گلوجه خالصه


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار