کوهرنگ


کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری


بخش بازفت[ویرایش]


← دهستان بازفت بالا
اب دره / استربها / الگي سفلي / الگي عليا / انجرتون / ايمره / باغكاري / بردگپ / بزك اباد / تپاسفلي / تپاعليا / تركي / تشنوي / تنگ هوني / تيك / جيران / چشمه قاسم / دره باغ / دره بوران / دره سور / دره گاوميش / دره وزگا / دره هندو / دهناش / رباطك / گله سه گاو / شرمك / شرنگ دورنگ / شنگي / شيخ عالي / كسري / كيارس عليا / كيكاوس / گراب / موچان / مهدي اباد / هل گلابي / هل نصير / هوشوت / شهرك چبد / لبدعليا / لبدسفلي / دره بالا / كاركن عليا / كاركن سفلي / مزان / شوله / ابيكار / راكي / شهرك كوشكا / مور هره / مازه فرامرزي / سربيشه / شهرک رهبري / شهرك مازه سوخته

← دهستان بازفت پايين
سرتنگ / ارته / الورك / بادام شيرين / باغ چنار / تبرك سفلي / تبرك عليا / تلخه دان / تلورد / چاهك / چم عباسعلي / چم قلعه / چمن گلی / حرمو / حسين اباد / خياركار / دره مولا / دورك سفلي / دورك عليا / رباطكوه / سرتنگ بادام شيرين / سه جوي / سروه پايين / طارم / فريك / قلعه كشگي / کچوز / كول سرخ / گاوشير / گزستان / محموداباد / مورز / ميان دوهان عليا / مياندوهان سفلي / نازي / نالبندون / وزگا / وزگاگنگرستان / هردان / گنگرستان / قلعه تبرك / راهداري گردنه چري / بناب / ده بزرگ / ده کوچک / لا باريك

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان شوراب تنگزئ
چشمه رو / ابخره / ابكاسه / برافتاب راك / بنواستكي / تلخ دان / توف سفيد / تيشتردون بنواستكي / تيشتردون حموله / غلام اقا / چشمه دره / حاتم / حاجي اباد / حاجي مراد / ديمه / شهريارگرگانك / قلعه خونكار / قلعه سبزي / قلعه مرغ حموله / قيقاج / كوچك علي / گاوپيسه / موردراز / مهدي اباد۱ / نظراباد / علي اباد / اب باريك ۱ / احمداباد / چشمه چولك / خسرواباد / ده نوسفلي / ده نوعليا / سداول كوهرنگ / سددوم كوهرنگ / شيخ علي خان / فاني اباد / قاسم اباد / رضي اباد / قلعه تك / كوي شهيدبهشتي / گاوخفت / محمد اباد۱ / ملك اباد / ميانرودان۱ / نياكان / قلعه گوشگك / شهرک غلام اباد

← دهستان دشت زرين
مهدي اباد / نصيراباد / ابدال اباد / اسمي اباد / بخش اباد / غلام اباد / غلام شااباد / غلامرضااباد / چشمه چلي / چوبين رحمان / چهارموران / حمزه اباد / حميداباد / حيدراباد / حيدرابادميهه / خونكار / دره بيد / دره پير / زمان اباد / سرداراباد / سيدمراد / سيل گاه / صالح ابادزري / عليشاه اباد / فاضل اباد / قباداباد / قلعه اخوند / قلعه بختيار / قلعه سنگي / قلعه علي اباد / قلعه علي حسين سلجوقي / قلعه فريدون / قلعه مرغ / نعل اشكنان سفلي / نوروزعلي / قنبرسيني / تكثيربذردشت / زري / كيكاوس / دره گرم عليا / گردوسفلي / گردوعليا / مردخانه / مزرعه سيف اله / مزرعه محمدعلي / مصطفي اباد / موسيري / موسي اباد / ميهه / نادراباد / نعل اشكنان عليا / ابوالقاسم اباد / اميراباد / عباسعلي اباد / دره گرم سفلي / چل اباد / شهرك ميهه / شهرك صنعتي دشت زرين / دامدارئ شجاعي / قريب اباد / کارگاه تونل سوم

← دهستان ميان كوه موگوئي
بیراهگان / تلو / چين / خويه / دره زرگه / زرك / سراقاسيد / سرصالح كوتاه / سوه / لاوه / روستا / دره توت / پاتاگاه / اي ناز / بي آبه / پیر عالی

← شهرها
چلگرد

بخش دوآب صمصامي[ویرایش]


← دهستان دوآب
افسراباد / اميراباد / باغ الگي / بهمن اباد / تيرك احمداباد / جمال اباد / چري / دره بيد / دزك سفلي / دزك عليا / ده گه شامنصوري / رزگه / ريزك روزعلي / زمنك / سياوش ابادچندار / سياوش ابادعلي خان / سيف اباد / سيف ابادالهيار / صفااباد / صمصامي / فخراباد / فرخ اباد / كريم اباد / كوفي / گل سرخ / مالك اباد / ولي اباد / دزك سرچشمه / سياوش ابادگردو / دم تنگ / حاجي اباد

← دهستان شهرياري
بردگپ / بيدامين / پاچه گاو / پرجفت / چم اباد / چغاخرگوش / چگاله / حاجي جليل / دره اشگفت / دوروزن اباد / ذكرا / ذوذو / شاه عبدالعظيم / شهرياري / علي نقي اباد / قدرت اباد / كلگيان / كلونچي / كوچري / گشدل / گل اباد / گيلاس / محمداباد / ملک اباد۱ / موردل / هربكول / ياوراباد / درك اباد / مهدي اباد / لاغرك / گردو / چشمه استهل / جوب سرد / نصيراباد / ماربرجعبه‌ابزار