کنگل چال


شهرستان تنکابن استان مازندرانجعبه‌ابزار