ۰۴۲۲۸۵۵ قوشچی ۰۴۳۲۲۵۹ قوشقرا ۰۴۱۲۴۶۲ قویجاق ۰۴۲۴۲۴۵ قویون قشلاقی ۰۴۲۴۶۴۹ قیصرق ۰۴۳۲۷۱۸ قیه باشی ۰۴۲۷۴۳۴ گاوکان /آخی جهان /تیمورلو ۰۴۱۲۴۵۲ گرانکاه ۰۴۲۷۲۵۸ گروس ۰۴۷۲۳۳۸ گزافر ۰۴۹۲۲۷۹ گل تپه ۰۴۲۲۷۲۵ گل قاسم ۰۴۳۲۳۱۸ گلستان علیا ۰۴۲۲۷۵۹ گله بان ۰۴۹۲۲۳۳ گلین قیه ۰۴۹۲۲۳۴ گمند ۰۴۳۲۵۲۶ گمیچی ۰۴۱۲۳۶۶ گنبد/زاویه ۰۴۲۲۶۴۳ گنبرف ۰۴۱۲۳۳۸ گوار ۰۴۲۷۴۴۳ گورچین ۰۴۳۲۴۲۸ گورن ۰۴۲۷۲۷۱ گوگدرق ۰۴۲۴۳۳۱ گون دوغدی ۰۴۲۴۲۲۶ گون گورمز ۰۴۲۷۵۲۵ گونجیک ۰۴۲۷۲۴۸ گونلو ۰۴۲۴۲۳۶ گوی آغاج ۰۴۸۲۵۶۱ گویج ۰۴۳۲۵۲۵ گویجه قلعه ۰۴۲۴۶۷۹ لاریجان ۰۴۲۷۵۲۴ لامشان ۰۴۲۴۶۳۱ لاهیجان ۰۴۱۲۲۶۵ لمبران ۰۴۲۷۳۴۸ له له لو ۰۴۲۴۵۲۶ لیقوان ۰۴۱۲۲۳۸ لیلان ۰۴۲۲۸۲۷ لیلی خانی ۰۴۲۷۳۷۶ لیوار ۰۴۹۲۲۵۲ لکلر ۰۴۲۲۸۴۳ ماهی آباد ۰۴۲۴۲۲۹ مایان سفلی ۰۴۱۲۲۵۲ مبارک آباد ۰۴۲۲۸۴۴ متعلق ۰۴۲۷۴۵۱ مجارشین ۰۴۱۲۳۵۱ مجیدآباد ۰۴۲۷۲۶۳ محبوب آباد ۰۴۹۲۲۶۹ محسن آباد ۰۴۲۲۸۶۴ محمودآباد ۰۴۲۷۴۳۸ مرادنقم ۰۴۲۷۵۲۹ مراغه ۰۴۲۱ مردق ۰۴۲۲۷۵۱ مرند ۰۴۹۱ مرکزموبایل تبریز ۰۹۱۱۴۱ مرکید ۰۴۹۲۲۳۶ مزرعه ۰۴۷۲۳۴۲ مزرعه شادی ۰۴۲۷۳۵۷ مسقران ۰۴۲۷۳۲۷ مشنق ۰۴۷۲۲۲۹ مغامیر ۰۴۲۴۶۳۴ مغانجیق ۰۴۲۲۷۴۵ مقصودلو ۰۴۳۲۶۱۸ ملک ۰۴۲۴۴۳۳ ملک کیان ۰۴۱۲۲۸۱ ملکان ۰۴۲۲۸۲۲ ممان ۰۴۲۴۲۳۴ ممقان ۰۴۱۲۴۳۲ منور ۰۴۷۲۳۵۱ مهترلو ۰۴۲۷۳۳۴ مهربان ۰۴۳۲۷۱۲ مهماندارعجب شیر ۰۴۲۲۶۳۷ مهماندارملکان ۰۴۲۲۸۴۱ مولان ۰۴۲۷۴۳۲ میاب ۰۴۹۲۲۲۹ میاردان ۰۴۳۲۴۵۲ میانه ۰۴۲۳۲۲۲ مینق ۰۴۳۲۶۳۳ نادیلو ۰۴۱۲۴۴۵ نبرین ۰۴۲۲۶۳۲ نجف تراکمه ۰۴۲۷۴۲۹ نچق ۰۴۲۷۳۴۱ نرج آباد ۰۴۲۲۷۲۸ نشق /نقاباد ۰۴۲۴۴۳۲ نصیرآبادسفلی ۰۴۲۴۶۳۵ نظرلو ۰۴۷۲۳۲۷ نظرکهریزی ۰۴۲۴۶۸۲ نعمت اله ۰۴۷۲۳۳۲ نقدوز ۰۴۲۷۲۴۹ نمرور ۰۴۳۲۶۲۳ نهریق ۰۴۲۷۳۵۸ نهند ۰۴۳۲۵۱۶ نوجه ده ۰۴۱۲۲۷۶ نوجه ده بهشتی ۰۴۲۷۴۳۷ نوجه ده سادات ۰۴۳۲۴۳۴ نوجه ده کوه ۰۴۳۲۴۲۱ نوشیروان ۰۴۹۲۳۲۶ هادیشهر/علمدار/گرگر ۰۴۹۲۳۰۴ هجران دوست ۰۴۲۷۴۴۸ هرزند ۰۴۹۲۲۳۷ هرزندعتیق ۰۴۹۲۲۲۱ هروی ۰۴۱۲۲۴۹ هریس سراب ۰۴۳۲۶۱۲ هریس شبستر ۰۴۷۲۲۵۶ هرکلان ۰۴۲۲۶۳۳ هزارباران ۰۴۱۲۲۳۶ هشترود ۰۴۲۴۶۲۲ هفت چشمه ۰۴۱۲۴۴۷ هندلان ۰۴۲۴۴۳۵ هوجقان ۰۴۹۲۲۴۴ هوراند ۰۴۲۷۲۶۲ هووای ۰۴۲۷۲۶۱ وانلوجق ۰۴۹۲۲۳۹ وایقان ۰۴۷۲۲۲۷ ورجوی ۰۴۲۲۷۲۲ ورزقان اهر ۰۴۲۷۳۲۴ ورزقان میانه ۰۴۲۴۳۲۸ ورقه علیا ۰۴۲۴۶۷۵ ورگهان ۰۴۲۷۲۳۶ ورنکش ۰۴۲۴۳۳۲ وظیفه خوران ۰۴۲۴۶۲۸ ویجینی ۰۴۲۷۲۴۳ ویران قیه ۰۴۲۴۶۷۱ یالقوزآقاج ۰۴۹۲۲۳۸ یامچی ۰۴۹۲۲۱۶ یاورکندی ۰۴۲۷۲۵۳ یخفروزان ۰۴۲۷۲۳۷ ینگجه اهر ۰۴۲۷۳۲۱ ینگجه سراب ۰۴۳۲۲۷۳ ینگجه عجب شیر ۰۴۲۲۶۳۱ ینگجه مراغه ۰۴۲۲۷۲۶ ینگی اسپران ۰۴۱۲۲۵۷ یورقنلوی جدید ۰۴۲۲۸۴۶ یوزباش کندی ۰۴۲۲۸۳۹ یوزبند ۰۴۲۷۴۳۳ یوسف آباد ۰۴۳۲۴۲۲ یکان علیا ۰۴۹۲۲۴۳ یکان کهریز ۰۴۹۲۲۴۶ کادیجان ۰۴۳۲۲۴۶ کاسین ۰۴۲۷۳۲۲ کاغذکنان ۰۴۲۴۵۲۲ کافی الملک /کوشک ۰۴۷۲۲۲۵ کجاآباد ۰۴۱۲۲۸۳ کدخدالوی بالا ۰۴۲۷۵۳۷ کر ۰۴۳۲۴۳۶ کراب ۰۴۹۲۲۶۵ کرج آباد ۰۴۲۲۷۴۴ کرجان ۰۴۱۲۲۵۶ کردآباد ۰۴۱۲۳۳۹ کردلر ۰۴۱۲۳۳۷ کرده ده ۰۴۲۲۷۲۳ کردکندی ۰۴۳۲۴۱۸ کرگان قدیم ۰۴۳۲۴۴۴ کرمجوان ۰۴۲۲۷۳۷ کرکج ۰۴۱۱۶۳۷ کزرج ۰۴۲۴۲۴۱ کسانق ۰۴۲۷۲۴۱ کشک سرای ۰۴۹۲۲۱۴ کقالق ۰۴۲۷۲۳۱ کلاش ۰۴۷۲۳۴۷ کلالق ۰۴۲۷۴۵۹ کلاله ۰۴۲۴۴۳۹ کلاله اسلامی ۰۴۲۷۵۵۳ کلانکش ۰۴۷۲۳۳۹ کلجار ۰۴۹۲۲۶۳ کلجاه ۰۴۱۲۳۴۶ کله گرد ۰۴۲۴۶۳۶ کلهر ۰۴۲۴۳۲۷ کلوانق تبریز ۰۴۱۲۴۶۳ کلوانق سراب ۰۴۳۲۶۲۴ کلوچه خالصه ۰۴۲۴۲۲۵ کلیان ۰۴۳۲۲۳۱ کلیبر ۰۴۲۷۴۲۲ کندرود/گل آباد ۰۴۷۲۲۵۴ کندلج ۰۴۹۲۲۲۷ کندوان ۰۴۲۴۴۴۱ کنزه رود ۰۴۲۷۵۴۸ کنگل آباد ۰۴۲۷۲۴۷ کهبنان ۰۴۲۴۲۳۸ کهجوق ۰۴۲۲۷۲۹ کهق ۰۴۲۲۷۴۶ کهنمو ۰۴۱۲۳۴۵ کوخالو ۰۴۱۲۴۵۶ کوزه کنان ۰۴۷۲۲۲۶
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان آذربایجان غربی:
آخته خانه ۰۴۴۳۵۵۵ آغبلاغ ۰۴۴۴۵۷۱ آغچه قلعه ۰۴۴۱۳۵۷ آغچه مسجد ۰۴۸۲۴۶۹ آغداش ۰۴۸۱۳۳۱ آغول بیک ۰۴۸۲۵۳۶ آلمان آباد ۰۴۴۱۳۵۱ احمدآبادتکاب ۰۴۸۲۵۳۵ احمدآبادشاهیندژ ۰۴۸۲۴۶۸ احمدآبادکش ارخی ۰۴۶۲۴۳۷ اختتار ۰۴۸۲۶۳۶ ارومیه ۰۴۴۱ اشنویه ۰۴۴۴۵۶۲ اگریقاش ۰۴۴۲۳۵۷ الخلج ۰۴۳۲۳۱۶ النجق ۰۴۹۲۲۴۷ الیاس آباد ۰۴۴۱۲۵۹ امامزاده ۰۴۴۱۲۴۶ انگنه ۰۴۴۱۴۵۲ اوچ تپه بوکان ۰۴۸۲۶۵۵ اوچ تپه قلعه ۰۴۸۱۳۶۹ اوچ تپه کرد ۰۴۸۱۳۷۱ ایواوغلی ۰۴۶۲۲۲۷ بادکی ۰۴۶۲۲۷۹ بارانداز ۰۴۴۱۲۴۷ باروق ۰۴۸۲۲۳۸ بازارچه مرزی /تمرچین ۰۴۴۴۴۳۹ بازرگان خوی ۰۴۶۲۳۳۷ بالانج ۰۴۴۱۲۶۴ بالو ۰۴۴۱۳۵۳ باوان ۰۴۴۱۴۷۶ بچه جیک ۰۴۴۱۴۷۷ برده زرد ۰۴۸۲۶۳۱ بند ۰۴۴۱۳۵۵ بهلول آباد ۰۴۶۲۴۷۲ بوکان ۰۴۸۲۶۲۲ بیزنده ۰۴۶۱۳۵۱ بیگم قلعه ۰۴۴۳۶۳۷ بیله وار ۰۴۶۱۳۴۸ بیوران سفلی ۰۴۴۴۳۳۷ بکتاش ۰۴۸۱۳۷۲ پادگان /پسوه ۰۴۴۴۴۳۵ پر ۰۴۴۱۴۵۳ پسوه ۰۴۴۴۴۳۲ پسک سفلی ۰۴۶۱۳۶۱ پلدشت ۰۴۶۲۴۶۲ پورناک ۰۴۶۲۴۶۹ پیرانشهر ۰۴۴۴۴۲۲ پیرکندی ۰۴۶۱۳۴۴ پکاچیک ۰۴۶۱۳۴۹ تازه شهرارومیه ۰۴۴۳۵۳۵ تازه قلعه ۰۴۴۳۶۳۹ تازه کندخوی ۰۴۶۲۴۳۵ تخت سلیمان ۰۴۸۲۵۶۳ ترکمان ۰۴۴۱۴۳۷ تمر ۰۴۴۳۵۳۲ توپراق قلعه ۰۴۴۱۳۵۸ تومتر ۰۴۴۱۲۵۷ تیزخراب ۰۴۸۲۴۶۴ تکاب ۰۴۸۲۵۲۲ جارچلوارومیه ۰۴۴۱۴۳۸ جارچلومیاندوآب ۰۴۸۱۳۵۲ جبل کندی ۰۴۴۱۴۳۹ جعفرآباد ۰۴۸۱۳۵۹ جلدیان ۰۴۴۴۴۳۸ جوادحصاری ۰۴۸۱۳۵۷ چالدران /سیاه چشمه ۰۴۶۲۳۶۲ چاوشقلی ۰۴۶۱۳۵۹ چلخماز ۰۴۸۱۳۳۶ چلیک ۰۴۸۱۳۲۸ چهاربرج ۰۴۸۲۳۲۲ چوپلوتکاب ۰۴۸۲۵۶۲ چوپلوجه شاهین دژ ۰۴۸۲۴۶۱ چورس ۰۴۶۲۲۷۶ حاج حسن مکریان ۰۴۸۱۳۷۴ حاجی آباد ۰۴۸۲۶۵۳ حاجی بهزاد ۰۴۸۱۳۵۶ حاجی خوش ۰۴۴۲۳۵۸ حاجیلار ۰۴۶۲۲۷۷ حاشیه رود ۰۴۶۱۳۴۷ حاصل قپی افشار ۰۴۸۱۳۵۸ حسن آباد ۰۴۸۲۵۶۷ حسن کندی ۰۴۶۲۴۶۶ حسنلو ۰۴۴۳۶۳۲ حسین مامه ۰۴۸۲۶۶۳ حمامیان ۰۴۸۲۶۵۱ حمید ۰۴۸۲۳۴۳ حیدرآباد ۰۴۸۱۳۶۷ حیدرلوی بیگلر ۰۴۴۱۴۷۴ خانشان ۰۴۴۱۴۷۵ خانقاه ۰۴۴۲۳۳۹ خانقاه سرخ ۰۴۴۱۴۵۵ خانه های سازمانی سدارس ۰۴۶۲۴۷۴ خضرلو ۰۴۶۲۴۳۱ خطایلو ۰۴۴۱۲۵۲ خلیفان ۰۴۴۴۲۹۲ خلیفه لو ۰۴۴۳۶۳۵ خورخوره ۰۴۴۲۳۴۷ خوی ۰۴۶۱ دارلک ۰۴۴۲۳۴۲ داش بند ۰۴۸۲۶۵۴ دربکه ۰۴۴۴۴۳۴ دریاس ۰۴۴۲۳۴۸ دستجرد ۰۴۴۱۲۵۵ دورباش ۰۴۸۲۵۳۷ دیزج پروانه ۰۴۲۲۵۲۹ دیزج تکیه ۰۴۴۱۴۴۶ دیزج دول ۰۴۴۱۲۴۴ دیزج دیز ۰۴۶۱۳۳۶ دیزج مرگور ۰۴۴۱۴۳۲ دیلزی ۰۴۴۳۵۳۹ دیم قشلاق ۰۴۶۲۳۳۱ راژان ۰۴۴۱۴۲۳ راهدانه ۰۴۴۳۶۴۱ ربط ۰۴۴۴۳۳۶ رحیم خان ۰۴۸۲۶۳۲ رشکان ۰۴۴۱۲۵۴ رهال ۰۴۶۱۳۲۹ زارعان ۰۴۶۱۳۴۱ زاویه حسن خان ۰۴۶۱۳۵۵ زنگلان سفلی ۰۴۶۲۲۸۱ زورآباد ۰۴۶۱۳۵۷ زینالو ۰۴۴۱۲۴۸ زیوه ارومیه ۰۴۴۱۴۲۴ زیوه مهاباد ۰۴۴۴۴۳۷ ساری قامیش ۰۴۸۲۶۵۶ ساعتلوی بیگلر ۰۴۴۱۴۷۸ سبیل ۰۴۸۲۵۳۲ سراب ۰۴۸۲۶۵۹ سرای ملک ۰۴۴۳۵۵۳ سرچنار ۰۴۸۱۳۳۵ سردشت ۰۴۴۴۳۲۲ سرنق ۰۴۴۳۵۳۱ سرو ۰۴۴۳۴۶۲ سعدل ۰۴۶۲۳۶۸ سعیدلو ۰۴۴۱۴۴۷ سلطان احمد ۰۴۴۳۵۴۴ سلماس /مغانجوق ۰۴۴۳۵۲۲ سوره ۰۴۴۳۵۳۴ سوگلی تپه ۰۴۸۱۳۶۶ سیدتاج الدین ۰۴۶۱۳۴۳ سیلاب ۰۴۴۳۵۴۳ سیلوانا ۰۴۴۳۴۲۲ سیه باز ۰۴۶۱۳۷۳ شاهین دژ ۰۴۸۲۴۲۲ شبیلو/علیا ۰۴۸۱۳۲۲ شهری کند ۰۴۸۲۶۳۵ شهرک /المهدی ۰۴۴۳۶۴۲ شهرک /سدارس ۰۴۶۲۴۶۷ شهرک صنعتی /ارومیه ۰۴۴۱۴۳۴ شهرک صنعتی /خوی ۰۴۶۱۳۵۲ شوط ۰۴۶۲۴۲۲ شیخ علی ۰۴۸۲۶۶۲ شکریازی ۰۴۴۳۵۵۲ صفاخانه ۰۴۸۲۴۳۷ صوفی خوی ۰۴۶۲۴۲۶ صوفیان ۰۴۴۴۵۷۴ طسمالو ۰۴۴۱۳۵۲ طلاتپه ۰۴۴۱۴۵۶ عسگرآبادتپه ۰۴۴۱۴۹۳ عسگرآبادکوه ۰۴۴۱۴۵۷ علی بگلو ۰۴۸۱۳۷۵ علی بیگلو ۰۴۴۱۴۷۱ فرخزاد ۰۴۴۳۶۳۶ فسندوز ۰۴۸۱۳۲۵ فیرورق ۰۴۶۲۲۲۳ فیروزآباد ۰۴۸۱۳۲۷ قارنا ۰۴۴۳۶۳۸ قاریاغدی ۰۴۸۱۳۷۶ قبان کندی ۰۴۸۱۳۳۷ قپچاق ۰۴۸۱۳۳۴ قرابقلو ۰۴۴۱۴۴۸ قرانقو ۰۴۶۲۴۳۲ قره آغاج ارومیه ۰۴۴۱۲۵۳ قره آغاج خوی ۰۴۶۲۴۲۹ قره باغ ۰۴۴۱۳۲۵ قره تپه خوی ۰۴۶۲۴۳۶ قره تپه میاندوآب ۰۴۸۱۳۶۵ قره حسنلو ۰۴۴۱۲۴۳ قره حسنلوخواجه پاشا ۰۴۴۱۴۴۹ قره ضیاالدین ۰۴۶۲۲۷۲ قره قشلاق سلماس ۰۴۴۳۵۳۳ قره قشلاق مهاباد ۰۴۴۲۳۴۵ قره موسی لو ۰۴۸۲۶۵۲ قره کند ۰۴۸۲۶۳۷ قزل عاشق ۰۴۴۱۲۵۸ قزل قپی ۰۴۴۲۳۴۶ قشلاق ۰۴۶۱۳۵۴ قشلاق بختیاری ۰۴۸۲۴۳۱ قطور ۰۴۶۱۳۵۸ قلعه تراش ۰۴۴۴۴۳۶ قلعه رش ۰۴۴۴۳۳۱ قم قلعه ۰۴۴۲۳۵۴ قنات میرزاجلیل ۰۴۶۲۲۸۲ قوروق ۰۴۶۱۳۳۵ قوزلوی افشار ۰۴۸۲۴۳۳ قوشچی ارومیه ۰۴۴۳۳۲۲ قولنجی ۰۴۴۱۳۲۷ قیرکندی /میرزاکندی ۰۴۶۲۴۷۳ قینرجه ۰۴۸۲۵۶۴ گاومیش گلی ۰۴۸۱۳۳۹ گجوت ۰۴۶۲۳۲۱ گچین ۰۴۴۱۲۴۵ گردآباد ۰۴۴۱۴۵۱ گرده رش ۰۴۸۱۳۷۳ گردکشانه ۰۴۴۴۴۳۳ گل تپه ۰۴۴۱۴۴۲ گل سلیمان آباد ۰۴۸۱۳۵۴ گلعذان ۰۴۴۳۵۷۱ گنبد ۰۴۴۱۴۶۷ گنگچین ۰۴۴۱۴۶۳ گورچین قلعه ۰۴۴۱۴۴۳ گوگ تپه ارومیه ۰۴۴۱۳۵۶ گوگ تپه مهاباد ۰۴۴۲۳۵۶ گوگ تپه میاندوآب ۰۴۸۱۳۲۳ گوی جلو ۰۴۸۲۳۴۴ لج ۰۴۴۲۳۴۹ للکلو ۰۴۸۱۳۲۴ ماکوخوی ۰۴۶۲۳۲۲ محمدیار ۰۴۴۳۶۳۳ محمودآباد ۰۴۸۲۴۳۸ مخور ۰۴۶۲۴۲۷ مرگنلرخوی ۰۴۶۲۴۳۴ مرنگلوی بزرگ ۰۴۴۱۴۹۵ مرنه ۰۴۴۱۴۶۱ مظفرآباد ۰۴۸۱۳۵۱ ملاشهاب الدین ۰۴۸۱۳۲۶ ملالر ۰۴۸۲۶۳۴ ملحم ۰۴۴۳۵۳۷ ملهزان ۰۴۶۱۳۵۶ ممدل ۰۴۸۱۳۳۲ ممکان ۰۴۴۱۴۶۴ مهاباد ۰۴۴۲۲۲۲ میاندوآب ۰۴۸۱ میاوق ۰۴۴۱۴۳۶ میرآبادارومیه ۰۴۴۳۶۳۱ میرآبادمهاباد ۰۴۴۴۳۳۵ نازلو ۰۴۴۱۴۵۸ نازک علیا ۰۴۶۲۴۶۸ نالوس ۰۴۴۴۵۷۲ نبی کندی ۰۴۸۲۵۶۸ نصیرکندی ۰۴۸۱۳۵۳ نقده ۰۴۴۳۶۲۲ نلاس ۰۴۴۴۳۳۴ نلیوان ۰۴۴۴۵۷۳ نی چالان ۰۴۴۱۴۶۹ هاچه سوشاهیندژ ۰۴۸۲۴۳۲ هشتیان ۰۴۴۱۴۶۶ هفتوان ۰۴۴۳۵۳۸ هندور ۰۴۶۲۳۳۴ هولاسو ۰۴۸۲۴۳۵ وار ۰۴۶۱۳۷۲ وردان ۰۴۴۳۵۵۱ وقاصلو ۰۴۴۱۴۷۲ ولدیان ۰۴۶۱۳۴۵ ویشلق علیا ۰۴۶۱۳۵۳ یاریجان خالصه ۰۴۸۱۳۶۴ یالقوزآغاج ۰۴۴۳۵۴۷ یزدکان ۰۴۶۱۳۴۶ یقین علی تپه ۰۴۸۱۳۵۵ ینگی آرخ ۰۴۸۲۴۳۴ یوسف کندی ۰۴۴۲۳۴۴ یولاگلدی ۰۴۶۲۴۲۸ یولقون آغاج ۰۴۸۲۵۳۹ کارخانه قند/نوشین شهر ۰۴۴۳۳۷۲ کانیان ۰۴۴۳۵۴۱ کریم آباد ۰۴۴۱۴۷۳ کشاورز ۰۴۸۲۴۶۲ کشتیبان ۰۴۴۱۴۳۳ کشمش تپه ۰۴۶۲۳۲۸ کلشان ۰۴۴۳۵۴۶ کلوسه سفلی ۰۴۴۴۳۳۸ کلیساکندی ۰۴۶۲۳۶۷ کنگرلو ۰۴۴۳۵۴۹ کهریز ۰۴۴۱۳۲۶ کهریزه شیخان ۰۴۴۲۳۵۱ کوسه کهریز ۰۴۴۲۳۵۵ کویک ۰۴۴۳۶۳۴ کیک آبادگابازله ۰۴۴۲۳۵۲
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان اردبیل:
آبی بیگلو ۰۴۵۲۳۲۸ آتشگاه /ارجستان ۰۴۵۲۲۴۳ آراللو ۰۴۵۲۳۶۳ آرخازلو ۰۴۵۲۳۴۳ آزادلو ۰۴۵۲۶۸۲ آغبلاغ رستم خان ۰۴۵۲۲۵۵ آغبلاغ مشکین شهر ۰۴۵۲۵۴۹ آغبلاق گدوک ۰۴۵۲۵۷۶ آق بلاغ آقاجان ۰۴۵۱۸۸۷ آق درق ۰۴۵۲۵۷۹ آق قباق ۰۴۵۲۷۸۴ آقاباقر ۰۴۵۲۲۳۱ آقاحسن بیگلو ۰۴۵۲۶۴۳ آقامحمدبیگلو ۰۴۵۲۶۶۷ آقامیرلو ۰۴۵۲۴۵۵ آقچه کند ۰۴۵۲۲۷۶ آلمای علیا ۰۴۵۲۵۹۶ آلنی ۰۴۵۲۵۴۵ آلوارس ۰۴۵۲۲۲۹ آلوجه فولادلو ۰۴۵۲۳۷۱ آنی علیا ۰۴۵۲۶۳۲ آهو ۰۴۵۲۴۸۹ ابراهیم آبادآغدام ۰۴۵۲۷۳۸ ابراهیم کندی وسطی ۰۴۵۲۷۵۱ ابربکوه ۰۴۵۲۲۶۵ ابلی سفلی ۰۴۵۲۴۱۶ اجیرلو ۰۴۵۲۷۴۲ احمدآباد ۰۴۵۲۵۵۳ احمدبیگلو ۰۴۵۲۵۵۵ ادلو ۰۴۵۲۸۲۹ ارباب کندی ۰۴۵۲۵۴۸ ارجق ۰۴۵۲۵۵۲ اردبیل ۰۴۵۱ اردیموسی ۰۴۵۲۲۴۸ اسب مرز ۰۴۵۲۲۴۵ اسلام آبادجدید ۰۴۵۲۷۴۵ اسلام آبادقدیم ۰۴۵۲۷۴۶ اسماعیل کندی ۰۴۵۲۷۳۱ اسکستان ۰۴۵۲۴۶۹ اصلان دوز ۰۴۵۲۷۸۲ اظماره ۰۴۵۲۶۳۴ الماس ۰۴۵۲۲۴۹ ام آباد ۰۴۵۲۴۷۹ امیدچه ۰۴۵۲۲۳۲ انار ۰۴۵۲۵۳۴ اناویز ۰۴۵۲۴۴۲ انزاب سفلی ۰۴۵۲۲۳۸ انزاب علیا ۰۴۲۲۲۳۹ انزان ۰۴۵۲۵۷۳ اواشانق ۰۴۵۲۴۵۲ اوجاق قشلاق خروسلو ۰۴۵۲۸۳۶ اوچ بلاغ ۰۴۵۲۸۳۹ اوزون قوئی ۰۴۵۲۷۴۸ اولتان ۰۴۵۲۷۳۲ اوماسلان ۰۴۵۲۶۴۸ ایدر ۰۴۵۲۷۹۵ ایران آباد ۰۴۵۲۷۳۳ ایرینجی /خانه شهر ۰۴۵۲۳۹۲ ایلخچی گرمی ۰۴۵۲۶۲۹ ایلخچی کوثر ۰۴۵۲۴۷۵ ایمیر ۰۴۵۲۲۷۲ اینجلو ۰۴۵۲۸۳۳ اینلو ۰۴۵۲۳۷۲ ایوریق ۰۴۵۲۳۸۸ اکبرآباد ۰۴۵۲۶۸۳ باباش علیا ۰۴۵۲۸۹۱ بابک ۰۴۵۲۸۲۶ باروق ۰۴۵۲۲۶۹ بالوجه میرک ۰۴۵۲۵۳۵ بران علیا ۰۴۵۲۷۸۹ برندق ۰۴۵۲۴۸۴ بریس ۰۴۵۲۳۴۲ برک چای ۰۴۵۲۵۹۱ بفراجرد ۰۴۵۲۴۳۷ بقرآباد ۰۴۵۲۳۶۵ بلقیس آباد ۰۴۵۲۳۷۶ بلوکانلو ۰۴۵۲۴۹۸ بنماران ۰۴۵۲۴۶۱ بنه ۰۴۵۲۶۳۷ بنیادآباد ۰۴۵۲۴۵۹ بودالالو ۰۴۵۲۳۷۳ بودجه سفلی ۰۴۵۲۷۹۸ بورستان ۰۴۵۲۴۱۹ بوسجین ۰۴۵۲۳۸۶ بویاغچلو ۰۴۵۲۳۴۹ بیجق ۰۴۵۲۵۴۴ بیلداشی ۰۴۵۲۶۵۴ بیله سوار ۰۴۵۲۸۲۲ بینه ۰۴۵۲۶۳۶ پاراقشلاق ۰۴۵۲۷۵۳ پارس آبادمغان ۰۴۵۲۷۲۲ پرچین ۰۴۵۲۶۴۴ پرمهر ۰۴۵۲۶۴۶ پریخان ۰۴۵۲۵۳۶ پریواتلو ۰۴۵۲۷۴۴ پیرآغاج ۰۴۵۲۴۷۸ پیراقوم ۰۴۵۲۳۶۶ پیربداغ ۰۴۵۲۴۱۸ پیله رود ۰۴۵۲۳۴۱ تازه کندانگوت ۰۴۵۲۶۶۲ تازه کندشریف آباد ۰۴۵۲۲۷۱ تازه کندقدیم ۰۴۵۲۷۵۲ تازه کندقره بلاغ ۰۴۵۲۶۸۶ تپراقلو ۰۴۵۲۲۵۴ ترزنق ۰۴۵۲۴۳۱ تقی دیزج ۰۴۵۲۲۳۴ توسعه /گرمی ۰۴۵۲۶۲۴ تولون ۰۴۵۲۶۵۵ تیل ۰۴۵۲۴۶۸ تک بلاغ ۰۴۵۲۶۷۲ تکانلو ۰۴۵۲۶۵۲ تکچی ۰۴۵۲۷۳۵ تکله کندی ۰۴۵۲۷۳۴ ثمرین ۰۴۵۲۲۲۶ جبارلو ۰۴۵۲۵۸۱ جبدرق ۰۴۵۲۵۳۸ جبه دار ۰۴۵۲۲۲۷ جدا ۰۴۵۲۶۷۶ جعفرآباد ۰۴۵۲۸۸۲ جعفرلو ۰۴۵۲۴۱۳ جمال آباد ۰۴۵۲۵۴۱ جمایران ۰۴۵۲۲۷۳ جید ۰۴۵۲۳۵۳ جین قشلاقی ۰۴۵۲۳۹۸ چاپاقان ۰۴۵۲۵۸۳ چالگرود ۰۴۵۲۴۱۴ چنارخروسلوداغ ۰۴۵۲۶۹۹ چنارساریخان بیگلو ۰۴۵۲۶۷۹ چناقرود ۰۴۵۲۲۵۶ چونگنش ۰۴۵۲۶۵۶ چونه خانلو ۰۴۵۲۶۵۸ حاج خانعلی کندی ۰۴۵۲۸۸۸ حاج عوض قشلاقی ۰۴۵۲۷۳۹ حاجی تاپدوق ۰۴۵۲۷۴۱ حاجی محمود ۰۴۵۲۳۹۱ حسن باروق ۰۴۵۲۲۳۶ حفظ آباد ۰۴۵۲۳۲۱ حمزه خانلو/حسن کندی ۰۴۵۲۶۴۲ حور ۰۴۵۲۳۲۴ حکیم قشلاق ۰۴۵۲۲۵۳ خان قشلاقی ۰۴۵۲۷۵۹ خانقاه بفراجرد ۰۴۵۲۴۳۹ خانقاه سفلی ۰۴۵۲۳۵۶ خانقاه علیا ۰۴۵۲۳۳۱ خانه شیر ۰۴۵۲۳۸۹ خرم آباد ۰۴۵۲۵۶۶ خلخال ۰۴۵۲۴۲۲ خلیفه لوبیله سوار ۰۴۵۲۸۸۵ خلیفه لومشکین شهر ۰۴۵۲۵۸۵ خلیل آباد ۰۴۵۲۳۶۷ خمس ۰۴۵۲۴۳۳ خواجه بلاغ ۰۴۵۲۳۵۱ خورخورعلیا ۰۴۵۲۸۸۷ خیارک ۰۴۵۲۲۵۹ دده بیگلو ۰۴۵۲۵۳۹ درگاهلو ۰۴۵۲۶۷۳ دره آباد ۰۴۵۲۲۴۴ دستگیر ۰۴۵۲۵۷۱ دشت مغان /شهرک /مغان ۰۴۵۲۷۵۵ دلیک یاریقان /طاهرآباد ۰۴۵۲۷۹۱ دم صغرلو ۰۴۵۲۳۷۴ دمیرچی ۰۴۵۲۶۸۴ دمیرچی خرابه سی ۰۴۵۲۸۹۳ دوشانلو ۰۴۵۲۵۷۲ دولت آباد ۰۴۵۲۳۳۲ دوه چی ۰۴۵۲۵۵۹ دیزج ۰۴۵۲۶۶۵ دیولق ۰۴۵۲۲۷۵ دیکداش ۰۴۵۲۶۷۸ رضاقلی قشلاقی ۰۴۵۲۳۹۶ رضی ۰۴۵۲۵۸۲ رضی آباد ۰۴۵۲۲۶۶ روح کندی ۰۴۵۲۸۲۷ زاویه سنگ ۰۴۵۲۵۶۱ زاویه کرد ۰۴۵۲۴۷۷ زرج آباد ۰۴۵۲۴۹۶ زرگر ۰۴۵۲۵۷۷ زنگبار ۰۴۵۲۶۸۵ زنگیر ۰۴۵۲۶۸۱ زیوه ۰۴۵۲۶۶۳ ساره بانلار ۰۴۵۲۵۸۴ سامانلو ۰۴۵۲۶۸۷ سامیان ۰۴۵۲۲۵۲ سرخای کندی ۰۴۵۲۷۹۳ سرعین ۰۴۵۲۲۲۲ سروآغاجی ۰۴۵۲۶۹۶ سریخانلو ۰۴۵۲۵۶۷ سلطان آباد ۰۴۵۲۲۳۳ سنگ آباد ۰۴۵۲۴۹۵ سوسهاب ۰۴۵۲۴۸۸ سکرآباد ۰۴۵۲۴۱۷ شال ۰۴۵۲۴۶۵ شام اسبی ۰۴۵۱۵۷۷ شایق ۰۴۵۲۲۳۵ شریف بیگلو ۰۴۵۲۲۷۴ شعبانلو ۰۴۵۲۵۵۱ شهرک /بعثت ۰۴۵۲۶۴۵ شورستان ۰۴۵۲۶۹۲ شورگل ۰۴۵۲۸۸۴ شیخ احمد ۰۴۵۲۲۶۱ شیرین بلاغ ۰۴۵۲۳۱۱ شکراب /هاچاکندی ۰۴۵۲۶۳۹ صفرلو ۰۴۵۲۷۶۱ صلوات ۰۴۵۲۵۸۹ صوفلو ۰۴۵۲۴۷۶ صومعه ۰۴۵۲۲۵۸ صومعه رودبار ۰۴۵۲۴۴۴ طالب قشلاق ۰۴۵۲۲۲۵ طاووس دره سی ۰۴۵۲۶۸۸ طولش ۰۴۵۲۴۳۶ عباسعلیلو ۰۴۵۲۶۷۵ علی کهریز ۰۴۵۲۵۶۳ عمران آباد ۰۴۵۲۷۸۵ عنبران سفلی ۰۴۵۲۳۲۷ عنبران علیا ۰۴۵۲۳۵۴ فاراب ۰۴۵۲۴۵۴ فخرآباد ۰۴۵۲۵۴۷ فولادلوقوئی ۰۴۵۲۸۳۲ فیروزآباد ۰۴۵۲۴۹۴ قاسم کندی ۰۴۵۲۶۶۶ قربانلو ۰۴۵۲۶۷۷ قره آغاج ۰۴۵۲۶۶۴ قره آغاج پشته ۰۴۵۲۵۹۳ قره باغلار ۰۴۵۲۵۶۲ قره تپه سبلان ۰۴۵۲۲۴۱ قره تکانلو ۰۴۵۲۷۹۶ قره خان بیگلو ۰۴۵۲۶۶۹ قره شیران ۰۴۵۲۳۹۴ قره قشلاق ۰۴۵۲۴۵۳ قره قیه ۰۴۵۲۵۴۶ قره لر ۰۴۵۲۲۲۱ قزل درق ۰۴۵۲۴۴۱ قزل قیه ۰۴۵۲۳۵۵ قشلاق اینالی برات ۰۴۵۲۸۹۲ قشلاق جلیللو ۰۴۵۲۷۹۴ قشلاق حاج طهراج ۰۴۵۲۸۸۱ قشلاق ساری قوئی شاهمار ۰۴۵۲۷۸۱ قشلاق عبا ۰۴۵۲۶۹۷ قصابه ۰۴۵۲۵۴۲ قلعه برزند ۰۴۵۲۶۶۸ قلعه جوق سبلان ۰۴۵۲۲۶۸ قلی بیگلو ۰۴۵۲۵۷۴ قلیچ خانلو ۰۴۵۲۵۷۵ قورت تپه ۰۴۵۲۵۵۴ قورت تپه مرادلو ۰۴۵۲۵۹۸ قورتولموش ۰۴۵۲۳۹۵ قوزلو ۰۴۵۲۴۹۷ قوشاقشلاق ۰۴۵۲۷۸۳ قوشه سفلی ۰۴۵۲۵۸۷ قوناق قران ۰۴۵۲۳۱۳ قیدقشلاقی ۰۴۵۲۳۷۸ گرجان ۰۴۵۲۲۶۴ گرده ۰۴۵۲۳۴۷ گرمی /شهرک /ولیعصر ۰۴۵۲۶۲۲ گزاز ۰۴۵۲۴۴۳ گلشن ۰۴۵۲۳۵۲ گللو ۰۴۵۲۳۵۷ گلنوجه ۰۴۵۲۵۷۸ گلیجان ۰۴۵۲۴۱۵ گنجگاه ۰۴۵۲۴۵۶ گندیشمین ۰۴۵۲۲۵۱ گوده کهریز ۰۴۵۲۶۷۴ گورادل ۰۴۵۲۳۶۸ گورانسراب ۰۴۵۲۴۲۹ گوردیگل ۰۴۵۲۸۸۶ گوشلو ۰۴۵۲۷۳۶ گوگ تپه ۰۴۵۲۸۲۸ گوگرچین ۰۴۵۲۳۷۹ گونی کندی ۰۴۵۲۶۹۸ گیلانده ۰۴۵۱۸۲۸ گیلوان ۰۴۵۲۴۷۲ گیوی ۰۴۵۲۴۹۲ گیوی زاویه ۰۴۵۲۴۹۱ لاهرود ۰۴۵۲۵۳۲ لرد ۰۴۵۲۴۶۶ لمعه دشت ۰۴۵۲۴۲۸ لنبر ۰۴۵۲۴۳۲ لکرآبادسفلی ۰۴۵۲۶۹۵ لکندشت ۰۴۵۲۴۱۱ ماجولان ۰۴۵۲۴۷۱ مازافا ۰۴۵۲۵۹۴ مجره ۰۴۵۲۴۳۴ مجنده ۰۴۵۲۲۶۳ مجیدلو ۰۴۵۲۶۵۳ محمدتقی کندی ۰۴۵۲۶۳۸ محمودآباد ۰۴۵۲۷۵۴ مرادلو ۰۴۵۲۵۸۶ مرشت ۰۴۵۲۴۵۱ مرنی ۰۴۵۲۳۴۵ مشیران ۰۴۵۲۵۹۹ مشکین شهر ۰۴۵۲۵۲۲ مقصودلو ۰۴۵۲۷۸۷ ملااحمد ۰۴۵۲۳۱۴ منامین ۰۴۵۲۴۸۷ مهماندوست ۰۴۵۲۳۱۲ موئیل ۰۴۵۲۵۶۵ میانرودان ۰۴۵۲۴۷۳ میرزانق ۰۴۵۲۳۴۸ میرودی کندی ۰۴۵۲۸۸۹ میرکندی ۰۴۵۲۵۶۸ میزان ۰۴۵۲۵۵۸ مین آباد ۰۴۵۲۳۳۹ نجفقلی قشلاقی ۰۴۵۲۶۵۷ نساز ۰۴۵۲۴۸۶ نقدی علیا ۰۴۵۲۵۳۷ نمهیل ۰۴۵۲۴۸۱ نمین ۰۴۵۲۳۲۲ ننه کران ۰۴۵۲۳۲۵ نوجه ده ۰۴۵۲۳۳۸ نورمحمدکندی ۰۴۵۲۷۸۸ نوشنق ۰۴۵۲۳۳۴ نوشهر ۰۴۵۲۳۶۴ نیارق ۰۴۵۲۳۳۷ نیر ۰۴۵۲۳۸۲ نیلق ۰۴۵۲۴۵۷ هزارکندی ۰۴۵۲۷۹۲ هشتجین ۰۴۵۲۴۸۲ هشین ۰۴۵۲۴۹۹ هل آباد ۰۴۵۲۴۱۲ هیبت جهانخانلو ۰۴۵۲۸۳۸ هیراردبیل ۰۴۵۲۳۶۲ وان ۰۴۵۲۶۴۷ ولیعصرنیر/ایلانجیق ۰۴۵۲۳۹۹ ویرثق ۰۴۵۲۳۹۳ ویلادرق ۰۴۵۲۲۴۲ یزن آباد ۰۴۵۲۳۳۵ یونجالو ۰۴۵۲۳۴۶ کجل ۰۴۵۲۴۸۵ کدخدالو ۰۴۵۲۶۹۳ کردلر ۰۴۵۲۶۴۹ کرگان ۰۴۵۲۳۶۹ کرندق ۰۴۵۲۴۵۸ کریق ۰۴۵۲۲۵۷ کریق بزرگ ۰۴۵۲۳۶۱ کرین ۰۴۵۲۴۶۴ کرکرق ۰۴۵۲۲۲۴ کزج ۰۴۵۲۴۳۸ کله سرسفلی ۰۴۵۲۶۳۱ کله سرنیر ۰۴۵۲۳۷۷ کلورامام رود ۰۴۵۲۴۶۲ کلی علیا ۰۴۵۲۵۸۸ کمال آباد ۰۴۵۲۳۹۷ کنجوبه ۰۴۵۲۵۹۷ کنده کندی ۰۴۵۲۵۹۲ کنزق ۰۴۵۲۲۴۶ کنگرلو ۰۴۵۲۵۶۴ کهریز ۰۴۵۲۳۷۵ کوجنق ۰۴۵۲۵۴۳ کورائیم ۰۴۵۲۳۸۵ کورعباسلو ۰۴۵۲۳۸۴ کوهساره ۰۴۵۲۳۱۵
