کهنوج


شهرستان شهربابک استان کرمان
كهنوج استان کرمان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان نخلستان
محمود آباد ازلي/بردیالو/پشته دول اباد/پلك اباد/تلمبه حسن رامشكي/تلمبه عباس خان چه وشركا/تلمبه عشايري مرادعلي دادي وشركائ/تلمبه كريم اباد/تلمبه يوسف ميراني و شركا/توكل اباد/چشمه گنده/چکری/چناران/حجت اباد/حسين اباددادي/ده پيش سفلي/ده پيش عليا/دهنومحمدخان/زواردراز/زه/سعيداباد/سهران سفلي سهرون پايين/سهران عليا سهرون بالا/سهران وسطي/شاداب/شريك ابادسفلي/شريك ابادعليا/شه گزک/عوض اباد/قوچ ابادلورگها/قوچ ابادمحمدخان/كلوك امام حسين/كهورنارنجك/گلستان/گهرک/لنگ اباد/موتورمحمداباداطميناني/مقداراباد/تلمبه عشايري محمدرضاخاني/نصرت اباد/بيراباد/لوك پاجديد/پايگاه عشايري/تلمبه محمدوشركا/تلمبه حسين كريمي وشركا/مراداباد/شهرك صنعتي كهنوج/بلوچ اباد/تم گوران/اختياراباددوزيارتي/احمد آباد/خشم شنبه/پونان/روستاي اختيار اباد سرکهن/

← دهستان ده كهان
اب باريك/زمين بندابادباريك/تلمبه چراغ اباد/تلمبه عشايري يداله وشركا/خرمنده/دهاران/سم سيلو/میجان/بارگاه عليا/بندکوه/درگیر/دره مورت/ده سگي/ده کهان/كهن حسين/مرزاقمغ احمدي/موتورميرشكاري/موتورسرحدي/نامحرم/كوه سرخان شماره ۱/ده گز/سي دي/مزرعه اب باريك/پاگداردهگهان/روستاي بندکو/دهاران زمين بند/دولاب/بارگاه سفلی/

← دهستان كوتك
ابادخرمنده/اب رز/احمد آباد سهل آور/انجیرک/پاشمی/پلکی/پيش ريچ/تلمبه گلشن/تهمینه/غديردراز/غديرزير/چاهو/چهل پريزان/درگز/دمیلک/دول اباد/ده كركان/رانو/رزان/رشگورد/رضااباد۱/ريگ زردان/زردان/زیری/سم سیلو/سرریگ/سهل اور/سلیمانی/سوراك بالا//سوراك پايين/شريك اباد/كارگاه راهسازي/گل نميري/کنارگچک/كوتك پايين/كوتك وسط/گروک/گش كندر/لوك پا/موزاک/تلمبه رضاميراني/گرمپگی/مزرعه دخترمرده/مزرعه لنگ اباد/ابگرمك/چراغ اباددميلك/کولقان/شعبه شركت نفت كهنوج/گش كندر/تلمبه احمدحيدري رشگورد/گردیالو/معدن كوه سرخ كرم/كوتك بالاشماره ۱/تلمبه احمدحيدري/روستاي شهيدکيوان ميرشکاري

← شهرها
كهنوج/ده كهان

بخش چاه مريد[ویرایش]


← دهستان چاه ريگان
پاکدوار / پودنان /باغ گلان/ بلور /بن گود/تلمبه مستضعفين چاه ريگان/پست توانير۲۳۰/چاه ريگان وزيري/چاه ريگان لوركها/چاه زيارت ۱/چاه گز/چاه مريد/دره رود/زرچين/سفيدمراد/گل كسورك/كناركج/موتور چاه غافل/تلمبه عشايري كرامت وشركا/پاي كوه سفيد/چاه زيارت ۲/تلمبه كريم وشركا/بن گودشماره ۲/چاه ريگان وزيري /حسين اباداميري/تلمبه عشايرسليماني

← دهستان حومه
ديوان مرادسفلي/ديوان مرادعليا/ سمسیلو / سندان /شب گري/ کلمرز / کواران /تاج اباد/کهورمیری/چاه حاجي/دوچاهی/ده حوت/سهروئيه/کهوراباد چاه چوپان/كهورابادچاه چوپان ۲/كهورابادسهرابي/اسپیتک/تاج اباد/تاج اباد/ده حوت /ده زرد/حوراب/شيخ ابادچاه حاجي/تلمبه عشايرمنظري توکلي

← شهرها
چاه مريدجعبه‌ابزار