کپک خاکستری پیاز


بیماری خاکستری پیاز یکی از خطرناکترین بیماریهای پیاز میباشد که در اکثر نقاط جهان، چه در مزرعه و یا در موقع برداشت و حمل و نقل و چه در انبار به پیاز و سیر حمله کرده و خسارت میرساند.جعبه‌ابزار