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان اصفهان: آب پونه /اله آباد ۰۳۳۲۳۷۲ آبشیرین ۰۳۶۲۲۵۷ آبگرم ۰۳۳۲۳۵۶ آبنیل ۰۳۳۵۴۳۵ آران /بیدگل ۰۳۶۲۲۷۲ آزران ۰۳۶۲۳۴۲ آغچه ۰۳۷۲۴۶۵ آنالوچه ۰۳۷۲۴۳۵ ابوزیدآباد ۰۳۶۲۲۳۵ ابیانه ۰۳۶۲۴۳۶ احمدآباد/گلزارمحمد ۰۳۶۲۵۴۷ اذان ۰۳۱۲۴۳۸ اراضی /باغ ملک ۰۳۳۵۵۳۲ ارجنگ /کهرت ۰۳۷۲۲۲۳ اردستان ۰۳۶۲۵۲۴ اردیب ۰۳۲۴۴۴۷ اریسمان ۰۳۶۲۴۳۸ ازناوله ۰۳۷۲۴۶۷ ازوار ۰۳۶۲۳۴۴ اژیه ۰۳۱۲۶۶۲ اسپارت ۰۳۱۲۲۸۶ استرک ۰۳۶۲۲۵۶ اسحاق آباد ۰۳۶۲۲۳۴ اسفرجان ۰۳۲۲۲۲۶ اسفنداران ۰۳۱۲۷۳۳ اسلام آباد ۰۳۱۲۶۴۴ اسلام آبادشهرضا ۰۳۲۱۳۲۱ اسکندری ۰۳۷۲۴۳۷ اشترجان /ایمانشهر ۰۳۳۵۳۴۸ اشن ۰۳۳۲۴۳۲ اشکاوند ۰۳۱۲۲۵۸ اشکهران ۰۳۱۲۶۳۶ اصفهان ۰۳۱۱ افجان ۰۳۳۲۳۳۵ افوس ۰۳۷۲۵۴۵ اله آباد ۰۳۳۵۲۷۲ الوار ۰۳۳۲۳۵۵ امامزاده /علی اکبر ۰۳۲۲۲۴۲ امیرآباد ۰۳۳۱۲۴۳ امین آباد ۰۳۲۲۲۳۵ انارک ۰۳۲۴۳۲۲ اورگان ۰۳۷۲۴۸۷ اوره ۰۳۶۲۴۵۲ اوزنبلاغ ۰۳۷۲۴۴۷ اوشیان ۰۳۳۵۲۴۲ ایچی /جار/یفران ۰۳۱۲۲۷۶ ایراج نائین ۰۳۲۴۴۳۵ بادجان ۰۳۷۲۴۳۸ بادرودکاشان ۰۳۶۲۴۳۴ باغ ابریشم /یزدآباد ۰۳۳۵۳۴۲ باغ بهادران ۰۳۳۵۶۲۲ بافران ۰۳۲۳۲۲۴ باقرآباد ۰۳۱۲۶۵۶ بتلیجه ۰۳۷۲۴۶۲ برز ۰۳۶۲۴۵۳ برزوک ۰۳۶۲۳۴۷ برسیان ۰۳۱۲۲۸۲ بروزاد/میرآباد ۰۳۳۵۵۵۸ بزم ۰۳۱۲۶۷۲ بلان نائین ۰۳۲۴۲۶۵ بلطاق ۰۳۷۲۴۶۳ بلمیر ۰۳۷۲۴۴۶ بنویدعلیا ۰۳۲۴۲۷۸ بوئین /میاندشت ۰۳۷۲۴۵۲ بوان ۰۳۲۲۲۳۷ بودان ۰۳۳۲۳۴۵ بیاضه ۰۳۲۴۴۳۲ بیدشک /دهلر ۰۳۱۲۵۵۲ بیده ۰۳۲۲۳۶۴ بیدهند ۰۳۶۲۴۶۲ پایگاه /هشتم شکاری ۰۳۱۱۵۷۷ پایگاه هوائی /هاشم آباد ۰۳۱۲۶۶۳ پرکستان ۰۳۳۵۶۴۸ پلارتگان /دارافشان ۰۳۳۵۴۳۶ پوده /قهه ۰۳۲۲۲۶۸ پیربکران ۰۳۳۵۴۲۲ پیله وران ۰۳۱۲۲۸۳ پیکان ۰۳۱۲۷۷۴ تجره /مهرآباد ۰۳۷۲۲۲۶ تلک آباد ۰۳۶۲۵۴۳ تندران ۰۳۳۲۳۴۳ تودشک ۰۳۱۲۶۳۷ تیران ۰۳۳۲۳۲۲ تیرانچی ۰۳۱۲۳۳۸ تیمیارت /فساران ۰۳۱۲۲۵۶ تیکن ۰۳۷۲۳۴۳ جرم افشار ۰۳۲۱۲۲۱ جزه اصفهان ۰۳۱۲۶۴۲ جزه کاشان ۰۳۶۲۲۴۳ جعفرآباد/ابراهیم آباد ۰۳۲۴۴۴۲ جعفرآباد/خمیران ۰۳۳۲۳۶۸ جعفرآبادزرین شهر ۰۳۳۵۶۵۶ جعفرآبادنائین ۰۳۳۴۴۴۲ جنبه ۰۳۶۲۵۵۸ جندابه ۰۳۱۲۶۶۸ جندان ۰۳۱۲۶۳۵ جندق نائین ۰۳۲۴۴۳۴ جهادآباد ۰۳۱۲۵۴۳ جهق ۰۳۶۲۳۷۴ جور/اسفینا ۰۳۱۲۲۷۳ جوزدان ۰۳۳۲۲۲۸ جوزدان برآن ۰۳۱۲۲۶۵ جوشقان ۰۳۱۲۶۵۵ جوشقان استرک ۰۳۶۲۲۳۶ جوشقان قالی ۰۳۶۲۳۷۲ جیلان آباد ۰۳۱۲۲۷۸ چادگان ۰۳۷۲۴۷۲ چاه ملک ۰۳۲۴۴۳۷ چرمهین ۰۳۳۵۶۲۵ چغا ۰۳۷۲۵۵۲ چقیورت ۰۳۷۲۵۴۷ چم طاق /چم حیدر ۰۳۳۵۶۴۵ چم نور/چم یوسفعلی ۰۳۳۵۶۳۸ چمگردان ۰۳۳۴۲۲۴ چهارراه /سعادت آباد ۰۳۲۲۳۶۶ چهل خانه ۰۳۷۲۴۳۳ چوپانان ۰۳۲۴۳۳۲ چیمه ۰۳۶۲۴۴۸ حاجی آباد ۰۳۳۲۲۵۶ حبیب آباد/آذرخواران ۰۳۱۲۶۵۲ حبیب آبادبرخوار ۰۳۱۲۵۴۸ حجت آباد ۰۳۷۲۴۸۲ حسن آبادآبریزه ۰۳۳۲۳۶۵ حسن آبادتنگ بیدکان ۰۳۳۵۵۳۴ حسن آبادجرقویه ۰۳۱۲۷۵۳ حسن آبادعلیا ۰۳۳۲۳۷۶ حسن آبادقهاب ۰۳۱۲۲۲۵ حسن رباط ۰۳۱۲۴۳۴ حسنارود ۰۳۶۲۳۴۶ حسین آباداردستان ۰۳۶۲۵۵۷ حسین آبادعربستان ۰۳۳۲۴۲۷ حسین آبادکویر ۰۳۶۲۲۲۸ حنا ۰۳۲۲۳۳۷ حوض ماهی /آبرو ۰۳۳۵۵۴۸ حیدرآباد ۰۳۱۲۷۴۴ خرم /خورچان ۰۳۱۲۶۶۷ خرمدشت ۰۳۶۲۲۲۳ خرمنان ۰۳۳۲۳۴۴ خزاق ۰۳۶۱۵۳ خشوئیه ۰۳۳۵۶۵۳ خفرشهرضا ۰۳۲۲۳۶۷ خفرکاشان ۰۳۶۲۴۶۶ خلج /قوهک ۰۳۷۲۴۳۱ خم پیچ ۰۳۷۲۲۶۲ خمسلو ۰۳۷۲۵۶۲ خمینی شهر ۰۳۱۲۳۲۲ خوانسار ۰۳۷۱ خورزق /برخوار ۰۳۱۲۵۴۶ خوروبیابانک ۰۳۲۴۴۲۲ خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر ۰۳۳۵۵۵۴ خونداب ۰۳۳۲۴۲۸ خویگان سفلی ۰۳۷۲۴۴۵ خویگان علیا ۰۳۷۲۵۳۴ خیرآبادنجف آباد ۰۳۳۲۴۳۶ خیرآبادکاشان ۰۳۶۲۵۸۳ داران ۰۳۷۲۴۲۲ دارگان ۰۳۳۵۴۳۴ دامنه ۰۳۷۲۴۳۶ در ۰۳۷۲۳۴۴ درباغ ۰۳۶۲۵۴۸ درچه پیاز ۰۳۱۲۳۷۵ دره ۰۳۶۲۲۲۵ دره بیدخوانسار ۰۳۷۲۴۶۶ دره بیدنجف آباد ۰۳۳۲۳۵۸ دزج ۰۳۲۲۲۷۷ دستجاء/کندلان ۰۳۱۲۲۸۴ دستجرد/برخوار ۰۳۱۲۵۴۵ دستجرد/کمال آباد ۰۳۱۲۷۳۴ دستگردقداده ۰۳۱۲۳۲۸ دشتی ۰۳۱۲۲۶۸ دماب ۰۳۲۲۴۳۴ دماب /نجف آباد ۰۳۳۲۴۳۴ دنارت ۰۳۱۲۲۸۵ ده آباد/متین آباد/فهی ۰۳۶۲۴۳۷ ده سرخ ۰۳۳۵۵۵۲ ده کرم ۰۳۱۲۲۳۴ دهاقان ۰۳۲۲۲۶۲ دهسور ۰۳۷۲۵۴۲ دهق ۰۳۳۲۴۲۲ دوتو ۰۳۳۲۳۷۴ دوشخراط ۰۳۷۲۲۲۴ دولت آباد ۰۳۱۲۵۸۲ دولت آبادصنعتی ۰۳۱۲۵۸۳ دولت آبادنجف آباد ۰۳۳۲۳۵۳ دیزیچه /نکوآباد ۰۳۳۵۵۳۵ رامشه ۰۳۱۲۷۳۶ راوند ۰۳۶۱۵۱ رحمت آبادخوانسار ۰۳۷۲۲۶۳ رحمت آبادنجف آباد ۰۳۳۲۲۳۴ رحمت آبادکاشان ۰۳۶۲۵۴۴ رحیم آباد ۰۳۱۲۲۳۶ ردان /فیزادان ۰۳۱۲۲۶۳ رزوه ۰۳۷۲۴۷۸ رضوانشهر ۰۳۳۲۳۶۲ رهق ۰۳۶۲۳۳۵ روران ۰۳۱۲۲۶۴ ریجان ۰۳۶۲۲۶۳ زازران ۰۳۳۵۳۵۲ زردن جان ۰۳۱۲۲۸۸ زرین شهر ۰۳۳۴۲۲۲ زفره ۰۳۱۲۶۳۸ زفره فلاورجان ۰۳۳۵۳۷۲ زمان آباد ۰۳۳۵۶۵۲ زواره کاشان ۰۳۶۲۵۳۷ زیار ۰۳۱۲۲۶۷ زیارتگاه ۰۳۲۲۲۴۸ سجزی ۰۳۱۲۶۶۶ سدزاینده رود ۰۳۷۲۴۸۸ سده لنجان ۰۳۳۵۲۴۳ سراورخوانسار ۰۳۷۲۳۳۲ سرشبادران ۰۳۱۲۲۵۵ سعیدآباد ۰۳۷۲۳۴۸ سفتجان ۰۳۷۲۴۴۳ سفیده ۰۳۶۲۵۵۳ سمیرم ۰۳۲۲۳۲۲ سن سن ۰۳۶۲۲۴۷ سنگ سفید ۰۳۷۲۲۲۸ سه برخوار ۰۳۱۲۵۳۵ سهر ۰۳۱۲۶۴۵ سهران ۰۳۱۲۶۶۵ سهرفیروزان ۰۳۳۵۴۲۴ سهلوان /باغکومه ۰۳۳۵۴۲۵ سوران ۰۳۳۲۳۶۳ سولار ۰۳۲۲۲۴۶ سونیچی ۰۳۱۲۶۸۶ سیان /گنج آباد ۰۳۱۲۷۴۲ سیاه افشار ۰۳۳۵۳۳۲ سیبک ۰۳۷۲۵۳۲ سین ۰۳۱۲۵۳۴ سیور ۰۳۲۲۳۶۸ شادگان /فاویان ۰۳۷۲۳۳۵ شاهپورآباد ۰۳۱۲۵۳۲ شاهین شهر ۰۳۱۲۵۲۲ شهراب ۰۳۶۲۵۵۴ شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /کله /سلمان /مسیح ۰۳۳۵۲۶۶ شهرضا ۰۳۲۱ شهرک /۲۲بهمن ۰۳۶۱۴۷ شهرک /بهارستان ۰۳۱۱۶۸۱ شهرک /صفائیه ۰۳۳۵۵۲۷ شهرک /علامه مجلسی ۰۳۳۵۵۴۵ شهرک صنعتی /امیرکبیر ۰۳۶۲۲۵۵ شهرک صنعتی /سجزی ۰۳۱۲۶۴۷ شهرک صنعتی /مبارکه ۰۳۳۵۵۳۷ شیدان ۰۳۱۲۲۳۲ طاد/ونهر ۰۳۳۵۴۳۲ طار ۰۳۶۲۴۴۲ طالخونچه ۰۳۳۵۵۵۳ طامه ۰۳۶۲۴۴۳ طاهرآباد ۰۳۶۱۵۲ طرق رود ۰۳۶۲۴۳۳ طره ۰۳۶۲۴۴۷ طهمورثات ۰۳۱۲۶۷۸ ظفرقند ۰۳۶۲۵۵۲ عروسان گلستان ۰۳۲۴۴۴۵ عزیزآباد ۰۳۳۲۳۵۷ عسگران ۰۳۳۲۳۳۴ علوان آباد ۰۳۱۲۶۸۲ علوی ۰۳۶۲۳۳۷ علویجه ۰۳۳۲۴۲۴ علی آباد/قلعه شاهرخ ۰۳۷۲۴۸۵ علی آباد/محمدآباد ۰۳۶۲۲۸۴ علی آبادجمبزه شهرضا ۰۳۲۲۲۷۲ علی آبادفخره ۰۳۶۲۲۳۸ علی آبادملاعلی ۰۳۱۲۵۸۸ علی آبادمهردشت ۰۳۳۲۴۳۸ علیشاهدان ۰۳۳۵۴۲۶ فتح آباد ۰۳۲۲۳۳۴ فرخی نائین ۰۳۲۴۴۳۸ فریدونشهر ۰۳۷۲۵۲۲ فریزهند ۰۳۶۲۴۶۴ فلاورجان ۰۳۳۵۳۲۲ فهندر ۰۵۳۲۲۲۶ فوداز ۰۳۲۴۲۶۳ فولادشهر ۰۳۳۵۲۶۲ فولادمبارکه ۰۳۳۵۵۴۳ فیض آباد/شریف آباد ۰۳۱۲۶۷۴ قائم آباد ۰۳۷۲۴۶۴ قاسم آباد ۰۳۶۲۲۳۳ قره بلطاق ۰۳۷۲۴۴۸ قزاآن ۰۳۶۲۳۷۵ قصرچم ۰۳۲۲۲۳۳ قفر ۰۳۷۲۴۴۴ قلعه امیریه ۰۳۱۲۳۲۹ قلعه سرخ ۰۳۷۲۵۳۸ قلعه میر ۰۳۳۵۳۴۵ قلعه ناظر ۰۳۳۲۳۳۷ قمبوان ۰۳۲۲۲۷۳ قمصرکاشان ۰۳۶۲۳۶۲ قمیشلو ۰۳۲۲۲۷۶ قهجاورستان ۰۳۱۱۵۲۴ قهدریجان ۰۳۳۵۳۶۲ قهرود ۰۳۶۲۳۷۷ قهریزجان ۰۳۳۲۳۳۸ قهساره ۰۳۶۲۵۵۶ قهی ۰۳۱۲۶۵۸ قودجان /تیدجان خوانسار ۰۳۷۲۲۳۶ قورتان ۰۳۱۲۶۵۳ گرگاب ۰۳۱۲۵۷۵ گرمه ۰۳۲۴۴۴۳ گرموک ۰۳۲۲۳۴۲ گزبرخوار ۰۳۱۲۵۷۲ گشنیزجان ۰۳۷۲۴۳۲ گلپایگان /نیوان ۰۳۷۲۳۲۲ گلدره ۰۳۳۲۴۳۵ گلدشت ۰۳۳۲۲۲۳ گنجه ۰۳۷۲۴۳۹ گیشی /قمشنان /قلعه بالا ۰۳۱۲۶۷۶ لارگان /لارگیجی ۰۳۳۵۳۳۷ لای بید ۰۳۱۲۴۳۲ لای بید/حاجت آقا ۰۳۳۵۶۴۷ مالواجرد ۰۳۱۲۷۳۲ مبارکه ۰۳۳۵۵۲۲ مجتمع /صنایع دفاع ۰۳۳۵۶۳۲ مجتمع /کالای الکتریک ۰۳۶۲۴۴۴ محمدآبادجرقویه ۰۳۱۲۷۲۴ مدیسه ۰۳۳۵۲۴۵ مرق /سادیان ۰۳۶۲۲۲۷ مرکزموبایل اصفهان ۰۹۱۱۳۱ مزرعه شور ۰۳۱۲۶۴۳ مشهدکاوه ۰۳۷۲۴۸۴ مشکان ۰۳۶۲۲۴۸ مشکنان ۰۳۱۲۶۵۷ معروف آباد/قرقر ۰۳۷۲۴۸۶ معصوم آباد ۰۳۷۲۴۶۸ مقصودبیک /وشاره ۰۳۲۲۲۴۴ منشیان ۰۳۱۲۲۴۷ منظریه ۰۳۲۲۲۲۸ مهاباد ۰۳۶۲۵۳۲ مهدی آبادنجف آباد ۰۳۳۲۳۵۴ مهرآدران ۰۳۲۴۲۶۸ مهرجان نائین ۰۳۲۴۴۳۶ مهرگان ۰۳۳۵۴۳۷ مهرگرد ۰۳۲۲۳۳۸ مهیار ۰۳۲۲۲۳۲ موته ۰۳۱۲۴۳۳ مورچه خورت ۰۳۱۲۵۶۴ مورکان ۰۳۳۵۶۳۷ موسی آباد ۰۳۲۲۲۷۵ موغار ۰۳۶۲۵۳۵ مولنجان ۰۳۱۲۲۷۲ میرآباد ۰۳۳۲۳۳۶ میمه /وزوان ۰۳۱۲۴۲۲ مینادشت ۰۳۳۵۳۴۷ نائین ۰۳۲۳۲۲۵ نجف آباد ۰۳۳۱ نشلج ۰۳۶۲۳۳۴ نصرآبادجرقویه ۰۳۱۲۷۳۵ نصرآبادکاشان ۰۳۶۲۲۸۳ نطنز ۰۳۶۲۴۲۴ نقل /دنگزلو ۰۳۲۲۳۷۲ نماگرد ۰۳۷۲۴۴۹ ننادگان ۰۳۷۲۴۴۲ نهرخلج ۰۳۷۲۴۳۴ نهضت آبادخوانسار ۰۳۷۲۵۳۶ نهضت آبادنجف آباد ۰۳۳۲۳۴۲ نهوج ۰۳۶۲۵۸۲ نوش آباد ۰۳۶۲۲۸۲ نوگوران ۰۳۳۵۶۳۵ نیاسر ۰۳۶۲۳۲۲ نیستانک نائین ۰۳۲۴۲۶۷ نیسیان ۰۳۶۲۵۷۲ نیه ۰۳۶۲۴۴۶ نیک آباد ۰۳۱۲۷۲۲ هاردنگ ۰۳۳۵۶۴۳ هاشم آباد ۰۳۱۲۶۴۶ هراتمه ۰۳۳۵۵۴۷ هرمدان ۰۳۱۲۲۲۳ هرند ۰۳۱۲۶۳۳ هفتومان ۰۳۲۴۴۵۲ هماآباد ۰۳۲۴۲۷۶ همگین ۰۳۲۲۲۷۴ هنجن ۰۳۶۲۴۴۵ هنده ۰۳۷۲۳۵۲ هونجان ۰۳۲۲۲۲۷ هویه /ریاخون ۰۳۳۵۳۶۶ وادقان ۰۳۶۲۳۳۸ وانشان ۰۳۷۲۲۵۸ ورپشت ۰۳۳۲۳۵۲ ورزنه ۰۳۱۲۶۴۸ ورزنه گلپایگان ۰۳۷۲۳۴۶ ورنامخواست ۰۳۳۴۲۲۵ ورکان ۰۳۶۲۳۴۵ ونداده ۰۳۱۲۴۳۵ ونک ۰۳۲۲۳۳۶ ویدوج ۰۳۶۲۳۳۲ ویدوجا ۰۳۶۲۳۴۳ ویست ۰۳۷۲۲۴۴ ویلاشهر ۰۳۳۱۲۲۵ یارند ۰۳۶۲۴۵۴ یزدانشهر ۰۳۳۱۲۴۴ یزدل ۰۳۶۲۲۸۵ کارخانه /ذوب آهن ۰۳۳۵۲۵۷ کاشان ۰۳۶۱ کامو ۰۳۶۲۳۷۸ کاهریز ۰۳۳۵۶۵۴ کاویان ۰۳۳۵۳۴۴ کبوترآباد ۰۳۱۲۲۶۶ کته شور/صادق آباد ۰۳۳۵۶۴۴ کجان ۰۳۳۴۲۶۴ کجان نائین ۰۳۲۴۲۶۴ کچوئیه ۰۳۳۵۲۵۶ کچورستاق /امیران ۰۳۶۲۵۴۵ کچومثقال ۰۳۶۲۵۴۲ کرچگان ۰۳۳۵۶۳۴ کردسفلی ۰۳۳۲۳۴۸ کردعلیا ۰۳۳۲۳۴۷ کرسکان ۰۳۳۵۳۵۷ کره ۰۳۲۲۲۸۲ کرکوند ۰۳۳۵۵۳۸ کشه ۰۳۶۲۴۵۶ کفران /فارفان ۰۳۱۲۶۵۴ کفرود ۰۳۱۲۶۷۳ کله /ارمک ۰۳۶۲۳۴۸ کلهرود ۰۳۱۲۵۳۶ کلیشاد ۰۳۳۵۳۲۸ کلیشادرخ ۰۳۳۵۶۴۲ کمجان ۰۳۶۲۴۳۲ کمشچه ۰۳۱۲۵۳۳ کمه ۰۳۲۲۳۶۲ کمیتک ۰۳۷۲۴۸۳ کنجدجان ۰۳۷۲۳۴۲ کنهران ۰۳۳۲۳۴۶ کهرویه ۰۳۲۲۲۶۷ کهنگ ۰۳۶۲۵۷۴ کوشک ۰۳۱۲۳۳۶ کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران ۰۳۳۵۵۵۶ کوهان ۰۳۱۲۲۸۷ کوهان نجف آباد ۰۳۳۲۳۶۶ کوهپایه ۰۳۱۲۶۲۲ کیفته پادنا ۰۳۲۲۳۶۵
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان ايلام:
آب انار ۰۸۴۲۶۴۵ آبدانان ۰۸۴۲۶۲۲ ارمو ۰۸۴۲۵۳۴ ارکوازملک شاهی ۰۸۴۲۸۵۲ اسلام آباد ۰۸۴۲۵۳۷ انجیره ۰۸۴۲۶۵۲ ایلام ۰۸۴۱ ایوان غرب ۰۸۴۲۳۲۳ بان رحمان ۰۸۴۲۸۳۵ بدره ۰۸۴۲۵۷۲ بردی ۰۸۴۲۷۸۴ بلاوه تره سفلی ۰۸۴۲۴۶۲ پشت قلعه ۰۸۴۲۶۳۳ پهله زرین آباد ۰۸۴۲۷۷۲ تخم بلوط سفلی ۰۸۴۲۴۶۴ ترن ۰۸۴۲۳۵۶ تلخاب ۰۸۴۲۵۸۶ جان جان ۰۸۴۲۴۵۶ جعفرآباد ۰۸۴۲۲۳۸ چالاب ۰۸۴۲۸۳۲ چالسرا ۰۸۴۱۲۲۲ چشمه شیرین ۰۸۴۲۵۸۳ چشمه کبود ۰۸۴۲۲۳۷ چم ژاب ۰۸۴۲۵۴۴ چم کبود ۰۸۴۲۶۴۲ چنگوله ۰۸۴۲۸۳۶ چهارمله ۰۸۴۲۳۴۵ چوار ۰۸۴۲۲۷۲ خوران ۰۸۴۲۳۴۸ خورده چشمه ۰۸۴۲۴۳۶ دره شهر ۰۸۴۲۵۲۲ دشت چمران ۰۸۴۲۵۵۲ دشت عباس ۰۸۴۲۷۶۲ دلفان آباد ۰۸۴۲۵۴۸ دهلران ۰۸۴۲۷۲۲ زرانگوش ۰۸۴۲۵۸۵ زرنه ۰۸۴۲۳۵۲ زنجیره سفلی ۰۸۴۲۴۳۲ زنجیره علیا ۰۸۴۲۴۴۶ زیرتنگ ۰۸۴۲۴۶۶ ژیور ۰۸۴۲۶۴۷ سراب ۰۸۴۲۳۳۷ سراب باغ ۰۸۴۲۶۳۴ سراب کلان ۰۸۴۲۴۸۲ سرابله ۰۸۴۲۴۲۲ سرتنگ مله ماران ۰۸۴۲۴۵۲ سنگ سفید ۰۸۴۲۴۵۴ شباب ۰۸۴۲۴۳۸ شله کش ۰۸۴۲۴۴۳ شهرستانه ۰۸۵۲۴۴۲ شهرک /اسلامیه ۰۸۴۲۸۳۴ شهرک /شهید/کشوری /سرتاف ۰۸۴۲۲۲۳ شهرک /نبوت ۰۸۴۲۳۴۲ شهرک /ولیعصر ۰۸۴۲۵۸۴ شهرک صنعتی /ایلام ۰۸۴۲۲۳۲ شیخ مکان ۰۸۴۲۵۴۶ شیراوند ۰۸۴۲۴۵۷ صالح آباد ۰۸۴۲۸۸۲ صیدنظری سفلی ۰۸۴۲۴۴۲ صیدنظری علیا ۰۸۴۲۴۴۵ عباس آباد ۰۸۴۲۵۳۵ علی مدد ۰۸۴۲۴۵۸ قنات آباد ۰۸۴۲۴۸۶ گچ کوبان ۰۸۴۲۵۸۲ گلان ۰۸۴۲۸۹۲ گنبدپیرمحمد ۰۸۴۲۸۶۴ گنجوان ۰۸۴۲۲۸۴ گنداب ۰۸۴۲۶۵۴ لرینی ۰۸۴۲۴۸۴ لومار ۰۸۴۲۴۷۲ ماژین ۰۸۴۲۵۳۲ مهدی آباد ۰۸۴۲۲۲۷ مهران ۰۸۴۲۸۲۲ مهرملکشاهی ۰۸۴۲۸۶۲ مورت ۰۸۴۲۲۸۲ مورموری ۰۸۴۲۶۳۷ موسیان ۰۸۴۲۷۵۲ میدان ۰۸۴۲۲۳۵ میمه ۰۸۴۲۷۸۲ هزارانی ۰۸۴۲۶۳۸ هفت چشمه ۰۸۴۱۲۲۵ هلسم ۰۸۴۲۴۶۸ وچکاب ۰۸۴۲۶۴۴ وحدت آباد ۰۸۴۲۵۳۸ وردآوردعلیا ۰۸۵۲۴۴۶ کپنه کران ۰۸۴۲۳۵۴ کل کل ۰۸۴۲۴۴۸ کلان ۰۸۴۲۳۴۳ کلم ۰۸۴۲۵۸۷ کله جوب ۰۸۴۲۳۴۷ کهره هلیلان ۰۸۴۲۴۳۴
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان بوشهر:
آب پخش ۰۷۷۳۴۸۲ آب طویل ۰۷۷۲۲۲۵ آباد ۰۷۷۲۵۲۴ آبدان ۰۷۷۲۸۲۵ آبگرمک ۰۷۷۲۷۶۹ آبکش ۰۷۷۲۸۷۵ ابوالخیر ۰۷۷۲۵۶۳ احمدی /دویره ۰۷۷۲۲۳۲ اخند ۰۷۷۲۷۲۸ اشکالی ۰۷۷۲۵۳۴ امام حسن ۰۷۷۲۴۳۷ انارستان ۰۷۷۲۷۶۶ اهرم ۰۷۷۲۵۲۲ باب منیر ۰۷۷۲۶۶۷ بادوله ۰۷۷۲۶۶۳ بازوئی ۰۷۷۲۵۲۵ باشی ۰۷۷۲۵۷۱ باغان ۰۷۷۲۶۳۷ باغک ۰۷۷۲۵۳۳ ببود ۰۷۷۲۷۴۱ برازجان ۰۷۷۳۴۲۲ بردخون ۰۷۷۲۸۷۲ بردستان ۰۷۷۲۸۲۶ بستانو ۰۷۷۲۷۳۸ بشیرآباد ۰۷۷۳۴۶۹ بنارآزادگان ۰۷۷۳۴۹۵ بنداروز ۰۷۷۳۴۴۱ بندر/الی ۰۷۷۲۸۲۳ بندر/بوشهر ۰۷۷۱ بندر/دیر ۰۷۷۲۸۲۲ بندر/دیلم ۰۷۷۲۴۲۲ بندر/رستمی ۰۷۲۲۵۶۴ بندر/ریگ ۰۷۷۲۳۸۲ بندر/طاهری ۰۷۷۲۷۲۵ بندر/گناوه ۰۷۷۲۳۲۲ بندر/کنگان ۰۷۷۲۷۲۲ بندرگاه ۰۷۷۲۲۳۳ بندو ۰۷۷۲۷۴۳ بنه اسماعیل ۰۷۷۲۴۴۳ بنه گز ۰۷۷۲۵۲۶ بنیاد ۰۷۷۲۶۶۶ بنک ۰۷۷۲۷۳۴ بهمنیارشرقی ۰۷۷۲۳۳۸ بوحیری ۰۷۷۲۶۳۳ بوشکان ۰۷۷۳۴۳۵ بویری ۰۷۷۳۴۹۲ بیدخون ۰۷۷۲۷۳۶ بیدو ۰۷۷۲۴۳۴ پرگانک ۰۷۷۳۴۵۳ پرک ۰۷۷۲۷۲۷ پهلوان کشی ۰۷۷۲۵۷۴ پوزه گاه ۰۷۷۲۳۸۷ تل اشکی ۰۷۷۲۲۳۵ تل سرکوب ۰۷۷۳۴۶۸ تنگ ارم ۰۷۷۳۴۴۵ تنگمان ۰۷۷۲۷۷۵ جائینک ۰۷۷۲۵۶۵ جبرانی ۰۷۷۲۸۲۹ جتوط ۰۷۷۳۴۶۷ جزیره /ریگ ۰۷۷۲۳۸۴ جزیره /شیف ۰۷۷۲۲۳۴ جم ۰۷۷۲۷۶۲ جنوب جم ۰۷۷۲۷۷۴ چارک ۰۷۷۲۶۲۷ چاه بردی ۰۷۷۲۳۳۱ چاه پیر ۰۷۷۲۵۳۶ چاه تلخ شمالی ۰۷۷۲۵۷۶ چاه خانی ۰۷۷۳۴۲۸ چاه مبارک ۰۷۷۲۷۲۴ چاه کوتاه ۰۷۷۲۲۲۸ چاووشی ۰۷۷۲۶۲۶ چغارک ۰۷۷۲۲۲۲ چهاربرج برازجان ۰۷۷۳۴۹۴ چهاربرج گناوه ۰۷۷۲۳۹۳ چهارروستائی ۰۷۷۲۳۸۵ چهارمحال ۰۷۷۲۳۸۸ چهل ذرعی عجم ۰۷۷۳۴۹۷ حصار ۰۷۷۲۴۳۸ خارک /جزیره خارک ۰۷۷۲۲۸۲ خره ۰۷۷۲۷۴۴ خلیفه ای ۰۷۷۳۴۸۴ خورشهاب ۰۷۷۲۵۷۷ خورموج ۰۷۷۲۶۲۲ خوشاب ۰۷۷۳۴۳۷ خیاری ۰۷۷۲۵۳۸ خیرآباد ۰۷۷۳۴۵۷ دالکی ۰۷۷۳۴۳۴ درازی ۰۷۷۲۶۲۵ دره بان ۰۷۷۲۷۶۷ درودگاه ۰۷۷۳۴۶۶ دشتگور ۰۷۷۳۴۹۱ دشتی اسماعیل خانی ۰۷۷۳۴۸۷ دلوارساحلی ۰۷۷۲۵۶۲ ده کهنه /شبانکاره ۰۷۷۳۴۸۵ دهداران ۰۷۷۳۴۸۶ دهرودسفلی ۰۷۷۳۴۴۳ دهرودعلیا ۰۷۷۳۴۵۱ دوراهک ۰۷۷۲۸۲۴ دولنگه ۰۷۷۲۷۶۴ راهدار ۰۷۷۳۴۳۹ رودشور ۰۷۷۲۳۹۴ رودفاریاب ۰۷۷۳۴۴۶ ریز ۰۷۷۲۷۶۵ زیارت ۰۷۷۳۴۳۳ زیارت ساحلی ۰۷۷۲۶۶۵ سربست ۰۷۷۳۴۷۱ سرقنات ۰۷۷۳۴۷۳ سرمستان ۰۷۷۲۸۲۸ سرمل حسینکی ۰۷۷۲۲۳۱ سرکره ۰۷۷۳۴۳۲ سعدآباد ۰۷۷۳۴۶۲ سمل جنوبی ۰۷۷۲۵۲۷ سنا ۰۷۷۲۶۴۲ سهموشمالی ۰۷۷۲۷۴۲ سیاه مکان ۰۷۷۲۴۳۱ شنبه ۰۷۷۲۶۴۳ شهنیا ۰۷۷۲۸۷۳ شورکی ۰۷۷۲۵۳۱ شول ۰۷۷۳۴۷۴ شیخیان ماری ۰۷۷۲۶۳۵ شیرینو ۰۷۷۲۷۲۹ صیدی ۰۷۷۲۷۷۹ طلحه ۰۷۷۳۴۴۸ عالی چنگی ۰۷۷۲۵۶۹ عالی حسینی ۰۷۷۲۵۳۲ عالی شهر ۰۷۷۲۵۶۸ عامری دیلم ۰۷۷۲۴۳۶ عامری ساحلی ۰۷۷۲۵۶۷ عربی ۰۷۷۲۶۲۹ عسلویه ۰۷۷۲۷۲۶ عطیبه ۰۷۷۳۴۹۶ عیسوند ۰۷۷۳۴۳۱ فاریاب ۰۷۷۳۴۳۶ فخرآوری ۰۷۷۲۳۳۷ قائدی ۰۷۷۲۷۷۸ قباکلکی ۰۷۷۲۵۲۸ قلعه سفید ۰۷۷۳۴۴۷ گاوسفید ۰۷۷۲۳۹۱ گرگور ۰۷۷۲۵۷۵ گلکی ۰۷۷۲۵۳۹ گماران ۰۷۷۲۳۳۹ گنخک شیخی ۰۷۷۲۶۳۶ گندمزار ۰۷۷۲۷۷۳ گوابین ۰۷۷۲۳۸۹ گورک دژگاه ۰۷۷۲۵۷۸ گورک سادات ۰۷۷۲۵۷۳ لاوررزمی ۰۷۷۲۶۳۴ لاورساحلی ۰۷۷۲۶۴۱ لایپه ۰۷۷۳۴۹۹ لمبدان ۰۷۷۲۸۲۷ مال قائد ۰۷۷۲۳۲۴ مال محمود ۰۷۷۲۳۹۲ محمدآباد ۰۷۷۲۶۳۲ محمدجمالی ۰۷۷۳۴۸۹ محمدصالحی ۰۷۷۲۳۳۲ محمدی ۰۷۷۲۳۸۶ مغدان ۰۷۷۲۸۷۷ منطقه ویژه /پارس جنوبی ۰۷۷۲۷۳۷ میاندشت ۰۷۷۳۴۹۳ میلک ۰۷۷۳۴۹۸ نخل تقی ۰۷۷۲۷۳۲ نظرآقا ۰۷۷۳۴۶۴ نورآباد ۰۷۷۳۴۲۱ نوکارمخی ۰۷۷۲۲۳۶ نی نیزک ۰۷۷۳۴۵۶ هاله ۰۷۷۲۷۳۹ هلپه ای ۰۷۷۳۴۷۲ هلیله ۰۷۷۲۲۲۶ وحدتیه ۰۷۷۳۴۶۵ کاکی ۰۷۷۲۶۶۲ کردوان علیا ۰۷۷۲۶۶۸ کره بند ۰۷۷۳۴۴۲ کری ۰۷۷۲۵۷۹ کلات ۰۷۷۲۷۴۵ کلل دشتستان ۰۷۷۳۴۵۲ کلل دشتی ۰۷۷۲۶۲۸ کلمه ۰۷۷۳۴۴۴ کناری ۰۷۷۲۵۲۹ کنارکوه ۰۷۷۲۴۳۲
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان تهران:
آئینه ورزان ۰۲۲۱۵۴۵ آب باریک ۰۲۹۲۴۲۲ آبسرد ۰۲۲۱۵۵۲ آبعلی ۰۲۲۱۵۸۲ آتشگاه ۰۲۶۱۴۳۹ آجین دوجین ۰۲۶۲۴۵۴ آدران اسلامشهر ۰۲۲۹۴۵۸ آدران کرج ۰۲۶۱۵۳۴ آران ۰۲۶۲۴۴۷ آردهه ۰۲۶۲۴۴۴ آرو ۰۲۲۱۵۶۹ آسارا ۰۲۶۱۵۲۷ آسور/اندریه /نجفدر/بهان ۰۲۲۱۶۸۴ آغشت ۰۲۶۲۵۲۳ آلارد ۰۲۲۹۴۴۷ آلوئک ۰۲۹۲۳۲۳ آهارفشم ۰۲۲۱۳۷۹ آیرین ۰۲۲۹۲۳۵ آیگان /کلوان ۰۲۶۱۵۲۲ ابراهیم آباداسلامشهر ۰۲۲۹۳۲۶ ابراهیم آبادورامین ۰۲۹۲۳۵۲ احمدآباد/سردرآباد ۰۲۶۲۲۸۵ احمدآباداوسط ورامین ۰۲۹۲۲۳۸ احمدآبادمستوفی ۰۲۲۸۲۷۲ احمدآبادکاشانی ۰۲۶۲۴۳۹ اخترآباد ۰۲۶۲۳۹۴ ارجمند ۰۲۲۱۶۷۲ ارغش آباد ۰۲۶۲۳۹۹ ارنگه /ابهرک ۰۲۶۱۵۳۳ اسدآبادچهارباغ ۰۲۶۲۳۶۸ اسلام آباد ۰۲۲۱۵۵۹ اسلام آباد/زمان آباد/غنی آباد ۰۲۹۲۲۳۴ اسلام شهر/شهرک /واوان ۰۲۲۸ اسکمان ۰۲۶۲۳۷۹ اشتهارد ۰۲۶۲۲۷۲ اصیل آباد ۰۲۶۲۳۷۵ افجه ۰۲۲۱۴۳۷ اقلان تپه ۰۲۶۲۴۵۸ امامزاده داوود ۰۲۲۱۲۷۲ امامیه /راحت آباد ۰۲۲۱۳۴۴ امین آباد ۰۲۲۱۶۴۲ انجم آباد ۰۲۲۹۴۴۸ اورین /خیرآباداسلامشهر ۰۲۲۹۴۵۷ اوشان ۰۲۲۱۳۵۸ ایپک ۰۲۶۲۲۷۸ ایرا ۰۲۲۱۴۴۵ ایگل باغ گل ۰۲۲۱۳۳۶ اکبرآباد/نسیم شهر ۰۲۲۹۴۳۵ باباسلمان ۰۲۶۲۳۹۲ باغ خواص ۰۲۹۲۲۳۲ باغ کمیش ۰۲۲۱۲۴۹ باقرآباد ۰۲۹۲۲۱۳ بردآباد ۰۲۶۲۳۶۴ برغان کرج ۰۲۶۲۴۶۷ برگ جهان ۰۲۲۱۴۴۷ بزج ۰۲۶۲۴۸۹ بوجان ۰۲۲۱۴۳۹ بومهن ۰۲۲۱۲۲۲ بیدگنه ۰۲۶۲۳۷۲ بکه ۰۲۶۲۳۷۸ پادگان /پرندک ۰۲۲۹۴۶۶ پاکدشت ۰۲۹۲۳۰۲ پورکان ۰۲۶۱۵۳۵ پیست آبعلی ۰۲۲۱۵۸۸ پیشوا ۰۲۹۲۲۲۲ تالیان علاقبندکرج ۰۲۶۲۴۶۹ تنکمان ۰۲۶۲۴۶۳ تهران ۰۲۱ توچال ۰۲۹۲۳۳۵ تورقوزآباد ۰۲۲۹۲۷۳ جابان /سرخده ۰۲۲۱۵۵۶ جاجرود ۰۲۲۱۲۵۲ جارو ۰۲۶۲۲۸۴ جلیزجند ۰۲۲۱۶۳۲ جلیل آباد ۰۲۹۲۲۴۴ جمال آباد ۰۲۹۲۳۲۵ جوادآبادورامین ۰۲۹۲۴۰۲ جوردآرینه ۰۲۲۱۵۹۵ جوستان /ناریان /دیزان ۰۲۶۲۴۷۸ جوقین شهريار ۰۲۶۲۳۶۳ جی ۰۲۶۱۵۳۷ چاران ۰۲۶۱۵۳۸ چرمشهر ۰۲۹۲۴۳۵ چنارغرب ۰۲۲۱۵۹۳ چندار ۰۲۶۲۴۳۲ چنگی ۰۲۹۲۳۴۶ چهاردانگه ۰۲۶۲۴۵۶ چهل قز ۰۲۹۲۳۴۴ چیچکلو ۰۲۲۹۲۴۳ حاجی آباد ۰۲۹۱۳۳۷ حسن آبادخالصه ۰۲۲۹۲۲۷ حسن آبادفشاپویه ۰۲۲۹۳۲۲ حسین خانلو ۰۲۶۲۴۵۳ حصارامیر ۰۲۹۲۳۳۲ حصاربن ۰۲۲۱۶۴۴ حصارحسن بیک ۰۲۹۲۴۲۸ حصارساتی ۰۲۶۲۳۴۹ حصارک پائین ۰۲۲۹۴۴۲ حصارکلک ۰۲۹۲۳۲۸ حمامک ۰۲۹۲۳۳۸ خاتون آباد/فرون آباد ۰۲۹۲۳۰۶ خاتونلر ۰۲۶۲۳۷۴ خادم آباد ۰۲۶۲۳۲۳ خانلق ۰۲۲۹۳۴۳ خاورشهر ۰۲۲۱۲۴۷ خرمدشت /سیاه سنگ ۰۲۲۱۲۵۸ خور ۰۲۶۲۴۶۵ خوروین ۰۲۶۲۴۶۲ خورین ۰۲۹۲۲۳۳ خوشنام ۰۲۶۲۳۴۷ خیرآباد ۰۲۲۹۴۸۴ دربندسر ۰۲۲۱۳۵۶ درده سر/کیاسرلات ۰۲۶۱۵۲۹ درسون آباد ۰۲۲۹۲۶۵ دماوند/گیلاوند ۰۲۲۱۵۲۲ دنبلید ۰۲۶۲۴۸۲ دنگیزک /ابراهیم بیگی ۰۲۶۲۵۲۵ ده شاد ۰۲۶۲۳۹۶ دوتویه سفلی ۰۲۲۹۲۷۲ راشته ۰۲۶۲۲۸۷ رامجین ۰۲۶۲۴۳۶ رباط کریم ۰۲۲۹۴۲۲ رحمانیه ۰۲۶۲۲۸۲ رزکان ۰۲۶۲۳۹۳ رستم آباد ۰۲۹۲۴۳۷ رضی آباد ۰۲۶۲۳۵۹ رودهن ۰۲۲۱۵۷۲ رودک ۰۲۲۱۳۴۸ ریحان آباد ۰۲۹۲۲۳۷ زان /لومان ۰۲۲۱۵۳۶ زایگان /لالان ۰۲۲۱۳۳۲ زرنان ۰۲۶۲۳۳۶ زرین دشت /انزاها ۰۲۲۱۶۳۹ زعفرانیه ۰۲۶۲۲۸۶ زیدشت ۰۲۶۲۴۸۳ زکی آباد ۰۲۶۲۴۴۶ سپهر/شهرصنعتی ۰۲۶۲۵۳۳ سربندان ۰۲۲۱۵۴۶ سرخاب ۰۲۶۲۴۳۴ سرخده ۰۲۲۱۵۵۷ سرگل ۰۲۹۲۲۲۸ سعیدآباد شهریار ۰۲۶۲۳۶۵ سعیدآبادهشتگرد ۰۲۶۲۴۶۸ سعیدآبادورامین ۰۲۹۲۲۴۷ سلطان آباداسلامشهر ۰۲۲۹۴۳۲ سلمان آباد ۰۲۹۲۴۲۶ سلمان آباداسلامشهر ۰۲۲۹۳۲۵ سله بن ۰۲۲۱۶۳۷ سنقرآباد ۰۲۶۲۴۳۷ سنگان ۰۲۲۱۲۷۴ سولقان ۰۲۲۱۲۶۲ سوهان /آرموت /کش /لهران /تکیه ناوه ۰۲۶۲۴۸۸ سیاهکلان ۰۲۶۱۴۴۹ سیجان ۰۲۶۱۵۳۶ سیدآباد ۰۲۲۱۵۴۳ سیرا/پل خواب ۰۲۶۱۵۲۴ سیف آباد ۰۲۶۲۴۵۲ سیمین دشتدمون ۰۲۲۱۶۴۹ سینک /هنزک ۰۲۲۱۴۳۵ شریف آباد ۰۲۹۲۳۴۷ شمس آباد ۰۲۲۹۳۳۸ شمشک /دیزین ۰۲۲۱۳۵۵ شهرآباد/صفادشت ۰۲۶۲۳۴۳ شهرآبادفیروزکوه ۰۲۲۱۶۴۶ شهرجدید/پرند ۰۲۲۹۴۷۲ شهرجدید/هشتگرد ۰۲۶۲۴۲۶ شهرستانک ۰۲۶۱۵۲۵ شهریار ۰۲۶۲۳۲ شهرک /اندیشه /فاز۱ ۰۲۶۲۳۵۲ شهرک /اندیشه /فاز۲ ۰۲۶۲۳۵۴ شهرک /اندیشه /فاز۳ ۰۲۶۲۳۵۵ شهرک /اندیشه /فاز۴/فاز۵ ۰۲۶۲۳۳۴ شهرک /خانه ۰۲۲۹۴۳۹ شهرک /طالقان کرج ۰۲۶۲۴۷۲ شهرک /مهندسی /زراعی /هما ۰۲۶۱۶۷۰ شهرک /ناز ۰۲۶۱۶۸۰ شهرک جدید/پردیس ۰۲۲۱۲۳۲ شهرک صنعتی /اشتهارد ۰۲۶۲۲۷۷ شهرک صنعتی /امیریه /زردبند ۰۲۲۱۳۴۲ شهرک صنعتی /خاوران ۰۲۲۱۲۴۴ شهرک صنعتی /عباس آباد ۰۲۹۲۳۴۲ شهیدآباد ۰۲۶۲۳۴۴ شیخ حسن ۰۲۶۲۵۲۲ صالح آباداسلامشهر ۰۲۲۹۴۶۲ صالح آبادقرچک ۰۲۹۲۲۱۸ صفرخواجه ۰۲۶۲۵۲۷ طارند ۰۲۹۲۲۲۷ طاووسیه ۰۲۶۲۴۳۸ طرود/سرانزاها ۰۲۲۱۶۳۴ عرب آبادکوه ۰۲۶۲۵۲۸ عشق آباد ۰۲۹۲۲۴۵ علی آبادتپانچه ۰۲۲۹۲۳۲ علی سید/اقبالیه ۰۲۶۲۴۴۹ فرخ آباد/زیبادشت ۰۲۶۱۶۸۸ فردوس ۰۲۶۲۳۴۶ فشم ۰۲۲۱۳۲۲ فشند/کوشک زر ۰۲۶۲۴۶۶ فشندک ۰۲۶۲۴۷۷ فیروزآبادده خیر ۰۲۲۹۲۶۸ فیروزبهرام اسلامشهر ۰۲۲۹۲۲۳ فیروزکوه ۰۲۲۱۶۲۲ فیلستان ۰۲۹۲۳۳۶ قارپوزآباد ۰۲۶۲۴۵۹ قاسم آباد/حاجی آباد ۰۲۶۲۴۵۵ قاسم آباد/شورآباد ۰۲۲۹۲۴۵ قاسم آباد شهریار /صباشهر۰۲۶۲۳۶۲ قاسم آبادکهریزک ۰۲۲۹۲۵۴ قرچک /زیباشهر ۰۲۹۲۲۱۲ قرمزتپه ۰۲۹۲۳۵۳ قلعه بلند ۰۲۹۲۴۲۵ قلعه حسنخان /شهرقدس ۰۲۶۲۳۸۲ قلعه خواجه ۰۲۹۲۴۲۷ قلعه میر ۰۲۲۹۴۴۶ قلعه نواملاک ۰۲۹۲۳۳۷ قلعه نوخالصه /طالب آباد/چاله ترخان ۰۲۹۲۲۳۵ قمصراسلامشهر ۰۲۲۹۲۶۳ قمی آباد ۰۲۹۲۳۲۲ قوچ حصار/اسماعیل آباد ۰۲۲۹۲۶۲ قوهه ۰۲۶۲۴۴۸ قیام دشت ۰۲۹۲۳۴۳ قیصرآباد ۰۲۲۹۲۷۵ گچسر ۰۲۶۱۵۲۸ گرم آبسرد ۰۲۲۱۵۳۷ گرمابدر ۰۲۲۱۳۳۴ گرمدره ۰۲۶۱۶۱۰ گل تپه ورامین ۰۲۹۲۲۳۶ گل خندان ۰۲۲۱۲۲۸ گلاهک ۰۲۲۱۵۸۴ گلندوک /لواسان کوچک ۰۲۲۱۴۵۲ گلوکان ۰۲۲۱۳۳۸ گوران ۰۲۶۲۴۸۵ لزور ۰۲۲۱۶۸۲ لشگرآباد ۰۲۶۲۴۴۵ لواسان بزرگ ۰۲۲۱۴۲۲ ماهدشت /مردآباد ۰۲۶۲۲۳۸ محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت ۰۲۶۱۶۲۰ محمدآباد/ولی آبادقرچک ۰۲۹۲۲۱۹ محمدآبادعربهاورامین ۰۲۹۲۴۲۴ محمدآباد ویره شهریار ۰۲۶۲۳۷۶ محمدیه اسلامشهر ۰۲۲۹۳۴۴ مرادتپه ۰۲۶۲۲۸۳ مرتضی گرد ۰۲۲۹۲۵۸ مرکزموبایل تهران ۰۹۱۱۲۱ مرکزموبایل دوم تهران ۰۹۱۱۲۲ مرکزموبایل کرج ۰۹۱۱۲۶ مشاع ۰۲۲۱۵۶۴ معین آباد ۰۲۹۲۲۴۶ ملارد ۰۲۶۲۳۶۶ ملک آباد ۰۲۶۲۵۲۶ منجیل آباد ۰۲۲۹۴۴۵ منگلان ۰۲۶۲۴۸۴ مهرآباد ۰۲۲۱۵۷۵ مورود ۰۲۶۱۵۲۳ مومج ۰۲۲۱۵۴۲ میر ۰۲۶۲۴۸۶ میگون ۰۲۲۱۳۵۳ نجف آبادطغان ۰۲۹۲۴۳۳ نجم آباد ۰۲۶۲۵۳۷ نسا ۰۲۶۱۵۲۶ نصیرآباد شهریار ۰۲۶۲۳۹۵ نصیرآبادقاجار ۰۲۲۹۴۶۵ نظرآباد ۰۲۶۲۵۳۲ نیکنام ده ۰۲۲۱۴۴۳ هرانده ۰۲۲۱۶۵۲ هشتگرد/ساوجبلاغ ۰۲۶۲۴۲۲ هفتجوی کرج ۰۲۶۲۳۴۲ همه سین ۰۲۲۱۲۴۲ هیو ۰۲۶۲۴۶۴ وادان ۰۲۲۱۵۶۶ ورامین ۰۲۹۱ وردیج /واریش ۰۲۶۲۲۵۷ وسکاره ۰۲۲۱۵۷۶ وشته ۰۲۶۲۴۷۴ ولایت رود ۰۲۶۱۵۲۱ ولدآباد ۰۲۶۱۶۳۰ ولیان ۰۲۶۲۴۵۷ وهن آباد ۰۲۲۹۳۴۲ یبارک کرج ۰۲۶۲۳۴۵ ینگی امام ۰۲۶۲۴۳۵ یوسف آبادصیرفی ۰۲۶۲۳۷۷ یوسف آبادقوام ۰۲۶۲۳۵۸ یوسف رضا ۰۲۹۲۲۴۲ کاشانک /مرجان آباد ۰۲۲۹۲۳۶ کتالان ۰۲۲۱۶۳۵ کرج ۰۲۶۱ کردان ۰۲۶۲۴۳۳ کردزار ۰۲۶۲۳۷۳ کرشت ۰۲۲۱۲۵۵ کرود ۰۲۶۲۴۷۹ کریم آباد ۰۲۹۲۳۴۵ کشار/علیا/سفلی ۰۲۲۱۲۷۷ کلان رسنان ۰۲۲۱۴۶۵ کلین خالصه ۰۲۹۲۳۲۴ کمال آباد/کمال شهر ۰۲۶۱۴۷۰ کمردصنعتی ۰۲۲۱۲۲۶ کندر ۰۲۶۱۵۳۲ کندعلیا ۰۲۲۱۴۷۳ کهریزک ۰۲۲۹۲۵۲ کیلان کوهان /ساران ۰۲۲۱۵۳۲
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان چهار محال و بختياري:
آقبلاغ ۰۳۸۲۴۸۵ آلونی ۰۳۸۲۵۵۲ آلیکوه ۰۳۸۲۶۲۶ آورگان ۰۳۸۲۴۷۵ ابواسحاق ۰۳۸۲۵۹۲ ارجنک ۰۳۸۲۲۲۳ اردل شهرکرد ۰۳۸۲۶۲۲ ارمند ۰۳۸۲۵۴۵ اسدآباد ۰۳۸۲۳۴۴ امام قیس ۰۳۸۲۴۶۷ امامزاده /دستگرد ۰۳۸۲۲۸۷ امیدآباد ۰۳۸۲۷۴۴ ایرانچه ۰۳۸۲۲۷۶ باباحیدر ۰۳۸۲۷۳۷ بارده ۰۳۸۲۳۷۸ باغ انارمیلاس ۰۳۸۲۵۴۶ باغ بهزاد ۰۳۸۲۵۵۸ برجوئی ۰۳۸۲۶۶۶ بردبر ۰۳۸۲۵۵۶ بروجن ۰۳۸۲۴۲۲ بلداجی ۰۳۸۲۴۶۴ بن ۰۳۸۲۳۷۲ بوگر ۰۳۸۲۵۳۳ بیدله ۰۳۸۲۵۳۶ بیژگرد ۰۳۸۲۴۷۷ پیربلوط ۰۳۸۲۲۲۴ تشنیز ۰۳۸۲۲۹۶ تومانک ۰۳۸۲۳۸۸ جغدان ۰۳۸۲۶۳۶ جوانمردی ۰۳۸۲۵۶۸ جونقان ۰۳۸۲۷۴۶ چله گاه ۰۳۸۲۵۴۹ چلیچه ۰۳۸۲۷۵۷ چم چنگ ۰۳۸۲۳۵۸ چم خلیفه ۰۳۸۲۳۵۹ چم زین /چلیوان ۰۳۸۲۳۶۶ چم عالی ۰۳۸۲۳۶۵ چم کاکا/دشتی ۰۳۸۲۳۶۹ چمن بید ۰۳۸۲۵۳۵ چمن گلی ۰۳۸۲۷۸۲ چنارمحمودی ۰۳۸۲۵۶۷ چهراز ۰۳۸۲۶۵۲ حاجی آباد ۰۳۸۲۲۸۶ حسین آباد ۰۳۸۲۴۸۶ حیدری ۰۳۸۲۳۸۵ خراجی ۰۳۸۲۲۹۲ خوی ۰۳۸۲۳۲۷ خیرآباد ۰۳۸۲۲۷۷ دزک ۰۳۸۲۲۸۵ دستنا ۰۳۸۲۲۸۸ دشت پاگرد ۰۳۸۲۵۸۷ دشت زرین ۰۳۸۲۷۷۵ دشتک ۰۳۸۲۶۳۴ ده صحرا ۰۳۸۲۵۵۷ ده کهنه رویگر ۰۳۸۲۶۴۸ دهنوبروجن ۰۳۸۲۴۳۲ دهنوگرگ اله ۰۳۸۲۵۳۷ دهنومیلاس ۰۳۸۲۵۳۴ دهنوکوهرنگ ۰۳۸۲۷۷۲ دوراهان ۰۳۸۲۴۸۳ دورک اناری ۰۳۸۲۶۴۴ رستم آباد ۰۳۸۲۶۲۸ زوردگان ۰۳۸۲۲۷۸ سامان ۰۳۸۲۳۵۲ سرتشنیز ۰۳۸۲۲۹۳ سرچاه ۰۳۸۲۶۳۳ سرخون ۰۳۸۲۶۶۲ سردشت ۰۳۸۲۵۲۹ سرمور/ممسنی ۰۳۸۲۶۵۶ سفیددشت ۰۳۸۲۴۵۶ سلح چین ۰۳۸۲۵۶۴ سندگان ۰۳۸۲۵۸۶ سهل آباد/ده سوخته ۰۳۸۲۵۹۴ سوادجان ۰۳۸۲۳۶۳ سوده جان ۰۳۸۲۳۴۶ سورشجان ۰۳۸۲۳۲۲ سورک ۰۳۸۲۲۷۴ سولیجان ۰۳۸۲۴۸۷ سونک ۰۳۸۲۵۴۷ سیبک ۰۳۸۲۴۶۸ سیف آباد ۰۳۸۲۴۸۲ شلمزار ۰۳۸۲۲۶۲ شمس آباد ۰۳۸۲۲۵۸ شهریار ۰۳۸۲۵۸۸ شهرکرد/چالشتر ۰۳۸۱ شوراب ۰۳۸۲۳۶۸ شوراب کبیر ۰۳۸۲۳۶۱ شیخ شعبان ۰۳۸۲۳۷۶ طاقانک ۰۳۸۲۲۴۸ عیسی آباد ۰۳۸۲۷۳۶ فارسان /کران ۰۳۸۲۷۲۲ فرادنبه ۰۳۸۲۴۵۲ فرخ شهر ۰۳۸۲۲۴۲ فیل آباد ۰۳۸۲۷۵۲ قلعه تک ۰۳۸۲۲۶۵ قلعه رشید ۰۳۸۲۶۴۳ قلعه میکلا ۰۳۸۲۲۷۵ گرمدره ۰۳۸۲۳۶۲ گشنیزجان ۰۳۸۲۲۹۴ گل سفید/دوپلان ۰۳۸۲۶۴۶ گلوگرد ۰۳۸۲۴۷۶ گنج /گرداب ۰۳۸۲۵۹۳ گندمان ۰۳۸۲۴۶۲ گندمکار ۰۳۸۲۶۷۲ گهرو ۰۳۸۲۲۶۸ گوشه /چغاهست ۰۳۸۲۷۴۲ گوشکی ۰۳۸۲۵۶۶ لارک ۰۳۸۲۳۸۶ لردگان ۰۳۸۲۵۲۲ لیرابی ۰۳۸۲۶۵۴ مارکده /قوچان ۰۳۸۲۳۵۶ مال خلیفه ۰۳۸۲۵۸۲ مرادان ۰۳۸۲۵۵۴ مرغملک ۰۳۸۲۳۲۸ مصطفی آباد ۰۳۸۲۳۴۳ معمور ۰۳۸۲۵۳۹ منج /مشکدوزان ۰۳۸۲۵۴۳ منجرمویی ۰۳۸۲۵۴۲ مورچگان ۰۳۸۲۴۷۳ میهه ۰۳۸۲۷۷۳ ناغان ۰۳۸۲۶۳۷ ناغان لردگان ۰۳۸۲۵۴۸ نافج ۰۳۸۲۲۷۲ نصیرآباد ۰۳۸۲۴۷۸ نقنه ۰۳۸۲۴۳۴ هارونی ۰۳۸۲۳۳۶ هرچگان ۰۳۸۲۳۸۳ هفشجان ۰۳۸۲۲۵۷ هلوسعد ۰۳۸۲۶۶۷ هوره ۰۳۸۲۳۶۴ وانان ۰۳۸۲۳۴۲ وردنجان ۰۳۸۲۳۸۴ یاسه چاه ۰۳۸۲۳۹۲ یان چشمه ۰۳۸۲۳۷۷ یونکی ۰۳۸۲۵۸۵ کاج ۰۳۸۲۶۳۲ کالولک ۰۳۸۲۲۲۵ کاهکش ۰۳۸۲۳۶۷ کردشامی ۰۳۸۲۴۷۴ کلبی بک ۰۳۸۲۴۸۴ کنارک شهرکرد ۰۳۸۲۴۷۲ کهیان ۰۳۸۲۵۳۲ کوهرنگ ۰۳۸۲۷۶۲
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان خراسان:
آب جهان /رهورد ۰۵۸۲۳۷۷ آبرود ۰۵۳۲۲۲۴ آبقه ۰۵۲۹۴۲۹ آبگرم ۰۵۱۲۲۷۹ آبگرک ۰۵۸۲۲۴۷ آبیز ۰۵۶۲۵۶۲ آبینه ۰۵۲۹۴۸۹ آزاده ده ۰۵۲۹۳۲۶ آزادوار ۰۵۷۲۵۷۳ آسو ۰۵۶۲۲۲۹ آشخانه ۰۵۸۵۴۲۲ آفریز ۰۵۶۲۵۴۶ آق کاریز ۰۵۸۲۲۴۲ آلماجوق ۰۵۸۲۲۳۶ آمند/قره قانلو ۰۵۸۵۴۴۸ آهنگ ۰۵۳۵۶۲۳ آواز ۰۵۶۲۳۳۵ آیسک ۰۵۳۵۸۲۴ ابارش ۰۵۷۲۲۲۸ ابدال آباد ۰۵۲۹۲۳۸ ابراهیم آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۷۴۴ ابراهیم آبادمشهد ۰۵۱۲۵۳۶ ابوچناری ۰۵۷۲۵۶۹ احمدآباد ۰۵۵۲۴۲۹ احمدآبادآستانه ۰۵۳۲۶۲۷ احمدآبادتربت جام ۰۵۲۹۲۲۲ احمدآبادخواف ۰۵۳۲۴۲۷ احمدآبادسرجام ۰۵۱۲۶۲۹ احمدآبادقوچان ۰۵۸۲۶۷۱ احمدآبادمحولات ۰۵۳۲۶۸۱ اخلمد ۰۵۸۲۶۳۶ اردمه ۰۵۵۲۴۲۵ اردوغشن ۰۵۵۲۳۳۷ اردکول ۰۵۶۲۵۷۱ ارزنه ۰۵۲۹۴۸۴ ارسک ۰۵۳۵۳۲۴ ارغا ۰۵۳۲۷۷۷ ارگ نوجوی ۰۵۷۲۵۳۸ اره /آبمال ۰۵۱۲۳۲۵ ارکان ۰۵۸۵۲۲۵ ازغند ۰۵۳۲۶۸۴ اسپید ۰۵۷۲۷۸۴ استاد ۰۵۸۵۴۵۳ استای ۰۵۲۹۴۳۳ استیر ۰۵۷۲۲۳۴ اسجیل ۰۵۸۲۶۶۷ اسحاق آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۸۵۶ اسحاق آبادنیشابور ۰۵۵۲۳۲۸ اسدآبادبیرجند ۰۵۶۲۳۲۲ اسدآبادخواف ۰۵۳۲۵۷۱ اسدآباددربندی ۰۵۲۹۴۳۸ اسدآبادرخ ۰۵۳۲۳۳۴ اسدآبادنهبندان ۰۵۶۲۶۲۹ اسطرخی ۰۵۸۲۴۳۷ اسفاد ۰۵۶۲۵۶۸ اسفدن ۰۵۶۲۵۶۵ اسفراین ۰۵۷۲۷۲۲ اسفشاد ۰۵۶۲۵۴۳ اسفیدان بجنورد ۰۵۸۵۲۲۲ اسفیوخ ۰۵۳۲۲۲۹ اسلام آبادبجنورد ۰۵۸۵۴۳۸ اسلام آبادبیرجند ۰۵۶۲۵۳۷ اسلام آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۷۴۷ اسلام آبادقوچان ۰۵۸۲۴۴۲ اسلامیه ۰۵۳۴۲۲۹ افچنگ ۰۵۷۲۲۲۲ افرینه لرستان ۰۶۶۳۴۳۲ افین ۰۵۶۲۵۴۹ الست ۰۵۷۲۷۷۸ النگ امان آباد ۰۵۱۲۳۶۷ اله آباد ۰۵۸۲۴۴۳ امام /تقی ۰۵۱۲۳۵۹ امام قلی ۰۵۸۲۳۷۴ امان آباد ۰۵۵۲۴۵۹ امرغان سفلی ۰۵۱۲۲۲۸ امغان ۰۵۲۹۲۴۷ امیرآباد ۰۵۶۱۲۲۵ امیرآباد بجنورد ۰۵۸۵۳۴۶ انابد ۰۵۳۲۷۲۶ انارستانک /خانیک برون ۰۵۳۵۲۴۱ انداد ۰۵۱۲۲۶۸ انداده ۰۵۷۲۵۳۲ اوارشک ۰۵۱۲۳۵۶ اوجان ۰۵۶۲۲۴۲ ایرج ۰۵۷۲۷۳۴ ایزی ۰۵۷۲۲۲۳ اینچه سفلی ۰۵۸۵۴۴۳ اینچه علیا ۰۵۸۵۴۵۶ ایوربجنورد ۰۵۸۵۳۴۲ ایورتربت حیدریه ۰۵۳۲۸۸۳ اکبرآبادرشتخوار ۰۵۳۲۶۴۶ بابل الحکم ۰۵۳۲۷۳۴ باجگیران ۰۵۸۲۳۷۲ باخرز ۰۵۲۹۴۸۲ بار ۰۵۵۲۴۵۵ بارنجگان ۰۵۶۲۵۷۲ بازارقارناس ۰۵۸۵۴۳۷ باسفر ۰۵۳۲۶۳۲ باشتین ۰۵۷۲۴۲۶ باغجر ۰۵۷۲۲۳۲ باغچق ۰۵۸۵۲۲۸ باغستان ۰۵۳۵۲۳۲ باغشن ۰۵۵۲۳۳۲ باغشن کچ ۰۵۵۲۲۲۶ باغلق ۰۵۸۵۵۳۵ بام ۰۵۷۲۷۷۳ بایگ ۰۵۳۲۲۸۲ بتو ۰۵۵۲۴۶۷ بجد ۰۵۶۲۲۲۱ بجدن /بژدن ۰۵۷۲۳۷۹ بجستان ۰۵۳۵۶۲۲ بجنورد ۰۵۸۴ بدرانلو ۰۵۸۵۲۳۱ برآباد ۰۵۳۲۵۲۵ براکوه ۰۵۳۲۶۳۹ برج /بزنج ۰۵۷۲۷۳۶ برجک ۰۵۳۲۷۵۵ بردسکن ۰۵۳۲۷۲۲ برزل آباد/رضاآباد ۰۵۸۲۴۴۴ برزنون ۰۵۵۲۵۲۳ برس ۰۵۳۲۳۲۸ برغمد ۰۵۷۲۵۲۵ برقبان ۰۵۷۲۶۲۱ برود/علی آباد ۰۵۲۹۲۵۴ برون ۰۵۳۵۲۳۵ بزد ۰۵۲۹۲۳۴ بزق ۰۵۵۲۴۲۶ بزن آباد ۰۵۶۲۵۵۸ بزنگان ۰۵۱۲۵۶۳ بسطاق ۰۵۳۵۸۳۱ بسکاباد ۰۵۶۲۵۲۷ بشرآباد ۰۵۵۲۲۲۸ بشرویه ۰۵۳۵۳۲۲ بشنیج ۰۵۵۲۲۳۳ بغداده ۰۵۳۵۸۲۹ بقمج ۰۵۸۲۶۲۶ بلقان آباد ۰۵۷۲۶۲۸ بمرود ۰۵۶۲۵۶۶ بندان ۰۵۶۲۶۲۸ بنی تاک ۰۵۲۹۳۲۱ بهدادین ۰۵۳۲۵۳۱ بهمن آباد ۰۵۶۲۵۶۹ بهکده رضوی ۰۵۸۵۴۴۴ بوربور ۰۵۸۵۲۴۸ بورنگ ۰۵۶۲۳۳۴ بوری آباد ۰۵۳۲۲۲۷ بوژآباد ۰۵۵۲۲۴۲ بوژان ۰۵۵۲۲۳۵ بوژمهران ۰۵۵۲۳۳۶ بیاس آباد ۰۵۳۲۵۷۳ بیچند ۰۵۶۲۶۲۶ بیدخت ۰۵۳۵۷۳۳ بیدسکان ۰۵۳۵۲۳۳ بیدوی ۰۵۳۲۳۹۳ بیدک ۰۵۸۵۲۲۹ بیرجند ۰۵۶۱ بیزه ۰۵۷۲۴۲۵ بیگ نظر ۰۵۸۲۲۳۸ بیگان ۰۵۸۲۴۶۵ بیمرغ ۰۵۳۵۷۴۲ بیناباج ۰۵۶۲۵۵۱ بیهود ۰۵۶۲۵۳۸ پخت ۰۵۶۲۳۶۵ پرسه سو ۰۵۸۵۵۳۷ پرمه /فارمد ۰۵۱۲۲۶۴ پس کمر ۰۵۱۲۵۶۵ پشته ۰۵۲۹۴۳۴ پطرو ۰۵۳۲۲۲۲ پل بند ۰۵۲۹۴۳۲ پهنائی ۰۵۶۲۵۳۶ پیرشهید ۰۵۸۲۴۳۶ پیش بر ۰۵۶۲۵۵۷ پیش قلعه ۰۵۸۵۴۲۸ تاتار ۰۵۸۵۲۵۹ تاج الدین ۰۵۸۲۵۲۶ تازه قلعه ۰۵۸۵۵۲۸ تام میرزاحسن ۰۵۱۲۵۳۲ تایباد ۰۵۲۹۴۲۲ تبادکان ۰۵۱۲۲۵۱ تپه سلام ۰۵۱۲۳۵۵ تپه میراحمد ۰۵۱۲۵۳۱ تخته جان ۰۵۶۲۳۳۱ تربت جام ۰۵۲۸ تربت حیدریه ۰۵۳۱ تربقان ۰۵۳۲۸۴۸ ترپ آذربایجان شرقی ۰۴۷۲۳۴۸ تقی آباد ۰۵۱۲۳۳۲ تلخ بخش ۰۵۳۲۳۲۹ تندک ۰۵۷۲۳۷۵ تنگل شورعلیا ۰۵۱۲۳۲۸ تنورچه ۰۵۳۲۸۹۲ توی ۰۵۷۲۷۳۳ تیتکانلو ۰۵۸۲۲۲۵ تیزآب ۰۵۳۲۴۳۵ تیغاب ۰۵۶۲۵۵۳ تیغدر ۰۵۶۲۵۵۲ تیمنک ۰۵۲۹۲۵۳ تکمار ۰۵۳۲۷۸۸ جابوز ۰۵۳۲۷۷۸ جاجرم ۰۵۸۵۳۲۲ جاغرق ۰۵۱۲۴۲۵ جردوی ۰۵۳۲۸۴۳ جزین ۰۵۳۵۶۲۶ جشن آباد ۰۵۸۲۵۴۵ جعفرآبادتربت جام ۰۵۲۹۲۴۳ جعفرآبادزاوه ۰۵۳۲۳۹۸ جعفرآبادقوچان ۰۵۸۲۳۳۶ جعفرآبادکاشمر ۰۵۳۲۷۸۳ جغتای ۰۵۷۲۵۶۲ جلال آباد ۰۵۳۲۷۵۱ جنت آبادتربت جام ۰۵۲۹۳۲۵ جنت آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۳۳ جنت آبادمحولات ۰۵۳۲۶۹۳ جنگل ۰۵۳۲۶۲۴ جهان ۰۵۷۲۷۸۵ جوادیه ۰۵۳۲۳۳۲ جوزان /شیرزن ۰۵۸۲۳۷۵ جوزقان ۰۵۲۹۴۳۷ جیزآباد ۰۵۲۹۴۸۳ جیلو ۰۵۵۲۲۳۱ جیم آباد ۰۵۱۲۳۵۳ چاپشلو ۰۵۸۲۵۸۲ چاج ۰۵۶۲۲۳۶ چاه دراز ۰۵۶۲۶۶۵ چاهشک ۰۵۱۲۴۲۹ چاهک موسویه ۰۵۶۲۵۳۲ چخماق ۰۵۳۲۳۷۴ چخماقلو ۰۵۸۵۴۴۱ چرمشهر ۰۵۱۲۲۵۵ چرمه ۰۵۳۵۸۲۸ چرو ۰۵۷۲۶۳۲ چری ۰۵۸۲۲۲۶ چشام ۰۵۷۲۴۳۴ چشمه گل ۰۵۲۹۲۴۴ چمن آباد ۰۵۳۲۴۲۸ چمن بید ۰۵۸۵۴۳۳ چنار ۰۵۳۲۶۸۷ چناران بجنورد ۰۵۸۵۲۲۳ چناران قوچان ۰۵۸۲۶۲۲ چناران نیشابور ۰۵۵۲۳۳۴ چنارمشهد ۰۵۱۲۲۷۶ چنشت ۰۵۶۲۳۶۳ چهاربرج سبزوار ۰۵۷۲۷۳۷ چهاربرج مشهد ۰۵۱۲۲۴۸ چهاربرجی ۰۵۲۹۴۴۶ چهاربید ۰۵۸۵۳۴۴ چهارده ۰۵۳۲۴۳۷ چهارفرسخ ۰۵۶۲۶۳۲ چهچهه /پائین ده ۰۵۱۲۲۲۷ چهل حصار ۰۵۷۲۷۴۱ چیتگر ۰۵۸۲۲۴۶ چکنه سفلی ۰۵۸۲۳۹۲ حاجی آبادبیرجند ۰۵۶۲۵۶۳ حاجی آبادفردوس ۰۵۳۵۷۳۱ حاجی آبادنیشابور ۰۵۵۲۳۲۵ حارث آباد ۰۵۷۲۲۲۶ حسن آبادبردسکن ۰۵۳۲۷۴۳ حسن آبادتربت جام ۰۵۲۹۲۴۵ حسن آبادقوچان ۰۵۸۲۲۵۱ حسن آبادمحولات ۰۵۳۲۶۸۵ حسین آباد/رحیم خان ۰۵۷۲۵۷۸ حسین آبادجنگل ۰۵۵۲۴۲۸ حسین آبادسرجام ۰۵۱۲۳۶۱ حسین آبادقوچان ۰۵۸۲۴۳۵ حسین آبادمشهد ۰۵۱۲۲۳۸ حصار/گرمخان ۰۵۸۵۲۲۶ حصارتربت حیدریه ۰۵۳۲۲۸۵ حصارسرخ /سرآسیاب سوران ۰۵۱۲۴۳۲ حصارمشهد ۰۵۱۲۴۲۶ حصارنیشابور ۰۵۵۲۳۲۴ حوض سرخ ۰۵۳۲۲۳۶ حکم آباد ۰۵۷۲۵۲۴ حکیم آباد ۰۵۸۲۶۳۸ خالدآباد ۰۵۷۲۷۴۳ خانلق ۰۵۵۲۴۶۲ خانیک ۰۵۳۵۷۳۴ خانکوک ۰۵۳۵۲۳۶ خراشاد ۰۵۶۲۲۲۳ خراشاه ۰۵۷۲۳۴۳ خرق ۰۵۸۲۲۲۷ خرگرد ۰۵۳۲۴۳۴ خرم /عمادیه ۰۵۳۲۳۴۲ خرم آبادتربت جام ۰۵۲۹۲۴۱ خرم آبادسبزوار ۰۵۷۲۵۳۷ خرم دره ۰۵۸۵۴۳۲ خروعلیا ۰۵۵۲۳۲۶ خسروجرد ۰۵۷۲۲۲۴ خشک ۰۵۶۲۵۴۴ خضری ۰۵۶۲۵۳۴ خلیل آباد ۰۵۳۲۷۷۲ خمارتاش ۰۵۸۲۲۴۳ خنگ ۰۵۶۲۲۳۷ خواف ۰۵۳۲۴۲۲ خوان شرف ۰۵۶۲۶۲۵ خور ۰۵۶۲۴۲۷ خور/بیجورد ۰۵۳۲۷۵۳ خوسف ۰۵۶۲۴۲۲ خوشین ۰۵۷۲۷۲۹ خیرآبادتایباد ۰۵۲۹۴۳۶ خیرآبادتربت جام ۰۵۲۹۲۲۳ خیرآبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۸۸ داشلی قلعه ۰۵۸۵۵۲۹ داغیان ۰۵۸۲۲۳۵ دافی ۰۵۳۲۳۴۳ داورزن ۰۵۷۲۴۲۲ داوودلی ۰۵۸۲۲۴۸ درح ۰۵۶۲۳۶۴ درخش ۰۵۶۲۳۲۳ دررود ۰۵۵۲۳۲۳ درزآب ۰۵۳۵۶۳۳ درغانلو ۰۵۸۵۲۵۵ درفک ۰۵۷۲۶۳۴ درق ۰۵۸۵۳۳۵ درگز ۰۵۸۲۵۲۲ درمیان ۰۵۶۲۳۲۴ درونه ۰۵۳۲۷۳۷ درکش ۰۵۸۵۴۵۵ دستجرد ۰۵۷۲۷۸۲ دستجردآقابزرگ ۰۵۵۲۳۴۱ دستگرد ۰۵۶۲۳۲۹ دشت جاجرم ۰۵۸۵۳۳۷ ده امام ۰۵۷۲۵۶۵ ده پائین ۰۵۳۲۲۲۸ دهرود ۰۵۱۱۲۴۲ دهشک ۰۵۶۲۵۴۲ دهگاه ۰۵۸۵۲۴۷ دهلوتلخی ۰۵۳۲۳۸۷ دهنه اجاق ۰۵۷۲۷۷۴ دهنه شیرین ۰۵۷۲۷۷۶ دهک ۰۵۶۲۶۶۳ دوحصاران ۰۵۳۵۸۳۳ دوست آباد ۰۵۳۵۸۳۴ دوغ آباد ۰۵۳۲۶۷۶ دوغائی ۰۵۸۲۲۳۱ دولت آبادتربت جام ۰۵۲۹۲۵۶ دولت آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۳۷۲ دولت آبادرشتخوار ۰۵۳۲۶۲۹ دولت آبادسبزوار ۰۵۷۲۲۲۵ دولت آبادقوچان ۰۵۸۲۶۳۵ دویدخ ۰۵۸۵۵۳۱ دوین /چنارسوخته مشهد ۰۵۱۲۲۲۳ دوین قوچان ۰۵۸۲۴۳۴ دیزادیز ۰۵۸۲۲۲۹ دیزباد ۰۵۱۲۲۵۲ دیزبادعلیا ۰۵۵۲۳۳۹ دیسفان ۰۵۳۵۷۴۱ رئیسی ۰۵۵۲۴۳۱ رادکان ۰۵۸۲۶۲۷ راز ۰۵۸۵۵۲۲ راستقان ۰۵۸۵۵۲۷ رامشین ۰۵۷۲۵۴۷ راه چمن ۰۵۷۲۵۶۶ رباط جز ۰۵۷۲۶۲۳ رباط سرپوش ۰۵۷۲۲۳۱ رباط سفید ۰۵۱۲۳۶۶ رباط سمنگان ۰۵۲۹۲۲۴ رباط سنگ ۰۵۳۲۳۲۲ رباط قره بیل ۰۵۸۵۳۴۵ رباط قوچان ۰۵۸۲۳۷۳ رحمت آباد ۰۵۲۹۲۳۱ رخنه گل ۰۵۱۲۶۶۷ رزداب ۰۵۳۲۴۲۹ رزق آباد ۰۵۳۲۸۴۲ رسالت ۰۵۸۵۴۳۱ رشتخوار ۰۵۳۲۶۲۲ رقه ۰۵۳۵۳۲۵ رهن ۰۵۳۵۷۴۸ رهن کاریز/کفکی ۰۵۵۲۴۶۴ روئین ۰۵۷۲۷۲۷ رواخ ۰۵۷۲۷۷۷ روچی ۰۵۳۵۷۳۸ رودمعجن ۰۵۳۲۲۸۶ روشناوند ۰۵۳۵۷۴۷ روم ۰۵۶۲۵۲۵ رونج ۰۵۲۹۲۳۹ ریاب ۰۵۳۵۷۴۶ ریوش ۰۵۳۲۸۸۲ ریوند ۰۵۷۲۴۲۹ رکن آباد ۰۵۳۲۷۳۵ زاوه ۰۵۳۲۳۷۵ زاوین ۰۵۱۲۲۷۴ زرد ۰۵۸۵۴۲۹ زرق آباد ۰۵۷۲۷۳۲ زرقان ۰۵۷۲۵۶۴ زرمهر ۰۵۳۲۶۸۹ زشک ۰۵۱۲۴۳۵ زمند ۰۵۷۲۵۷۵ زهان ۰۵۶۲۵۴۸ زوارم ۰۵۸۲۴۳۲ زورآباد ۰۵۷۲۵۳۴ زول ۰۵۶۲۵۲۹ زیارت ۰۵۸۲۴۳۳ زیبد ۰۵۳۵۷۳۵ زیدانلو ۰۵۸۲۲۴۴ زیرک آباد ۰۵۳۲۷۲۹ زین آباد ۰۵۳۵۶۳۲ ژرف ۰۵۳۲۳۶۲ سارمران ۰۵۷۲۷۳۵ ساق ۰۵۳۲۳۸۲ ساقی بیک ۰۵۵۲۵۲۸ سالارآباد ۰۵۱۲۳۳۱ سبزوار ۰۵۷۱ سده بیرجند ۰۵۶۲۵۳۳ سده تربت حیدریه ۰۵۳۲۴۳۳ سرآسیاب ۰۵۸۲۶۶۴ سرایان ۰۵۳۵۸۲۲ سربالا ۰۵۳۲۳۲۷ سربیشه ۰۵۶۲۳۶۲ سرچاه ۰۵۵۲۵۲۴ سرچاه تازیان ۰۵۶۲۳۴۲ سرچشمه /هانوزی ۰۵۸۵۲۴۴ سرحوضک ۰۵۳۲۸۴۵ سرخس ۰۵۱۲۵۲۲ سردق ۰۵۳۵۶۲۵ سرغایه ۰۵۱۲۳۶۲ سرند ۰۵۳۵۲۳۸ سرهنگ ۰۵۳۲۳۳۵ سروآباد/بازمرگی ۰۵۱۲۲۶۹ سریده ۰۵۳۵۶۲۹ سرک ۰۵۸۲۶۳۹ سست ۰۵۷۲۷۳۹ سعادت آباد ۰۵۳۲۶۳۵ سعدالدین ۰۵۳۲۷۷۶ سفیدسنگ ۰۵۱۲۶۶۴ سقی ۰۵۳۵۷۳۹ سلامه ۰۵۳۲۴۳۲ سلطان آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۳۲۵ سلطان آبادسبزوار ۰۵۷۲۶۲۲ سلطان آبادمشهد ۰۵۱۲۳۵۸ سلطان میدان ۰۵۵۲۵۲۵ سلمان /خلیل آباد ۰۵۳۲۴۳۱ سلوگرد ۰۵۸۲۶۶۸ سلولی ۰۵۸۵۲۳۸ سلیمانی ۰۵۵۲۴۵۴ سمیع آباد ۰۵۲۹۲۳۵ سنجد ۰۵۸۲۴۶۶ سنخواست ۰۵۷۲۳۳۸ سنگ بست ۰۵۱۲۶۲۴ سنگان بالاتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۲۶ سنگان پائین تربت حیدریه ۰۵۳۲۵۲۲ سنگر ۰۵۱۲۵۳۳ سنگل آباد ۰۵۳۲۲۳۴ سنو ۰۵۳۵۷۴۴ سه قلعه ۰۵۳۵۸۲۶ سهل آباد ۰۵۳۲۳۸۶ سوخسوهاشم ۰۵۸۵۵۳۲ سیدآبادسبزوار ۰۵۷۲۶۲۹ سیدآبادقوچان ۰۵۸۲۶۲۸ سیدآبادنیشابور ۰۵۵۲۲۳۲ سیدال ۰۵۶۲۶۳۱ سیر ۰۵۳۲۷۳۳ سیف آباد ۰۵۳۲۷۴۹ سیوجان ۰۵۶۲۴۲۴ سیوکی ۰۵۳۲۲۲۵ شاخن ۰۵۶۲۲۲۶ شاداب ۰۵۵۲۲۲۳ شادمهر ۰۵۳۲۶۸۳ شامگان ۰۵۷۲۳۷۳ شاندیز ۰۵۱۲۴۲۸ شاهرخت ۰۵۶۲۵۶۴ شاهین علیا ۰۵۳۲۳۹۵ ششتمد ۰۵۷۲۳۷۲ شعبه ۰۵۳۲۶۴۴ شفیع ۰۵۸۲۲۲۸ شفیع آباد ۰۵۳۲۷۲۷ شم آباد ۰۵۷۲۶۲۶ شمس آباد ۰۵۳۲۶۹۱ شهرآباد ۰۵۳۲۷۲۸ شهرآبادنیروی هوائی ۰۵۸۵۴۴۶ شهرآبادکرد ۰۵۸۵۴۳۹ شهرستانک ۰۵۷۲۵۶۸ شهرطوس ۰۵۱۲۲۶۷ شهرفیروزه ۰۵۵۲۴۵۲ شهرک /امام /خمینی ۰۵۳۵۳۲۳ شهرک /امام /رضا ۰۵۸۲۴۳۸ شهرک /امام /سجاد ۰۵۸۲۴۳۹ شهرک /رضوی ۰۵۱۲۳۲۲ شهرک /قدس ۰۵۶۲۵۴۵ شهرک صنعتی /سبزوار ۰۵۷۲۲۳۳ شهرک صنعتی /طوس ۰۵۱۱۵۴۱ شهرک صنعتی /کاویان ۰۵۱۲۲۵۴ شهرک صنعتی /کلات ۰۵۱۲۲۷۵ شهرکهنه ۰۵۸۲۲۲۲ شهن آباد ۰۵۳۲۳۸۵ شهوار ۰۵۳۲۳۹۷ شوراب ۰۵۵۲۴۵۷ شیرتپه ۰۵۱۲۵۲۷ شیرخان ۰۵۷۲۶۳۱ شیروان ۰۵۸۲۴۲۲ شیرک ساجی ۰۵۶۲۵۵۶ شیلیگان ۰۵۸۲۵۶۴ صالح آباد ۰۵۲۹۳۲۲ صدخرو ۰۵۷۲۴۳۲ صفی آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۳۷۷ صفی آبادسبزوار ۰۵۷۲۷۷۲ صمدیه ۰۵۵۲۴۲۳ صنوبر ۰۵۳۲۲۲۳ طارق ۰۵۶۲۶۶۴ طبر ۰۵۸۵۳۳۴ طبس ۰۵۷۲۶۲۷ طبس مسینا ۰۵۶۲۳۲۵ طبسین ۰۵۶۲۶۲۷ طرسک ۰۶۷۲۳۷۷ طرق ۰۵۳۲۸۸۸ طرقبه ۰۵۱۲۴۲۲ طوس ۰۵۱۲۲۶۶ ظاهرآباد ۰۵۳۲۷۴۵ عارف آباد ۰۵۳۲۸۵۵ عباس آباد ۰۵۷۲۵۳۶ عباس آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۳۴ عبدل آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۷۷ عبدل آبادسبزوار ۰۵۷۲۵۷۲ عبدل آبادنیشابور ۰۵۵۲۳۳۸ عبس آباد ۰۵۳۲۶۳۶ عزیزآباد ۰۵۷۲۳۸۲ عسگریه ۰۵۱۲۲۲۹ عشرت آباد/ممرآباد ۰۵۳۲۸۴۱ عشق آبادبجنورد ۰۵۸۵۴۴۵ عشق آبادمشهد ۰۵۱۲۶۲۸ عشق آبادنیشابور ۰۵۵۲۴۲۲ عظیم آباد ۰۵۳۲۷۳۹ علاقه ۰۵۳۲۳۳۷ علی آبادبجنورد ۰۵۸۵۲۳۳ علی آباددامن ۰۵۳۲۶۳۸ علی آبادسیاسک ۰۵۱۲۲۶۵ علی آبادعلیا ۰۵۳۲۶۹۴ علی آبادقوچان ۰۵۸۲۲۳۷ علی آبادکشمر ۰۵۳۲۷۳۶ علی زینل ۰۵۸۲۲۴۱ علیک ۰۵۳۲۳۸۱ عمارت ۰۵۸۲۲۳۲ غلامان ۰۵۸۵۵۲۴ غنی آباد ۰۵۳۵۳۲۷ فاردق ۰۵۳۲۶۴۵ فاروج ۰۵۸۲۳۲۲ فایندر ۰۵۳۲۴۳۶ فتح آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۲۵ فتح آبادفردوس ۰۵۳۵۲۳۴ فجرآباد ۰۵۸۲۴۴۸ فخرآبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۳۳۱ فخرآبادفردوس ۰۵۳۵۶۲۷ فدافن ۰۵۳۲۸۴۴ فدرد ۰۵۳۲۲۲۱ فدشک ۰۵۶۲۴۲۶ فدیشه ۰۵۵۲۴۲۷ فراشیان ۰۵۷۲۵۶۷ فرخان ۰۵۸۲۲۳۴ فرخد ۰۵۱۲۲۰۲ فرخک ۰۵۵۲۲۲۴ فردوس ۰۵۳۴ فرشه ۰۵۳۲۸۵۱ فرگ ۰۵۳۲۸۵۴ فرمان آباد ۰۵۲۹۴۳۱ فرهادگرد ۰۵۱۲۶۲۷ فریزی ۰۵۸۲۶۶۳ فریمان ۰۵۱۲۶۲۲ فریمانه ۰۵۷۲۵۷۱ فسنقر ۰۵۷۲۲۲۷ فلارگ /بزقنچ ۰۵۶۲۲۳۵ فندخت ۰۵۶۲۵۶۷ فورگ ۰۵۶۲۳۳۲ فیض آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۷۲ فیض آبادسبزوار ۰۵۷۲۴۳۸ قائن ۰۵۶۲۵۲۲ قارضی ۰۵۷۲۷۸۳ قازقان ۰۵۱۲۳۲۷ قاسم آباد ۰۵۳۲۵۷۲ قاسم آبادبزرگ ۰۵۱۲۳۶۳ قاسم آباددهنه ۰۵۵۲۴۳۳ قاضی ۰۵۸۵۴۲۶ قدمگاه ۰۵۵۲۳۲۲ قره قویونلو ۰۵۸۲۵۲۷ قزل قارشی ۰۵۷۲۵۲۶ قزلر ۰۵۸۵۴۵۷ قطن آباد ۰۵۵۲۲۲۷ قلعه آقاحسن ۰۵۳۲۳۷۸ قلعه باخزر ۰۵۲۹۴۸۶ قلعه بالا ۰۵۳۲۸۴۷ قلعه حسن ۰۵۸۲۴۶۷ قلعه سرخ ۰۵۲۹۲۳۶ قلعه شیر ۰۵۲۹۲۴۶ قلعه گک ۰۵۲۹۲۲۸ قلعه نو ۰۵۱۲۶۲۶ قلعه نورودآب ۰۵۷۲۸۲۲ قلعه نوشفیع آباد ۰۵۷۲۵۳۳ قلعه نوصفی آباد ۰۵۳۲۳۹۱ قلعه نوکلات ۰۵۱۲۲۸۱ قلعه نی ۰۵۳۲۳۸۹ قلندرآباد ۰۵۱۲۶۶۲ قله زو ۰۵۱۲۲۷۳ قنبرباغی ۰۵۷۲۷۷۹ قوچ پلنگ ۰۵۳۲۸۵۷ قوچان ۰۵۸۱ قوژدتربت حیدریه ۰۵۳۲۸۵۲ قوژدفردوس ۰۵۳۵۷۴۵ قوش خزاعی ۰۵۱۲۵۲۶ قوش عظیم ۰۵۱۲۵۲۵ قوشنجان ۰۵۵۲۲۲۲ قومنجان ۰۵۶۲۵۳۱ قیاص آباد ۰۵۸۲۶۲۹ گازار ۰۵۶۲۲۲۷ گبودان ۰۵۳۲۷۳۲ گرماب تربت حیدریه ۰۵۳۲۳۳۶ گرماب نیشابور ۰۵۵۲۴۵۳ گرمه ۰۵۸۵۳۲۵ گرو ۰۵۱۲۲۷۷ گریمنج ۰۵۶۲۵۵۹ گرینه ۰۵۵۲۳۳۵ گریوان ۰۵۸۵۲۲۴ گزیک ۰۵۶۲۳۲۶ گزکوه ۰۵۸۲۳۲۵ گستج ۰۵۳۵۲۳۹ گسک ۰۵۶۲۲۳۹ گل ۰۵۶۲۴۲۵ گلبهار ۰۵۸۲۶۳۲ گلبو ۰۵۵۲۴۲۴ گلسرا ۰۵۳۲۳۶۳ گلمکان ۰۵۸۲۶۳۳ گلی ۰۵۸۵۲۳۲ گلیان /حصارپهلوانلو ۰۵۸۲۴۴۱ گمرک دوغارون ۰۵۲۹۴۲۷ گناباد ۰۵۳۵۷۲۲ گنبدلی ۰۵۱۲۵۲۹ گوارشک ۰۵۱۲۲۶۱ گوش لاغر ۰۵۲۹۳۲۳ گیسور ۰۵۳۵۷۴۳ گیفان ۰۵۸۵۵۲۵ گیو ۰۵۶۲۳۶۶ لائین نو ۰۵۱۲۲۶۳ لطف آبادقوچان ۰۵۸۲۵۶۲ لطف آبادنیشابور ۰۵۵۲۲۳۷ لنگر ۰۵۸۵۲۳۹ لنگرعزیزآباد ۰۵۸۵۴۳۵ لوجلی ۰۵۸۲۴۶۲ ماریان ۰۵۱۲۲۳۴ ماژان ۰۵۶۲۴۲۸ مایوان ۰۵۸۲۲۲۴ مجتمع /فولاد/آبقو ۰۵۵۲۲۲۵ مچ ۰۵۷۲۳۷۶ محسن آباد ۰۵۵۲۳۴۲ محمدآبادبجنورد ۰۵۸۵۴۲۷ محمدآبادتربت جام ۰۵۲۹۲۵۵ محمدآبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۲۸ محمدآبادشوقان ۰۵۸۵۳۳۲ محمدآبادعلیا ۰۵۶۲۵۳۹ محمدآبادگفت ۰۵۷۲۵۷۴ محمودآباد ۰۵۲۹۲۲۶ محمودآبادعلیا ۰۵۲۹۲۲۹ محمودی ۰۵۷۲۷۴۲ مختاران ۰۵۶۲۲۳۸ مرغزار ۰۵۳۲۳۸۴ مرندیز ۰۵۳۵۶۲۸ مرکزموبایل مشهد ۰۹۱۱۵۱ مزار ۰۵۳۵۶۳۵ مزداب ۰۵۶۲۲۳۲ مزداوند ۰۵۱۲۵۶۲ مزرج ۰۵۸۲۲۲۳ مزینان ۰۵۷۲۴۳۳ مژن آباد ۰۵۳۲۵۲۹ مشهد ۰۵۱۱ مشهدریزه ۰۵۲۹۴۲۸ مشکان ۰۵۷۲۶۲۴ مصعبی ۰۵۳۵۸۲۷ مظفرآباد ۰۵۳۲۷۳۸ معدن /سفلی /و/علیا ۰۵۵۲۴۶۳ معدن سنگان ۰۵۳۲۵۲۷ معدن قلعه زری ۰۵۶۲۴۳۳ مغان ۰۵۱۲۴۳۸ مقصودآباد ۰۵۸۲۲۳۹ مقیسه ۰۵۷۲۴۳۵ ملک آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۴۳ ملک آبادمشهد ۰۵۱۲۳۵۲ منصوری ۰۵۳۵۶۳۴ مهدی آبادرشتخوار ۰۵۳۲۶۳۱ مهدی آبادکاشمر ۰۵۳۲۷۸۲ مهر ۰۵۷۲۴۲۳ مهرآباد ۰۵۳۲۴۳۸ مهران کوشک ۰۵۳۵۲۳۷ مهمانک ۰۵۸۵۴۲۵ مهموئی ۰۵۶۲۲۲۸ مهنان ۰۵۸۵۲۳۴ مهنه ۰۵۳۲۶۸۲ مهوید ۰۵۳۵۲۳۱ موچنان ۰۵۸۲۶۳۷ مود ۰۵۶۲۲۲۲ موسی آباد ۰۵۲۹۲۴۸ مومن آباد ۰۵۲۹۲۴۲ میامی ۰۵۱۲۳۲۶ میاندهی ۰۵۳۲۶۹۷ میرآباد ۰۵۵۲۲۲۹ میریک ۰۵۶۲۲۳۱ نامق ۰۵۳۲۸۸۹ نامن ۰۵۷۲۴۲۴ نای ۰۵۳۲۸۴۹ نجف ۰۵۸۵۴۳۶ نجف آباد ۰۵۸۲۳۲۷ نریمانی ۰۵۱۲۳۵۴ نسر ۰۵۳۲۳۲۴ نشتیفان ۰۵۳۲۵۲۶ نصرآباد ۰۵۲۹۲۳۲ نصرالدین ۰۵۶۲۳۴۳ نصیرآباد ۰۵۳۲۳۸۸ نقاب /معصوم آباد ۰۵۶۲۴۲۳ نقاب تربت حیدریه ۰۵۳۲۷۷۹ نقاب سبزوار ۰۵۷۲۵۲۲ نقندر ۰۵۱۲۴۲۷ نهبندان ۰۵۶۲۶۲۲ نوبهار ۰۵۸۲۶۶۹ نوخندان ۰۵۸۲۵۴۲ نوده انقلاب ۰۵۷۲۶۲۵ نوده بام ۰۵۷۲۷۷۵ نوده پشنگ ۰۵۳۵۷۴۹ نوده تربت جام ۰۵۲۹۲۵۲ نوده چناران ۰۵۸۵۲۲۷ نوروزآباد ۰۵۵۲۲۳۸ نوزاد ۰۵۶۲۳۲۸ نوسرانومیری ۰۵۵۲۵۲۲ نوغاب ۰۵۶۲۳۲۷ نوغاب پسکوه ۰۵۶۲۵۵۴ نوفرست ۰۵۶۲۲۲۴ نوق تربت حیدریه ۰۵۳۲۶۳۷ نوق فردوس ۰۵۳۵۶۳۱ نیازآباد ۰۵۳۲۵۲۸ نیرآباد/توزنده جان کهنه ۰۵۵۲۴۶۶ نیشابور ۰۵۵۱ نیل آباد ۰۵۲۹۲۲۷ هدک /سربرج ۰۵۳۲۷۵۲ هفت خانه ۰۵۳۲۷۸۷ همت آبادتربت جام ۰۵۲۹۴۸۱ همت آبادتربت حیدریه ۰۵۳۲۶۸۶ همت آبادزمانی ۰۵۵۲۴۶۱ همت آبادشهرگهنه ۰۵۵۲۴۵۶ هندولان ۰۵۶۲۳۳۸ واشان ۰۵۶۲۲۴۴ ورزگ ۰۵۶۲۵۲۸ ویرانی ۰۵۱۲۴۳۷ یادگار ۰۵۲۹۲۵۱ یاس تپه ۰۵۱۲۵۳۵ یاقوتین ۰۵۲۹۲۳۳ یام ۰۵۸۲۳۲۹ یحیی آباد ۰۵۷۲۳۸۴ یدک ۰۵۸۲۲۳۳ ینگه قلعه ۰۵۸۲۴۶۳ ینگه قلعه /شمس ۰۵۵۲۴۵۸ یونسی ۰۵۳۵۶۲۴ یکه سعود ۰۵۸۵۵۲۶ کاخک ۰۵۳۵۷۳۷ کارخانه /قند/فریمان ۰۵۱۲۶۲۵ کارخانه /قندجوین ۰۵۷۲۵۲۹ کاریز ۰۵۲۹۴۲۶ کاریزمحمدجان ۰۵۱۲۶۶۵ کاریزنو ۰۵۲۹۲۲۵ کاریزک ناگهانی ۰۵۳۲۳۷۶ کاریزکهندل ۰۵۲۹۳۲۷ کاستان ۰۵۸۵۴۵۲ کاشمر ۰۵۳۲۸۲۲ کاظم آباد ۰۵۳۲۷۴۱ کال چغوکی ۰۵۱۲۳۶۸ کال زرکش ۰۵۱۲۲۵۷ کامه علیا ۰۵۳۲۲۳۲ کاهه ۰۵۳۲۷۸۵ کاهوچناران ۰۵۸۲۶۶۶ کاهودرگز ۰۵۸۲۵۲۸ کاهیچه ۰۵۳۲۳۷۹ کبودان /همایون ۰۵۶۲۵۵۵ کت ۰۵۳۲۶۴۱ کته شمشیرسفلی ۰۵۱۲۶۶۶ کته شمشیرعلیا ۰۵۱۲۶۶۸ کچولی ۰۵۱۲۵۳۴ کدکن ۰۵۳۲۳۲۳ کراب ۰۵۷۲۲۳۵ کرات ۰۵۲۹۴۳۵ کردیان ۰۵۲۹۴۹۳ کرغند ۰۵۶۲۵۴۷ کرف ۰۵۸۵۳۳۶ کرند ۰۵۳۵۳۲۶ کریمو ۰۵۳۵۸۳۲ کریک ۰۵۸۵۴۴۲ کسرینه ۰۵۳۲۸۵۳ کسکن ۰۵۷۲۲۳۶ کشانک ۰۵۸۵۴۳۴ کشک آباد ۰۵۸۵۴۵۱ کشکک ۰۵۳۲۳۹۴ کلات سبزوار ۰۵۷۲۷۳۱ کلات فردوس ۰۵۳۵۷۳۶ کلات نادر ۰۵۱۲۲۷۲ کلاته اله نظر ۰۵۱۲۵۳۸ کلاته بزرگ ۰۵۲۹۲۴۹ کلاته چنار ۰۵۸۵۴۵۸ کلاته شادی ۰۵۳۲۷۸۱ کلاته عرب ۰۵۷۲۵۲۷ کلاته ملامحمد ۰۵۸۲۳۷۶ کلاته میمری ۰۵۷۲۵۲۸ کلاته نو ۰۵۳۲۷۴۶ کلانتر/کیکانلو ۰۵۸۵۴۴۷ کمیز ۰۵۷۲۴۳۱ کندر ۰۵۳۲۷۷۵ کندکلی ۰۵۱۲۵۲۸ کنگ علیا ۰۵۳۲۳۹۲ کنویس ۰۵۱۲۲۵۸ کنک ۰۵۱۲۴۳۶ کهنه ۰۵۷۲۵۷۶ کوران ترکیه ۰۵۸۲۳۲۶ کورده ۰۵۱۲۲۴۵ کوسه /الخالص ۰۵۸۲۴۶۴ کوشه ۰۵۳۲۷۲۵ کوشکی /جوشقان ۰۵۷۲۷۳۸ کوشکی ترکمن ۰۵۸۵۴۵۹ کوشکی کیکانلو ۰۵۸۵۴۴۹ کیذور ۰۵۷۲۳۷۴

کد تلفن شهرها و شهرستان های استان خوزستان:
آب گرمک علیا ۰۶۱۲۶۵۲ آبادان ۰۶۳۱ آبژدان ۰۶۸۲۲۶۵ آسیاب ۰۶۵۲۳۲۸ آغاجاری ۰۶۷۲۳۲۲ آلبوعفری ۰۶۱۲۴۴۸ ابوالعباس ۰۶۹۲۴۳۶ ابوشانک ۰۶۳۲۲۳۴ ابوصدرین ۰۶۳۲۲۷۹ ابیتر ۰۶۴۲۵۶۹ احمدمولا ۰۶۴۲۵۷۵ ارمش ۰۶۷۲۵۳۳ اروندکنار ۰۶۳۲۲۷۲ اسدآباد ۰۶۷۲۲۴۸ اسلام آباددزفول ۰۶۴۲۲۵۷ اسلام آبادعلیا ۰۶۷۲۲۵۲ اسلام آبادمسجدسلیمان ۰۶۸۲۲۶۳ الباجی ۰۶۱۲۲۵۲ الهائی ۰۶۱۲۲۲۶ ام الطمیر ۰۶۱۲۲۴۲ امامزاده /عبداله ۰۶۵۲۴۲۷ امیدیه ۰۶۵۲۳۲۲ امیرالمومنین ۰۶۵۲۳۳۴ انجیرک ۰۶۴۲۲۵۳ اندیمشک ۰۶۴۲۴۲۲ اهواز ۰۶۱۱ ایذه ۰۶۲۳۵ بارانگرد ۰۶۹۲۴۳۴ بازارچه مرزی /شلمچه ۰۶۳۲۴۳۱ باصدی ۰۶۹۲۲۳۸ باغملک ۰۶۹۲۴۲۲ بدرانی ۰۶۳۲۳۳۴ برآفتاب ۰۶۹۲۴۸۳ بردیه یک ۰۶۱۲۴۴۲ بروایه یوسف ۰۶۱۲۲۶۹ بستان ۰۶۱۲۵۲۲ بلادیه ۰۶۴۲۲۷۱ بلوارناظر ۰۶۴۲۴۴۲ بندبال ۰۶۴۲۲۶۸ بندر/ماهشهر ۰۶۵۲۲۳۲ بنه رحیمه ۰۶۴۲۵۷۶ بنوت بالا ۰۶۴۲۲۶۶ بهبهان ۰۶۷۱ بهر ۰۶۱۲۲۵۴ بوزی ۰۶۳۲۳۳۳ بیت صیوان ۰۶۹۲۲۴۵ بیت واوی ۰۶۱۲۲۷۴ بیدروبه ۰۶۴۲۴۵۳ پایانه /بندر/امام /خمینی ۰۶۵۲۲۶۴ پایگاه /پنجم شکاری ۰۶۹۲۲۶۷ پتک جلالی ۰۶۹۲۴۷۳ پسکره ۶۹۲۴۸۲ پشت پیون ۰۶۲۲۹ پیرآباد ۰۶۷۲۲۳۳ ترکالکی ۰۶۱۲۶۸۲ تل گوینه ۰۶۷۲۲۶۱ تنگه مرکزی ۰۶۳۲۲۳۲ تکیه ۰۶۹۲۴۳۹ ثوامر ۰۶۳۲۲۳۶ جااردو ۰۶۴۲۴۵۵ جاته ۰۶۴۲۲۵۶ جایزان ۰۶۷۲۵۲۲ جریه سیدمحمد ۰۶۴۲۵۴۵ جزیره /مینو ۰۶۳۲۴۷۲ جسانیه بزرگ ۰۶۱۲۲۳۶ جفال ۰۶۳۲۳۳۲ جلالیه ۰۶۱۲۴۴۶ جلیزه حنظله ۰۶۱۲۴۵۴ جلیزیه رضا ۰۶۱۲۴۵۲ جنت مکان ۰۶۱۲۶۷۶ جنگیه /عمیره ۰۶۱۱۵۲۶ جولکی ۰۶۷۲۵۳۲ چاه سالم ۰۶۵۲۳۲۶ چغامیش ۰۶۴۲۲۶۲ چگارمان ۰۶۸۲۴۲۲ چلچلک ۰۶۹۲۴۳۷ چم ۰۶۷۲۲۶۸ چم خلف عیسی ۰۶۵۲۴۲۴ چمگلک ۰۶۴۲۴۳۷ چمیان ۰۶۱۲۲۷۳ چنارستان ۰۶۲۶۱ چوئبده ۰۶۳۲۲۴۴ حسام آباد ۰۶۱۲۶۵۱ حسین غلیم ۰۶۴۲۵۸۱ حسینیه ۰۶۴۲۴۵۲ حفارشرقی ۰۶۳۲۴۳۲ حمیدیه ۰۶۱۲۲۲۲ خرمشهر ۰۶۳۲۴۲۲ خسرج راضی حمد ۰۶۴۲۵۷۹ خشان ۰۶۴۲۵۴۶ خلف مسلم ۰۶۴۲۵۳۹ خنافره ۰۶۳۲۳۳۷ خویس ۰۶۴۲۵۶۳ دارخوین ۰۶۳۲۳۳۵ دره نی ۰۶۹۲۴۸۴ درونک ۰۶۷۲۲۶۷ دریسیه سفلی ۰۶۳۲۳۵۴ دزفول ۰۶۴۱ دغاغله ۰۶۱۲۲۳۲ ده صفر ۰۶۷۲۵۳۵ ده ملا ۰۶۵۲۴۲۵ ده کهنه موزرم ۰۶۹۲۵۶۳ ده کیان ۰۶۹۲۵۶۴ دهدز ۰۶۹۲۵۶۲ دهکده ۰۶۱۲۲۲۵ دوبندار ۰۶۴۲۴۴۳ دودانگه ۰۶۷۲۲۴۴ دوراهی اسلام آباد ۰۶۹۲۴۷۵ دوکوهه ۰۶۴۲۴۴۵ دیلم ۰۶۱۲۶۴۶ راسوند ۰۶۹۲۵۳۳ رامشیر ۰۶۹۲۲۶۲ رامهرمز ۰۶۹۱ رده سادات ۰۶۳۲۲۳۵ رستم آباد ۰۶۹۲۲۴۲ رضاآباد/عوض آباد ۰۶۸۲۲۲۵ رفیع ۰۶۱۲۴۶۴ رمیله ۰۶۹۲۲۶۶ رودزرد ۰۶۹۲۳۲۵ زرگان /ابوفاضل ۰۶۱۲۳۲۶ زویه ۲ ۰۶۱۲۶۴۷ زیدون ۰۶۷۲۲۶۲ سادات حسینی /ملاح ۰۶۹۲۵۶۷ ساریه ۰۶۱۲۴۴۵ سالمی ۰۶۳۲۳۴۴ سددز ۰۶۴۲۴۴۴ سدشاور ۰۶۴۲۵۸۲ سربندر ۰۶۵۱ سرحانی ۰۶۹۲۴۷۴ سردارآباد ۰۶۱۲۶۴۴ سردشت دزفول ۰۶۴۲۳۲۲ سرگچ ۰۶۸۲۴۲۴ سرله ۰۶۹۲۴۷۹ سلطان آباد ۰۶۹۲۲۳۲ سماله ۰۶۱۲۶۸۷ سمیده ۰۶۱۲۴۶۶ سوسنگرد ۰۶۱۲۴۲۲ سویدانی ۰۶۱۲۴۴۹ سویره ۰۶۵۲۳۳۲ سیاه منصور ۰۶۴۲۲۴۶ سید/حسین /موسوی /نور ۰۶۱۲۲۵۹ سیدرضی ۰۶۴۲۵۳۴ سیدعباس ۰۶۴۲۵۶۶ شادگان ۰۶۳۲۳۲۲ شلیلی بزرگ ۰۶۱۲۶۳۹ شهروئی ۰۶۷۲۲۳۴ شهرک /آزادی ۰۶۴۲۴۳۵ شهرک /ابوذرغفاری ۰۶۴۲۵۲۴ شهرک /امام /حسین /صفی آباد ۰۶۴۲۲۴۳ شهرک /امام خمینی دزفول ۰۶۴۲۲۴۷ شهرک /انقلاب ۰۶۴۲۲۴۸ شهرک /بنه حاجات ۰۶۴۲۲۷۳ شهرک /بهرام ۰۶۴۲۵۳۵ شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد ۰۶۴۲۲۴۴ شهرک /حربن ریاحی ۰۶۴۲۵۷۲ شهرک /حمزه ۰۶۴۲۲۲۵ شهرک /خیبر ۰۶۴۲۲۵۸ شهرک /سلمان ۰۶۴۲۵۳۲ شهرک /سیدنور ۰۶۴۲۲۶۴ شهرک /شهید/اسدپور ۰۶۸۲۴۲۶ شهرک /شهید/بهشتی اهواز ۰۶۱۲۶۳۴ شهرک /شهید/بهشتی دزفول ۰۶۴۲۲۷۲ شهرک /شهید/چمران شوشتر ۰۶۱۲۶۷۷ شهرک /شهید/چمران ماهشهر ۰۶۵۲۲۴۲ شهرک /شهید/رجائی ۰۶۱۲۶۳۲ شهرک /شهید/شرافت ۰۶۱۲۶۴۵ شهرک /شهید/محمدی ۰۶۱۲۶۸۵ شهرک /شهید/مدنی /دزفول ۰۶۴۲۴۳۸ شهرک /شهید/مدنی /سربندر ۰۶۵۲۲۶۳ شهرک /شهید/مطهری ۰۶۴۲۲۶۳ شهرک /شهید/منتظری ۰۶۴۲۲۴۲ شهرک /شهید/کریمی ۰۶۴۲۲۵۴ شهرک /طالقانی ۰۶۲۴۸ شهرک /طالقانی دزفول ۰۶۴۲۲۳۲ شهرک /طالقانی ماهشهر ۰۶۵۲۴۲۶ شهرک /عدالت ۰۶۴۲۲۳۸ شهرک /محمدبن جعفر ۰۶۴۲۲۲۷ شهرک /مسلم بن عقیل ۰۶۴۲۵۶۷ شهرک /مهاجرین ۰۶۴۲۲۵۵ شهرک /نورمحمدی ۰۶۱۲۶۳۷ شهرک /وحدت ۰۶۷۲۲۵۱ شهرک صنعتی /الباجی ۰۶۱۲۲۶۶ شهرک صنعتی /خرمشهر ۰۶۳۲۴۵۲ شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش ۰۶۴۲۵۲۲ شوشتر ۰۶۱۲۶۲۲ شیبان ۰۶۱۲۳۲۷ شیخ زهراو ۰۶۱۲۲۳۹ شیخ صالح ۰۶۱۲۴۵۱ شیخ علی اصغر ۰۶۴۲۵۶۸ شیرین آب ۰۶۴۲۳۲۵ صالح داوود ۰۶۴۲۵۴۴ صالح مشطط ۰۶۴۲۵۴۳ صفحه ۲ ۰۶۱۲۲۷۹ صیدون ۰۶۹۲۴۷۲ طراح سیدعلی ۰۶۱۲۲۲۹ طره بخاخ ۰۶۳۲۲۴۵ طره خضر ۰۶۳۲۲۳۸ ططرآباد ۰۶۸۲۳۲۹ طلاور ۰۶۹۲۴۷۶ عبدالخان ۰۶۴۲۵۶۲ عبودی ۰۶۳۲۳۴۷ عرب اسد ۰۶۱۲۶۴۹ عرب حسن ۰۶۱۲۶۳۶ عشاره بزرگ ۰۶۱۲۲۸۳ علی آباد ۰۶۴۲۴۳۹ عوده ۰۶۱۲۲۴۹ عین دو ۰۶۱۱۳۸۰ غوابش ۰۶۱۲۴۵۵ غیزانیه بزرگ ۰۶۱۲۲۴۸ غیزانیه کوچک ۰۶۱۲۲۴۷ قالندعلیا ۰۶۷۲۲۴۶ قلعه تل ۰۶۹۲۴۳۲ قلعه چنعان ۰۶۱۱۵۲۷ قلعه خواجه ۰۶۸۲۲۶۲ قلعه شمس آباد ۰۶۴۲۲۶۵ قلعه لور ۰۶۴۲۴۳۲ قلعه کعبی ۰۶۷۲۲۶۴ گبیریک ۰۶۱۲۲۵۶ گتوند ۰۶۱۲۶۷۲ گچ گرسا ۰۶۸۲۳۲۶ گرگرعلیا ۰۶۵۲۲۴۵ گروه /پدافندهوائی ۰۶۷۲۲۵۵ گلگه دره یک ۰۶۴۲۴۵۴ گلگیر ۰۶۸۲۲۲۳ گمبوعه بزرگ ۰۶۱۲۲۵۵ گوریه ۰۶۱۲۶۴۲ لالب ۰۶۹۲۴۳۸ لالی ۰۶۸۲۳۲۲ لران ۰۶۹۲۴۳۵ لنگر ۰۶۱۲۶۴۸ لنگیرات ۰۶۷۲۲۶۵ مالک اشتر ۰۶۴۲۵۷۷ مالکیه ۰۶۱۲۴۴۷ مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی ۰۶۵۲۲۵۵ مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر ۰۶۵۲۲۶۶ مربچه ۰۶۹۲۲۳۶ مرعی ۰۶۱۲۴۴۴ مرکزموبایل اهواز ۰۹۱۱۶۱ مزرعه یک ۰۶۴۲۵۷۸ مسجدسلیمان ۰۶۸۱ مشراگه ۰۶۹۲۲۶۸ مشهدتشان ۰۶۷۲۲۳۷ ملاثانی اهواز ۰۶۱۲۳۲۲ منازل سازمانی /دشت آزادگان ۰۶۱۲۲۶۳ منصوریه ۰۶۷۲۲۳۵ منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی ۰۶۵۲۲۶۲ منیوحی /ابوخضراوی ۰۶۳۲۲۷۵ مهدی آباد ۰۶۱۲۶۴۳ میان آب دزفول ۰۶۴۲۵۶۵ میانکوه ۰۶۵۲۳۲۵ میداوودسفلی ۰۶۹۲۴۳۳ ناصرآباد ۰۶۵۲۴۲۸ نهرمسلم ۰۶۳۲۳۴۲ نهرمضیف ۰۶۳۲۳۵۲ هفت تپه ۰۶۴۲۲۳۴ هفت چشمه شهیدان ۰۶۸۲۲۲۴ هفتگل ۰۶۹۲۳۲۲ هندیجان ۰۶۵۲۴۲۲ هورت عاگول ۰۶۱۲۴۶۷ هوفل شرقی ۰۶۱۲۴۵۳ هویزه ۰۶۱۲۴۶۲ ویس اهواز ۰۶۱۲۳۳۳ ویسی ۰۶۷۲۲۵۳ یزدنو ۰۶۱۲۴۶۸ یکاویه یک ۰۶۱۲۲۶۷ کردستان ۰۶۷۲۲۳۸ کره سیاه تلخ ۰۶۷۲۲۴۳ کریت برومی اهواز ۰۶۱۲۲۴۵ کشتیرانی /بندر/امام /خمینی ۰۶۵۲۲۵۲ کلگه زار ۰۶۷۲۲۴۷ کنارپیر ۰۶۱۲۶۳۸ کهباد ۰۶۱۲۵۳۸ کهباددو ۰۶۹۲۵۳۷ کهنگ ۰۶۴۲۲۵۲ کوت سیدسلطان ۰۶۱۲۳۳۶ کوت سیدنعیم ۰۶۱۲۴۳۸ کوشک ۰۶۸۲۲۲۲ کوشکک ۰۶۱۲۶۸۶
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان زنجان :
آب بر ۰۲۴۲۲۸۲ آبی سفلی ۰۲۴۲۴۵۶ آرکوئین ۰۲۴۲۳۸۶ آزادسفلی ۰۲۴۲۲۵۲ آق کند ۰۲۴۲۳۸۵ آقچه قیا ۰۲۴۲۴۵۴ آمادگاه میثم ۰۲۴۲۲۴۷ ابهر ۰۲۴۲۵۲۲ احمدکندی ۰۲۴۲۳۷۷ اردجین ۰۲۴۲۵۶۸ ارشت ۰۲۴۲۶۷۳ ارمغانخانه ۰۲۴۱۲۲۴ ارهان ۰۲۴۲۵۷۸ الگزیر ۰۲۴۲۵۶۵ امین آباد ۰۲۴۲۲۵۳ انذر ۰۲۴۲۲۹۷ انگوران ۰۲۴۲۳۵۳ اینچه رهبری ۰۲۴۲۳۸۷ بزین ۰۲۴۲۴۷۲ بلکه شیر ۰۲۴۲۴۴۲ بناب ۰۲۴۱۲۴۶ بوئین ۰۲۴۲۵۹۲ بوغداکندی ۰۲۴۲۲۴۴ بیجقین /ورجوشان ۰۲۴۲۴۳۹ پری ۰۲۴۲۳۲۳ پیرزاغه ۰۲۴۲۵۷۴ تسکین ۰۲۴۲۶۷۴ تشویر ۰۲۴۲۲۹۲ تهم ۰۲۴۲۲۳۲ توپقره ۰۲۴۲۴۴۷ توزلو ۰۲۴۲۴۷۸ جرین ۰۲۴۲۴۲۸ جوقین ۰۲۴۲۳۷۸ چرگر ۰۲۴۲۵۷۶ چسب /نکتو ۰۲۴۲۳۸۸ چورزق طارم ۰۲۴۲۲۸۶ چورزق معجزات ۰۲۴۲۲۳۷ چوزک ۰۲۴۲۴۵۵ حسام آباد ۰۲۴۲۴۶۶ حصار ۰۲۴۲۴۳۴ حصارمشمپا ۰۲۴۲۲۷۲ حلب ۰۲۴۲۳۸۲ حی ۰۲۴۲۴۷۳ خدابنده /قیدار ۰۲۴۲۴۲۲ خرمدره ۰۲۴۲۵۵۲ خنداب ۰۲۴۲۴۴۳ خیرآباد ۰۲۴۲۵۸۸ درام ۰۲۴۲۲۸۸ درسجین ۰۲۴۲۵۳۷ دستجرده ۰۲۴۲۲۸۳ دندی ۰۲۴۲۳۵۲ دوتپه سفلی ۰۲۴۲۴۳۲ دیزج آباد/سایان ۰۲۴۱۷۲۹ رجعین ۰۲۴۲۲۶۸ رحمت آباد/اسپاس ۰۲۴۲۵۳۸ رزه بند ۰۲۴۲۲۹۵ زرین آبادایجرود ۰۲۴۲۳۷۲ زرین آبادخدابنده ۰۲۴۲۴۶۲ زنجان ۰۲۴۱ سانسیز/قلات ۰۲۴۲۲۸۹ سجاس ۰۲۴۲۴۳۳ سعیدآباد ۰۲۴۲۳۹۲ سلطانیه ۰۲۴۲۵۸۲ سنبل آباد ۰۲۴۲۵۹۳ سهرورد ۰۲۴۲۴۳۵ سهرین ۰۲۴۱۲۲۳ سوکهریز ۰۲۴۲۵۶۶ شریف آباد/نورین ۰۲۴۲۵۲۸ شهرک /ایجرود ۰۲۴۲۳۹۸ شهرک روی /اژدهاتو ۰۲۴۱۲۳۸ شهرک صنعتی /زنجان ۰۲۴۱۲۲۲ شویر ۰۲۴۲۵۷۳ شیت ۰۲۴۲۶۷۲ شیوه ۰۲۴۲۳۸۳ صائین قلعه ۰۲۴۲۵۶۲ عمیدآباد ۰۲۴۲۵۶۷ غلام ویس ۰۲۴۲۴۷۴ قره بلاغ ۰۲۴۲۵۸۷ قره بوته ۰۲۴۲۲۶۳ قروه ۰۲۴۲۵۳۶ قلتوق ۰۲۴۱۲۳۴ قلعه حسینیه ۰۲۴۲۵۶۴ قولی قصه ۰۲۴۱۲۷۳ گرماب ۰۲۴۲۴۸۲ گل تپه ۰۲۴۲۴۷۵ گلابرسفلی ۰۲۴۲۳۸۴ گوزل دره ۰۲۴۲۵۸۴ گوگجه قیا ۰۲۴۲۲۴۵ گوندره ۰۲۴۲۴۵۷ گوهر ۰۲۴۲۲۹۳ گیلانکشه ۰۲۴۲۲۸۵ گیلوان ۰۲۴۲۲۸۴ لاچوان ۰۲۴۲۴۳۸ مامالان /پرچم ۰۲۴۲۲۹۸ ماه نشان ۰۲۴۲۳۲۲ محمدآباد/بولاماجی ۰۲۴۲۴۵۸ محمدخلج ۰۲۴۲۴۶۷ محمودآباد ۰۲۴۲۴۳۶ مزیدآباد ۰۲۴۲۴۴۸ مشمپا ۰۲۴۲۲۶۷ مشکین ۰۲۴۱۲۴۳ ملاپیری ۰۲۴۲۳۹۴ مهرآباد ۰۲۴۲۲۶۵ میموندره ۰۲۴۲۵۳۴ نصیرآباد ۰۲۴۲۵۷۲ نعلبندان ۰۲۴۲۴۵۲ نورآباد ۰۲۴۲۴۴۶ نیماور ۰۲۴۱۲۲۵ نیک پی ۰۲۴۲۲۶۲ هزاررود/آستاگل ۰۲۴۲۲۸۷ همایون ۰۲۴۱۲۴۸ هندی کندی ۰۲۴۲۲۹۴ هیدج ۰۲۴۲۵۷۵ والارود ۰۲۴۲۲۳۶ ونی سر ۰۲۴۲۲۹۶ ویر ۰۲۴۲۵۸۶ یامچی ۰۲۴۱۲۲۶ ینگی کندسیدلر ۰۲۴۲۳۷۶ ینگیجه ۰۲۴۲۲۲۷ یوسف آباد ۰۲۴۲۵۸۵ کاوند ۰۲۴۲۲۳۳ کبودچشمه ۰۲۴۲۵۷۷ کرسف ۰۲۴۲۴۴۵ کهلا ۰۲۴۲۴۶۸
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان سمنان:
آرادان ۰۲۳۲۴۵۴ آستانه ۰۲۳۲۵۵۷ آهوانو ۰۲۳۲۵۳۸ ابراهیم آباد ۰۲۷۴۶۴۴ ابرسیج شاهرود ۰۲۷۴۵۳۸ ابرشاهرود ۰۲۷۴۵۴۲ اروانه ۰۲۳۲۳۴۶ افتر ۰۲۳۲۳۳۸ امیرآباد ۰۲۳۲۵۷۲ ایوانکی ۰۲۳۲۴۶۲ باغچه ۰۲۷۴۶۴۶ بدشت /سعدآباد ۰۲۷۴۳۳۶ برم ۰۲۳۲۵۳۵ بسطام شاهرود ۰۲۷۴۵۲۲ بق ۰۲۳۲۵۳۳ بیابانک ۰۲۳۲۳۴۲ بیارجمند ۰۲۷۴۷۲۲ بکران شاهرود ۰۲۷۴۶۳۲ پادگان /چهل دختر ۰۲۷۴۵۴۵ پادگان /نیروی هوائی سمنان ۰۲۳۲۳۳۲ پرو ۰۲۷۴۵۳۶ تلوبین ۰۲۷۴۶۳۸ تویه دروار ۰۲۳۲۵۸۵ تویه رودبار ۰۲۳۲۵۴۱ جزن گز ۰۲۳۲۵۳۷ جیلان ۰۲۷۴۵۵۲ چاشم ۰۲۳۲۳۷۲ حاجی آباد ۰۲۳۲۴۵۳ حداده /کلاته ملا ۰۲۷۴۳۲۸ حسین آباددولاب ۰۲۳۲۵۳۴ حسین آبادزنده ۰۲۷۴۵۴۸ حسین آبادکالپوش ۰۲۷۴۶۳۳ خورزان ۰۲۳۲۵۸۳ خیج ۰۲۷۴۵۴۳ دامغان ۰۲۳۲۵۲۳ داورآباد ۰۲۳۲۴۵۶ درجزین ۰۲۳۲۳۵۸ دروار ۰۲۳۲۵۸۲ دستجرد ۰۲۷۴۷۳۴ دشت شاد ۰۲۷۴۶۳۴ ده ملاشاهرود ۰۲۷۴۳۲۶ دیباج چهارده ۰۲۳۲۵۳۲ رشم ۰۲۳۲۵۴۸ رویان /دیزج شاهرود ۰۲۷۴۳۲۷ ری آباد ۰۲۷۴۶۴۸ ریکان ۰۲۳۲۴۵۲ سرخه ۰۲۳۲۳۲۲ سطوه ۰۲۷۴۳۴۴ سمنان ۰۲۳۱ شاهرود ۰۲۷۳ شهرک صنعتی /ایوانکی ۰۲۳۲۴۸۸ شهرک صنعتی /دامغان ۰۲۳۲۵۲۱ شهرک صنعتی /شاهرود ۰۲۷۳۳۳۲ شهرک صنعتی /علی آباد ۰۲۳۲۴۷۷ شهرک صنعتی /والفجرگرمسار ۰۲۳۲۴۴۴ شهمیرزاد ۰۲۳۲۳۶۶ صیدآباد ۰۲۳۲۵۸۶ طرود ۰۲۷۴۳۶۲ عبداله آباددامغان ۰۲۳۲۵۸۷ علاء ۰۲۳۲۳۴۴ فرات ۰۲۳۲۵۸۴ فرومدشاهرود ۰۲۷۴۶۳۵ فند/شه سفید ۰۲۳۲۴۳۳ فولادمحله ۰۲۳۲۳۶۸ فیروزآباد ۰۲۷۴۶۵۲ قدرت آباد ۰۲۳۲۵۸۸ قدس ۰۲۷۴۶۴۵ قلعه شوکت /و/خوریان ۰۲۷۴۳۴۲ قلعه نوخالصه ۰۲۷۴۳۳۸ قلعه نوخرقان شاهرود ۰۲۷۴۵۳۴ گرمسار ۰۲۳۲۴۲۲ گیورشاهرود ۰۲۷۴۷۳۲ لاسجرد ۰۲۳۲۳۳۵ مایان /وامرزان ۰۲۳۲۵۴۷ مجن شاهرود ۰۲۷۴۵۳۷ محمدآباد ۰۲۳۲۴۳۲ محمدآبادجودانه شاهرود ۰۲۷۴۶۴۲ مزج ۰۲۷۴۵۴۷ معلمان ۰۲۳۲۵۴۴ مهدی شهر ۰۲۳۲۳۶۲ مهماندوست ۰۲۳۲۵۳۶ مومن آباد ۰۲۳۲۳۵۵ مومن آباددامغان ۰۲۳۲۵۶۸ میامی شاهرود ۰۲۷۴۶۲۲ میان آباد ۰۲۷۴۵۴۴ میغان شاهرود ۰۲۷۴۵۳۵ نام نیک ۰۲۷۴۶۳۶ نردین شاهرود ۰۲۷۴۶۳۷ نعیم آباد ۰۲۳۲۵۴۵ یونس آباد ۰۲۷۴۳۴۳ کردآباد ۰۲۷۴۶۵۶ کرنگ ۰۲۷۴۶۴۳ کلاته خیج شاهرود ۰۲۷۴۵۳۲ کلاته رودبار ۰۲۳۲۵۴۲ کلاته سادات ۰۲۷۴۶۵۴ کهن آباد ۰۲۳۲۴۵۷ کوه زر ۰۲۳۲۵۴۶
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان سیستان و بلوچستان :
