کد تلفن بخش ها و روستاهای استان قم


قم / ۰۲۵۱

الویرآباد / ۰۲۵۲ ۶۳۵
شهرک صنعتی /محمودآباد / ۰۲۵۲ ۳۳۵
بیدهند / ۰۲۵۲ ۴۲۴
صرم / خورآباد / ۰۲۵۲ ۴۳۴
پاچیان / ۰۲۵۲ ۶۳۳
طایقان / ۰۲۵۲ ۴۲۶
تاج خاتون / ۰۲۵۲ ۳۲۳
علی آبادانقلاب / ۰۲۵۲ ۶۲۷
جعفرآباد/گازران / ۰۲۵۲ ۶۲۲
علی آبادنیزار / ۰۲۵۲ ۴۴۲
جمکران / ۰۲۵۱ ۷۲۵
فردو / ۰۲۵۲ ۴۲۷
جنت آباد / ۰۲۵۲ ۳۳۶
قاهان / ۰۲۵۲ ۵۳۴
جنداب / ۰۲۵۲ ۳۲۴
قلعه چم / ۰۲۵۲ ۴۳۳
چاهک / ۰۲۵۲ ۵۲۳
چشمه شور / ۰۲۵۲ ۳۵۲
قمرود / ۰۲۵۲ ۳۳۲
حاجی آباد/قنوات / ۰۲۵۲ ۳۲۲
گیو /عیسی آباد/ طینوج / ۰۲۵۲ ۵۳۵
حسن آبادنیزار / ۰۲۵۲ ۴۴۸
لنگرود / ۰۲۵۲ ۳۴۴
حسین آباد/ ۰۲۵۲ ۳۴۲
مبارک آباد / ۰۲۵۲ ۳۲۶
خاوه / ۰۲۵۲ ۴۳۷
محمودآباد / ۰۲۵۲ ۶۲۸
خدیجه خاتون / ۰۲۵۲ ۴۳۵
مهرزمین / ۰۲۵۲ ۵۲۸
دام شهر / ۰۲۵۲ ۴۴۴
موجان / ۰۲۵۲ ۵۲۷
دستجردخلجستان / ۰۲۵۲ ۵۲۲
میم / ۰۲۵۲ ۴۴۵
دولت آبادطغرود / ۰۲۵۲ ۶۳۷
نایه / ۰۲۵۲ ۵۳۲
راهجرد / ۰۲۵۲ ۳۲۷
نویس / ۰۲۵۲ ۵۳۳
رستگان / ۰۲۵۲ ۵۳۷
نیزار / ۰۲۵۲ ۴۴۶
زواریان / ۰۲۵۲ ۳۴۸
ورجان / ۰۲۵۲ ۴۴۳
زیزگان / ۰۲۵۲ ۵۳۸
وسفونجرد / ۰۲۵۲ ۵۴۲
سلفچگان / ۰۲۵۲ ۳۶۶
وشنوه / ۰۲۵۲ ۴۳۲
سناوند / ۰۲۵۲ ۵۴۳
ونارج / ۰۲۵۲ ۴۲۵
سنجگان / ۰۲۵۲ ۳۴۶
ونارد / ۰۲۵۲ ۶۲۵
سیرو / ۰۲۵۲ ۴۳۸
کرمچکان / ۰۲۵۲ ۴۲۸
شهرک /مهدیه / ۰۲۵۱ ۲۹۵
کندرود / ۰۲۵۲ ۵۳۶
شهرک صنعتی / شکوهیه /۰۲۵۱ ۳۳۴
کهندان / ۰۲۵۲ ۵۲۵جعبه‌ابزار