کوره های خویس


شهرستان شوش استان خوزستانجعبه‌ابزار