آبادان ۰۵۴۸۲۲۵ آسپیچ محمدی ۰۵۴۸۵۲۵ آشار ۰۵۴۸۴۶۴ ابتر ۰۵۴۸۲۲۲ ادیمی ۰۵۴۴۴۲۲ اسپکه ۰۵۴۸۷۲۲ اسفند ۰۵۴۸۳۳۶ اسفندک ۰۵۴۸۵۲۸ اسماعیل آباد ۰۵۴۳۴۲۶ اسکل آباد ۰۵۴۳۵۲۴ ایرانشهر ۰۵۴۷۲۲۲ ایرندگان ۰۵۴۳۴۳۲ بابسکان ۰۵۴۸۴۷۸ باتک ۰۵۴۸۴۶۷ بافتان ۰۵۴۶۶۲۶ برشک ۰۵۴۸۷۲۷ بریس ۰۵۴۶۳۲۴ بزمان /گیمان ۰۵۴۸۳۲۲ بمپور ۰۵۴۸۲۵۲ بنت ۰۵۴۶۷۷۲ بنجار ۰۵۴۴۲۲۲ پارود ۰۵۴۸۴۷۲ پایگاه هوائی ۰۵۴۶۴۲۸ پزم ۰۵۴۶۴۲۶ پسابندر ۰۵۴۶۳۲۷ پسکوه ۰۵۴۸۶۲۶ پشامک ۰۵۴۸۴۸۲ پلان ۰۵۴۶۳۲۶ پیپ ۰۵۴۸۷۲۳ پیشین ۰۵۴۶۶۲۳ تمندان ۰۵۴۳۵۲۶ تیمورآباد ۰۵۴۴۳۵۷ جالق ۰۵۴۸۵۸۲ جزینک ۰۵۴۴۳۲۵ جلگه چاه هاشم ۰۵۴۸۳۲۴ جنگل ۰۵۴۸۴۷۱ جهان تیغ ۰۵۴۴۲۲۴ جکیگور ۰۵۴۶۶۲۴ چابهار/منطقه آزاد ۰۵۴۵۲۲۲ چانف ۰۵۴۸۷۲۶ چاه شور ۰۵۴۸۳۳۵ چاه علی ۰۵۴۸۳۳۷ چاه گیجی ۰۵۴۸۳۳۴ حسن خون ۰۵۴۴۳۲۱ حمیری ۰۵۴۶۵۶۵ حیط ۰۵۴۸۴۶۶ خاش ۰۵۴۳۴۲۲ خراشادی ۰۵۴۴۳۵۱ خمر ۰۵۴۴۲۶۴ خمک ۰۵۴۴۳۲۴ خوشین ۰۵۴۲۷۲۹ خیرآباد ۰۵۴۸۷۷۳ دامن ۰۵۴۸۲۲۳ درگس ۰۵۴۶۳۲۱ دز ۰۵۴۸۴۷۵ دشت امیرنظام ۰۵۴۴۳۲۶ دلگان ۰۵۴۸۳۲۳ ده پیران ۰۵۴۴۴۲۵ ده رئیس ۰۵۴۳۴۳۴ دهان ۰۵۴۶۷۷۱ دهپابید ۰۵۴۳۵۲۳ دهک ۰۵۴۸۵۲۶ دوست محمدخان /میان کنگی ۰۵۴۴۲۶۲ راسک چابهار ۰۵۴۶۶۲۲ رمین ۰۵۴۶۲۲۲ ریگ ملک ۰۵۴۳۳۲۷ زابل ۰۵۴۲۲۲۲ زابلی ۰۵۴۸۶۷۲ زاهدان ۰۵۴۱ زرآباد ۰۵۴۶۴۲۹ زهک ۰۵۴۴۳۲۲ ژاله ای ۰۵۴۴۲۲۵ ساربوک ۰۵۴۶۵۶۳ سبزگزپشتکوه ۰۵۴۳۴۳۳ سراوان ۰۵۴۸۵۲۲ سرباز ۰۵۴۸۴۶۲ سرسوره ۰۵۴۸۶۲۱ سرگه ۰۵۴۳۳۲۸ سفیدابه ۰۵۴۴۴۲۱ سنگان ۰۵۴۳۴۲۸ سه کوهه ۰۵۴۴۳۵۵ سوران ۰۵۴۸۶۲۲ سیب سولان ۰۵۴۸۶۲۳ سیرکان ۰۵۴۸۶۵۲ سیف آباد ۰۵۴۸۷۲۴ شاردر ۰۵۴۸۴۶۱ شندان ۰۵۴۸۶۲۸ شهردراز ۰۵۴۸۲۲۴ شهرک /قرقری ۰۵۴۴۲۶۳ صدیق زهی ۰۵۴۶۳۲۵ طیس ۰۵۴۶۲۲۴ عباس آباد ۰۵۴۳۴۳۱ علی آباد ۰۵۴۸۴۶۹ عورکی ۰۵۴۶۳۳۴ غلامعلی ۰۵۴۴۴۲۶ فنوج ۰۵۴۸۷۵۲ فیروزه ای ۰۵۴۴۳۵۸ قائم آباد ۰۵۴۴۴۲۴ قاسم آباد ۰۵۴۸۲۵۱ قصرقند ۰۵۴۶۵۶۲ قلعه نو ۰۵۴۴۳۳۲ گدامدر ۰۵۴۸۶۷۴ گدکلو آذربایجان شرقی ۰۴۲۲۸۴۹ گریکان ۰۵۴۸۴۸۱ گشت ۰۵۴۸۵۲۷ گل محمدبیک ۰۵۴۴۲۲۳ گلخانی ۰۵۴۴۴۲۳ گورناگان ۰۵۴۸۴۷۷ گوری ۰۵۴۴۳۲۸ گوهرکوه ۰۵۴۳۵۲۵ لهاباد ۰۵۴۸۴۶۵ لوتک ۰۵۴۴۳۵۶ مجتمع /علی اکبر ۰۵۴۴۳۵۴ مجتمع /محمدشاه کرم ۰۵۴۴۳۲۳ محترم آباد ۰۵۴۸۷۵۶ محمدآبادایرانشهر ۰۵۴۸۲۵۳ محمدآبادزابل ۰۵۴۴۳۵۲ مخت ۰۵۴۶۵۲۱ مسکوتان ۰۵۴۸۷۵۴ مغ ایتک ۰۵۴۸۴۷۳ ملوران ۰۵۴۶۵۲۸ ملک حیدری ۰۵۴۴۳۲۹ مندیلان ۰۵۴۴۲۶۶ میرآباد ۰۵۴۸۲۵۴ میرجاوه زاهدان ۰۵۴۳۳۲۲ میلک ۰۵۴۴۲۶۵ مینان ۰۵۴۸۴۷۶ ناصرآباد ۰۵۴۸۶۲۵ ناصری ۰۵۴۳۴۲۹ ناهوک ۰۵۴۸۵۸۴ نجف آباد ۰۵۴۳۴۲۷ نصرت آباد ۰۵۴۳۳۶۲ نصیرآباد ۰۵۴۸۴۶۸ نگور ۰۵۴۶۳۲۲ نوبندیان ۰۵۴۶۳۲۳ نوک آباد ۰۵۴۳۵۲۲ نوک جوب ۰۵۴۸۲۵۵ نیک شهرچابهار ۰۵۴۶۵۲۲ هدار ۰۵۴۶۶۲۵ هیت ۰۵۴۶۵۶۴ هیچان ۰۵۴۶۵۲۷ هیدوچ ۰۵۴۸۶۲۷ واصلان ۰۵۴۴۳۳۴ یادگار ۰۵۴۴۳۳۱ کافه بلوچی ۰۵۴۸۴۷۹ کتیج ۰۵۴۸۷۵۵ کرباسک ۰۵۴۴۲۲۱ کله گان ۰۵۴۸۵۸۵ کنارک ۰۵۴۶۴۲۲ کنت ایرانشهر ۰۵۴۸۶۲۴ کهن مگار ۰۵۴۸۶۷۳ کهیر ۰۵۴۶۴۲۵ کهک ۰۵۴۴۳۲۷ کوپچ ۰۵۴۸۷۲۵ کوه میتک ۰۵۴۸۴۶۳
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان فارس :
آب باریک ۰۷۵۲۴۳۹ آب پرده ۰۷۱۱۶۷۸ آب جهان ۰۷۳۲۶۶۶ آباده ۰۷۵۱ آباده طشک ۰۷۳۲۵۷۲ آباده مرشدی ۰۷۵۲۳۳۱ آبسرد ۰۷۹۲۳۳۶ آبگرم ۰۷۱۲۵۶۵ آرجویه ۰۷۹۱۲۷۵ آرودان ۰۷۸۲۶۵۳ آسپاس ۰۷۵۲۴۶۴ آسمان جرد ۰۷۹۲۳۴۶ آشنا ۰۷۸۲۴۵۹ آغصه ۰۷۸۲۲۲۵ آهنگری ۰۷۲۲۴۳۳ ابنو ۰۷۱۲۷۳۲ ابوالوردی ۰۷۲۹۷۲۴ احمدآبادشیراز ۰۷۱۲۶۳۹ احمدآبادمرودشت ۰۷۲۹۴۷۲ احمدمحمودی ۰۷۸۲۳۳۷ اربابی سفلی ۰۷۱۲۵۶۷ ارد ۰۷۸۲۲۲۶ اردکان سپیدان ۰۷۱۲۷۲۲ ارسنجان ۰۷۲۹۷۶۲ استهبان ۰۷۳۲۴۲۲ اسفیان ۰۷۱۲۷۳۸ اسلام آبادجهرم ۰۷۹۲۴۳۱ اسیر ۰۷۸۲۶۲۴ اسکان عشایر ۰۷۲۲۴۲۳ اشکنان ۰۷۸۲۵۷۲ افزرشمالی ۰۷۹۲۴۳۵ اقلید ۰۷۵۲۴۲۲ امامزاده /اسماعیل ۰۷۵۲۴۴۳ امیرحاجیلو ۰۷۳۲۳۷۷ انارستان ۰۷۲۱۲۳۹ انارک ۰۷۵۲۳۶۱ انجیره ۰۷۲۹۴۶۵ اهل ۰۷۸۲۵۷۷ اوز ۰۷۸۲۳۶۲ ایاسجان ۰۷۱۲۷۶۳ ایج فسا ۰۷۳۲۴۲۶ ایزدخواست ۰۷۵۲۲۲۶ ایزدخواست باصری ۰۷۱۲۲۶۴ اکبرآبادششده ۰۷۳۲۳۷۸ اکبرآبادقرآن ۰۷۱۱۲۴۲ اکبرآبادکوار ۰۷۱۲۵۷۴ باب انار/خفر ۰۷۹۲۳۲۲ بابائی ۰۷۵۲۴۶۵ بابامنیر ۰۷۲۲۴۸۲ بابامیدان ۰۷۲۲۴۳۲ باجگاه ۰۷۱۱۲۷۵ بادنجان ۰۷۹۱۲۷۶ باغ ۰۷۸۲۲۴۶ باغ صفا ۰۷۵۲۳۳۵ باغ کبیر ۰۷۹۲۳۴۷ باغان ۰۷۸۲۴۶۱ بالاده بیرم ۰۷۸۲۴۲۵ بالاده کازرون ۰۷۲۲۲۳۶ بالاشهر ۰۷۹۲۳۳۷ بانش ۰۷۱۲۷۶۶ بایگان ۰۷۱۲۶۴۵ باینوج ۰۷۳۲۶۴۹ برایجان ۰۷۹۲۳۳۸ برج سید ۰۷۲۲۲۶۵ برشنه ۰۷۱۲۷۲۷ برگان ۰۷۳۲۶۳۴ برم سیاه ۰۷۲۲۴۶۱ بریانک ۰۷۲۸۴۵۱ بریز ۰۷۸۱۲۲۸ بریسکان ۰۷۳۲۶۴۲ بزن ۰۷۱۱۶۲۰ بسترم ۰۷۳۲۵۸۵ بلغان ۰۷۸۲۳۲۴ بنارویه ۰۷۸۲۳۲۵ بندامیر ۰۷۱۲۴۶۶ بندوبست ۰۷۹۲۴۴۵ بنه سیدرضا ۰۷۲۲۲۶۹ بنوان فسا ۰۷۳۲۴۷۳ بهجان ۰۷۹۱۲۷۴ بهرغان ۰۷۱۲۷۲۸ بهروزآباد ۰۷۳۲۶۶۸ بهمن ۰۷۵۲۲۲۵ بوانات /سوریان ۰۷۵۲۳۲۲ بورکی ۰۷۲۸۶۲۳ بورکی علیا ۰۷۲۲۲۶۶ بوشیگان ۰۷۲۱۲۴۸ بیاده ۰۷۳۲۶۶۷ بیدزرد ۰۷۱۱۷۷۹ بیدشهر ۰۷۸۲۳۶۵ بیدگل ۰۷۲۸۶۲۷ بیدک ۰۷۵۱۲۳۳ بیرم لار ۰۷۸۲۴۲۲ بیغرد ۰۷۸۲۴۵۵ بکان ۰۷۵۲۴۴۲ بکیان ۰۷۲۹۶۶۵ پاسخن فسا ۰۷۳۲۶۴۴ پاقلات ۰۷۸۲۵۴۵ پرزیتون ۰۷۱۲۶۵۲ پسبند ۰۷۸۲۵۴۶ پل آبگینه ۰۷۲۱۲۴۱ پنگرویه ۰۷۸۲۵۲۱ پورنجان ۰۷۲۲۲۹۶ تادوان ۰۷۹۲۳۲۶ تربرجعفری ۰۷۱۲۲۷۳ ترمان ۰۷۸۲۵۳۳ تفیهان ۰۷۱۱۷۷۵ تل بیضا ۰۷۱۲۷۶۷ تل کهنه /زیردو ۰۷۲۲۴۶۴ تل کوهک ۰۷۲۱۲۲۸ تلمبه خانه حسنی ۰۷۱۲۷۷۲ تمشولی ۰۷۳۲۵۷۹ تنگ چوگان ۰۷۲۲۲۴۹ تنگ حنا ۰۷۳۲۵۸۷ تنگ روئین ۰۷۹۲۴۲۷ تنگ کرم ۰۷۳۱۲۲۶ توجردی ۰۷۵۲۳۳۴ تیزآب ۰۷۳۲۶۴۶ جایدشت ۰۷۱۲۶۳۲ جرسقان ۰۷۱۱۷۸۰ جرمشت ۰۷۹۱۲۷۷ جره ۰۷۲۲۲۲۶ جشنیان ۰۷۲۸۶۲۸ جعفریه ۰۷۵۲۳۳۷ جلودر ۰۷۲۹۷۶۳ جلیان ۰۷۳۲۳۲۵ جمال آبادارسنجان ۰۷۲۹۷۶۵ جمال آباددرودزن ۰۷۲۸۶۳۳ جهان آباد ۰۷۲۸۶۲۹ جهرم /حیدرآباد ۰۷۹۱ جوادیه ۰۷۲۹۷۶۴ جونان ۰۷۳۲۶۵۴ جویم ۰۷۸۲۳۲۲ جوکان ۰۷۱۲۶۴۱ جیسقان ۰۷۲۹۷۲۳ چاه سوارآقا ۰۷۳۲۵۷۸ چاه شرف ۰۷۸۲۵۳۸ چاه طوس ۰۷۸۲۴۵۶ چاه عینی ۰۷۸۲۶۷۲ چاه گز ۰۷۳۲۵۷۶ چاه نهر ۰۷۸۲۲۵۴ چاه ورز ۰۷۸۲۵۲۶ چاه کور ۰۷۸۲۶۷۷ چرگ /جلیل آباد ۰۷۹۲۳۴۱ چشمه رعنا ۰۷۵۲۴۳۲ چغان ۰۷۸۲۳۳۸ چمن مروارید ۰۷۳۲۶۳۷ چهارطاق ۰۷۲۲۴۵۱ چهل چشمه ۰۷۱۱۸۷۴ حاجی آباد ۰۷۳۲۷۲۲ حاجی آبادموزی ۰۷۲۲۲۲۹ حاجی آبادنقش رستم ۰۷۲۸۴۲۴ حسامی ۰۷۵۲۳۸۴ حسن آبادآباده ۰۷۵۲۴۳۳ حسن آبادسنجرلو ۰۷۲۹۴۶۱ حسن آبادفسا ۰۷۳۲۶۵۲ حسین آبادتل کمین ۰۷۲۸۴۷۴ حسین آبادرستم ۰۷۲۲۴۹۲ حسین آبادلیاقت ۰۷۲۹۷۶۸ حسین آبادکام فیروز ۰۷۲۹۶۶۸ حسین زائری ۰۷۷۲۶۳۱ حشمتیه ۰۷۵۱۲۲۸ خان زنیان ۰۷۱۱۸۷۲ خانگهدان /خاوران ۰۷۹۲۳۳۵ خانیمن ۰۷۲۹۶۶۳ خبریز ۰۷۲۹۷۶۶ خرامه ۰۷۱۲۴۶۲ خرمی ۰۷۵۲۳۵۵ خسروشیرین ۰۷۵۲۴۳۴ خسویه ۰۷۳۲۷۳۲ خشت ۰۷۲۲۲۶۲ خشت /رکن آباد ۰۷۸۲۵۷۶ خلف طاهونه ۰۷۲۸۴۲۵ خلور ۰۷۸۲۲۳۲ خلیلی ۰۷۸۲۲۳۳ خنج ۰۷۸۲۴۵۲ خنجشت ۰۷۵۲۴۳۵ خواجه جمالی ۰۷۳۲۵۷۳ خورکش ۰۷۵۲۳۳۶ خوزی ۰۷۸۲۵۲۷ خومه زار ۰۷۲۲۴۴۷ خیرآبادتوللی ۰۷۱۲۴۶۵ خیرگو ۰۷۸۲۶۷۳ دادین ۰۷۲۲۲۴۶ داراب ۰۷۳۲۶۲۲ داراکویه ۰۷۳۲۳۷۹ دارنگون ۰۷۱۱۸۷۰ داریون ۰۷۱۲۲۳۳ دالین ۰۷۱۲۷۲۵ دامچه ۰۷۸۲۳۲۶ درب قلعه ۰۷۳۲۴۲۷ دره باد ۰۷۲۸۴۷۵ دره شور ۰۷۳۲۷۲۵ دروافسا ۰۷۳۲۷۳۵ درودزن ۰۷۲۸۶۲۲ دریس ۰۷۲۱۲۲۷ دزکرد ۰۷۵۲۴۶۳ دستچه ۰۷۳۲۲۲۲ دشت آزادگان ۰۷۱۲۷۷۵ دشت ارژن ۰۷۱۱۸۷۶ دشتی ۰۷۸۲۲۳۵ دشتک ابرج ۰۷۲۸۶۲۱ دشمن زیاری ۰۷۱۲۷۷۷ دلخان ۰۷۱۲۷۳۱ دنگز ۰۷۸۱۲۳۹ ده بید ۰۷۲۸۴۳۳ ده بید/خرم بیدآباده ۰۷۵۲۳۵۲ ده پاگاه شیراز ۰۷۱۲۷۲۶ ده پاگاه کازرون ۰۷۲۲۲۳۱ ده چاه ۰۷۳۲۵۵۴ ده خیرعلیا/جنت شهر ۰۷۳۲۶۳۲ ده شیب ۰۷۱۲۵۷۲ ده شیخ ۰۷۸۲۵۳۶ ده فیش ۰۷۸۲۳۲۸ ده مورد ۰۷۳۲۵۷۷ ده میان ۰۷۸۲۲۵۳ ده کپ محمودی ۰۷۱۲۷۷۳ دهدق ۰۷۵۱۲۳۴ دهرم ۰۷۱۲۶۶۶ دهقانان ۰۷۱۲۴۷۱ دهنوبیدزرد ۰۷۱۱۷۷۲ دهنوحاج هدایت ۰۷۸۲۵۲۸ دهنوسروستان ۰۷۱۲۵۲۸ دهنوغیب الهی ۰۷۸۲۶۷۵ دهنوفسا ۰۷۳۲۷۳۸ دهنوقلندری ۰۷۱۱۸۷۵ دهنومقیمی ۰۷۲۲۴۳۴ دهک ۰۷۱۱۷۷۰ دهکویه ۰۷۸۱۲۳۶ دوان ۰۷۲۱۲۴۳ دوبران ۰۷۳۲۷۲۶ دوبرجی فسا ۰۷۳۲۷۶۲ دودج ۰۷۱۲۲۴۵ دوزه ۰۷۹۱۲۷۲ دوگان /جرغه ۰۷۳۲۳۷۴ دولت آبادفسا ۰۷۳۲۶۵۶ دوکوهک ۰۷۱۱۶۷۵ دیده بان ۰۷۸۲۲۳۷ ذرات ۰۷۱۲۵۷۹ ذیقان ۰۷۸۲۶۵۴ راشک ۰۷۱۲۷۳۷ راهنویه ۰۷۲۹۴۴۸ رحمت آباد ۰۷۱۲۴۲۷ رحیم آباد ۰۷۳۲۳۵۶ رزمنجان ۰۷۲۸۶۲۶ رستاق ۰۷۳۲۶۶۲ رشن آباد ۰۷۲۲۲۴۵ رضاآباد/میان رودآباده ۰۷۵۲۴۴۴ رضاآبادکازرون ۰۷۲۲۲۴۷ رودبال ۰۷۱۲۷۳۵ رونیزسفلی ۰۷۳۲۴۶۳ رونیزعلیا ۰۷۳۲۴۶۲ زاهدشهر ۰۷۳۲۳۵۲ زراره ۰۷۲۹۶۳۲ زرجان ۰۷۹۲۳۲۴ زرقان ۰۷۱۲۴۲۲ زرگران ۰۷۲۸۴۳۱ زروان ۰۷۸۲۲۳۸ زنجیران ۰۷۱۲۶۳۶ زنگنه ۰۷۱۱۸۷۱ زنگنه /فسا ۰۷۳۲۳۷۵ زنگی آباد ۰۷۲۸۴۳۸ زیرآب فسا ۰۷۳۲۷۳۳ ساچون ۰۷۳۲۷۳۴ سده اقلید ۰۷۵۲۴۶۲ سده لار ۰۷۸۲۴۶۲ سراوان جنجان ۰۷۲۲۴۶۹ سرمشهد ۰۷۲۲۲۳۴ سروستان آباده ۰۷۵۲۳۲۹ سروستان شیراز ۰۷۱۲۵۲۲ سعادت آبادشوشتری ۰۷۲۹۴۲۹ سعادت شهر ۰۷۲۹۷۲۲ سقاآباد ۰۷۱۲۴۶۴ سلطان آباد ۰۷۱۲۴۷۵ سورمق ۰۷۵۲۲۳۶ سیدان ۰۷۲۹۴۲۲ سیدحسین عموئی ۰۷۲۲۲۴۲ سیریزجان ۰۷۲۲۲۵۱ سیف آبادلار ۰۷۸۲۴۵۸ سیف آبادکازرون ۰۷۲۱۲۳۵ سیگارلار ۰۷۸۲۵۳۵ سیمکان ۰۷۵۲۳۳۲ سیوند ۰۷۲۹۴۵۶ شاپورجان ۰۷۱۱۷۷۱ شرفویه ۰۷۸۲۳۳۲ ششده ۰۷۳۲۳۷۲ شهبازخانی ۰۷۲۲۲۶۸ شهرآشوب ۰۷۵۲۴۴۶ شهرپیر ۰۷۳۲۷۲۷ شهرجدید/صدرا ۰۷۱۲۲۲۶ شهرصنعتی بزرگ /شیراز ۰۷۱۱۷۷۴ شهرمیان آباده ۰۷۵۲۴۳۶ شهرک /ابرج ۰۷۲۸۶۲۵ شهرک /الغدیر ۰۷۳۲۶۳۳ شهرک /امام /خمینی ۰۷۹۲۴۳۴ شهرک /امام /رضا ۰۷۳۲۵۵۷ شهرک /امام فسا ۰۷۳۲۵۵۶ شهرک /امام لار ۰۷۸۲۶۲۶ شهرک /ایثار ۰۷۱۲۴۶۹ شهرک /ثاراله فسا ۰۷۳۲۶۳۸ شهرک /خارا ۰۷۲۸۴۷۳ شهرک /علی آبادپشگان ۰۷۹۲۴۳۶ شهرک /فتح المبین ۰۷۳۲۶۳۵ شهرک /قلات ۰۷۹۲۴۳۷ شهرک /هنگام ۰۷۹۲۴۳۸ شهرک /والفجر ۰۷۳۲۶۶۳ شهرک /ولیعصرفسا ۰۷۳۲۶۶۵ شهرک /ولیعصرمرودشت ۰۷۲۸۴۴۳ شهرک صنعتی /آب باریک ۰۷۱۲۴۴۵ شهنان ۰۷۳۲۶۴۷ شهیدآبادآباده ۰۷۵۲۳۶۲ شهیدآبادشیراز ۰۷۱۲۷۶۸ شورآب ۰۷۲۹۷۶۹ شورجستان ۰۷۵۱۲۳۵ شول ساروئی ۰۷۲۸۴۴۲ شیخ عبود ۰۷۱۲۷۶۹ شیدان ۰۷۵۲۳۲۶ شیراز ۰۷۱۱ شیراسپاری ۰۷۲۲۴۶۵ صادق آباد ۰۷۳۲۵۵۱ صحرارود ۰۷۳۱۲۲۳ صغاد ۰۷۵۲۲۲۲ طاهونه ۰۷۹۲۳۲۷ طسوج ۰۷۱۲۵۷۳ طشک ۰۷۳۲۵۸۱ ظفرآباد ۰۷۱۱۷۷۳ علویه /باباعرب ۰۷۹۲۳۶۵ علی آباد/جهرم ۰۷۹۲۳۴۲ علی آبادسرتل ۰۷۱۲۷۶۱ علی آبادشمس ۰۷۳۲۴۷۴ علی آبادعلیا ۰۷۲۹۶۶۷ علی آبادقره باغ ۰۷۱۱۷۷۸ علی آبادلار ۰۷۸۱۲۴۲ علی آبادملک ۰۷۲۹۷۶۷ علی رسیده ۰۷۲۹۷۲۶ عمادآباد ۰۷۲۸۴۴۴ عمادده ۰۷۸۲۲۴۳ غوری ۰۷۳۲۵۵۵ غیاث آباد ۰۷۳۲۳۲۶ فاروق ۰۷۲۹۴۵۴ فاضلی ۰۷۸۲۵۲۵ فتح آباد ۰۷۲۸۴۲۷ فتح آبادفسا ۰۷۳۲۶۳۹ فتح آبادقیرجهرم ۰۷۹۲۴۲۸ فتح آبادکوار ۰۷۱۲۵۸۱ فخرآباد ۰۷۵۲۳۲۳ فداغ ۰۷۸۲۲۵۲ فدامی ۰۷۳۲۷۶۳ فدشکویه فسا ۰۷۳۲۳۵۷ فراشبند ۰۷۱۲۶۶۲ فساء ۰۷۳۱ فشان ۰۷۹۲۳۳۲ فهلیان ۰۷۲۲۴۳۷ فیروزآباد ۰۷۱۲۶۲۲ فیروزی آباده ۰۷۵۱۲۲۹ فیروزی مرودشت ۰۷۲۸۴۳۷ فیشور ۰۷۸۲۴۶۴ قائمیه ۰۷۲۲۲۲۲ قادرآبادآباده ۰۷۵۲۳۶۵ قاسم آباد ۰۷۳۲۳۷۶ قاسم آبادساروئی ۰۷۲۸۴۴۶ قاضیان ۰۷۵۲۳۵۹ قالینی ۰۷۹۲۳۴۴ قشلاق ۰۷۵۲۳۶۳ قصراحمد ۰۷۱۲۵۶۹ قصرقمشه ۰۷۱۱۶۴۲ قطب آباد ۰۷۹۲۳۶۲ قطرویه ۰۷۳۲۵۵۳ قلات شیراز ۰۷۱۱۶۷۴ قلات لار ۰۷۸۲۳۷۴ قلاتوپه ۰۷۳۲۷۶۴ قلعه بهمن ۰۷۳۲۵۳۱ قلعه بیابان ۰۷۳۲۶۵۸ قلعه سید ۰۷۲۱۲۳۲ قلعه نو ۰۷۳۲۷۶۶ قوام آباد ۰۷۱۲۴۷۶ قیر/کارزین ۰۷۹۲۴۲۲ گاوکشک ۰۷۲۲۲۸۳ گراش ۰۷۸۲۲۲۲ گرده استهبان ۰۷۳۲۴۶۶ گرگدان ۰۷۲۲۲۸۱ گرم آباد ۰۷۲۸۴۴۵ گرموستج /لار ۰۷۸۱۲۴۷ گشنگان ۰۷۱۱۷۷۷ گلار ۰۷۸۲۳۷۲ گلبرنجی ۰۷۹۲۳۴۳ گلدامچه ۰۷۹۲۳۶۷ گلدشت علیا ۰۷۲۸۴۵۹ گله دار ۰۷۸۲۶۲۲ گلکویه ۰۷۳۲۷۳۹ گویم ۰۷۱۱۶۷۶ لار ۰۷۸۱ لاغران ۰۷۸۲۳۳۴ لامرد ۰۷۸۲۵۲۲ لاورخشت ۰۷۸۲۵۴۱ لایزنگان ۰۷۳۲۶۶۴ لپوئی ۰۷۱۲۴۴۴ مادرسلیمان ۰۷۲۹۷۲۸ مادوان ۰۷۳۲۶۵۵ ماهفرخان ۰۷۳۲۴۶۴ مبارک آباد ۰۷۹۲۴۲۶ مجتمع /گوشت ۰۷۲۸۴۶۹ مجدآباد ۰۷۲۸۴۵۸ محلچه ۰۷۸۲۳۷۳ محمدآباد ۰۷۳۲۴۶۸ محمدآبادگشک ۰۷۲۹۴۵۵ محمله ۰۷۸۲۴۵۱ محمودآباددودانگ ۰۷۱۲۵۷۶ مراسخوان علیا ۰۷۲۲۴۲۶ مراگلو ۰۷۲۸۴۲۸ مرز ۰۷۳۲۷۶۵ مرند ۰۷۹۲۴۴۳ مرودشت ۰۷۲۸ مروشکان ۰۷۵۲۳۲۷ مرکزموبایل شیراز ۰۹۱۱۷۱ مز ۰۷۸۲۳۷۱ مزایجان ۰۷۸۲۶۲۵ مزایجان آباده ۰۷۵۲۳۲۴ مزایجان فسا ۰۷۳۲۷۳۷ مشایخ ۰۷۱۲۷۷۸ مشهدبیلو ۰۷۲۹۶۶۲ مشهدمرغاب آباده ۰۷۵۲۳۶۸ مشکان آباده ۰۷۵۲۳۵۷ مشکان شیراز ۰۷۱۲۶۳۱ مشکان فسا ۰۷۳۲۵۵۲ مصیری ۰۷۲۲۴۳۶ مظفرآباد ۰۷۵۲۳۵۸ مظفری ۰۷۱۲۵۷۷ معزآبادجابری ۰۷۱۲۴۶۷ معزآبادگورگیر ۰۷۱۲۴۷۲ ملاانباری ۰۷۲۲۲۸۹ منج ۰۷۵۲۳۲۸ منصورآباد ۰۷۸۲۳۳۵ مهارلونو ۰۷۱۲۵۲۵ مهر ۰۷۸۲۶۵۲ مهرنجان نورآباد ۰۷۲۲۴۶۶ مهرنجان کازرون ۰۷۲۱۲۲۵ مهریان ۰۷۱۲۴۲۶ موردی ۰۷۳۲۳۲۳ مورکی ۰۷۲۲۴۵۷ موسویه /ده زیر ۰۷۹۲۳۶۴ میانده حاجی آباد ۰۷۳۲۷۳۶ میانده فسا ۰۷۳۲۳۵۵ میانه بردنگان ۰۷۲۲۴۵۹ میچ ۰۷۲۹۴۴۹ میشان ۰۷۲۲۴۸۴ میمند ۰۷۱۲۶۴۶ نجف آباد ۰۷۹۲۴۲۹ نرمان ۰۷۸۲۵۲۹ نصروان ۰۷۳۲۶۴۸ نظام آبادآباده ۰۷۵۲۴۳۸ نظرآباد ۰۷۱۲۵۲۹ نعیم آباد ۰۷۲۹۷۲۵ نوایگان ۰۷۳۲۶۵۹ نوبندگان ۰۷۳۲۳۲۲ نوجین ۰۷۱۲۶۶۷ نودان ۰۷۲۲۲۸۲ نورآباد ۰۷۸۲۵۳۹ نورآباد/ممسنی ۰۷۲۲۴۲۲ نوروزان ۰۷۱۲۵۷۸ نیریز ۰۷۳۲۵۲۲ هارم /شستگان ۰۷۳۱۲۲۸ هرابال ۰۷۱۲۷۶۲ هرایجان ۰۷۱۲۷۳۶ هربدان ۰۷۳۲۶۵۷ هرم ۰۷۸۲۳۳۶ هرمود ۰۷۸۲۲۴۸ هرمودمیرخوئی ۰۷۸۲۲۵۱ هشتیجان ۰۷۲۸۴۷۶ همت آباد ۰۷۱۱۸۷۹ هودلار ۰۷۸۲۳۶۷ وراوی لار ۰۷۸۲۵۳۴ وکیل آباد ۰۷۳۲۳۷۳ یاسریه ۰۷۳۲۳۲۷ کاریان ۰۷۸۲۳۴۳ کازرون ۰۷۲۱ کافتر ۰۷۵۲۴۳۷ کال ۰۷۸۲۵۷۵ کته ۰۷۹۲۳۴۵ کته گنبد ۰۷۱۲۵۲۴ کچویه ۰۷۳۱۲۲۷ کدنج ۰۷۱۱۸۷۷ کرفت ۰۷۹۲۳۳۹ کره ای آباده ۰۷۵۲۳۸۲ کره ای مرودشت ۰۷۲۹۴۲۶ کره تاوی ۰۷۲۹۴۷۷ کرونی ۰۷۱۱۸۷۳ کریشکی ۰۷۸۲۴۲۶ کفدهک ۰۷۱۲۴۷۷ کلانی ۰۷۲۲۲۸۴ کلاه سیاه ۰۷۱۲۷۷۱ کلستان ۰۷۱۱۶۷۹ کمارج ۰۷۲۲۲۶۷ کمالی ۰۷۸۲۶۷۴ کمهر ۰۷۱۲۷۲۹ کنارتخته ۰۷۲۲۲۶۴ کناردان /هکان ۰۷۹۱۲۲۴ کناره ۰۷۲۸۴۴۷ کندرعبدالرضا ۰۷۸۲۵۴۲ کهنه جدید ۰۷۸۲۳۶۹ کهنه قدیم لار ۰۷۸۲۳۶۸ کهنویه خنج ۰۷۸۲۴۶۵ کهنویه لامرد ۰۷۸۲۶۷۶ کوار ۰۷۱۲۵۶۲ کوپن ۰۷۲۲۴۴۶ کورده ۰۷۸۱۲۴۵ کوره ۰۷۸۲۳۶۶ کورکی ۰۷۱۲۴۳۳ کوشک ۰۷۱۱۷۷۶ کوشک قاضی ۰۷۳۱۲۲۴ کوشک هزار ۰۷۱۲۷۶۵ کوشکسار ۰۷۹۱۲۷۳ کوشکک ۰۷۳۲۵۷۴ کوشکک رامجرد ۰۷۲۸۴۶۶ کوه سبز ۰۷۲۸۴۵۳ کوهنجان ۰۷۱۲۵۲۶
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان قزوين: آبگرم ۰۲۸۲۴۷۶ آبیک ۰۲۸۲۲۸۲ آراسنج ۰۲۸۲۴۳۵ آقابابا ۰۲۸۲۲۲۸ آلتین کش ۰۲۸۲۲۶۸ آمادگاه آبیک ۰۲۸۲۲۹۳ آوان ۰۲۸۲۳۷۳ آوج ۰۲۸۲۴۶۲ آک ۰۲۸۲۵۳۲ ابراهیم آباد ۰۲۸۲۴۴۸ ارتش آباد ۰۲۸۲۴۸۴ ارداق ۰۲۸۲۴۴۳ اردلان ۰۲۸۲۴۸۳ اروان ۰۲۸۲۴۹۷ اسپیک ۰۲۸۲۵۹۲ استلج ۰۲۸۲۴۸۹ اسفرورین ۰۲۸۲۴۴۷ اسماعیل آباد ۰۲۸۱۲۵۹ اسماعیل آبادبوئین زهرا ۰۲۸۲۴۷۲ الولک ۰۲۸۱۲۲۱ امیرآبادنو ۰۲۸۲۴۵۵ انداق ۰۲۸۲۵۴۷ اورنه ۰۲۸۲۵۸۶ اورکن کرد ۰۲۸۲۲۷۸ اکوجان /وشته ۰۲۸۲۳۳۸ برزلجین ۰۲۸۲۵۸۲ بوئین زهرا ۰۲۸۲۴۲۲ بوئینگ بشر ۰۲۸۲۲۷۷ بیدستان ۰۲۸۲۲۳۲ بکندی ۰۲۸۲۲۷۴ پارسپانج ۰۲۸۲۴۸۸ پاورس ۰۲۸۲۲۳۹ پریجان ۰۲۸۲۶۳۲ پناه آباد ۰۲۸۲۵۷۲ پیریوسفیان ۰۲۸۲۲۲۷ تاکستان ۰۲۸۲۵۲۲ توسعه /اسلام آباد/اقبالیه ۰۲۸۲۵۴۲ توسعه /شهرصنعتی /البرز ۰۲۸۲۲۲۴ چسکین ۰۲۸۲۴۹۶ چناسک ۰۲۸۲۲۹۴ چنگوره ۰۲۸۲۴۸۵ چوبین در ۰۲۸۱۲۴۴ چوزه ۰۲۸۲۵۸۵ حاجی تپه ۰۲۸۲۲۹۹ حسن آبادسادات ۰۲۸۲۵۷۹ حسن آبادکلج ۰۲۸۲۲۸۸ حسین آباد ۰۲۸۲۲۴۹ حسین آبادبوئین زهرا ۰۲۸۲۴۵۴ حصارخروان ۰۲۸۲۲۸۵ حصارولیعصر ۰۲۸۲۴۸۶ حیدریه ۰۲۸۲۵۶۸ خاتون آباد ۰۲۸۲۶۲۱ خاک علی ۰۲۸۲۲۸۴ خرم آباد ۰۲۸۲۴۳۳ خرم پشته ۰۲۸۲۲۹۶ خرمن سوخته ۰۲۸۲۲۴۷ خطایان ۰۲۸۲۲۹۸ خورهشت ۰۲۸۲۵۳۶ خوزنین ۰۲۸۲۴۵۲ خونان ۰۲۸۲۴۴۹ خیارج ۰۲۸۲۴۵۶ داغلان ۰۲۸۲۵۴۸ دانسفهان ۰۲۸۲۴۵۳ داکان /رادکان ۰۲۸۲۵۷۳ دستجردتاکستان ۰۲۸۲۵۴۹ دستجردعلیا ۰۲۸۲۳۸۲ دشتک ۰۲۸۲۴۸۷ دولت آباد ۰۲۸۲۵۵۴ دیال آباد ۰۲۸۲۵۳۷ دیکین ۰۲۸۲۳۷۹ رازمیان ۰۲۸۲۳۲۲ رامشان ۰۲۸۲۲۲۵ رجائی دشت ۰۲۸۲۳۳۲ رحمت آباد ۰۲۸۲۴۴۴ رحیم آبادبوئین زهرا ۰۲۸۲۶۲۳ رحیم آبادتاکستان ۰۲۸۲۵۸۷ رزجرد ۰۲۸۱۲۳۴ رشتقون ۰۲۸۱۲۴۳ رودک ۰۲۸۲۴۳۸ زرجه بستان ۰۲۸۲۲۹۱ زواردشت /زرآباد ۰۲۸۲۳۷۴ زیاران ۰۲۸۲۲۸۳ زیباشهر ۰۲۸۲۲۵۶ زین آباد ۰۲۸۲۴۵۹ ساج ۰۲۸۲۵۷۴ سعیدآباد ۰۲۸۲۴۳۹ سگزآباد ۰۲۸۲۴۳۶ سولیقان ۰۲۸۲۵۸۹ سیاهپوش ۰۲۸۲۲۷۵ سیردان ۰۲۸۲۲۶۲ شادمیان ۰۲۸۲۶۳۵ شارد ۰۲۸۲۶۲۲ شال ۰۲۸۲۴۴۱ شامی شاپ ۰۲۸۲۵۳۹ شاهین تپه ۰۲۸۲۴۳۷ شترک ماخورین ۰۲۸۲۲۳۱ شریف آباد ۰۲۸۲۲۳۷ شفیع آباد/باراجین ۰۲۸۱۲۳۳ شنستق علیا ۰۲۸۲۵۷۸ شهرستانک ۰۲۸۲۴۵۷ شهرصنعتی /البرز ۰۲۸۲۲۲۲ شهرک /شهید/بهشتی ۰۲۸۱۲۳۸ شهرک صنعتی /آراسنج ۰۲۸۲۶۲۹ شهیدآباد ۰۲۸۲۴۷۳ شیداصفهان ۰۲۸۲۵۳۴ شیزند ۰۲۸۲۵۸۳ شینقر ۰۲۸۱۲۵۸ صدرآباد ۰۲۸۲۶۲۵ صمغ آباد ۰۲۸۲۲۸۱ ضیاآباد ۰۲۸۲۵۶۲ طزرک ۰۲۸۲۴۳۴ طزرکش ۰۲۸۲۷۲۳ عباس آباد ۰۲۸۲۲۷۱ عبدل آباد ۰۲۸۲۲۹۵ عبدل آبادمرکزی ۰۲۸۱۲۴۱ عصمت آباد/امیرآبادکهنه ۰۲۸۲۴۴۲ علی آباد ۰۲۸۲۴۸۲ فارسجین ۰۲۸۲۵۷۶ فارسیان ۰۲۸۲۲۳۵ فتح آباد ۰۲۸۲۶۳۳ فیض آباد ۰۲۸۲۶۲۷ قاسم آباد ۰۲۸۲۵۷۷ قدیم آباد ۰۲۸۲۲۵۴ قرقسین ۰۲۸۲۵۵۲ قزوین ۰۲۸۱ قشلاق ۰۲۸۲۲۸۶ قشلاق چرخلو ۰۲۸۲۴۵۱ قشلاق مرانلو ۰۲۸۲۶۳۸ قلعه هاشم خان ۰۲۸۲۴۳۲ قمیک بزرگ ۰۲۸۲۵۴۶ گرمارود ۰۲۸۲۳۷۵ لوشکان ۰۲۸۲۴۴۶ مجتمع /لیا ۰۲۸۲۴۴۵ محمدآبادخررود ۰۲۸۲۶۲۴ محمودآبادعلمخانی ۰۲۸۲۲۵۲ محمودآبادنمونه ۰۲۸۲۲۲۶ مسعودآباد ۰۲۸۲۳۷۷ مشعلدار ۰۲۸۲۲۳۶ مشکین آباد ۰۲۸۲۲۵۱ معلم کلایه ۰۲۸۲۳۶۲ مندرآباد ۰۲۸۲۶۳۴ مهدی آباد ۰۲۸۲۵۴۵ میرپنجی ۰۲۸۲۲۸۷ ناصرآباد ۰۲۸۱۲۵۳ نجف آباد ۰۲۸۱۲۴۶ نرجه ۰۲۸۲۵۳۳ نصرت آباد ۰۲۸۲۴۷۵ نظام آباد ۰۲۸۲۲۴۸ نهاوند ۰۲۸۲۵۷۵ نودوز ۰۲۸۲۲۹۷ نیارج ۰۲۸۲۴۷۸ نیارک ۰۲۸۲۲۷۲ نیکوئیه ۰۲۸۲۵۴۳ هرائین علیا ۰۲۸۲۴۹۳ هفت سنگان ۰۲۸۱۲۲۹ همت آباد ۰۲۸۲۷۲۵ هیر ۰۲۸۲۳۳۴ وثوق آباد ۰۲۸۲۷۲۲ ورس ۰۲۸۲۲۴۵ ولازجرد ۰۲۸۲۴۵۸ ولدآباد ۰۲۸۲۶۲۶ یانس آباد ۰۲۸۲۷۸۲ یحیی آباد ۰۲۸۲۵۳۵ کامیشگان ۰۲۸۲۴۷۷ کلج ۰۲۸۲۲۷۳ کلنجین ۰۲۸۲۴۷۴ کمال آباد ۰۲۸۲۲۵۵ کندر ۰۲۸۲۵۵۹ کنشکین ۰۲۸۲۵۴۴ کهک ۰۲۸۲۵۳۸ کوچار ۰۲۸۲۶۳۶ کورانه ۰۲۸۱۲۴۲ کوندج ۰۲۸۲۲۹۲ کوهگیرعلیا ۰۲۸۲۲۷۹ کوهین ۰۲۸۲۲۷۶
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان قم :
