گته ده


طالقان استان البرز
روستای گته ده، در بخش بالا طالقان ، در ۲۹۰۰۰ گزی شرق شھرک، سر راه عمومی و مالرو طالقان به شاه پل واقع است. مصالح بکار رفته در منازل این روستا ملاط گل سنگ است که از بیرون نمای خشک چین دارد. اغلب منزل قدیمی این روستا تخریب شده و به جای آن ھا خانه ھای جدید ساخته شده است. در مرکز روستا دوخانه مخروبه از خانه ھای اعیانی دوره قاجار واقع است. از میان بناھای قدیمی سفال ھای نخودی و قرمز و نقش استامپی و زیر لعاب کشف شده است. در ۲۰۰ متری غرب روستا گورستان با سنگ قبرھای متعدد دیده می شود که برخی مربوط به دوران اسلامی و برخی نیز مربوط به دوره قبل از اسلام است.
حداقل پنج سنگ قبر متعلق به دوره صفویه نیز با تاریخ ھای متفاوت دیده می شود که یکی از آن ھا متعلق به سال ۱۰۷۵ ه.ق است . با توجه به سفال ھای کشف شده، می توان قدمت قبرستان را دوران تاریخی و اسلامی تخمین زد.جعبه‌ابزار