کوهبنان


كوهبنان استان کرمان


بخش طغرل الجرد[ویرایش]


← دهستان طغرل الجرد
باغ پونه/باب ذکور/چهارچمزو/ده يزدي ها/اب نهروبالا/اب نهروپائين/باب بلوچي/درسادگی/بيدخواجه/چشمه پودنه اي/چشمه قلقلي/حجت اباد/خانمكان /جنت مكان //دراب/درچاه/درزرد/درزردالو/درزنگلان/ده کرو/درگاوان/ده احمدحاجي/ده اقاخان/دهنوبالا/رشك سفلي/رودشور/سبتک/سفیدار/عباس آباد/۲/باغ قدرت اباد/كريم اباد/گزگونو/گمسار/معدن گچ/نجف اباد/هزارگز/همت اباد/درسنجدو/دونگر/گودشیرو/لك شور/معدن ماسه شوئي/درپورسين/معدن هشوني/ده سيوبالا/ده سيوپائين/رومور/مزرعه حسين مظلوم/هشوني بالا/هشوني پائين/پابدانابالا/پابداناپائين/ده حسين/حسين ابادبالا/عيسي اباد/چمایی/در هفت كوه/اب ليشو/چشمه بالو/باب خوبان/معدن زغالسنگ/حوض خانه پنج/تلمبه پويندگان

← شهرها
كيانشهر

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان جور
دراب شكان/ ابکریک /ده احمداباد/استاج/افزار/اميراباد/ باب گسک /باب نزوان/باغ پهن/هورکي/باغ درولي/باغ سياه/باغ فكري/بندر/بیدبر/پاچینو /پاچينه /پوزه لخر/تره چی/تيتوبالا/گور/چشمه ده كرنگ/چشمه محمدي/حسين اباد/دراب/درتیتو/درجزمي/درچنار/درمورين۲/دره هود/دریاسو/دولت اباد//ده اقارضا/ده بابا/ده بالا/ده تقي/ده جوري/بستان/ده حاجي جبار/ده سيدها/ده شورسفلي/ده كرنگ/دهنوخان/دهنه دودر/رحمت اباد/رشيداباد/درزردو/زندگاني/زه گاوگيتري/ساوند/سلطان اباد/شورك سفلي/شورك عليا/شورك وسطي/شهراباد/شيخ/عباس اباد/فردوسيه/كاروانگاه/كتي شور/كموتر/کموخشک/گازكهن/گردوکج/گزمان/گنجشگان/ گنداب /گودتمورو/گودشور/ گیتری /مزرعه باقراباد/مزرعه ده غفار/معدن همكار/مقيم اباد/مهدي اباد/نجگوئيه/واسط/هادي اباد/همكار/ده شوراخوند/مرغداري قنبرتقي زاده/نديدگان/حسن اباد/مزرعه ماتلي/علي اباد/ده قطبي/دهنوقلندر/تيتوپائين/حسين اباد۲/همت ابادغياثي/حجت اباد/شريف ابادغياثي وسيدعباس توكلي/درمورين /پاسگاه شهيد صدر الدين/ده سالار/ده عباس اذر ائين/درزگون/محمداباد/ده علي نوري/ده علي/زمين هاي سد/چاه رمضان/پشت دام استاج/کلک سنجدوئيه/لک ميشان/چشمه سرد/سلماب/باب زنگوئيه کوچک/باب زنگوئيه بزرگ/چاه بنه/چاه ابراهيمي/چاه فکري/ده شيخ/ده خواجه/زعفرانيه

← دهستان خرمدشت
اسکابوییه/اسماعيل اباد/بيدان خواجه/جرجرو/چشمه خيري/حسين آباد۱/حسين آباد۲/خرم اباد/دارستان/دراب/ درخم / درندیو / درنکوئیه /ده بالا/ده شيب/ده عبدالرحيم/ده كنار/ده ميان/ده نوروز/دهنوحاجي اباد/دهنوده علي/دهنوكهن//رتک/رحمت اباد/زنگي اباد/ سبلوییه /سبلا//پسندوئيه/سيدباقر/شكراباد/ شوروئیه /فتح اباد/فيدكوئيه/قريه علي/كهن// گازروییه /گراكوييه/گزدون/مگسو/مهدي اباد/نظام اباد/يزدان اباد/يوسف اباد/گزدر/فكراباد/ده عباس مصيب/مرغداري شكراباد/چشمه غلام/تكنو/ هندگو /عبدل اباد/مزرعه كوه قلعه/شركت دامپرورئ مكا/حسن اباد/شهراباد/منصوراباد/مهدي ابادمرتضايي/ساردوئیه

← شهرها
كوهبنان/گور/قريه عليجعبه‌ابزار