الویرآباد ۰۲۵۲۶۳۵ بیدهند ۰۲۵۲۴۲۴ پاچیان ۰۲۵۲۶۳۳ تاج خاتون ۰۲۵۲۳۲۳ جعفرآباد/گازران ۰۲۵۲۶۲۲ جمکران ۰۲۵۱۷۲۵ جنت آباد ۰۲۵۲۳۳۶ جنداب ۰۲۵۲۳۲۴ چاهک ۰۲۵۲۵۲۳ چشمه شور ۰۲۵۲۳۵۲ حاجی آباد/قنوات ۰۲۵۲۳۲۲ حسن آبادنیزار ۰۲۵۲۴۴۸ حسین آباد ۰۲۵۲۳۴۲ خاوه ۰۲۵۲۴۳۷ خدیجه خاتون ۰۲۵۲۴۳۵ دام شهر ۰۲۵۲۴۴۴ دستجردخلجستان ۰۲۵۲۵۲۲ دولت آبادطغرود ۰۲۵۲۶۳۷ راهجرد ۰۲۵۲۳۲۷ رستگان ۰۲۵۲۵۳۷ زواریان ۰۲۵۲۳۴۸ زیزگان ۰۲۵۲۵۳۸ سلفچگان ۰۲۵۲۳۶۶ سناوند ۰۲۵۲۵۴۳ سنجگان ۰۲۵۲۳۴۶ سیرو ۰۲۵۲۴۳۸ شهرک /مهدیه ۰۲۵۱۲۹۵ شهرک صنعتی /شکوهیه ۰۲۵۱۳۳۴ شهرک صنعتی /محمودآباد ۰۲۵۲۳۳۵ صرم /خورآباد ۰۲۵۲۴۳۴ طایقان ۰۲۵۲۴۲۶ علی آبادانقلاب ۰۲۵۲۶۲۷ علی آبادنیزار ۰۲۵۲۴۴۲ فردو ۰۲۵۲۴۲۷ قاهان ۰۲۵۲۵۳۴ قلعه چم ۰۲۵۲۴۳۳ قم ۰۲۵۱ قمرود ۰۲۵۲۳۳۲ گیو/عیسی آباد/طینوج ۰۲۵۲۵۳۵ لنگرود ۰۲۵۲۳۴۴ مبارک آباد ۰۲۵۲۳۲۶ محمودآباد ۰۲۵۲۶۲۸ مهرزمین ۰۲۵۲۵۲۸ موجان ۰۲۵۲۵۲۷ میم ۰۲۵۲۴۴۵ نایه ۰۲۵۲۵۳۲ نویس ۰۲۵۲۵۳۳ نیزار ۰۲۵۲۴۴۶ ورجان ۰۲۵۲۴۴۳ وسفونجرد ۰۲۵۲۵۴۲ وشنوه ۰۲۵۲۴۳۲ ونارج ۰۲۵۲۴۲۵ ونارد ۰۲۵۲۶۲۵ یکه باغ ۰۲۵۲۳۴۷ کرمچکان ۰۲۵۲۴۲۸ کندرود ۰۲۵۲۵۳۶ کهندان ۰۲۵۲۵۲۵ کهک ۰۲۵۲۴۲۲
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان کردستان :
آرمرده ۰۸۷۵۴۴۲ آرندان ۰۸۷۲۳۲۸ آلمانه ۰۸۷۵۳۷۴ آونگان ۰۸۷۲۵۵۹ آویهنگ ۰۸۷۲۲۶۴ آیچی ۰۸۷۵۲۳۴ ابراهیم آباد ۰۸۷۲۳۸۳ اسلامدشت سقز ۰۸۷۵۳۵۳ الک ۰۸۷۲۳۵۸ انجمه ۰۸۷۵۳۷۶ اورامان ۰۸۷۵۳۸۸ ایرانخواه سقز ۰۸۷۵۲۶۷ بابارشانی ۰۸۷۲۴۵۲ باباریز ۰۸۷۲۳۲۷ باشماق سقز ۰۸۷۵۲۷۲ باشماق سنندج ۰۸۷۲۵۷۲ باقرآباد ۰۸۷۲۳۸۶ بانه ۰۸۷۵۴۲۲ باینجوب ۰۸۷۲۳۳۷ برده رشه ۰۸۷۵۳۴۲ برقرو ۰۸۷۲۲۷۷ بسطام ۰۸۷۵۲۴۵ بلبان آبادسنندج ۰۸۷۲۵۷۶ بلبر ۰۸۷۵۳۹۸ بلدستی ۰۸۷۲۵۶۷ بهارلو ۰۸۷۲۵۴۶ بوئین سفلی ۰۸۷۵۴۸۲ بوالحسن ۰۸۷۵۴۷۲ بوریدر ۰۸۷۵۳۹۵ بیان لو ۰۸۷۲۴۳۶ بیجار ۰۸۷۲۴۲۲ بیساران ۰۸۷۵۳۹۳ پاپاله ۰۸۷۲۳۷۷ پایگلان ۰۸۷۵۳۸۶ پیرتاج ۰۸۷۲۴۶۲ تخته ۰۸۷۲۳۲۴ ترجان ۰۸۷۵۲۲۴ تموغه ۰۸۷۵۲۲۵ تنگی سر ۰۸۷۲۳۵۹ توپ آغاج ۰۸۷۲۴۳۴ تودارملا ۰۸۷۲۲۳۵ جعفرآباد ۰۸۷۲۴۳۸ چشمه منتش ۰۸۷۲۴۶۴ چشمیدر ۰۸۷۵۳۹۴ چوروننه ۰۸۷۵۳۳۹ حسن آباد ۰۸۷۱۳۴۵ حسن آبادیاسوکند ۰۸۷۲۴۸۲ حسن تیمور ۰۸۷۲۴۶۷ حسین آبادسقز ۰۸۷۵۳۶۲ حسین آبادسنندج ۰۸۷۲۳۸۷ خامسان ۰۸۷۲۳۶۲ خاندان قلی ۰۸۷۲۴۳۲ خسروآباد ۰۸۷۲۴۶۸ خورخوره ۰۸۷۲۴۴۲ دادانه ۰۸۷۲۳۴۸ دربند ۰۸۷۲۳۹۲ درکی ۰۸۷۵۳۷۳ دزج ۰۸۷۲۵۳۳ دزلی ۰۸۷۵۳۸۷ دگاگا ۰۸۷۵۳۹۷ دل ۰۸۷۵۳۸۵ دلبران ۰۸۷۲۵۴۴ دهگلان ۰۸۷۲۵۶۲ دوشان ۰۸۷۲۳۲۶ دولاب ۰۸۷۲۳۶۹ دیواندره ۰۸۷۲۳۷۲ دیوزند ۰۸۷۲۵۴۸ رشیدآباد ۰۸۷۲۳۸۸ زرینه ۰۸۷۲۳۷۵ زرینه ورمزیار ۰۸۷۲۳۹۷ زونج ۰۸۷۲۲۸۳ ژان ۰۸۷۵۳۸۹ ژنین ۰۸۷۵۳۸۳ ژیوار ۰۸۷۵۳۹۶ ساوان ۰۸۷۵۴۳۲ ساوجی ۰۸۷۵۳۴۴ سبدلو ۰۸۷۵۴۳۵ سراب حاجی پمق ۰۸۷۲۵۸۳ سراب قامیش ۰۸۷۲۳۴۳ سراسقز ۰۸۷۵۲۴۸ سرچشمه ۰۸۷۵۲۲۷ سرچی ۰۸۷۲۳۶۵ سرخه دزج ۰۸۷۲۲۴۶ سردوش ۰۸۷۵۳۳۸ سرنجیانه سفلی ۰۸۷۲۳۳۹ سرنجیانه قروه ۰۸۷۲۵۷۸ سرهویه ۰۸۷۲۲۷۵ سروآبادسقز ۰۸۷۵۳۸۲ سریش آباد ۰۸۷۲۵۴۲ سقز ۰۸۷۴ سنته سقز ۰۸۷۵۲۸۲ سنگ سفید ۰۸۷۵۳۸۱ سنندج ۰۸۷۱ سوته ۰۸۷۵۲۴۳ سیدان ۰۸۷۲۴۳۵ سیس ۰۸۷۲۵۷۳ شاهینی ۰۸۷۲۳۶۴ شهرصنعتی /سقز ۰۸۷۵۲۲۲ شوی ۰۸۷۵۴۳۴ شویشه سنندج ۰۸۷۲۲۶۲ شیان ۰۸۷۲۳۴۹ شیروانه ۰۸۷۲۶۵۲ شکوه آباد ۰۸۷۲۵۴۹ صاحب سقز ۰۸۷۵۲۶۲ صالح آباد ۰۸۷۴۳۱۲ صلوات آباد ۰۸۷۲۳۴۶ طای ۰۸۷۲۳۵۷ عیسی آباد ۰۸۷۲۲۶۸ غارکرفتو ۰۸۷۵۲۷۸ فارس آباد ۰۸۷۲۲۵۴ قار ۰۸۷۲۳۲۲ قاملو ۰۸۷۲۵۵۸ قباقلو ۰۸۷۵۲۳۶ قپلانتو ۰۸۷۵۲۷۴ قراگل ۰۸۷۲۳۹۹ قروه ۰۸۷۲۵۲۲ قزلجه کند ۰۸۷۲۵۳۴ قصلان ۰۸۷۲۵۴۵ قلعه جی ۰۸۷۵۳۸۴ قلعه روتله ۰۸۷۲۳۸۹ قلعه قروه ۰۸۷۲۵۳۷ قلندرگاه ۰۸۷۵۲۶۵ قلیان ۰۸۷۲۳۳۵ قلیچیان ۰۸۷۲۲۴۲ قهرآبادسلیمان ۰۸۷۵۲۶۸ قورق ۰۸۷۲۲۵۵ قوری چای ۰۸۷۲۵۶۸ گردمیران سفلی ۰۸۷۲۵۷۵ گردمیران علیا ۰۸۷۲۵۷۴ گردنه /ایرانخواه ۰۸۷۵۲۸۸ گردنه /محمودآباد ۰۸۷۵۲۷۷ گل تپه سقز ۰۸۷۵۲۶۴ گلین ۰۸۷۲۳۴۷ گلیه ۰۸۷۵۳۴۶ گنجی ۰۸۷۲۵۵۴ گنداب علیا ۰۸۷۲۵۳۸ گواز ۰۸۷۵۵۷۳ گوشخانی ۰۸۷۵۳۹۲ لنج آباد ۰۸۷۵۳۳۴ لون سادات ۰۸۷۲۳۶۶ ماراب ۰۸۷۲۶۶۲ مالوجه ۰۸۷۲۵۳۵ ماهیدرسفلی ۰۸۷۵۲۶۶ محمده ۰۸۷۵۳۲۹ مرخز ۰۸۷۵۲۳۲ مریوان سقز ۰۸۷۵۳۲۲ موچش سنندج ۰۸۷۲۳۵۶ مولان آباد ۰۸۷۵۲۷۵ میانه سنندج ۰۸۷۲۲۶۷ میدان غله ۰۸۷۵۲۲۸ میرده ۰۸۷۵۲۴۹ میهم سفلی ۰۸۷۲۵۳۶ نارنجک ۰۸۷۲۵۴۷ ناو ۰۸۷۵۵۷۲ نایسر ۰۸۷۲۳۳۲ نجف آباد ۰۸۷۲۴۴۳ نران ۰۸۷۲۲۳۸ نژمار ۰۸۷۵۳۷۵ نساره علیا ۰۸۷۲۳۸۲ نگل سنندج ۰۸۷۲۲۶۵ نوره سنندج ۰۸۷۲۳۲۵ نی ۰۸۷۵۳۳۵ نیر ۰۸۷۲۳۶۸ هزارخانی ۰۸۷۵۳۷۲ هشمیز ۰۸۷۲۳۳۶ هفت اصحاب ۰۸۷۲۴۶۶ هندیمن ۰۸۷۲۲۵۳ هویه ۰۸۷۲۲۷۳ هیجانان ۰۸۷۵۲۳۸ وزمان ۰۸۷۲۳۸۴ وله ژیر ۰۸۷۵۳۳۶ وینسارسنندج ۰۸۷۲۵۳۲ یاپل ۰۸۷۲۳۹۸ یالغوزآغاج ۰۸۷۲۵۵۷ یورقل ۰۸۷۵۲۸۴ کامیاران ۰۸۷۲۳۵۲ کانی دینارسقز ۰۸۷۵۳۳۲ کانی سورسقز ۰۸۷۵۴۶۲ کرجو ۰۸۷۲۳۴۴ کروندان ۰۸۷۲۵۶۶ کسنزان ۰۸۷۵۲۳۵ کلکان ۰۸۷۲۳۸۵ کماله ۰۸۷۵۳۷۸ کنگره ۰۸۷۲۵۵۶ کهریزه ۰۸۷۵۲۲۶ کوله ساره ۰۸۷۲۳۶۷ کیلانه ۰۸۷۲۳۳۴ کد تلفن شهرها و شهرستان های استان کرمان :
آهوئیه ۰۳۴۷۴۳۷ ابراهیم آبادسیرجان ۰۳۴۶۴۳۲ ابراهیم آبادکرمان ۰۳۴۲۷۳۶ احمدآباددئفه ۰۳۹۲۲۷۲ احمدآبادزرند ۰۳۴۲۴۴۷ اختیارآباد ۰۳۴۲۳۵۳ ارزوئیه ۰۳۴۷۴۷۲ ارگ جدید ۰۳۴۶۳۴۶ استبرق ۰۳۹۲۴۳۵ استحکام ۰۳۴۲۷۳۴ اسطور ۰۳۴۷۳۶۴ اسفندقه ۰۳۴۹۳۲۶ اسلام آبادزرند ۰۳۴۲۴۶۴ اسماعیل آبادرفسنجان ۰۳۹۲۳۶۴ اسماعیل آبادکرمان ۰۳۴۲۵۴۸ اسکر ۰۳۴۷۴۶۷ امیرآباد ۰۳۴۷۳۵۲ امیرآبادسوخک ۰۳۴۷۳۶۸ امیرآبادنظریان ۰۳۴۹۳۳۶ انار ۰۳۹۲۳۲۲ اندوهجرد ۰۳۴۲۷۲۵ اودرج ۰۳۹۲۲۳۵ باب تنگل ۰۳۴۲۴۴۲ باغ باغوئیه ۰۳۴۹۳۳۸ باغابر ۰۳۴۲۵۳۳ باغین ۰۳۴۲۳۳۷ بافت ۰۳۴۷۴۲۲ باقرآباد ۰۳۴۲۳۵۷ بدرآباد ۰۳۴۶۴۴۵ براوات ۰۳۴۶۳۲۲ برج اکرم ۰۳۴۶۴۴۲ برج معاذ ۰۳۴۶۴۳۸ بردسیر ۰۳۴۲۵۲۲ برفه ۰۳۹۲۴۴۵ برکنان ۰۳۴۴۷۴۴۵ بزنجان ۰۳۴۷۴۲۶ بلورد ۰۳۴۷۳۴۲ بلوک ۰۳۴۹۳۲۸ بم ۰۳۴۴ بنگان ۰۳۴۷۴۴۲ بهشت وحدت ۰۳۴۲۴۶۲ بی بی حیات ۰۳۴۲۳۵۸ بیاض ۰۳۹۲۳۴۷ بیدکردوئیه ۰۳۴۷۴۴۷ پاریز ۰۳۴۷۳۲۲ پسوجان ۰۳۴۷۳۴۹ پشت لر ۰۳۴۹۶۳۵ تاج آباد ۰۳۴۶۳۲۷ تذرج ۰۳۴۷۴۶۵ تیکدر ۰۳۴۲۳۶۲ جرجافک ۰۳۴۲۴۵۶ جلال آباد ۰۳۴۲۴۳۵ جوادیه ۰۳۹۲۳۷۵ جواران ۰۳۴۷۴۵۸ جوپار ۰۳۴۲۶۲۷ جور ۰۳۴۲۴۷۷ جوزم ۰۳۹۲۴۴۲ جوشان ۰۳۴۲۷۷۲ جیرفت ۰۳۴۸ چاهگین ۰۳۴۲۴۴۶ چترود ۰۳۴۲۳۲۷ چشمه گز ۰۳۴۲۳۶۸ چهارفرسنگ ۰۳۴۲۷۳۲ حاجی آباد ۰۳۹۲۲۴۲ حجت آباد ۰۳۴۲۳۲۶ حرجند ۰۳۴۲۳۵۵ حسین آبادارزونیه ۰۳۴۷۴۸۴ حسین آبادجیرفت ۰۳۴۹۳۴۶ حسین آبادرفسنجان ۰۳۹۲۳۳۴ حسین آبادکشکوئیه ۰۳۹۲۲۶۵ حصن آباد ۰۳۴۲۴۵۹ خاتون آباد ۰۳۹۲۴۳۲ خانوک ۰۳۴۲۴۳۲ خبررفسنجان ۰۳۹۲۴۳۸ خبرسیرجان ۰۳۴۷۴۳۴ خرسند ۰۳۹۲۴۳۴ خسروانی ۰۳۴۷۳۴۸ خنامان ۰۳۹۲۲۲۸ خواجه عسکر ۰۳۴۶۳۳۴ خورندراور ۰۳۴۲۳۸۲ خیرآباد ۰۳۴۲۴۳۶ داهوئیه ۰۳۴۲۴۵۳ داوران ۰۳۹۲۲۴۶ درمزار/ساردوئیه ۰۳۴۹۳۷۲ دره در ۰۳۹۲۲۴۳ دشت خاک ۰۳۴۲۴۳۳ دشت کار ۰۳۴۲۵۳۴ دقوق آباد ۰۳۹۲۳۶۸ ده احمدی ۰۳۴۲۴۴۳ ده ایرج ۰۳۴۲۴۵۵ ده بالا ۰۳۴۲۳۴۸ ده بنه ۰۳۴۹۳۳۴ ده پیش سفلی ۰۳۴۹۳۵۲ ده زیار ۰۳۴۲۳۴۴ ده علی ۰۳۴۲۴۷۵ ده علی راور ۰۳۴۲۳۷۸ دهبکری ۰۳۴۶۳۳۲ دهج ۰۳۹۲۴۳۳ دهسرد ۰۳۴۷۴۳۶ دهنوشهسوار ۰۳۴۹۳۴۴ دوساری ۰۳۴۹۴۷۲ دولت آباد ۰۳۴۷۴۷۵ دولت آباداسفندقه ۰۳۴۹۳۴۲ دیخوئیه ۰۳۴۷۴۳۸ رابر ۰۳۴۷۴۵۲ راور ۰۳۴۲۳۷۲ راویز ۰۳۹۲۲۷۴ راین ۰۳۴۲۶۶۲ رباط ۰۳۴۲۳۳۶ رباط شهربابک ۰۳۹۲۴۴۷ رحمت آبادریگان ۰۳۴۶۴۸۴ رحیم آباد ۰۳۴۲۳۲۳ رستم آباد ۰۳۴۶۴۲۲ رضاآباد ۰۳۹۲۲۳۷ رفسنجان ۰۳۹۱ رودبار ۰۳۴۹۵۷۲ ریگان ۰۳۴۶۴۷۲ رکن آباد ۰۳۹۲۳۶۷ زرند ۰۳۴۲۴۲۲ زنگی آباد ۰۳۴۲۳۲۴ زهکلوت ۰۳۴۹۵۸۲ زیدآباد ۰۳۴۷۳۳۶ ساغری ۰۳۴۹۳۳۲ سبلوئیه ۰۳۴۲۴۴۹ سرآسیاب ۰۳۴۲۳۶۶ سرتک زر ۰۳۴۹۶۳۲ سرچشمه ۰۳۹۲۲۸۲ سعادت آباد ۰۳۴۷۳۳۸ سعدی ۰۳۴۲۳۳۲ سقدر ۰۳۴۹۴۳۲ سلطان آباد ۰۳۴۷۴۷۷ سنگ ۰۳۴۲۴۵۷ سه قریه ۰۳۹۲۳۷۲ سیرجان ۰۳۴۵ سیرچ ۰۳۴۲۷۳۸ سیریز ۰۳۴۲۴۴۸ سیه بنوئیه ۰۳۴۷۴۶۲ سکنج ۰۳۴۲۶۳۵ شاهرخ آباد ۰۳۴۲۳۵۲ شبجره ۰۳۴۲۴۳۴ شریف آباد ۰۳۹۲۲۶۷ شریک آباد ۰۳۴۷۳۵۶ شمس آباد ۰۳۹۲۳۷۶ شهداد ۰۳۴۲۷۲۲ شهربابک ۰۳۹۲۴۲۲ شهرک /بجگان ۰۳۴۹۶۷۲ شهرک /طالقانی ۰۳۴۲۴۳۷ شهرک صنعتی /کرمان ۰۳۴۱۳۴۲ شهید/چمن ۰۳۴۶۴۴۷ صوغان ۰۳۴۷۴۸۲ طاشک ۰۳۴۲۳۸۴ طرج ۰۳۴۹۳۴۸ طرزراور ۰۳۴۲۳۷۷ طغرل الجرد ۰۳۴۲۴۴۵ عباس آباد ۰۳۹۲۲۷۳ عباس آبادریگان ۰۳۴۶۴۸۵ عبدل آباد ۰۳۹۲۲۳۴ عرب آباد ۰۳۴۲۶۳۷ عزت آباد ۰۳۴۷۳۲۴ علی آبادعلیا ۰۳۴۲۴۵۲ علی آبادعمران ۰۳۴۹۳۲۷ عمادآباد ۰۳۴۷۳۴۵ عنبرآباد ۰۳۴۹۴۶۲ عیسی آباد ۰۳۴۲۴۳۹ فاریاب ۰۳۴۹۵۵۲ فتح آباد ۰۳۴۲۴۳۸ فردوسیه آزادگان ۰۳۹۲۲۳۸ فردوسیه نوقع ۰۳۹۲۳۶۲ فهرج ۰۳۴۶۴۳۶ فیض آباد ۰۳۴۲۳۷۶ قاسم آبادبم ۰۳۴۶۴۲۶ قاسم آبادرفسنجان ۰۳۹۲۲۲۳ قطب آباد ۰۳۴۶۳۴۲ قلعه عسگر ۰۳۴۲۵۳۵ قلعه گنج ۰۳۴۹۶۲۲ قنات سه ۰۳۴۲۳۵۶ قنات سیر ۰۳۴۲۵۵۲ قنات ملک ۰۳۴۷۴۶۶ قناتغستان ۰۳۴۲۶۳۳ قوام آباد/حمیدیه ۰۳۴۲۳۳۵ گتک ۰۳۴۷۴۵۹ گروه راین ۰۳۴۲۶۷۲ گزک راین ۰۳۴۲۶۶۵ گستونیه ۰۳۴۷۳۵۸ گلباف ۰۳۴۲۷۶۲ گلزار ۰۳۴۲۵۳۲ گلشن ۰۳۹۲۳۳۲ گنجان ۰۳۴۷۴۶۴ گورچوئیه ۰۳۴۲۳۶۷ گوغر/چشمه سبز ۰۳۴۷۴۲۸ لاله زار ۰۳۴۲۵۲۶ لاهیجان ۰۳۹۲۲۳۶ لطف آباد ۰۳۹۲۳۴۲ ماهان ۰۳۴۲۶۲۲ محمدآباداشکور ۰۳۹۲۴۳۶ محمدآبادگنبکی ۰۳۴۶۴۸۳ محمدآبادمسکون ۰۳۴۹۴۲۲ محمودآبادسید ۰۳۴۷۳۳۵ محی آباد ۰۳۴۲۶۳۲ مردهک ۰۳۴۹۴۷۴ مرکزموبایل کرمان ۰۹۱۱۳۴ معزآباد ۰۳۴۲۳۵۴ ملک آباد ۰۳۴۷۳۴۶ منطقه آزاد ۰۳۴۷۳۴۷ منوجان ۰۳۴۹۶۶۲ مهدی آباد ۰۳۹۲۳۷۸ نارپ ۰۳۴۲۵۴۴ ناصریه ۰۳۹۲۲۴۴ نجف آباد/نجف شهر ۰۳۴۷۳۳۴ نظام آباد ۰۳۴۶۳۲۸ نگار ۰۳۴۲۵۲۸ نودژ ۰۳۴۹۶۶۴ هجین ۰۳۴۲۵۴۲ هراران ۰۳۴۲۵۳۶ هرمزآباد ۰۳۹۲۲۲۵ هنزا ۰۳۴۷۴۶۳ هوتک ۰۳۴۲۳۴۳ وحیدآباد ۰۳۴۶۴۸۶ وکیل آباد ۰۳۴۷۴۷۴ یزدان آباد ۰۳۴۲۴۵۴ کاظم آباد ۰۳۴۲۳۶۴ کبوترخان ۰۳۹۲۲۳۲ کرمان ۰۳۴۱ کریم آباد ۰۳۹۲۲۲۷ کریم آبادآبنیل ۰۳۴۲۳۶۳ کشکوئیه رفسنجان ۰۳۹۲۲۶۲ کشکوئیه سیرجان ۰۳۴۷۴۳۵ کفریز ۰۳۴۷۳۶۶ کلدان ۰۳۴۷۴۶۹ کنگری ۰۳۴۷۴۶۸ کهنوج ۰۳۴۹۵۲۲ کهنوج مدیم ۰۳۴۲۳۴۵ کوه باداموئیه ۰۳۴۲۳۴۷ کوه جهرراور ۰۳۴۲۳۸۳ کوهبنان ۰۳۴۲۴۷۲ کیسکان ۰۳۴۷۴۲۷
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان کرمانشاه :
آب باریک ۰۸۳۸۳۳۲ آران ۰۸۳۸۲۲۵ ارمنی جان ۰۸۳۸۴۷۳ ازگله ۰۸۳۲۶۷۵ اسلام آبادغرب ۰۸۳۲۵۲۲ بابازید ۰۸۳۲۳۴۴ باریکه نظام ۰۸۳۲۵۷۴ بانه وره ۰۸۳۲۷۸۴ باوله /شهیدباهنر ۰۸۳۸۴۳۶ باینگان ۰۸۳۲۷۸۲ برناج ۰۸۳۲۳۸۲ بلوردی ۰۸۳۲۳۷۴ بیدسرخ ۰۸۳۸۳۲۶ بیستون ۰۸۳۲۳۷۲ پاوه ۰۸۳۲۷۲۲ پریوه ۰۸۳۲۳۳۶ تازه آباد/ثلاث باباجانی ۰۸۳۲۶۷۲ تمرگ هرسین ۰۸۳۲۳۴۲ جامه شوران ۰۸۳۲۲۴۷ جوانرودکرمانشاه ۰۸۳۲۶۲۲ جوباغان ۰۸۳۵۳۳۵ جیحون آباد ۰۸۳۸۴۸۴ چرمله سفلی ۰۸۳۸۴۵۲ چشمه سفید ۰۸۳۲۲۵۲ چشمه کبود ۰۸۳۲۳۳۷ چقاکبود ۰۸۳۲۵۴۶ چمه ۰۸۳۸۴۷۵ چنگور ۰۸۳۲۵۵۴ چهر ۰۸۳۲۳۳۵ چورزی ۰۸۳۲۷۲۷ حبشی ۰۸۳۸۴۳۸ حبیب وند ۰۸۳۵۲۲۷ حجیج ۰۸۳۲۷۴۴ حریر ۰۸۳۵۳۷۶ حسن آباد ۰۸۳۲۵۳۵ حسن آبادروانسر ۰۸۳۲۶۵۶ حسن آبادکنگاور ۰۸۳۸۲۳۴ حمیل ۰۸۳۲۵۶۲ خسروی ۰۸۳۵۴۲۷ داریان ۰۸۳۲۷۴۵ درکه عین القاس ۰۸۳۸۳۲۷ دشه ۰۸۳۲۷۳۵ ده پهن ۰۸۳۱۴۳۳ دهلر ۰۸۳۸۲۲۸ رحمت آباد ۰۸۳۸۲۲۶ رحیم آباد ۰۸۳۲۲۵۴ روانسر ۰۸۳۲۶۵۲ ریجاب /بانمزاران ۰۸۳۵۳۷۵ زالوآب ۰۸۳۲۶۶۴ زرده ۰۸۳۵۲۳۲ زردوئی ۰۸۳۲۷۵۲ زلان ۰۸۳۲۶۳۴ ساتیاری ۰۸۳۲۷۸۵ سراب قلعه شاهین ۰۸۳۵۳۳۸ سرابله ۰۸۳۵۲۲۶ سرباغ گلین ۰۸۳۵۳۸۲ سرپل ذهاب ۰۸۳۴۲۲۲ سردارآباد ۰۸۳۸۳۳۸ سرماج کرمانشاه ۰۸۳۲۳۳۸ سرونو ۰۸۳۲۴۳۲ سریاس ۰۸۳۲۷۳۶ سطرسنقر ۰۸۳۸۴۳۳ سلطان آباد ۰۸۳۸۲۳۲ سلطان طاهر ۰۸۳۸۴۵۸ سنقر ۰۸۳۸۴۲۲ سهنله ۰۸۳۸۴۳۴ سومار ۰۸۳۵۴۶۲ سیاه بیدعلیا ۰۸۳۲۲۵۸ سیاه چقا ۰۸۳۸۳۴۲ سیاه کمر ۰۸۳۲۲۳۵ شاهینی ۰۸۳۲۲۶۳ شروینه ۰۸۳۲۶۳۲ شمشیر ۰۸۳۲۷۳۴ شهرک /شهید/عسگری ۰۸۳۲۲۲۴ شهرک صنعتی /اسلام آباد ۰۸۳۲۵۳۲ شهرک صنعتی /روانسر ۰۸۳۲۶۶۲ شهرک صنعتی /فرامان ۰۸۳۱۲۳۳ شهرک صنعتی /کنگاور ۰۸۳۸۲۲۲ شورآباد ۰۸۳۸۴۴۳ شورچه ۰۸۳۸۲۳۳ صحنه ۰۸۳۸۳۲۲ طاهرآباد ۰۸۳۸۲۴۲ علی آباد ۰۸۳۲۵۳۳ علی گرزان علیا ۰۸۳۸۳۳۷ فارسینج ۰۸۳۸۴۳۷ فرامان ۰۸۳۲۲۳۴ فش ۰۸۳۸۲۶۳ فشخوران ۰۸۳۸۲۴۴ قارلق ۰۸۳۸۲۳۷ قزانچی ۰۸۳۲۲۲۸ قشلاق /منصورآقائی ۰۸۳۲۷۲۸ قصرشیرین ۰۸۳۵۴۲۲ قلعه شاهخانی ۰۸۳۲۲۴۶ قلعه شیان ۰۸۳۲۵۶۷ قلعه هرسم ۰۸۳۲۵۷۲ قمشه ۰۸۳۲۲۴۴ قوری قلعه ۰۸۳۲۷۴۲ گاوکل ۰۸۳۸۳۳۵ گردنگاه قوچمی ۰۸۳۲۵۵۲ گردکانه ۰۸۳۸۴۵۴ گره بان ۰۸۳۲۲۵۶ گزنهله ۰۸۳۸۴۴۷ گهواره ۰۸۳۲۵۸۴ گواور ۰۸۳۲۵۳۸ گودین ۰۸۳۸۲۶۴ گورسفید ۰۸۳۵۳۲۷ گیلانغرب ۰۸۳۵۳۲۲ لیلمانج ۰۸۳۸۴۴۵ مارانگاز ۰۸۳۸۴۵۶ ماهیدشت ۰۸۳۲۴۶۲ مرزبانی ۰۸۳۲۲۳۲ مومئی ۰۸۳۲۵۴۲ میانراهان ۰۸۳۸۴۷۲ میرآباد ۰۸۳۲۶۷۴ نروی ۰۸۳۲۷۷۲ نساردیره ۰۸۳۵۳۳۶ نهرابی ۰۸۳۲۶۶۷ نودشه ۰۸۳۲۷۶۴ نوسود ۰۸۳۲۷۶۲ هرسین ۰۸۳۲۳۲۲ هفت آشیان ۰۸۳۸۴۵۷ هلشی ۰۸۳۲۴۲۲ ونائی ۰۸۳۲۵۵۶ کارخانه ۰۸۳۸۲۲۴ کرماجان ۰۸۳۸۲۲۷ کرمانشاه ۰۸۳۱ کرناچی ۰۸۳۱۴۲۷ کرندغرب کرمانشاه ۰۸۳۵۳۷۲ کل کش ۰۸۳۵۳۳۲ کلال ۰۸۳۲۷۴۷ کلاه دراز ۰۸۳۵۳۳۴ کلگاه زمان ۰۸۳۸۴۴۸ کله جوب ۰۸۳۲۵۴۴ کندهر ۰۸۳۲۵۶۴ کندوله ۰۸۳۸۴۷۴ کنگاور ۰۸۳۷۲۲۲ کوئیک ۰۸۳۵۲۳۴ کوزران ۰۸۳۲۵۳۶
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان کهکیلویه و بویراحمد : دهدشت ۰۷۴۴۳۲۲ دیشموک دوگنبدان ۰۷۴۴۴۶۳ راه مالی ۰۷۴۳۳۴۸ راک دوگنبدان ۰۷۴۴۳۲۷ سرآبیز ۰۷۴۴۲۶۶ سرآسیاب یوسفی ۰۷۴۴۴۲۱ سربیشه دهدشت ۰۷۴۴۴۶۴ سرفاریاب دوگنبدان ۰۷۴۴۳۶۵ سروک ۰۷۴۱۲۲۴ سواری ۰۷۴۴۳۳۵ سوق دوگنبدان ۰۷۴۴۳۲۶ سی سخت یاسوج ۰۷۴۳۳۲۲ سیمرون /گورگنجو ۰۷۴۳۳۳۷ شهرک /ولیعصر ۰۷۴۴۴۸۴ ضرغام آباد ۰۷۴۴۳۳۴ طولیان ۰۷۴۴۳۳۳ قلعه دختر ۰۷۴۴۳۳۲ قلعه رئیسی دوگنبدان ۰۷۴۴۴۶۲ قلعه ممبی ۰۷۴۴۴۸۵ گراب ۰۷۴۴۵۲۲ لنده دوگنبدان ۰۷۴۴۴۲۲ لیکک کت بهمئی ۰۷۴۴۴۸۲ مادوان /مهریان ۰۷۴۳۲۳۵ مارگون ۰۷۴۳۳۶۲ مارین ۰۷۴۴۲۳۴ مندان ۰۷۴۴۳۶۹ موگر ۰۷۴۳۳۴۵ میمندیاسوج ۰۷۴۳۳۲۸ یاسوج ۰۷۴۱ کریک یاسوج ۰۷۴۳۳۲۴ کلایه سفلی ۰۷۴۴۳۶۶ کنبل ۰۷۷۴۲۳۷ کوخدان یاسوج ۰۷۴۳۲۴۲
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان گلستان :
آبادان تپه ۰۱۷۴۲۲۶ آرخ بزرگ ۰۱۷۳۴۷۵ آزادتپه ۰۱۷۳۶۴۸ آزادشهر ۰۱۷۴۶۷۲ آق آباد ۰۱۷۴۲۷۲ آق امام ۰۱۷۴۴۸۳ آق زبیر ۰۱۷۳۵۵۶ آق قلا ۰۱۷۳۵۲۲ آق قمیش ۰۱۷۴۵۸۸ آقچلی سفلی ۰۱۷۴۲۵۸ آلتین تخماق ۰۱۷۳۴۷۸ آلوکلاته ۰۱۷۳۲۸۲ آهنگرمحله ۰۱۷۳۲۴۷ ابه محمدایمر ۰۱۷۴۲۵۵ اجن شیرملی ۰۱۷۴۴۵۲ ارازگل ۰۱۷۴۶۳۷ اسلام تپه ۰۱۷۳۴۸۵ اصفهان کلاته ۰۱۷۳۲۲۵ اگری بوغاز ۰۱۷۴۲۵۶ امیرآبادگز ۰۱۷۳۲۸۳ امین آباد ۰۱۷۳۵۷۷ انبارآلوم ۰۱۷۳۵۷۳ انقلاب ۰۱۷۳۵۳۹ اوچ تپه ۰۱۷۳۵۴۶ اودک دوجی /حسن طبیب ۰۱۷۳۶۴۶ اونق یلقی ۰۱۷۳۵۵۲ ایتمر ۰۱۷۴۳۴۸ ایگدرسفلی ۰۱۷۴۲۵۴ ایگدرعلیا ۰۱۷۴۲۴۴ ایلوار ۰۱۷۳۳۴۳ ایمرملاساری ۰۱۷۴۲۳۴ اینچه برون ۰۱۷۴۳۲۴ باغلی مرامه ۰۱۷۴۲۳۵ باقرآباد ۰۱۷۳۶۵۲ بالاجاده ۰۱۷۳۳۳۲ بایلر ۰۱۷۴۲۵۷ بدراق نوری ۰۱۷۳۶۴۲ برفتان ۰۱۷۳۶۳۶ بصیرآباد ۰۱۷۳۴۸۶ بندر/ترکمن ۰۱۷۳۴۲۲ بندر/گز ۰۱۷۳۳۷۲ بهلکه داشلی ۰۱۷۳۵۳۷ بهلکه شیخ موسی ۰۱۷۳۵۵۴ بی بی شیروان ۰۱۷۴۲۴۳ پاسنگ بالا ۰۱۷۴۵۸۶ پنج پیکر ۰۱۷۳۴۳۲ پیراوش سفلی ۰۱۷۳۵۷۲ پیش کمر ۰۱۷۴۴۴۲ تاتارسفلی ۰۱۷۴۶۴۳ تاتارعلیا ۰۱۷۴۶۳۳ تخت ۰۱۷۴۵۴۴ تخشی محله ۰۱۷۳۲۵۷ تراجیق ۰۱۷۴۴۳۸ تقی آباد ۰۱۷۳۲۷۶ تمرقره قوزی ۰۱۷۴۴۳۲ تنگراه ۰۱۷۴۵۸۵ توران ترک ۰۱۷۴۶۴۲ توران فارس ۰۱۷۴۶۳۲ تورنگ تپه ۰۱۷۳۲۷۲ توسعه /علی آباد ۰۱۷۳۶۲۴ توسکستان ۰۱۷۳۲۷۴ تیل آباد ۰۱۷۴۶۸۴ جلین علیا ۰۱۷۳۲۷۸ جهان آباد ۰۱۷۳۵۵۸ چارقلی ۰۱۷۳۴۷۷ چپق لقی ۰۱۷۳۴۷۴ چناران ۰۱۷۴۴۸۷ چنارلی ۰۱۷۴۴۹۲ چهارباغ ۰۱۷۳۲۲۳ چهارده ۰۱۷۳۳۳۵ چین سبیلی ۰۱۷۳۵۷۴ حاجی آباد ۰۱۷۳۶۳۷ حاجی قوشان ۰۱۷۴۲۲۳ حاجی کلاته ۰۱۷۳۶۳۸ حالی آخوند ۰۱۷۴۲۴۲ حیدرآبادگرگان ۰۱۷۳۲۴۵ حیدرآبادگنبدکاووس ۰۱۷۴۴۴۷ حکیم آباد ۰۱۷۳۶۴۳ خانببین ۰۱۷۴۶۲۴ خواجه لر ۰۱۷۳۴۸۴ خواجه نفس ۰۱۷۳۴۷۶ دارکلاته ۰۱۷۴۶۲۶ داشلی برون ۰۱۷۴۳۲۵ دلند ۰۱۷۴۶۲۷ دنگلان ۰۱۷۳۳۳۸ دهنه ۰۱۷۴۴۳۳ دوزالوم ۰۱۷۴۳۲۶ دوزین ۰۱۷۴۵۳۵ دوگنجی ۰۱۷۳۵۴۳ دیگچه ۰۱۷۴۲۸۲ رامیان ۰۱۷۴۶۲۲ رضاآباد ۰۱۷۴۶۳۴ رودبارقشلاق ۰۱۷۴۶۹۹ زنگیان ۰۱۷۳۲۲۴ زیارت ۰۱۷۳۲۴۶ زینب آباد ۰۱۷۴۶۳۶ سارجه کر ۰۱۷۴۲۵۲ سارلی سفلی ۰۱۷۴۲۷۷ سارلی علیا ۰۱۷۴۲۷۶ سالیکنده ۰۱۷۳۳۴۵ سدن سیدمیران ۰۱۷۳۲۲۸ سرخن کلاته ۰۱۷۳۲۶۸ سرطاق ۰۱۷۳۳۸۲ سرکلاته ۰۱۷۳۳۳۷ سعدآباد ۰۱۷۳۲۴۸ سقرتپه ۰۱۷۳۴۸۳ سلاق غایب ۰۱۷۴۲۷۴ سلاق نوری ۰۱۷۴۲۳۶ سلطان آباد ۰۱۷۳۲۷۵ سلطانعلی ۰۱۷۴۲۷۵ سنگ دوین ۰۱۷۳۶۳۳ سوزش ۰۱۷۴۴۸۸ سوسرا ۰۱۷۴۶۸۹ سیجوال ۰۱۷۳۴۳۳ سیدآباد ۰۱۷۴۶۸۷ شاهکوه سفلی ۰۱۷۳۲۳۴ شفت آلوباغ ۰۱۷۳۵۵۳ شموشک سفلی ۰۱۷۳۲۵۲ شهرک صنعتی /آق قلا ۰۱۷۳۵۷۵ شهرک صنعتی /بندر/گز ۰۱۷۳۳۸۸ شورحیات ۰۱۷۳۵۴۵ شیرآباد ۰۱۷۴۶۹۶ شیرنگ ۰۱۷۳۶۴۷ صادق آباد ۰۱۷۴۵۸۹ صحنه سفلی ۰۱۷۳۵۳۲ صفی آباد ۰۱۷۴۵۵۲ صوفی شیخ دازغراوی ۰۱۷۴۴۴۸ صوفیان ۰۱۷۴۴۴۵ عرب بوران ۰۱۷۴۴۵۴ عرب سرنگ ۰۱۷۴۲۲۵ عرب قاری حاجی ۰۱۷۴۴۸۲ عطاآباد ۰۱۷۳۵۳۸ علی آباد/کتول ۰۱۷۳۶۲۲ علی آبادکنارشهر ۰۱۷۳۲۶۳ فارسیان /قانچی ۰۱۷۴۶۹۴ فارسیان فرنگ ۰۱۷۴۵۸۷ فاضل آباد/گنبدکاووس ۰۱۷۴۶۸۶ فاضل آبادگرگان ۰۱۷۳۶۳۴ فوجرد ۰۱۷۳۲۳۳ قارقی بناور ۰۱۷۳۴۷۳ قانقرمه ۰۱۷۳۵۴۲ قپان ۰۱۷۴۴۴۶ قربان آباد ۰۱۷۳۵۳۵ قرق ۰۱۷۳۲۶۵ قرن آباد ۰۱۷۳۲۲۶ قرناوه ۰۱۷۴۴۷۳ قرنجیک پورامان ۰۱۷۳۵۴۴ قرنجیک نظر ۰۱۷۳۴۷۲ قره بلاغ ۰۱۷۳۶۳۲ قره تپه ۰۱۷۳۴۳۴ قره چشمه ۰۱۷۴۵۳۴ قره سو ۰۱۷۳۴۳۶ قره شور ۰۱۷۴۴۳۶ قره قاشلی ۰۱۷۳۴۳۵ قره ماخر ۰۱۷۴۳۳۵ قزلچه آق امام ۰۱۷۴۶۸۳ قزلی ۰۱۷۳۵۵۷ قلعه جیق ۰۱۷۳۴۸۲ قلعه قافه ۰۱۷۴۵۳۲ قلعه محمود ۰۱۷۳۲۳۷ قلمی ۰۱۷۴۵۳۳ قلی آباد ۰۱۷۳۲۳۲ قوچ مراد ۰۱۷۴۲۲۸ قورچای ۰۱۷۴۶۸۲ قوشجان آباد ۰۱۷۳۵۴۷ قول حاجی ۰۱۷۴۲۳۸ قوینلی ۰۱۷۴۲۴۵ گالیکش ۰۱۷۴۵۸۳ گرجی محله /سفیدآباد ۰۱۷۳۳۴۶ گرگان ۰۱۷۱ گری دوجی ۰۱۷۳۵۳۳ گلها/حاجی نبی ۰۱۷۴۶۹۸ گلیداغ ۰۱۷۴۴۷۶ گمرک پل /تنگلی ۰۱۷۴۳۲۷ گمیشان ۰۱۷۳۴۶۲ گنبدکاووس ۰۱۷۲ گوزن فارس ۰۱۷۳۲۵۸ لمسک /ورسن ۰۱۷۳۲۳۸ لیوان ۰۱۷۳۳۷۷ محمدآباد ۰۱۷۳۲۳۶ محمدزمان خان ۰۱۷۴۵۴۲ مراوه تپه ۰۱۷۴۴۷۲ مرزبان ۰۱۷۴۶۸۸ مرزن کلاته ۰۱۷۳۲۸۷ مزرعه کتول ۰۱۷۳۶۵۷ معصوم آباد ۰۱۷۳۲۵۴ ملاعلی تپه ۰۱۷۴۲۵۳ ملک علی تپه ۰۱۷۴۲۴۷ مهترکلاته ۰۱۷۳۳۳۴ میاندره ۰۱۷۳۳۴۴ میرزاعلی یلقی ۰۱۷۳۵۳۶ میرمحله /شمس آباد ۰۱۷۳۲۶۲ مینودشت ۰۱۷۴۵۲۲ نراب ۰۱۷۴۶۹۷ نصرآباد ۰۱۷۳۲۴۲ نظام آباد ۰۱۷۴۶۷۷ نوچمن ۰۱۷۳۲۵۳ نوده خاندوز ۰۱۷۴۶۸۵ نوده ملک ۰۱۷۳۲۲۲ نودیجه ۰۱۷۳۲۶۷ نومل ۰۱۷۳۲۴۴ نوکنده ۰۱۷۳۳۷۸ هاشم آباد ۰۱۷۳۲۴۳ هوتن ۰۱۷۴۳۴۲ وامنان ۰۱۷۴۶۹۲ وحدت ۰۱۷۳۵۴۹ وطن ۰۱۷۴۶۹۵ یاسی تپه ۰۱۷۴۲۴۸ یامپی ۰۱۷۳۵۳۴ یساقی ۰۱۷۳۳۳۶ یلمه سالیان ۰۱۷۳۵۴۸ ینقاق ۰۱۷۴۵۸۴ کارکنده /سوته ۰۱۷۳۳۴۲ کاشیدار ۰۱۷۴۶۹۳ کاکا ۰۱۷۴۲۶۳ کردکوی ۰۱۷۳۳۲۲ کرند ۰۱۷۴۳۲۲ کریم آباد ۰۱۷۳۲۳۵ کسکن قوجق ۰۱۷۴۲۲۴ کفشگیری ۰۱۷۳۲۲۷ کلاجان قاجار ۰۱۷۳۲۶۴ کلاسره ۰۱۷۴۵۵۴ کلاله ۰۱۷۴۴۲۲ کماسی ۰۱۷۳۲۶۶ کنگور ۰۱۷۴۴۳۷ کوچک خرطوم ۰۱۷۴۲۶۵ کوچک نظرخانی ۰۱۷۳۶۴۴
