کرته وسج


از لحاظ مسکونی همجوار وهم مرز با روستای وسج است دارای پلاک ثبتی ۳۹ اصلی میباشد حدودا ۲۵۰نفر جمعیت دارد شورای مستقل دارد و دارای دهیاری مشترک با روستای وسج می باشد.
همگی مسلمان و شیعه هستند.
روستای کرته وسج دارای چند نقطه بسیار قدیمی مانند سفالپزی و گورستان می باشد و رودخانه حرم اباد در جنوب آن جریان داردجعبه‌ابزار