زنان روستایی


حجم فعالیت بانوان در روستاها
زنان روستایی در ایران علاوه بر مشارکت در بخش کشاورزی و صنایع روستایی ، در بخش خدمات روستایی نیز از گذشته نقش فعال و چشمگیری داشته اند. تقسیم کار همیشه طوری انجام شده که بیشترین وظایف خدماتی بر دوش زنان بوده است. ارزش کار زنان در روستاها نه تنها از کار خدماتی مردان کمتر نیست، بلکه در بسیاری از موارد بیشتر است.زیرا انجام کار کشاورزی و دامپروری وابسته به آماده شدن شرایط زندگی به دست زنان روستایی است. کار زنان روستایی سخت تر از کارهای خدمات زن شهری است. در کارهای خدماتی زن شهری(چه در خانه و چه در خارج خانه) در مقایسه با زنان روستایی از وسایلی استفاده می کنند که زحمت کار آنها را کمتر می کند.
طول زمان کاری زنان روستایی بین ۱۵ تا ۱۶ ساعت است، کارشان نیز یکنواخت تر از زنان شهری است(نیک خلق ۱۳۷۹) و در نتیجه خستگی بیشتری را به همراه می آورد.{آمار جمعیت فعال و شاغل و بیکار زنان در مقایسه با مردان، سطح سواد و ….}
تحقیقات مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی حاکی است که زنان در استان هایی مانند بوشهر و هرمزگان ۵۰ درصد نیروی کاشت، ۶۰ درصد نیروی داشت و ۶۵ درصد نیروی برداشت را تامین می کنند. همچنین زنان در دامداری نیز نقش اصلی را ایفا می کنند. به طوری که حدود ۵۰ درصد نیروی کار دامداری در گیلان و مازندران و ۶۳ درصد نیروی کار مراقبت از دامها به عهده زنان است. همچنین جمع بندی این یافته ها نشان می دهد، که زنان حداقل ۵۰ درصد و در برخی موارد ۷۰ درصد نیروی کار کشاورزی را تامین می کنند. این در حالی است که آمارهای اشتغال در بخش کشاورزی درصد کمی از اشتغال در این بخش را به زنان نسبت می دهد که یکی از دلایل مهم آن می تواند نوع تعریف شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران باشد.
از نظر مرکز آمار ایران (کار فعالیتی است که برای کسب درآمد صورت گرفته باشد) که این تعریف موجب نادیده گرفته شدن سهم زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی خانواده و ارزش افزوده بخش و حذف تاثیر ارزش کارآنها در محاسبات ملی شده است و نمی توان آنرا به عنوان مصداقی جهت انکار نقش تعیین کننده زنان در تولید روستایی محسوب نمود.


زنان روستایی و محرومیت[ویرایش]

زنان روستایی با وجود نقش بسیار مهمی که در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارند، در طول زندگی یکی از محرومترین اقشار، در دسترسی به منابع و بهره گیری از فرصتهای توسعه بوده اند. زنان به شدت نیازمند آموزش اصول و فنون حرفه ای و انواع آگاهیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. بنابراین ضروری است برای بهبود و ارتقای کمی و کیفی کار، افزایش توانمدیها و رفع محرومیتهای آنان و با توجه به پیشرفت های جدید، اطلاعات لازم به آنها ارائه شود تا از این طریق بتوانند تواناییهای لازم برای بهبود وضعیت زندگی، رفاه و آسایش خود و خانواده شان را کسب کنند.

اهمیت آموزش زنان روستایی در ایران[ویرایش]

کارآمدترین عناصرکلیدی در هر روستا، زنان هستند که عهده دار امر تولید می باشند. در روستا در نقاطی که کار هست، زن روستایی هم حضور دارد(وثوقی،۱۳۷۷). وضعیت نه چندان مطلوب زنان روستایی در ایران ، زائیده ی عدم شناخت کافی از زن و جایگاه او در جامعه و نیازهای گوناگون وی با توجه به وظایفی است که عهده دار است و در سالیان گذشته، عدم توجه به آموزش های غیر رسمی برای زنان روستایی با توجه به نقش مهمی که در انجام فعالیت های کشاورزی دارند، نتایج زیانباری به همراه داشته است.
به خوبی آشکار است که زن روستایی با توجه به ابعاد فعالیت آن که شامل وظایف خانوادگی و تولیدی است، پرکارترین و فعال ترین عضو جامعه روستایی است ک…..نظریه نقش ویژه ایشان در تولید کشاورزی، ضرورت آموزش وی در این زمینه را غیر قابل انکار می کند.
همچنین می بایست این نکته را مد نظر قرار داد که به دلیل ساختار فرهنگی- اجتماعی روستاهای اکثر مناطق ایران، استفاده از خواهران مورج و کارشناسان جهت برقراری و تسهیل ارتباط با زنان روستایی اجتناب ناپذیر است.
در بخش ترویج نیز با وجود اینکه زنان تشکیل دهنده ی بخش اعظمی از نیروی کار در بخش کشاورزی هستند، اما همچنان این گروه عظیم پایین ترین میزان بهره مندی از برنامه های ترویجی و مشارکت گروهی و اجتماعی که البته نقش عمده ای هم در پیشبرد اهداف تولیدی و توسعه ای دارد به کار خود ادامه می دهند.
در برنامه ریزی های جهادگران عرصه کشاورزی با توجه به موارد گفته شده، اولویت بندی ها به شرح ذیل می باشد:
- تاکید بر حضور خواهران متخصص کشاورزی در راستای برقراری ارتباط مطلوبتر با زنان روستایی و افزایش بهره ورب مباحث آموزشی
- تاکید بر نقش زنان روستایی در فرآیند تولید کشاورزی و سعی در افزایش توجه عموم جامعه به موقعیت زن در جوامع روستایی از طریق خدمات اطلاع رسانی و آموزش روستاییان
- فراهم کردن شرایط لازم جهت پذیرش روشهای نوین تولیدی و آموزش فناوری مناسب و حمایت از زنان کارآفرین و تولید کننده
- تلاش در جهت گسترش آموزشهای غیررسمی در جهت بهبود مهارتها و افزایش تخصصها برای ایجاد کاهش در میزان ضایعات، افزایش بهره وری و… از طریق کلاس های آموزشی و بوسیله مروجان

منابع[ویرایش]

اردوهای جهادی استان تهران    جعبه‌ابزار