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان گیلان :
آبکنار ۰۱۸۲۲۷۷ آج بوزایه ۰۱۳۲۴۷۵ آستارا ۰۱۸۲۵۲۱ آستانه اشرفیه ۰۱۴۲۴۲۲ آلیان ۰۱۳۲۷۳۷ آهندان لاهیجان ۰۱۴۲۲۵۴ اباتر ۰۱۸۲۳۴۳ احمدسرگوراب ۰۱۳۲۷۹۳ اردجان ۰۱۸۲۴۷۲ ارده ۰۱۸۲۴۷۶ ارشادمحله ۰۱۸۲۴۷۹ اژدهابلوچ ۰۱۳۲۴۸۲ اسالم /خلیفه آباد/ناورود ۰۱۸۲۴۵۶ اسپند/چکوور ۰۱۸۲۳۵۵ استخربیجار ۰۱۴۲۴۵۵ اسطلخ جان ۰۱۳۲۶۸۵ اسطلک ۰۱۳۲۴۷۶ اسفقن سر ۰۱۸۲۳۴۷ اسکولک ۰۱۳۲۶۳۴ اشکیک ۰۱۳۲۴۲۶ اطاق ور ۰۱۴۲۵۵۳ البرز/جورکاسر ۰۱۴۲۷۳۷ امام ده ۰۱۴۲۲۷۳ امامزاده هاشم ۰۱۳۲۳۲۲ امشل ۰۱۴۲۴۵۶ املش ۰۱۴۲۷۲۲ امیرهنده ۰۱۴۲۴۴۲ انارستان ۰۱۴۲۳۲۷ اوشیان ۰۱۴۲۶۵۲ اولم ۰۱۸۲۴۹۲ ایزبرم ۰۱۴۲۳۴۳ ایوان استخر ۰۱۴۲۲۸۲ بارکوسرا ۰۱۴۲۲۳۳ بازارجمعه ۰۱۸۲۳۷۷ بازقلعه اکبررشت ۰۱۳۲۵۷۸ بالارودپشت /بین کلایه ۰۱۴۲۲۳۵ بداغ محله ۰۱۸۲۴۴۸ برمچه قوام ۰۱۳۲۴۵۶ بره سر ۰۱۳۲۶۴۷ بلسبنه ۰۱۳۲۳۲۳ بلگور ۰۱۸۲۳۳۴ بندر/انزلی ۰۱۸۱ بندر/کیاشهر ۰۱۴۲۴۸۲ بهمبر ۰۱۸۲۳۲۸ بیجارکنار ۰۱۳۲۳۲۵ پاپکیاده ۰۱۴۲۵۶۲ پاشاکی بالامحله /پائین محله ۰۱۴۲۳۲۵ پاکده ۰۱۳۲۶۹۴ پره سر ۰۱۸۲۴۶۶ پروش ۰۱۴۲۵۶۸ پرکاپشت ۰۱۴۲۴۹۳ پشت مسار ۰۱۸۲۳۳۵ پشتیر ۰۱۸۲۳۳۷ پلکوه /پاچکنار ۰۱۳۲۵۴۸ پهمدان ۰۱۴۲۲۳۷ پوشل ۰۱۴۲۴۳۲ پیربازار ۰۱۳۲۳۳۲ پیرسرا ۰۱۸۲۴۹۵ پیرکوه ۰۱۴۲۳۴۶ پیشخان ۰۱۸۲۳۴۸ تازه آبادجنگاه ۰۱۴۲۳۵۳ تجن گوکه ۰۱۴۲۴۲۶ تش ۰۱۳۲۳۵۲ تمل شیرکوه ۰۱۳۲۴۲۷ تمیجان ۰۱۴۲۶۳۴ توتکابن ۰۱۳۲۶۸۲ تویسروندان ۰۱۳۲۵۷۵ تیسیه ۰۱۳۲۴۲۸ تکی تازه آباد ۰۱۸۲۴۴۵ جلیدان ۰۱۳۲۴۶۵ جمال آباد ۰۱۳۲۶۳۵ جوبن ۰۱۳۲۶۴۸ جوبنه ۰۱۳۲۵۸۲ جوپشت ۰۱۳۲۴۶۶ جورکویه ۰۱۳۲۴۳۲ جوکندان ۰۱۸۲۴۳۵ جیرده ۰۱۳۲۷۹۵ جیرگوابر ۰۱۴۲۷۳۴ جیرنده /عمارلو ۰۱۳۲۶۹۲ جیرهنده ۰۱۳۲۴۸۳ جیرکویه ۰۱۳۲۴۳۴ چابکسر ۰۱۴۲۶۴۲ چاف ۰۱۴۲۵۶۶ چایجان ۰۱۴۲۶۳۳ چپرپرد ۰۱۳۲۴۵۲ چلکاسر ۰۱۳۲۶۸۷ چماچاه ۰۱۳۲۷۸۴ چماقستان ۰۱۴۲۵۶۴ چمخاله ۰۱۴۲۵۳۴ چهارده ۰۱۴۲۴۳۸ چهارمحل ۰۱۳۲۶۴۶ چوبربندرانزلی ۰۱۸۲۴۳۴ چوبرشفت ۰۱۳۲۷۸۶ چورکوچان ۰۱۴۲۴۲۷ چولاب /ابراهیم سرا ۰۱۳۲۵۲۶ چوکا ۰۱۸۲۴۶۵ چوکام ۰۱۳۲۴۳۵ چیران ۰۱۳۲۷۳۲ حاجی بکنده ۰۱۳۲۴۴۵ حاجی سرا ۰۱۴۲۵۵۸ حسن بکنده ۰۱۴۲۴۷۸ حسن رود ۰۱۸۲۲۷۸ حسنعلی ده ۰۱۴۲۲۳۸ حویق ۰۱۸۲۴۴۲ حیران ۰۱۸۲۵۳۸ خاصه کول ۰۱۳۲۶۳۸ خاله سرا ۰۱۸۲۴۵۷ خرارود ۰۱۴۲۳۵۵ خراط محله ۰۱۸۲۳۸۵ خرجیگل ۰۱۸۲۴۳۲ خشک رودبار ۰۱۸۲۴۹۷ خشکبیجار ۰۱۳۲۴۳۶ خشکنودهان ۰۱۳۲۷۳۴ خطبه سرا ۰۱۸۲۴۳۸ خطیبان ۰۱۳۲۷۹۸ خمام ۰۱۳۲۴۲۲ خمیران ۰۱۸۲۲۲۸ خوشابر ۰۱۸۲۴۶۷ داخل ۰۱۴۲۴۴۳ دارباغ ۰۱۳۲۷۴۸ دارسرا ۰۱۸۲۴۷۵ دافچاه ۰۱۳۲۴۴۴ درگاه ۰۱۴۲۴۹۴ دستک ۰۱۴۲۴۹۸ دشتویل ۰۱۳۲۶۸۴ دعوی سرا ۰۱۴۲۶۴۷ دلچه ۰۱۳۲۵۸۶ دلیوندان ۰۱۸۲۳۴۲ دهشال ۰۱۴۲۴۹۲ دهگاه ۰۱۴۲۴۸۶ دوبخشر ۰۱۳۲۷۸۷ دوگور ۰۱۸۲۳۲۶ دیارجان ۰۱۴۲۳۵۲ دیزین ۰۱۴۲۲۲۵ دیلمان ۰۱۴۲۳۴۲ دیناچال ۰۱۸۲۴۶۸ راسته کنار/بوئین ۰۱۳۲۷۶۲ رحیم آباد ۰۱۴۲۷۶۲ رستم آباد ۰۱۳۲۶۳۷ رشت ۰۱۳۱ رضامحله ۰۱۴۲۶۳۲ رضوانشهر ۰۱۸۲۴۶۲ رودبار ۰۱۳۲۶۲۲ رودبارسرا ۰۱۸۲۴۶۹ رودبنه ۰۱۴۲۲۴۴ رودپشت ۰۱۳۲۴۴۸ رودپیش ۰۱۳۲۷۵۵ رودسر ۰۱۴۲۶۲۲ روشن آبسر ۰۱۴۲۶۳۷ زیباکنار ۰۱۳۲۴۶۸ زیده ۰۱۳۲۷۴۳ سادات محله /صیدرمحله ۰۱۴۲۵۳۳ سالکده ۰۱۴۲۴۹۵ سده ۰۱۳۲۵۵۴ سراجار ۰۱۴۲۲۶۳ سراوان ۰۱۳۲۵۸۷ سرشکه ۰۱۴۲۲۴۵ سروندان ۰۱۳۲۵۸۴ سسمس ۰۱۸۲۳۸۴ سطل سر ۰۱۴۲۲۴۶ سنگاچین ۰۱۸۲۲۳۵ سنگر ۰۱۳۲۵۷۲ سه سار ۰۱۸۲۳۶۳ سورکوه ۰۱۴۲۷۳۳ سیاه بیل /دیگه سرا ۰۱۸۲۴۷۸ سیاه خاله سر ۰۱۸۲۲۳۳ سیاه گوراب ۰۱۴۲۲۷۲ سیاه مزگی /توسه ۰۱۳۲۷۹۷ سیاهکل ۰۱۴۲۳۲۲ سیاهکل رود ۰۱۴۲۶۳۵ سیویر ۰۱۴۲۷۲۷ شادخال ۰۱۳۲۷۹۲ شاقاجی /اسلام آباد ۰۱۳۲۵۷۴ شالما ۰۱۳۲۷۸۸ شاندرمن ۰۱۸۲۴۸۵ شبخوسلات ۰۱۴۲۷۲۶ شرفشاده /کهنه رودپشت ۰۱۴۲۴۴۵ ششکل ۰۱۴۲۴۳۴ شفارود ۰۱۸۲۴۷۳ شفت ۰۱۳۲۷۸۲ شلمان ۰۱۴۲۵۴۲ شهربیجار ۰۱۳۲۶۷۲ شهرستان ۰۱۳۲۴۵۵ شهرصنعتی /رشت ۰۱۳۲۳۳۸ شهرک صنعتی /صومعه سرا ۰۱۸۲۴۹۳ شولم ۰۱۳۲۷۳۸ شیجان ۰۱۳۲۴۴۷ شیخ علی بست ۰۱۴۲۳۴۵ شیخ علی کلایه ۰۱۴۲۲۴۸ شیخ محله /سیاه درویشان ۰۱۸۲۳۷۴ شیخ نشین ۰۱۸۲۴۸۸ شیرآباد ۰۱۸۲۴۳۶ شیرکوه ۰۱۳۲۶۸۶ شکارسرا ۰۱۳۲۵۴۷ صفرابسته لاهیجان ۰۱۴۲۴۹۶ صومعه سرا ۰۱۸۲۳۲۲ صیقلان ورزل ۰۱۳۲۳۲۶ ضیابر ۰۱۸۲۳۳۶ طارم سر ۰۱۳۲۵۳۵ طاسکوه ۰۱۸۲۴۸۷ طالب آباد ۰۱۸۱۳۲۹ طاهرگوراب ۰۱۸۲۳۵۸ طرازکوه ۰۱۳۲۳۳۴ عباس آباد ۰۱۸۲۵۵۲ علی آباد ۰۱۳۲۶۵۲ عنبران محله ۰۱۸۲۵۳۳ فتیده ۰۱۴۲۵۳۸ فخب ۰۱۳۱۲۲۹ فخرآباد ۰۱۳۲۴۷۲ فشتال ۰۱۴۲۳۲۶ فشتم ۰۱۳۲۵۳۶ فشتکه ۰۱۳۲۴۴۲ فلکده ۰۱۳۲۳۴۲ فومن ۰۱۳۲۷۲۲ قاسم آبادسفلی ۰۱۴۲۶۴۸ قاسم آبادعلیا ۰۱۴۲۶۳۶ قاضیان ۰۱۳۲۵۸۸ قروق /جماکوه ۰۱۸۲۴۴۷ قلعه رودخان ۰۱۳۲۷۳۳ گرکه رود ۰۱۴۲۷۳۵ گشت ۰۱۳۲۷۵۲ گفشه ۰۱۳۲۴۷۴ گل افزان /کلده ۰۱۳۲۷۴۶ گل سفید ۰۱۴۲۵۵۴ گلسر/قاضده ۰۱۸۲۳۵۶ گنجه ۰۱۳۲۶۳۲ گوراب پس ۰۱۳۲۷۵۳ گوراب زرمیخ ۰۱۸۲۳۲۷ گوراب لیشاوندان /تازآباد ۰۱۳۲۷۵۶ گورابجوار ۰۱۴۲۴۹۹ گورابسر ۰۱۳۲۵۴۳ گوشلوندان ۰۱۳۲۷۵۴ گوفل ۰۱۳۲۶۹۳ گیلده ۰۱۴۲۴۴۷ گیله پرده سر ۰۱۳۲۵۸۵ گیلوادشتان ۰۱۳۲۵۴۴ لات لیل ۰۱۴۲۷۴۲ لاشک ۰۱۳۲۴۷۷ لاقان /مردخه ۰۱۳۲۷۹۹ لاهیجان ۰۱۴۱ لپوندان ۰۱۳۲۷۷۵ لسکوکلایه ۰۱۴۲۴۸۷ لشت نشا ۰۱۳۲۴۶۲ لشکاجان ۰۱۴۲۶۵۳ لفمجان ۰۱۴۲۲۶۷ لفوت بالا/ماشک تهرانچی ۰۱۴۲۴۳۷ لله کا ۰۱۳۲۴۵۴ لنگرود ۰۱۴۲۵۲۲ لوخ ۰۱۴۲۴۸۸ لوشان ۰۱۳۲۶۴۲ لولمان فومن ۰۱۳۲۷۴۲ لولمان کوچصفهان ۰۱۳۲۵۴۵ لوندویل ۰۱۸۲۵۵۴ لوکلایه ۰۱۴۲۵۴۷ لیالستان ۰۱۴۲۲۵۷ لیچاه ۰۱۳۲۴۷۳ لیسار ۰۱۸۲۴۵۸ لیف شاگرد ۰۱۸۲۳۷۸ لیلاکوه ۰۱۴۲۵۳۶ لیموچاه ۰۱۳۲۴۷۸ ماسال ۰۱۸۲۴۸۲ ماسوله ۰۱۳۲۷۵۷ مالفجان ۰۱۴۲۳۴۷ ماکلوان ۰۱۳۲۷۳۶ مبارک آباد ۰۱۳۲۴۵۷ مریدان ۰۱۴۲۵۴۸ مرکیه ۰۱۸۲۳۴۴ مژده ۰۱۳۲۵۴۶ مژدهه ۰۱۳۲۷۹۴ ملسکام /خسروآباد ۰۱۳۲۷۸۹ منجیل ۰۱۳۲۶۴۴ ناش /نوده رشت ۰۱۳۲۶۷۸ ناصرکیاده ۰۱۴۲۲۷۴ نالکیاشهر ۰۱۴۲۵۴۶ ندامان ۰۱۸۲۴۹۶ نرکستان ۰۱۸۲۳۷۳ نشرودگل ۰۱۳۲۵۸۳ نصفی ۰۱۳۲۶۸۳ نصیرمحله ۰۱۳۲۷۸۵ نقره ده ۰۱۴۲۴۷۷ نهزوم ۰۱۳۲۷۷۶ نوبیجارمحله ۰۱۴۲۲۴۲ نوخاله اکبری ۰۱۸۲۳۷۶ نوده مرخال ۰۱۳۲۷۶۳ نوشر ۰۱۳۲۴۳۳ نوکاشت ۰۱۸۲۳۵۲ نوکنده ۰۱۸۲۴۷۷ هشتپرتالش ۰۱۸۲۴۲۲ هلوسرا ۰۱۴۲۷۳۲ هندخاله ۰۱۸۲۳۷۵ واجارگاه ۰۱۴۲۶۴۶ ولدپشت مخ ۰۱۸۲۳۵۷ ویرمونی ۰۱۸۲۵۳۲ ویزنه ۰۱۸۲۴۳۷ ویشکا ۰۱۳۲۴۵۳ ویشکاننک ۰۱۳۲۵۷۶ کارسیدان ۰۱۴۲۴۳۳ کاس احمدان ۰۱۳۲۷۵۸ کانرود ۰۱۸۲۵۳۶ کپورچال ۰۱۸۲۲۶۸ کتشال ۰۱۴۲۲۷۷ کته سرولات ۰۱۳۲۴۴۳ کته شصت ۰۱۴۲۴۴۸ کتیگر/آقاسیدشریف ۰۱۳۲۳۴۴ کتیک ۰۱۳۲۵۵۶ کچلام ۰۱۴۲۲۶۵ کرفستان ۰۱۴۲۷۳۶ کسما ۰۱۸۲۳۳۲ کلاچاه دوم ۰۱۳۲۴۴۶ کلاچای /بی بالان ۰۱۴۲۶۵۸ کلرم ۰۱۳۲۷۴۵ کلشتر ۰۱۳۲۶۲۷ کلیشم ۰۱۳۲۶۹۸ کماچال ۰۱۴۲۴۵۲ کمامردخ ۰۱۳۲۷۴۴ کمساربزرگ رشت ۰۱۳۲۷۹۶ کنارسر ۰۱۳۲۵۴۲ کنستان ۰۱۳۲۵۸۹ کوچصفهان ۰۱۳۲۵۲۲ کوچک محله ۰۱۸۲۲۲۵ کوچکام ۰۱۸۲۴۹۴ کوده /میانده ۰۱۸۲۳۵۴ کورنده ۰۱۴۲۲۷۵ کوزان ۰۱۳۲۷۶۴ کوشال ۰۱۴۲۲۴۳ کولیور ۰۱۸۱۴۲۸ کومله ۰۱۴۲۵۴۴ کویه علیا ۰۱۴۲۷۴۴ کیاسرا ۰۱۳۲۵۵۳ کیسم لاهیجان ۰۱۴۲۴۳۵ کینچاه ۰۱۴۲۴۵۴
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان لرستان :
آشورآباد ۰۶۶۶۴۳۷ احمدآباد ۰۶۶۵۴۶۹ ازنا ۰۶۶۶۴۲۲ اشتره گل گل ۰۶۶۳۶۳۴ اشترینان ۰۶۶۵۳۲۲ اصلانشاهی ۰۶۶۳۵۲۶ الشتر/سلسله ۰۶۶۳۵۲۲ الیگودرز ۰۶۶۴ امام آباد ۰۶۶۵۴۶۶ اولادقباد ۰۶۶۳۶۳۵ ایرانشاه ۰۶۶۳۷۳۹ ایمان آباد ۰۶۶۳۲۳۳ بابازید ۰۶۶۳۴۳۷ باباگردعلی ۰۶۶۳۶۷۸ بازوند ۰۶۶۳۶۵۵ بدرآباد ۰۶۶۳۲۲۴ برخوردار ۰۶۶۳۷۳۳ برم /خان آباد ۰۶۶۶۲۲۹ بروجرد ۰۶۶۲ بلوران ۰۶۶۳۶۸۲ بن لار ۰۶۶۳۴۴۴ بندیزه ۰۶۶۵۳۳۶ بهرام آباد ۰۶۶۵۴۳۹ بیاتان ۰۶۶۵۴۶۴ پادگان /مهندسی ۰۶۶۵۲۳۵ پاعلم ۰۶۶۳۴۲۷ پشت باغ ضرونی ۰۶۶۳۶۳۶ پشت تنگ سیاب ۰۶۶۳۶۷۳ پل باباحسین ۰۶۶۳۲۳۱ پلدختر ۰۶۶۳۴۲۲ پهلوانکل ۰۶۶۵۴۶۷ پیرجد ۰۶۶۳۲۳۹ تجره گله دار ۰۶۶۳۲۳۴ ترشاب ۰۶۶۵۴۳۴ تشکن ۰۶۶۳۵۷۴ تلوری ۰۶۶۳۲۲۳ تمیله ۰۶۶۳۵۳۴ تنگ فنی ۰۶۶۳۴۴۲ توده زن ۰۶۶۵۳۲۴ جعفرآباد ۰۶۶۵۳۲۵ جلگه خلج ۰۶۶۳۴۳۸ جلوگیر ۰۶۶۳۴۴۶ جهان آباد ۰۶۶۵۲۲۲ جوشان ۰۶۶۶۲۳۶ چالان چولان ۰۶۶۵۴۶۲ چغابدار ۰۶۶۵۴۳۶ چغابل /رومشکان ۰۶۶۳۶۵۲ چغابیت ۰۶۶۳۶۸۴ چغلوندی ۰۶۶۳۳۶۲ چم مهر ۰۶۶۳۴۳۵ چمن سلطان ۰۶۶۶۲۲۵ چناردمچهر ۰۶۶۳۶۳۲ چهاربره ۰۶۶۵۳۳۴ خاطره فرج ۰۶۶۳۵۷۸ خایان ۰۶۶۵۲۲۳ خرم آباد ۰۶۶۱ خسروآباد ۰۶۶۵۴۳۱ خمه سفلی ۰۶۶۶۲۳۲ خمه علیا ۰۶۶۶۲۳۱ خوشناموند ۰۶۶۳۶۳۳ دارائی ۰۶۶۳۲۲۶ دانشگاه ۰۶۶۱۴۶۰ داوودرشیدخان ۰۶۶۳۶۳۸ درب گنبد ۰۶۶۳۶۷۴ دربند ۰۶۶۶۴۳۶ دره صیدی ۰۶۶۵۲۴۴ دره گرگ ۰۶۶۵۳۲۳ درود ۰۶۶۵۴۲۲ دمباغ ۰۶۶۳۷۴۱ ده ترکان ۰۶۶۵۳۳۷ ده حسنعلی ۰۶۶۳۵۲۸ ده رحم ۰۶۶۳۵۳۲ ده نصیر ۰۶۶۶۲۲۳ ده کبودچواری ۰۶۶۳۷۴۳ ده کرد ۰۶۶۵۲۲۵ دهریز ۰۶۶۵۳۳۲ دهنومقدسی ۰۶۶۵۲۲۹ دوزان ۰۶۶۶۲۲۷ دولت آباد ۰۶۶۶۲۳۵ دکاموند ۰۶۶۳۵۳۱ رازان ۰۶۶۳۳۲۳ رباط نمکی ۰۶۶۳۲۲۹ رومیانی ۰۶۶۳۶۵۳ زاغه ۰۶۶۳۳۲۲ زرشکه ۰۶۶۵۲۴۳ زورآنتل ۰۶۶۳۴۴۵ زیرسنگ سیاب /گرخوشاب ۰۶۶۳۶۷۹ ژان ۰۶۶۵۴۳۵ سپیددشت ۰۶۶۳۴۷۲ سراب چنار ۰۶۶۳۵۳۶ سراب چنگائی ۰۶۶۳۲۳۲ سراب حمام ۰۶۶۳۴۳۴ سراب دوره ۰۶۶۳۵۷۲ سراب ناوه کش ۰۶۶۳۲۳۷ سرنجه زیودار ۰۶۶۳۴۲۹ سندرکان ۰۶۶۵۴۳۷ سور ۰۶۶۶۲۳۳ سیاهپوش ۰۶۶۳۵۲۹ سیاوش آباد ۰۶۶۶۲۳۴ شرشره ۰۶۶۳۶۸۵ شهرک /ابوذر ۰۶۶۶۲۲۴ شهرک /المهدی ۰۶۶۶۴۳۳ شهرک /امام خمینی ۰۶۶۳۷۳۲ شهرک /ولیعصر ۰۶۶۳۴۳۶ شوراب سفلی ۰۶۶۳۲۶۳ شول آباد ۰۶۶۶۳۲۲ شیخ آباد ۰۶۶۳۵۳۵ شیروان ۰۶۶۵۲۳۷ صنایع دفاع /دورود ۰۶۶۵۴۳۸ طنجور ۰۶۶۵۲۴۲ علی آباد/جوانمرد ۰۶۶۳۵۳۸ فرزیان ۰۶۶۶۴۳۵ فرسش ۰۶۶۶۲۲۶ فرهادآباد ۰۶۶۳۷۳۷ فلک الدین ۰۶۶۵۲۳۴ فیال ۰۶۶۵۲۲۶ فیروزآباد ۰۶۶۳۵۲۷ قائدطاهر ۰۶۶۵۳۲۸ قاضی آباد ۰۶۶۶۴۴۲ قاطرچی ۰۶۶۳۶۵۴ قلعه حاتم ۰۶۶۵۲۳۲ گایکان ۰۶۶۶۲۲۸ گل باغی ۰۶۶۳۷۴۴ گلام بحری ۰۶۶۳۷۴۲ گلچهران /ملیجان ۰۶۶۵۳۲۹ گنجه ۰۶۶۶۴۴۴ گندمینه ۰۶۶۶۲۲۲ گوشه محسن ابن علی ۰۶۶۵۲۴۷ مدآباد ۰۶۶۶۴۳۴ مرادآباد/حسن آبادمیربک ۰۶۶۳۷۴۵ مرزیان ۰۶۶۶۴۴۳ مروک ۰۶۶۵۴۶۸ مسعودآباد ۰۶۶۶۴۳۹ معمولان خرم آباد ۰۶۶۳۴۳۳ مغانک سفلی ۰۶۶۶۲۳۸ ملک آبادسماق ۰۶۶۳۵۷۳ مورانی ۰۶۶۳۴۲۸ مومن آبادخرم آباد ۰۶۶۳۵۳۳ مومن آباددرود ۰۶۶۶۴۳۲ میدان بزرگ ۰۶۶۳۴۴۷ ناصرالدین ۰۶۶۵۴۳۲ نورآباد/دلفان ۰۶۶۳۷۲۲ هفت چشمه ۰۶۶۳۷۳۵ هلوش ۰۶۶۳۴۲۴ هما ۰۶۶۶۲۴۱ همت آباد ۰۶۶۵۲۳۳ واشیان /چشمه شیرین ۰۶۶۳۴۳۹ والانجرد ۰۶۶۵۲۲۷ وحدت شهر ۰۶۶۳۶۷۶ ونائی ۰۶۶۵۳۲۶ ویسیان ۰۶۶۳۲۶۲ کاغه /عالم آباد ۰۶۶۵۴۶۵ کانسرخ ۰۶۶۶۲۴۳ کرکیخان ۰۶۶۵۳۳۵ کفراج ۰۶۶۳۷۳۴ کفشگران ۰۶۶۵۳۲۷ کلکله ۰۶۶۶۴۴۵ کهریز/کمالوند ۰۶۶۳۲۲۸ کهریزگیژیان ۰۶۶۳۶۵۷ کونانی ۰۶۶۳۶۷۵ کوهدشت ۰۶۶۳۶۲۲ کیجالی سفلی ۰۶۶۵۲۳۹ کیدان ۰۶۶۵۲۳۸
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مازندران :
آب اسک ۰۱۲۲۳۲۲ آبگرم ۰۱۲۲۳۳۶ آری ۰۱۱۲۴۸۲ آغوزبن بابل ۰۱۱۱۳۲۷ آغوزگله ۰۱۵۲۷۴۲ آلاشت ۰۱۲۴۵۳۳ آلوکنده /حاجی محله ۰۱۵۲۵۸۶ آمل ۰۱۲۱ آهنگرکلا ۰۱۱۲۳۶۲ آهنگرکلا/شهدای /دابو ۰۱۲۲۷۴۶ آهودشت ۰۱۲۲۵۲۶ آهی محله ۰۱۲۲۷۲۴ آیت محله ۰۱۲۴۳۴۳ آکند/پنبه زارکتی ۰۱۵۲۳۳۲ ابوالحسن کلا ۰۱۱۲۳۷۲ ابوخیل ارطه ۰۱۲۴۲۵۶ اتو ۰۱۲۴۵۴۷ اجارستاق ۰۱۵۲۳۸۶ اجوارکلا ۰۱۲۲۲۶۴ احمدآبادکلیج ۰۱۲۲۷۵۵ ارات بن ۰۱۲۴۵۳۴ ارضت ۰۱۵۲۶۸۳ ازباران ۰۱۱۲۵۷۵ ازنی ۰۱۵۲۷۵۴ اسب چین ۰۱۹۲۴۷۵ اسب شورپی ۰۱۱۲۴۳۵ اسبوکلا/ولاشد ۰۱۵۲۳۴۲ اسبوکلابابل ۰۱۱۲۳۲۳ استخرپشت ۰۱۵۲۴۵۴ اسرم /جامخانه ۰۱۵۲۴۳۳ اسلام آباد ۰۱۵۲۴۳۲ اسلام آباد آذربایجان شرقی ۰۴۳۲۲۴۵ اسکنده /وازیک ۰۱۲۲۷۵۳ اسکومحله ۰۱۲۲۲۴۲ اطرب /بهزادکلاساری ۰۱۵۲۵۷۲ المشیر ۰۱۲۴۲۶۲ اله رودبار ۰۱۱۲۳۸۷ اله شاه ۰۱۱۲۳۶۴ امام ده ۰۱۵۲۵۵۷ امامزاده قاسم ۰۱۹۲۴۳۹ امره ساری ۰۱۵۲۳۳۵ امیرآباد ۰۱۵۲۵۴۵ امین آباد ۰۱۱۲۴۳۸ اناده ۰۱۲۲۵۳۸ انارمرز ۰۱۲۴۳۳۶ انجیلسی ۰۱۱۲۴۷۷ اندوار ۰۱۲۲۳۴۶ اندیکلا ۰۱۱۲۴۳۴ اهلم /آزادمون ۰۱۲۲۷۴۳ اوارد ۰۱۵۲۶۸۷ اوجامحله ۰۱۵۲۳۵۵ اوجاک ۰۱۲۲۲۵۳ اوجی آباد ۰۱۲۲۲۵۴ اورست /مالخواست ۰۱۵۲۷۳۲ اوزکلا ۰۱۲۲۴۲۷ اومال /بریجان ۰۱۵۲۴۴۲ ایثارده ۰۱۹۲۴۵۸ ایرا ۰۱۲۲۳۳۸ ایوک /بورخیل ۰۱۲۴۴۳۴ اکراسر ۰۱۹۲۵۴۶ بائوده سفلی ۰۱۲۲۷۶۲ بائیکلا/شهیدآباد ۰۱۱۲۴۶۷ بابل ۰۱۱۱ بابل پشت بابل ۰۱۱۲۵۳۸ بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه ۰۱۱۲۵۲۲ بادله ۰۱۵۲۴۳۴ بازیار ۰۱۱۲۳۸۸ بالااحمدچاله ۰۱۱۲۳۷۶ بالامیرکلا ۰۱۱۲۳۴۸ بانصرکلا ۰۱۲۲۲۶۸ بایجان ۰۱۲۲۳۳۲ بایع کلا ۰۱۵۲۵۸۲ برجنده /شرفتی ۰۱۲۲۷۶۵ برسمنان /کمانگربابل ۰۱۱۲۳۷۸ برگه ۰۱۵۲۴۴۵ برما ۰۱۵۲۷۳۸ بزمین آباد ۰۱۵۲۴۳۸ بشل /چاکسر ۰۱۲۴۴۳۳ بطاهرکلا ۰۱۲۲۴۵۷ بلده ۰۱۲۴۴۲۳ بلده نورآمل ۰۱۲۲۴۲۲ بندر/امیرآباد ۰۱۵۲۵۴۶ بنفشه ده ۰۱۲۲۵۲۷ بهشهر ۰۱۵۲۵۲۲ بهنمیر ۰۱۱۲۵۳۵ بورخانی ۰۱۲۴۴۴۵ بولی کلا/درویش خیل ۰۱۱۱۳۱۵ بیزکی ۰۱۲۴۳۴۸ بیشه بنه ۰۱۵۲۶۷۲ بیشه سر ۰۱۱۱۳۱۳ بیشه کلا ۰۱۲۲۷۳۸ پائین کلا ۰۱۵۲۳۸۴ پاجی /میانا ۰۱۵۲۷۷۵ پاشاکلاآمل ۰۱۲۲۲۷۷ پاشاکلادودانگه ۰۱۵۲۷۸۵ پاشاکلاقائم شهر ۰۱۲۴۲۴۶ پاشاکلاکسلیان ۰۱۲۴۵۳۸ پایین احمدچاله پی ۰۱۱۲۳۷۷ پردنگون ۰۱۹۲۲۸۳ پرکلا ۰۱۵۲۶۷۸ پل سفید ۰۱۲۴۵۲۲ پلور ۰۱۲۲۳۲۴ پنبه چوله ۰۱۵۲۳۳۸ پنجاب ۰۱۲۲۳۵۲ پهناب ۰۱۲۴۳۴۵ پهنه کلاساری ۰۱۵۲۳۲۶ پوروا ۰۱۵۲۵۸۹ پوست کلا ۰۱۱۲۴۸۳ پول ۰۱۹۲۳۲۵ پی قلعه ۰۱۹۲۲۶۳ پیته نو ۰۱۵۲۶۸۲ پیچاکلا ۰۱۱۲۴۲۸ پیشنبور ۰۱۹۲۲۷۴ پیمود ۰۱۲۲۶۵۷ تازه آباد ۰۱۵۲۵۸۳ تازه آبادسپاه ۰۱۵۲۴۵۲ تاکر ۰۱۲۲۴۳۵ تلمادره ۰۱۵۲۷۴۴ تلوک ۰۱۵۲۷۸۲ تمسک /سرخکلا ۰۱۲۲۲۵۶ تمل ۰۱۹۲۵۴۴ تنگه لته ۰۱۵۲۳۶۵ تنکابن /خرم آباد ۰۱۹۲۴۲۲ تیرکلا/ماچک پشت ۰۱۵۲۳۶۳ تیله نو ۰۱۵۲۶۴۲ جلیل آباد/کراتچال ۰۱۹۲۴۵۹ جلیکان علیا ۰۱۲۲۵۴۸ جنت رودبار ۰۱۹۲۵۳۴ جواهرده ۰۱۹۲۵۳۳ جوربند ۰۱۲۲۵۲۵ جویبار ۰۱۲۴۳۲۲ چاری ۰۱۱۲۳۵۶ چالوس ۰۱۹۱۲۲۲ چالیسیو ۰۱۲۲۶۳۸ چالکرود ۰۱۹۲۵۳۷ چرته ۰۱۹۲۵۵۶ چفته کلا ۰۱۲۴۲۳۳ چل ۰۱۲۲۴۳۲ چلمردی ۰۱۵۲۵۸۵ چلندر ۰۱۹۲۳۶۴ چمان ۰۱۵۲۵۸۴ چمستان ۰۱۲۲۵۲۲ چورت ۰۱۵۲۷۳۷ حاجی کلابزرگ ۰۱۲۲۷۵۴ حریث ۰۱۹۲۲۸۷ حسن آباد ۰۱۲۲۶۵۵ حسین آباد/لله مرز ۰۱۵۲۵۴۳ حسین آبادلیتکوه ۰۱۲۲۲۶۳ حمیدآباد ۰۱۵۲۳۳۴ حیرت ۰۱۹۲۳۵۶ خارکش ۰۱۵۲۳۴۴ خال خیل ۰۱۵۲۷۳۵ خانه دریا ۰۱۲۲۷۴۲ خانه سرمرز ۰۱۵۲۳۶۶ خجیرکلا ۰۱۲۲۴۵۶ خرم آباد ۰۱۵۲۳۴۵ خرماکلا ۰۱۲۴۲۳۵ خزرآبادساری ۰۱۵۲۳۴۶ خشت سر ۰۱۲۲۷۲۷ خشرودپی ۰۱۱۲۴۵۲ خشکرود ۰۱۱۲۵۴۷ خطیرکلا ۰۱۲۴۲۳۶ خلیل محله ۰۱۵۲۶۴۳ خورشید ۰۱۵۲۵۷۳ خیره سر ۰۱۹۱۳۲۸ خیرودچالوس ۰۱۹۲۳۶۷ خیرودکنار/سیدعلی کیا ۰۱۹۲۳۷۵ دارابکلا ۰۱۵۲۳۷۸ دارکلا ۰۱۲۲۵۴۵ دازمیرکنده ۰۱۵۲۳۵۶ دامیر/دینک ۰۱۵۱۳۱۸ درازکلا ۰۱۱۲۳۶۸ درزیکلا ۰۱۱۲۳۷۴ درونکلای شرقی ۰۱۱۲۳۳۷ درونکلای غربی ۰۱۱۲۳۳۵ دلسم /ویسر ۰۱۹۲۳۸۲ دنگ پیا ۰۱۲۲۲۵۷ دنگ سرک ۰۱۵۲۳۶۴ دونا ۰۱۲۲۴۵۲ دونه چال ۰۱۲۴۳۲۷ دونه سر ۰۱۱۲۳۳۶ دونکوه ۰۱۲۲۶۴۸ دوک /زیلت ۰۱۲۴۲۷۴ دینارسرا ۰۱۹۲۴۵۵ دینان ۰۱۲۲۳۳۵ دیوا ۰۱۱۲۴۵۴ دیودشت ۰۱۱۲۴۳۷ دیوکلا ۰۱۲۴۲۳۷ رئیس آباد ۰۱۲۲۲۷۴ رئیس کلا ۰۱۲۴۴۳۸ رامسر ۰۱۹۲۵۲۲ رزن ۰۱۲۲۴۵۳ رزکه ۰۱۲۲۲۵۸ رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر ۰۱۲۲۶۲۳ رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی ۰۱۲۲۶۴۴ رستم کلا ۰۱۵۲۵۳۶ رسکت ۰۱۵۲۷۸۴ رمنت ۰۱۱۱۳۱۴ رودبار/اورطشت ۰۱۲۲۲۴۸ رودبست ۰۱۱۲۵۴۵ رودگر/پل سرا ۰۱۹۲۴۷۶ روشن آباد ۰۱۱۱۲۱۷ رویان ۰۱۲۲۶۲۴ ریحان آباد/ولمازو ۰۱۵۲۶۶۴ رینه لاریجان ۰۱۲۲۳۲۵ ریکنده ۰۱۲۴۲۷۶ رکابدارکلا ۰۱۲۴۲۶۷ رکن کلا ۰۱۲۴۳۳۸ زاغمرزساری ۰۱۵۲۵۳۵ زاهدکلا ۰۱۱۲۵۸۶ زرگرمحله /آردکلا ۰۱۱۲۴۲۶ زرندین ۰۱۵۲۵۷۶ زرین آباد ۰۱۵۲۳۶۲ زوارده ۰۱۱۲۴۷۵ زیارت کلا ۰۱۵۲۵۸۸ زیت سفلی ۰۱۵۲۴۳۷ زیراب قائم شهر ۰۱۲۴۵۳۵ سائیچ محله ۰۱۲۲۲۳۵ ساروپسند ۰۱۵۲۶۶۸ ساری ۰۱۵۱ سرخرود ۰۱۲۲۷۲۸ سرخکلا/شهرک /فرهنگیان ۰۱۵۱۲۱۲ سرلیماک ۰۱۹۲۵۴۷ سروکلا ۰۱۲۴۳۳۲ سرکت ۰۱۵۲۳۸۷ سعادت آباد ۰۱۲۲۵۳۲ سفیدتمشک چالوس ۰۱۹۲۵۳۶ سلطان محمدطاهر ۰۱۱۱۳۱۷ سلمان شهر ۰۱۹۲۴۸۲ سلمل ۰۱۹۲۵۵۴ سلیاکتی ۰۱۲۲۶۳۴ سلیمان آباد ۰۱۹۲۴۵۲ سما ۰۱۹۲۳۵۴ سمسکنده ساری ۰۱۵۲۳۷۲ سنارسفلی ۰۱۹۲۲۸۵ سنگ تراشان ۰۱۵۲۳۲۴ سنگتاب ۰۱۲۴۲۷۳ سنگچال ۰۱۲۲۲۳۶ سنگده ۰۱۵۲۷۷۲ سه کیله ۰۱۵۲۵۹۲ سوا ۰۱۲۲۳۴۳ سوته /فریدون کنار ۰۱۱۲۵۷۴ سوتکلا/دادکلا ۰۱۵۲۷۷۴ سوچلما ۰۱۵۲۴۵۳ سوربن /برارده ۰۱۵۲۴۴۸ سورک آمل ۰۱۲۲۲۴۳ سورک ساری ۰۱۵۲۴۲۲ سیاهدشت ۰۱۵۲۷۸۶ سیداباصالح ۰۱۲۴۲۶۴ سیدمحله ۰۱۵۲۳۲۳ شارقلت ۰۱۲۴۴۴۲ شاندشت /شنگلده /وانا ۰۱۲۲۳۳۷ شاه کتی ۰۱۲۲۷۶۶ شرفدارکلا ۰۱۵۱۳۱۳ شهرک /نمک آبرود ۰۱۹۲۴۸۸ شهرک صنعتی /آمل ۰۱۲۲۲۵۲ شهرک صنعتی /بهشهر ۰۱۵۲۵۵۵ شهرک صنعتی /دانیال ۰۱۹۲۴۹۴ شهرک صنعتی /ساری ۰۱۵۲۳۸۳ شهنه کلا ۰۱۲۲۲۵۵ شوبکلا/معلم کلا ۰۱۱۲۳۴۲ شورکا ۰۱۲۴۳۴۲ شومیاآمل ۰۱۲۲۷۶۳ شیخ محله ۰۱۲۲۴۴۶ شیرخوارکلا ۰۱۲۴۲۴۷ شیرگاه قائم شهر ۰۱۲۴۴۲۲ شیرود ۰۱۹۲۴۴۷ شیرکلاآمل ۰۱۲۲۵۲۸ صاحبی ۰۱۵۲۳۷۷ صالحان ۰۱۹۲۳۳۴ صفرخیل /میارکلا ۰۱۵۲۳۴۸ صلاح الدین کلا/ونوش ۰۱۹۲۳۷۷ صنایع /چوب /و/کاغذ ۰۱۵۲۳۸۸ طارسی کلا ۰۱۲۴۲۴۳ طبقده ۰۱۵۲۴۳۵ طوسکلا/سیاوشکلا ۰۱۵۲۵۷۵ طوقدار ۰۱۵۲۳۴۷ طوله سرا ۰۱۱۲۵۷۸ عالمکلا ۰۱۲۴۴۴۳ عالیکلاآهی ۰۱۲۲۲۶۷ عباس آباد ۰۱۹۲۴۶۲ عبداله آباد ۰۱۲۲۷۵۲ عرب خیل ۰۱۱۲۵۳۲ عزت /منوچهرکلاچالوس ۰۱۹۲۳۷۲ عزت الدین ۰۱۵۲۳۵۸ عزیزک ۰۱۱۲۵۵۴ عسگرآباد ۰۱۵۲۵۴۷ عظیمیه چالکش ۰۱۹۲۴۴۵ علویکلاچالوس ۰۱۹۲۳۶۲ علی آباد ۰۱۲۲۵۳۵ علی آبادعسگرخان ۰۱۹۲۳۶۵ عیسی خندق ۰۱۵۱۲۲۷ غریب محله ۰۱۵۲۶۸۵ فریدون کنار ۰۱۱۲۵۶۵ فریم ۰۱۱۲۵۸۲ فریمک ۰۱۵۲۵۹۳ فقیه آباد ۰۱۹۲۴۷۸ فلورد ۰۱۲۴۵۳۲ فولادکلابابل ۰۱۱۱۳۲۸ فیروزکلاآمل ۰۱۲۲۲۶۶ فیروزکلاچالوس ۰۱۹۲۳۳۲ فیروزکنده ۰۱۵۲۳۲۸ فیلبند ۰۱۲۲۲۷۲ قائم شهر ۰۱۲۳ قائمیه ۰۱۲۲۷۴۷ قادیکلا ۰۱۲۳۳۱۴ قادیکلاچهاردانگه ۰۱۵۲۷۳۶ قراخیل ۰۱۲۴۲۴۵ قرتیکلا ۰۱۵۲۳۲۵ قره تپه ۰۱۵۲۵۳۲ قلعه پایان ۰۱۵۲۶۶۶ قلعه سر ۰۱۵۲۴۴۳ قلعه گردن ۰۱۹۲۴۴۲ قلعه کش ۰۱۲۲۲۳۴ گاوان کلا/سیدکلا ۰۱۱۲۴۳۲ گتاب ۰۱۱۲۳۸۴ گرسماسر ۰۱۹۲۵۵۲ گزنک ۰۱۲۲۳۲۷ گل علی آباد ۰۱۹۲۴۵۶ گلماساری ۰۱۵۲۳۳۶ گلندرود ۰۱۲۲۶۵۲ گلوگاه بندپی ۰۱۱۲۴۷۲ گلوگاه ساری ۰۱۵۲۶۲۲ گلیجان ۰۱۹۲۴۵۷ گلین /چی لی لی سر ۰۱۹۲۵۴۳ گنج افروز ۰۱۱۱۲۱۵ گویتر ۰۱۹۲۲۷۸ گیله کلا/باریک آبسر ۰۱۵۲۳۷۶ لاجیم ۰۱۲۴۴۳۷ لاریم ۰۱۲۴۳۳۵ لاسم ۰۱۲۲۳۵۴ لاشک ۰۱۹۲۳۴۲ لالا ۰۱۵۲۷۳۳ لاویج ۰۱۲۲۵۳۳ لتاک ۰۱۹۲۴۴۶ لتینگان ۰۱۹۱۳۲۷ لرگان ۰۱۹۲۳۴۴ لشتو/لزربن ۰۱۹۲۴۵۳ لشکنار ۰۱۹۲۳۳۷ لله بند ۰۱۲۴۵۴۲ لمراسک /تیرتاش /سراج محله ۰۱۵۲۶۶۵ لنگر ۰۱۵۲۷۴۶ لیماک ۰۱۹۲۵۶۷ لیند ۰۱۲۴۵۴۴ ماهفروجک ۰۱۵۲۳۷۵ ماهفروزمحله ۰۱۵۲۳۸۲ ماکران ۰۱۵۲۴۴۶ متکازین ۰۱۵۲۶۸۶ محمدآباد ۰۱۲۲۲۸۸ محمدآباددودانگه ۰۱۵۲۷۶۲ محمودآباد ۰۱۲۲۷۷۴ مرزن آباد ۰۱۹۲۲۷۳ مرزیکلا/بابل کنار ۰۱۱۲۳۶۵ مرگاو ۰۱۵۲۷۸۳ مرمت ۰۱۵۲۳۲۷ مریج محله ۰۱۲۲۷۴۵ مزید ۰۱۲۲۴۵۴ مشک آباد ۰۱۲۴۳۵۲ معلم کلا ۰۱۲۲۷۴۸ ملک خیل ۰۱۲۴۲۷۵ مهدی رجه ۰۱۵۲۶۶۳ موزیکله ۰۱۱۲۳۶۶ میانده ۰۱۲۴۳۴۷ میانگله /چناربن ۰۱۵۲۵۷۷ میخران ۰۱۲۲۲۳۲ میخساز/کندلوس چالوس ۰۱۹۲۳۲۶ میررودپشت ۰۱۱۲۳۵۳ میناک آمل ۰۱۲۲۴۳۶ ناحیه ۰۱۲۲۴۲۸ ناندل ۰۱۲۲۳۴۲ نانواکلا ۰۱۲۲۶۴۲ نج ۰۱۲۲۴۴۸ نسن ۰۱۲۲۴۴۴ نشتارود ۰۱۹۲۴۶۶ نشل ۰۱۲۲۳۴۴ نعمت آباد ۰۱۹۲۴۳۸ نمار ۰۱۲۲۴۴۵ نوا ۰۱۲۲۳۲۸ نوائی محله ۰۱۱۲۵۷۳ نوذرآباد ۰۱۵۲۵۳۴ نور/علمده ۰۱۲۲۶۲۲ نوسر ۰۱۲۲۳۴۸ نوشهر ۰۱۹۱۳۲۳ نوشیروانکلا ۰۱۱۲۳۴۴ نوشیروانکلابابل ۰۱۱۲۳۳۴ نیالا ۰۱۵۲۶۸۴ نیاک ۰۱۲۲۳۳۴ نیچکوه ۰۱۹۲۳۴۶ نیرس ۰۱۹۲۳۵۲ نیم ور ۰۱۹۲۳۳۸ نکا ۰۱۵۲۵۶۲ هچیرود/هرطه کلا ۰۱۹۲۲۴۶ هریکنده ۰۱۱۱۲۱۶ هشتل ۰۱۲۲۲۴۴ هلیدشت ۰۱۱۲۳۷۳ هولار ۰۱۵۲۳۶۷ ورازان ۰۱۲۲۴۴۷ ورسک ۰۱۲۴۵۲۶ ورمتون ۰۱۱۲۴۲۷ وری ۰۱۵۲۷۵۲ ورکاده ۰۱۲۲۵۴۶ ورکلا/ورندان ۰۱۵۲۴۴۷ وسطی کلاآمل ۰۱۲۲۲۳۳ وسطی کلاقائم شهر ۰۱۲۳۳۱۶ ولشکلا ۰۱۵۲۳۷۳ ولوجا ۰۱۵۲۴۳۶ ولوکلا ۰۱۱۲۳۵۵ ولی آباد ۰۱۹۲۴۴۸ ولیکرودپشت ۰۱۱۲۵۴۸ ولیکستان ۰۱۹۲۴۹۵ یالرود ۰۱۲۲۴۳۴ یخکش ۰۱۵۲۶۷۳ یمچی متوریج ۰۱۲۲۷۵۷ یوش ۰۱۲۲۴۳۳ کاردرکلا/امیرکلا ۰۱۱۲۴۷۶ کاردگرمحله آمل ۰۱۲۲۶۳۷ کاردگرمحله بابل ۰۱۱۲۵۷۷ کارمزد ۰۱۲۴۵۳۷ کارکنده ۰۱۵۲۳۸۵ کاظم کلا ۰۱۹۲۴۷۴ کترا ۰۱۹۲۴۷۲ کتی لته ۰۱۲۴۴۲۶ کجورچالوس ۰۱۹۲۳۲۲ کردیچال ۰۱۹۲۲۷۵ کردکلا/کوهی خیل ۰۱۲۴۳۴۶ کرسب /مسکوپا ۰۱۵۲۷۷۸ کرسی ۰۱۲۲۴۵۵ کرفون ۰۱۱۲۵۵۲ کریم کلا ۰۱۱۲۳۳۲ کرکنار ۰۱۱۲۳۶۷ کشتله ۰۱۱۲۳۵۲ کشتی سازی /ایران صدرا ۰۱۵۲۵۵۲ کشکسرا ۰۱۹۱۲۱۲ کشکوه ۰۱۹۲۴۳۲ کلارآباد ۰۱۹۲۴۹۲ کلاردشت /حسن کیف ۰۱۹۲۲۶۲ کلارستاق ۰۱۹۱۲۲۹ کلاگرمحله ۰۱۱۲۳۳۸ کلت ۰۱۵۲۵۷۸ کله بست ۰۱۱۲۵۵۷ کله مرز/رودپشت ۰۱۲۲۷۴۴ کله نوچالوس ۰۱۹۲۲۸۲ کلوده ۰۱۲۲۷۳۳ کلیج خیل ۰۱۲۴۴۲۸ کلیکسر ۰۱۲۲۲۴۵ کمانگرکلا ۰۱۲۱۳۱۸ کمربن ۰۱۲۲۴۳۸ کمرود ۰۱۲۲۴۴۲ کمیشان ۰۱۵۲۵۷۴ کنس مرز ۰۱۲۲۷۵۸ کنیم ۰۱۵۲۷۳۴ کورکورسر ۰۱۹۱۳۲۲ کوهپر ۰۱۹۲۳۴۸ کوهسارکنده ۰۱۵۲۵۷۹ کوهستان /آسیابسر ۰۱۵۲۵۴۴ کوکده ۰۱۲۲۲۶۵ کیاسرچهاردانگه ۰۱۵۲۷۲۲ کیاکلا ۰۱۲۴۳۳۷
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان مرکزی :
آستانه ۰۸۶۲۴۴۳ آشتیان اراک ۰۸۶۲۷۲۲ آق داش اراک ۰۸۶۲۵۶۸ آلوسجرد ۰۲۵۶۲۳۸ آناج اراک ۰۸۶۲۵۶۵ آوه ۰۲۵۶۲۴۲ ابراهیم آباد ۰۸۶۲۳۳۸ احمدآباد ۰۲۵۶۲۳۶ اراک ۰۸۶۱ ازنوجان ۰۸۶۶۲۲۸ استوه ۰۸۶۲۵۶۳ اسفندان اراک ۰۸۶۲۵۳۲ الویر ۰۲۵۶۴۳۳ امامزاده /عباس ۰۸۶۲۵۳۸ امان آباد ۰۸۶۲۳۲۸ امیرآباد ۰۸۶۲۶۷۳ اناج ۰۸۶۲۵۶۴ اندیس ۰۲۵۶۲۴۵ ایبک آباد ۰۸۶۲۳۴۶ اکبرآباد ۰۸۶۲۴۴۵ بازرجان اراک ۰۸۶۲۶۳۷ بازنه اراک ۰۸۶۲۴۳۳ باغ برآفتاب ۰۸۶۲۴۴۷ باقرآباد ۰۸۶۶۳۳۴ بالقلو ۰۲۵۶۳۲۵ برای اسکان ۰۸۶۲۴۵۹ بزیجان ۰۸۶۶۳۳۸ بصری اراک ۰۸۶۲۴۸۵ پاکل ۰۸۶۲۴۳۴ پرندک ۰۲۵۶۵۲۸ تبرته ۰۸۶۲۶۶۴ تفرش ۰۸۶۲۶۲۲ تلخاب ۰۸۶۲۶۶۳ توره ۰۸۶۲۴۲۸ جلایر ۰۸۶۲۴۵۲ جلماجرد ۰۸۶۶۲۳۵ جیریا ۰۸۶۲۳۹۲ چشمه پهن ۰۸۶۲۳۵۵ چقاسیف آباد ۰۸۶۶۲۴۵ چلبی ۰۸۶۲۵۲۳ چهارچشمه ۰۸۶۶۲۳۶ چهرقان ۰۸۶۲۵۲۴ حسین آباد ۰۲۵۶۵۳۶ حشمتیه ۰۸۶۶۲۴۳ حصار ۰۸۶۲۴۳۷ حکیم آباد ۰۲۵۶۵۳۵ خاوه ۰۸۶۶۴۳۸ خرماباد ۰۸۶۲۳۵۷ خسروبیک ۰۸۶۲۵۳۵ خشکرود ۰۲۵۶۵۴۲ خمارباغی ۰۸۶۲۵۳۶ خمین ۰۸۶۵ خنجین ۰۸۶۲۵۴۸ خنداب ۰۸۶۲۵۶۲ خورهه خمین ۰۸۶۶۳۳۵ خوگان ۰۸۶۶۲۳۸ خیرآباد ۰۸۶۲۳۷۲ داوودآباد ۰۸۶۲۳۳۵ دستجان ۰۸۶۲۶۶۷ دفاترمخابراتی ۰۸۶۲۳۲۲ دلیجان ۰۸۶۶۴۲۲ ده شیرخان ۰۸۶۲۵۷۴ ده نمک ۰۸۶۲۳۴۸ ده نوصمصام خمین ۰۸۶۶۲۵۴ دهچال ۰۸۶۲۵۸۳ دهسد ۰۸۶۲۵۷۳ دودهک ۰۸۶۶۴۴۸ دوزج ۰۲۵۶۴۳۴ دیزآباد ۰۸۶۲۵۸۲ رازقان ۰۲۵۶۴۲۲ راونج خمین ۰۸۶۶۴۴۲ راوه ۰۸۶۶۴۳۳ رباط ترک ۰۸۶۶۴۳۷ رباط مرادخمین ۰۸۶۶۲۴۸ رباط میل ۰۸۶۲۳۲۴ ریحان خمین ۰۸۶۶۲۳۷ زاویه ۰۲۵۶۵۲۶ ساروق اراک ۰۸۶۲۳۳۷ سامان ۰۲۵۶۳۳۵ ساوه ۰۲۵۵ سرسختی اراک ۰۸۶۲۴۴۶ سرسختی سفلی ۰۸۶۲۴۵۶ سقانلیق ۰۲۵۶۲۴۶ سلیم آباداراک ۰۸۶۲۵۲۵ سمقاوراراک ۰۸۶۲۵۳۴ سنجان ۰۸۶۲۳۴۵ سورانه اراک ۰۸۶۲۴۳۸ سوزان ۰۸۶۲۵۸۶ سیاوشان اراک ۰۸۶۲۷۲۷ شازنداراک ۰۸۶۲۴۲۲ شتریه ۰۸۶۲۶۶۹ شهابیه خمین ۰۸۶۶۲۵۸ شهراب اراک ۰۸۶۲۶۲۶ شهرصنعتی /ایبک آباد ۰۸۶۲۳۴۲ شهرصنعتی /دلیجان ۰۸۶۶۴۴۴ شهرصنعتی /فرمهین ۰۸۶۲۶۷۷ شهرصنعتی /کاوه /ساوه ۰۲۵۶۲۳۴ شهرک /مهاجران ۰۸۶۲۳۶۲ شهرک صنعتی /خمین ۰۸۶۶۲۳۴ شهرک صنعتی /خیرآباد ۰۸۶۲۳۶۶ شهرک صنعتی /راونج ۰۸۶۶۴۵۲ شهسواران ۰۸۶۲۳۲۵ شهوه ۰۸۶۲۳۶۷ شیرین آباداراک ۰۸۶۲۶۶۶ صدرآبادساوه ۰۲۵۶۵۳۴ ضامن جان ۰۸۶۲۳۸۳ ضیاآباد/نورآباد ۰۸۶۲۴۸۶ طراران اراک ۰۸۶۲۶۳۶ طرازناهید ۰۲۵۶۲۳۷ ظهیرآباد ۰۸۶۲۴۵۸ عزیزآباد ۰۸۶۲۶۷۶ عقیل آباد ۰۸۶۲۳۲۶ علیشارساوه ۰۲۵۶۴۴۵ عنبرته ۰۸۶۲۴۵۴ غرق آباد ۰۲۵۶۳۲۲ غیاث آباداراک ۰۸۶۲۶۷۲ غینراراک ۰۸۶۲۴۳۵ غینرجه ۰۸۶۲۵۸۵ فراهان /فرمهین ۰۸۶۲۶۶۲ فرفهان خمین ۰۸۶۶۲۲۶ فرنق خمین ۰۸۶۶۲۵۷ فشک اراک ۰۸۶۲۶۶۵ فوران ۰۸۶۲۵۷۸ قاسم آباد ۰۸۶۲۵۷۶ قاسم آبادساوه ۰۲۵۶۵۴۷ قاسم آبادمرکزی ۰۸۶۲۳۶۴ قالهرخمین ۰۸۶۶۴۳۴ قدمگاه اراک ۰۸۶۲۴۸۲ قره بنیاد ۰۸۶۲۴۵۵ قره چای /قلعه کرد ۰۲۵۶۲۴۴ قورچی باشی خمین ۰۸۶۶۲۵۶ گازران ۰۸۶۲۵۷۵ گرکان اراک ۰۸۶۲۷۳۴ گل زردقلعه ۰۸۶۲۴۵۷ گوار ۰۸۶۲۳۳۲ لریجان خمین ۰۸۶۶۳۳۷ لنجروداراک ۰۸۶۲۴۳۲ لکان ۰۸۶۶۲۲۵ مالمیر ۰۸۶۲۴۵۳ مامونیه /زرند ۰۲۵۶۵۲۲ مانیزان اراک ۰۸۶۲۵۶۷ مجتمع /قطران ۰۸۶۲۵۷۱ مجدآبادکهنه ۰۸۶۲۶۷۵ محلات ۰۸۶۶۳۲۲ محمودآباد ۰۸۶۲۵۳۳ مرزیجیران ۰۸۶۲۳۲۳ مزرعه نواراک ۰۸۶۲۷۲۴ مست وایجان اراک ۰۸۶۲۵۷۲ مشهداردهال ۰۸۶۶۴۳۶ مشهدالکوبه اراک ۰۸۶۲۳۸۷ مصرقان ۰۲۵۶۴۳۲ مصلح آباداراک ۰۸۶۲۶۶۸ ملک آباداراک ۰۸۶۲۳۲۷ موچان ۰۸۶۲۴۸۷ میچان ۰۸۶۲۳۴۴ میشیجان ۰۸۶۶۲۲۷ میلاجرداراک ۰۸۶۲۵۵۵ نخجیروان خمین ۰۸۶۶۳۳۶ نراق خمین ۰۸۶۶۴۴۶ نقوسان اراک ۰۸۶۲۶۳۵ نمک کور ۰۸۶۲۳۵۳ نهرمیان اراک ۰۸۶۲۴۲۷ نوبران ۰۲۵۶۳۲۴ نورعلی بیک ۰۲۵۶۲۴۳ نیمه ور ۰۸۶۶۳۳۲ هزاوه ۰۸۶۲۳۴۳ هستیجان ۰۸۶۶۴۴۵ هفته اراک ۰۸۶۲۴۴۸ هندودر ۰۸۶۲۴۴۲ واران خمین ۰۸۶۶۴۳۲ واشه ۰۸۶۲۴۲۹ ورآبادخمین ۰۸۶۶۲۲۲ ورچه خمین ۰۸۶۶۲۴۷ وسفونقان خمین ۰۸۶۶۴۴۳ وفس اراک ۰۸۶۲۵۲۲ یاتان ۰۲۵۶۳۳۴ یل آبادساوه ۰۲۵۶۲۵۳ کارچان ۰۸۶۲۳۷۴ کردیجان اراک ۰۸۶۲۷۲۸ کرهرود ۰۸۶۱۲۷۳ کرکان ۰۸۶۲۵۶۶ کزازاراک ۰۸۶۲۴۳۶ کمیجان اراک ۰۸۶۲۵۴۵ کودزراراک ۰۸۶۲۶۷۴
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان هرمزگان :
آبشورک ۰۷۶۳۲۴۱ ابوموسی بندرعباس ۰۷۶۳۶۲۲ اسلام آباد ۰۷۶۶۴۲۹ انوه ۰۷۶۴۳۴۲ ایسین ۰۷۶۳۲۲۵ ایلود ۰۷۶۴۳۴۸ باسعیدو ۰۷۶۳۵۷۷ باغات ۰۷۶۳۴۳۳ برکه دوکا ۰۷۶۴۴۶۹ بست قلات ۰۷۶۴۳۴۳ بستانه هرمزگان ۰۷۶۴۲۲۶ بستانوبندرلنگه ۰۷۶۴۴۷۴ بستک ۰۷۶۴۳۲۲ بشاگرد ۰۷۶۶۴۲۸ بندر/پل ۰۷۶۳۳۲۵ بندر/تیاب ۰۷۶۶۲۲۶ بندر/جاسک ۰۷۶۶۵۲۲ بندر/چارک بندرلنگه ۰۷۶۴۴۲۲ بندر/حسینه ۰۷۶۴۲۳۷ بندر/حمیران ۰۷۶۴۲۳۴ بندر/خمیر ۰۷۶۳۳۲۲ بندر/شناس ۰۷۶۴۲۲۷ بندر/لنگه ۰۷۶۲ بندر/معلم ۰۷۶۴۲۳۵ بندر/کلاهی ۰۷۶۶۲۲۳ بندرعباس ۰۷۶۱ بندرمقام ۰۷۶۴۴۲۳ بندزک ۰۷۶۶۲۲۲ به ده ۰۷۶۴۴۷۲ بوچیر ۰۷۶۴۴۶۸ بوستانلو ۰۷۶۳۲۵۹ بیکا ۰۷۶۶۴۲۷ پایانه کامیونداران ۰۷۶۳۲۵۲ پدل ۰۷۶۴۲۳۳ پشته ایسین ۰۷۶۳۲۵۴ پی پشت ۰۷۶۳۵۴۵ تازیان بالا ۰۷۶۳۲۳۱ تازیان پائین ۰۷۶۳۲۲۸ تخت ۰۷۶۳۲۲۷ تدروئیه ۰۷۶۴۳۴۵ توکهور ۰۷۶۶۲۴۲ تیرور ۰۷۶۶۲۳۵ جائین ۰۷۶۳۴۲۸ جاسک کهنه ۰۷۶۶۵۲۵ جزیره /هرمز ۰۷۶۳۵۳۲ جغین ۰۷۶۶۴۲۵ جناح ۰۷۶۴۳۲۴ چاه اسماعیل ۰۷۶۶۲۳۷ چاه بنارد ۰۷۶۴۳۲۶ چاه مسلم ۰۷۶۴۲۲۵ چاهستان ۰۷۶۳۲۵۵ چاهو ۰۷۶۳۲۶۹ چراغ آباد ۰۷۶۶۲۳۹ چه چکور ۰۷۶۳۲۲۹ چهواز ۰۷۶۴۴۸۱ چیروئیه ۰۷۶۴۴۲۱ حاجی آباد ۰۷۶۳۴۲۲ حاجی خادمی ۰۷۶۶۲۲۷ حمیران گاوبندی ۰۷۶۴۴۷۸ حکمی ۰۷۶۶۲۲۸ خراجی ۰۷۶۶۴۲۶ خورگو ۰۷۶۳۲۳۹ خیرآباد ۰۷۶۶۴۳۴ داربست ۰۷۶۴۳۵۶ درگهان ۰۷۶۳۵۲۶ درگیر ۰۷۶۳۲۸۱ دژگان ۰۷۶۴۲۲۳ دشت آشکارا ۰۷۶۳۴۳۴ دشتی بندرلنگه ۰۷۶۴۴۶۵ دمشهر ۰۷۶۶۲۲۹ دهتل ۰۷۶۴۳۳۸ دهنگ ۰۷۶۴۳۲۷ دهو ۰۷۶۶۲۳۲ دولاب ۰۷۶۳۵۷۸ دیرستان ۰۷۶۳۵۷۳ دیوان ۰۷۶۴۲۲۴ راونگ ۰۷۶۶۲۳۸ رستاق ۰۷۶۴۴۲۵ رضوان ۰۷۶۳۲۶۵ رمچاه ۰۷۶۳۵۳۴ رمکان ۰۷۶۳۵۳۶ روئیدر ۰۷۶۳۳۲۸ رودان /ده بارز ۰۷۶۶۴۲۲ زمین سنگ ۰۷۶۳۲۸۲ زنگارد ۰۷۶۴۳۴۴ زیارت ۰۷۶۴۴۷۷ زیارتعلی ۰۷۶۶۴۷۲ ستلو ۰۷۶۴۴۷۳ سرچاهان ۰۷۶۳۴۳۶ سرخنگی ۰۷۶۳۲۵۶ سرخون ۰۷۶۳۲۳۲ سرزه ۰۷۶۳۲۶۷ سرگزاحمدی ۰۷۶۳۴۲۵ سندرک ۰۷۶۶۳۲۲ سهیلی ۰۷۶۳۵۷۴ سیاهو ۰۷۶۳۲۶۴ سیریک ۰۷۶۶۳۶۲ شمیل بندر ۰۷۶۳۲۵۳ شمیل حاجی آباد ۰۷۶۳۴۲۶ شهاب سوزا ۰۷۶۳۵۷۲ شهرصنعتی /بندرعباس ۰۷۶۳۲۳۶ شهرو ۰۷۶۳۲۳۳ شهرک /مروارید ۰۷۶۳۲۴۸ صلخ ۰۷۶۳۵۷۹ طاشکویه ۰۷۶۳۴۲۹ طبل ۰۷۶۳۵۷۵ طولا ۰۷۶۳۵۴۴ عمانی ۰۷۶۴۴۷۱ فارسی اکبری ۰۷۶۴۴۸۳ فارغان ۰۷۶۳۴۳۲ فاریاب سنگوئیه ۰۷۶۴۳۵۲ فاریاب کوهیج ۰۷۶۴۳۴۹ فتوئیه بندرلنگه ۰۷۶۴۳۲۸ فین ۰۷۶۳۲۶۲ قشم ۰۷۶۳۵۲۲ قطب آباد ۰۷۶۳۲۶۸ قلات بالا ۰۷۶۳۲۴۲ قلعه قاضی ۰۷۶۳۲۳۸ قلعه کمیز ۰۷۶۶۴۳۳ گاوبندی ۰۷۶۴۴۶۲ گچین ۰۷۶۳۲۶۶ گروک بندرعباس ۰۷۶۶۳۶۴ گزه ۰۷۶۴۳۳۱ گزیربندرلنگه ۰۷۶۴۲۲۲ گهره ۰۷۶۳۲۷۱ گوران ۰۷۶۳۵۴۱ گوربند ۰۷۶۶۲۳۳ گورزانک ۰۷۶۶۲۳۴ گورین ۰۷۶۴۳۲۹ گیاهدان ۰۷۶۳۵۳۷ لارک ۰۷۶۳۵۸۲ لافت ۰۷۶۳۵۳۸ لاوان ۰۷۶۴۴۴۹ لمزان ۰۷۶۴۲۳۲ مراغ ۰۷۶۴۴۲۴ مردنو ۰۷۶۴۳۴۱ مرکزموبایل کیش ۰۹۱۴۷۶۹ مسن ۰۷۶۳۵۷۶ مغدان ۰۷۶۴۴۷۵ مغویه بندرلنگه ۰۷۶۴۲۲۸ میناب ۰۷۶۵ نخل ابراهیمی ۰۷۶۶۲۳۶ هاشم آباد ۰۷۶۳۴۲۷ هرنگ بندرلنگه ۰۷۶۴۳۳۷ هشتبندی ۰۷۶۶۲۴۱ هشنیزبندرلنگه ۰۷۶۴۴۷۶ هنگویه ۰۷۶۴۳۳۶ کاروان /کوشه ۰۷۶۳۵۴۲ کچوئیه ۰۷۶۴۳۵۳ کرگان بندرعباس ۰۷۶۶۲۲۴ کریان ۰۷۶۶۲۲۵ کشاربالا ۰۷۶۳۳۳۲ کشارچمردان ۰۷۶۳۳۳۱ کشتی سازی صدرا ۰۷۶۳۲۲۲ کشکو ۰۷۶۳۲۸۴ کمشک ۰۷۶۴۳۳۲ کناردان بندرلنگه ۰۷۶۴۴۸۲ کنارسیاه ۰۷۶۴۳۳۹ کنارو ۰۷۶۳۲۵۸ کنچی ۰۷۶۴۳۴۶ کنخ ۰۷۶۴۲۳۶ کهتوئیه بندرلنگه ۰۷۴۶۳۴۷ کهورستان ۰۷۶۳۳۲۹ کوخرد ۰۷۶۴۳۳۴ کوشک کنار ۰۷۶۴۴۶۷ کوه وای ۰۷۶۳۵۴۳ کوهستک ۰۷۶۶۳۶۵ کوهیج ۰۷۶۴۳۳۵ کیش ۰۷۶۴۴۴۲
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان همدان :
آب مشکین ۰۸۱۲۵۴۹ آبدر ۰۸۵۲۲۶۹ آبرومند ۰۸۱۲۴۳۸ آبشینه /تفریجان /سرخ آباد/کنجینه ۰۸۱۱۴۳۲ آجین ۰۸۱۲۳۵۸ آرتیمان ۰۸۵۲۴۲۳ آق تپه ۰۸۱۲۵۶۲ آورزمان ۰۸۵۲۲۵۸ ابرو ۰۸۱۱۴۳۱ احمدآباد ۰۸۱۲۳۶۴ ارزانفود ۰۸۱۲۲۳۸ ازندریان ۰۸۵۲۲۸۳ اسدآباد ۰۸۱۲۳۲۲ اسلام آباد ۰۸۵۲۲۷۸ اشتران ۰۸۵۲۴۳۲ اشترمل ۰۸۵۲۴۴۷ اصله ۰۸۱۲۷۳۲ الفاوت ۰۸۱۲۲۳۳ امتلر ۰۸۱۲۶۴۴ امزاجرد ۰۸۱۲۲۸۸ امیرآبادفامنین ۰۸۱۲۷۴۴ امیرآبادکبودرآهنگ ۰۸۱۲۵۵۴ انوچ ۰۸۵۲۲۶۴ اوچ تپه ۰۸۵۲۲۹۵ اورقین ۰۸۱۲۵۴۶ اوزن دره ۰۸۱۲۵۶۳ ایده لو ۰۸۱۲۵۳۹ اکنلو ۰۸۱۲۵۵۸ باباپیر ۰۸۵۲۴۳۷ باباقاسم ۰۸۵۲۳۴۶ بابان ۰۸۱۲۵۴۵ بابانظر ۰۸۱۲۶۸۲ باباکمال ۰۸۵۲۴۸۲ بادخوره ۰۸۱۲۳۴۸ برزول ۰۸۵۲۳۴۸ بهار ۰۸۱۲۴۲۲ بیان ۰۸۵۲۳۵۳ بیوک آباد ۰۸۱۲۷۷۲ پادگان /قهرمان ۰۸۱۲۲۲۲ پایگاه /نوژه ۰۸۱۲۵۵۵ پرلوک ۰۸۱۲۴۳۲ پشتجین ۰۸۱۲۶۴۶ پیروز ۰۸۵۲۲۳۲ تاوه /سناج ۰۸۱۲۷۳۴ تخت ۰۸۱۲۶۹۲ توانه ۰۸۵۲۳۴۵ توچغاز ۰۸۵۲۲۲۴ تویسرکان ۰۸۵۲۴۲۲ جامیشلو ۰۸۱۲۶۴۲ جعفریه ۰۸۵۲۴۴۵ جنت آباد ۰۸۱۲۳۵۲ جهان آباد ۰۸۵۲۳۳۴ جورقان ۰۸۱۱۲۳۷ جوزان ۰۸۵۲۲۲۵ جوکار ۰۸۵۲۲۷۲ جیجانکوه ۰۸۵۲۴۳۸ جیحون آباد ۰۸۱۲۷۷۴ چارلی ۰۸۱۲۵۶۸ چاشتخوره ۰۸۵۲۴۷۶ چنارسفلی ۰۸۱۲۳۴۶ چنارعلیا ۰۸۱۲۳۴۴ چورمق ۰۸۱۲۶۸۵ حاتم آباد ۰۸۱۲۵۳۷ حسام آباداسدآباد ۰۸۱۲۳۶۲ حسام آبادبهار ۰۸۱۲۴۳۷ حسن قشلاق ۰۸۱۲۴۳۵ حسین آبادآشوری ۰۸۱۲۴۴۸ حسین آبادشاملو ۰۸۵۲۲۸۲ حسین آبادلتگاه ۰۸۱۲۴۴۵ حسین آبادناظم ۰۸۵۲۲۵۷ خان آباد ۰۸۱۲۵۴۷ خاکریز ۰۸۱۲۳۳۵ خردمند ۰۸۵۲۲۸۸ خورونده ۰۸۱۲۶۸۴ داق داق آباد ۰۸۱۲۵۳۳ داویجان ۰۸۵۲۲۳۴ درجزین ۰۸۱۲۶۳۵ دستجرد ۰۸۱۲۵۴۲ دشته ۰۸۱۲۷۸۴ دمق ۰۸۱۲۶۷۲ دهپیاز ۰۸۱۱۲۷۲ دهفول ۰۸۵۲۳۳۵ دهلق ۰۸۵۲۲۶۱ دهنوآورزمان ۰۸۵۲۲۶۶ دهنوعلی آباد ۰۸۵۲۲۹۶ رامیشان ۰۸۱۲۵۶۴ راه هموار ۰۸۱۲۴۴۶ رحمان آباد ۰۸۵۲۲۶۲ رزن ۰۸۱۲۶۲۲ رزینی ۰۸۵۲۳۷۸ رسول آباد ۰۸۱۲۴۳۴ رضوان کده ۰۸۵۲۲۲۶ روان ۰۸۱۲۴۵۵ روعان ۰۸۱۲۵۵۷ زاغه ۰۸۱۲۴۷۶ زرامین سفلی ۰۸۵۲۳۴۷ زرقان ۰۸۱۲۷۳۸ زمان آباد ۰۸۵۲۲۸۴ زنگنه علیا ۰۸۵۲۲۳۶ ساریجلو ۰۸۱۲۶۵۸ سامن ۰۸۵۲۲۵۲ ستق ۰۸۱۲۷۴۲ سراوک ۰۸۱۲۷۳۷ سردارآباد ۰۸۱۲۵۵۲ سرکان ۰۸۵۲۴۴۳ سفیدخانی ۰۸۵۲۳۵۴ سلطان آباد ۰۸۱۲۶۸۶ سنقرآباد ۰۸۱۲۶۵۵ سنگستان ۰۸۱۱۲۷۵ سوباشی ۰۸۱۲۵۸۲ سورتجین ۰۸۱۲۶۳۴ سوزن ۰۸۱۲۶۵۳ سیدشهاب ۰۸۵۲۴۳۶ سیمین زاغه ۰۸۱۲۴۳۳ شاهنجرین ۰۸۱۲۶۳۲ شعبان ۰۸۵۲۳۳۷ شهر/صنعتی /بوعلی ۰۸۱۱۴۳۸ شهرک /انصارالامام ۰۸۱۱۲۳۲ شهرک /بهار ۰۸۱۲۴۵۴ شهرک /نهاوند ۰۸۵۲۳۷۶ شورین ۰۸۱۱۲۶۸ شوسف خراسان ۰۵۶۲۶۶۲ شوند ۰۸۱۲۶۴۸ شیرین سو ۰۸۱۲۵۳۶ صالح آباد ۰۸۱۲۴۴۲ طاسیران ۰۸۱۲۵۴۳ طجرسامن ۰۸۵۲۲۶۸ طویلان سفلی ۰۸۱۲۳۴۳ عبدالرحیم ۰۸۱۲۷۸۲ عشاق ۰۸۵۲۲۹۴ علوی ۰۸۵۲۲۸۵ علی آباددمق ۰۸۵۲۲۷۴ علی صدر ۰۸۱۲۵۵۳ عین آباد ۰۸۱۲۶۵۷ فارسبان ۰۸۵۲۳۷۷ فارسجین ۰۸۱۲۶۵۴ فامنین ۰۸۱۲۷۲۲ فرسفج ۰۸۵۲۴۷۲ فریازان ۰۸۵۲۴۵۳ فقیره ۰۸۱۱۸۲۴ فیروزان ۰۸۵۲۳۷۲ فیض آباد ۰۸۱۲۷۳۵ قاباق تپه ۰۸۱۲۵۴۸ قادرخلج ۰۸۱۲۶۸۹ قایش ۰۸۱۲۶۸۷ قرخلر ۰۸۱۲۷۷۳ قروه درجزین ۰۸۱۲۶۵۶ قلعه قباد ۰۸۵۲۳۴۳ قهاوند ۰۸۱۲۷۶۲ قینرجه ۰۸۱۲۶۸۸ گاوسوار ۰۸۱۲۶۸۳ گذرکجین ۰۸۱۲۳۳۷ گراچقا ۰۸۱۱۲۲۳ گشانی ۰۸۵۲۴۳۴ گل تپه ۰۸۱۲۵۷۲ گنبد ۰۸۱۲۲۳۴ گنبدان ۰۸۱۲۴۶۲ گنبدکبود ۰۸۵۲۳۸۲ گیان ۰۸۵۲۳۴۲ گیل آباد ۰۸۵۲۳۵۲ لالجین ۰۸۱۲۴۵۲ لامیان ۰۸۵۲۴۷۷ لتگاه ۰۸۱۲۴۶۸ لکلک ۰۸۱۲۳۵۷ مالک اشتر ۰۸۱۲۴۸۷ مجنده مشکین شهر ۰۴۵۲۵۵۷ مسجدین ۰۸۱۲۵۴۴ ملابلاق ۰۸۱۲۶۹۵ ملایر ۰۸۵۱ منگاوی ۰۸۵۲۲۸۷ مهاجران ۰۸۱۲۴۳۶ مهدی آباد ۰۸۱۲۵۳۸ مهرآباد ۰۸۵۲۲۴۴ مهین آباد ۰۸۵۲۳۳۶ موسی آباد ۰۸۱۲۳۴۷ میانده ۰۸۵۲۴۸۳ نصرت آباد ۰۸۱۲۳۵۴ نصیرآباد ۰۸۱۲۷۴۸ نظام آباد ۰۸۱۲۶۳۶ نگارخاتون ۰۸۱۲۷۳۳ نمازگاه ۰۸۵۲۲۶۵ ننج ۰۸۵۲۲۷۵ نهاوند ۰۸۵۲۳۲۲ نوار ۰۸۱۲۶۳۸ نیر ۰۸۱۲۶۴۵ هریان ۰۸۱۲۶۴۳ همدان ۰۸۱۱ همه کسی نهاوند ۰۸۱۲۴۴۳ همه کسی همدان ۰۸۱۲۷۷۶ واشان ۰۸۵۲۲۶۳ والاشجرد ۰۸۵۲۴۷۸ وندرآباد ۰۸۱۲۳۵۳ ویان ۰۸۱۲۵۳۴ یسرلو ۰۸۱۲۷۵۷ ینگی کند ۰۸۵۲۲۷۷ یوسف آباد ۰۸۱۲۳۵۶ یکن آباد/سولان /موئیجین ۰۸۱۱۴۳۳ کاج ۰۸۱۲۶۳۷ کبودرآهنگ ۰۸۱۲۵۲۲ کرتیل آباد ۰۸۵۲۲۵۹ کردآباد ۰۸۱۲۵۵۶ کرفس ۰۸۱۲۶۳۳ کریم آباد ۰۸۱۲۴۶۴ کسب ۰۸۵۲۲۷۶ کفراش ۰۸۵۲۳۴۴ کمری ۰۸۵۲۲۸۶ کهارد ۰۸۱۲۶۴۷ کهنوش ۰۸۵۲۴۵۲ کهکدان ۰۸۵۲۲۶۷ کوریجان ۰۸۱۲۵۳۵ کوشک آباد ۰۸۱۲۴۴۷ کوه زره ۰۸۱۲۷۸۳ کوهانی ۰۸۵۲۳۳۸ کوهین ۰۸۱۲۵۳۲
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان یزد :
آریج ۰۳۵۲۴۸۶ آسفیج ۰۳۵۲۴۷۸ ابرکوه ۰۳۵۲۶۸۲ احمدآباد ۰۳۵۲۷۲۷ احمدآباد/کریم آباد ۰۳۵۲۴۷۷ احمدآبادمشیر ۰۳۵۲۳۳۶ اردکان ۰۳۵۲۷۲۲ اسفندآباد ۰۳۵۲۶۹۷ اسفندیار ۰۳۵۳۴۴۶ اسلامیه ۰۳۵۲۶۴۶ اشتیجه ۰۳۵۲۷۴۴ اشکذر ۰۳۵۲۳۶۲ اصفهک ۰۳۵۳۴۵۲ باجگان ۰۳۵۲۴۴۲ بافق ۰۳۵۲۴۲۲ بخ ۰۳۵۲۶۷۷ بداف ۰۳۵۲۶۹۴ بساب ۰۳۵۲۴۳۵ بنادک ۰۳۵۲۵۶۳ بنادکوک دیزه ۰۳۵۲۶۷۴ بندرآباد ۰۳۵۲۳۷۸ بنستان ۰۳۵۲۴۸۳ بنیز ۰۳۵۲۴۸۴ بهاباد ۰۳۵۲۴۷۲ بهادران ۰۳۵۲۵۳۷ بهمن ۰۳۵۲۶۸۷ بیدآخوید ۰۳۵۲۶۷۳ پیکوه طبس ۰۳۵۳۴۳۸ ترکان /هراورجان ۰۳۵۲۵۷۶ تفت ۰۳۵۲۶۲۲ تنگ چنار ۰۳۵۲۵۳۲ توران پشت ۰۳۵۲۶۶۲ جوخواه ۰۳۵۳۴۳۲ چاه افضل ۰۳۵۲۷۴۲ چاهوک /پندر ۰۳۵۲۶۷۲ چاهک هاشم آباد ۰۳۵۲۵۸۸ حاجی آبادزرین ۰۳۵۲۷۶۴ حجت آباد/محمدآباد ۰۳۵۲۷۸۳ حسن آباد/حسین آباد ۰۳۵۲۳۷۲ حسن آباددره زرشک ۰۳۵۲۶۶۴ حسین آباد ۰۳۵۲۳۵۶ حلوان ۰۳۵۳۴۳۳ خرانق ۰۳۵۲۷۵۲ خرم آباد ۰۳۵۲۶۸۸ خسروآباد ۰۳۵۳۴۴۲ خضرآباد ۰۳۵۲۳۸۲ خودسفلی ۰۳۵۲۶۳۷ خورمیز ۰۳۵۲۵۲۴ خوسف /بشگان ۰۳۵۲۴۸۷ خویدک ۰۳۵۲۳۳۳ ده بالا ۰۳۵۲۶۴۲ ده جمال ۰۳۵۲۴۸۵ ده عرب ۰۳۵۲۶۹۸ ده محمد ۰۳۵۳۵۲۶ ده کوشک ۰۳۵۲۴۴۵ دهشیر ۰۳۵۲۶۷۸ دهنو ۰۳۵۲۳۵۵ دیهوک ۰۳۵۳۴۳۴ رباط پشت بادام ۰۳۵۲۷۵۸ رشکوئیه ۰۳۵۲۶۵۵ رضویه ۰۳۵۳۵۲۸ رکن آبادمهرآباد ۰۳۵۲۷۷۸ زارچ ۰۳۵۲۳۶۷ زردین ۰۳۵۲۶۵۸ زنوغان ۰۳۵۳۴۴۵ ساغند ۰۳۵۲۷۶۲ سانیج ۰۳۵۲۶۳۸ سخوید ۰۳۵۲۶۷۵ سروارنان ۰۳۵۲۶۷۶ سروسفلی ۰۳۵۲۷۳۴ سروعلیا ۰۳۵۲۷۳۸ سریزد ۰۳۵۲۵۳۴ سعیدآباد ۰۳۵۲۶۴۷ سلطانب ۰۳۵۲۶۶۵ سورک ۰۳۵۲۳۹۷ سیدمیرزا ۰۳۵۲۳۳۴ شحنه ۰۳۵۲۳۲۶ شرف آباد ۰۳۵۲۳۷۴ شریف آباد ۰۳۵۲۶۶۹ شمس آباد ۰۳۵۲۶۹۵ شمسی ۰۳۵۲۳۷۳ شهرآباد ۰۳۵۲۶۸۹ شهراسب ۰۳۵۲۶۸۵ شهرک صنعتی /مهریز ۰۳۵۲۵۳۳ شهرک صنعتی /میبد ۰۳۵۲۷۷۷ شواز ۰۳۵۲۶۶۷ شیطور/دولت آباد ۰۳۵۲۴۳۶ صادق آباد ۰۳۵۲۶۹۳ صدرآباد ۰۳۵۲۳۷۵ صدرآبادندوشن ۰۳۵۲۳۹۶ طبس ۰۳۵۳۴۲۲ طزرجان ۰۳۵۲۶۴۳ طزنج ۰۳۵۲۵۴۲ عبداله ۰۳۵۲۶۶۳ عرب آباد ۰۳۵۳۴۴۷ عشق آباد ۰۳۵۳۵۲۲ عقدا ۰۳۵۲۷۳۵ علی آباد ۰۳۵۲۶۴۸ علی آباد/خیرآباد ۰۳۵۲۴۸۲ علی آبادچهل گزی ۰۳۵۲۵۳۸ فتح آباد ۰۳۵۲۵۷۵ فخرآباد ۰۳۵۲۷۴۶ فراغه ۰۳۵۲۶۹۲ فهالنج ۰۳۵۳۴۳۶ فهرج ۰۳۵۲۳۴۶ فیروزآباد ۰۳۵۲۶۹۹ فیض آباد/صادق آباد ۰۳۵۲۶۳۵ گردکوه ۰۳۵۲۵۵۸ گلویک ۰۳۵۲۶۳۳ مبارکه ۰۳۵۲۵۸۶ محمدآباد ۰۳۵۲۳۵۸ محمدآبادطبس ۰۳۵۳۴۴۳ مرغوب ۰۳۵۳۴۳۹ مروست ۰۳۵۲۵۸۲ مریم آباد ۰۳۵۲۶۹۶ مزرعه حاج علی عسگر ۰۳۵۲۶۳۴ مزرعه نو ۰۳۵۲۷۳۷ مزرعه کلانتر ۰۳۵۲۷۸۵ منشاد ۰۳۵۲۵۵۷ مهریز ۰۳۵۲۵۲۲ میبد ۰۳۵۲۷۷۲ میرهاشم ۰۳۵۲۶۵۹ نایبند ۰۳۵۳۴۴۸ ندوشن ۰۳۵۲۳۹۲ نصرآباد ۰۳۵۲۶۴۴ نیر ۰۳۵۲۶۵۲ هاشم آباد ۰۳۵۲۵۸۷ هرات ۰۳۵۲۵۷۲ هفتادر ۰۳۵۲۷۳۲ هفتهر ۰۳۵۲۷۸۴ همت آباد ۰۳۵۲۶۴۵ هنزا ۰۳۵۲۵۴۳ هودر ۰۳۵۳۵۲۴ یزد ۰۳۵۱ کذاب /هامانه ۰۳۵۲۳۹۳ کرخنگان ۰۳۵۲۵۸۴ کریت ۰۳۵۳۴۳۵ کهدوئیه ۰۳۵۲۶۵۷ کویجان ۰۳۵۲۴۷۹جعبه‌ابزار