شاخص های مدیریت جهادی


بطور خلاصه مي‌توان ويژگي هايي كه به عنوان مظاهري از فرهنگ و مديريت جهادي به شمار مي‌آيند به شرح زير عنوان نمود :


مظاهري از فرهنگ و مديريت جهادي[ویرایش]

کار برای خدا (قیام لله)
خود جوششی
اصلاح و سازندگی نیروی انساني
ولايت مداری
فرهیختگی از میان مردم
مقبوليت درون سازماني
دین مداری
زندگی همسطح مردم
مقبوليت اجتماعی
خدا ترسي
سخن گفتن به زبان مردم
اولویت منافع ملی و عمومی بر فردی
وقف خدمت شدن
باورسازی کار مردم برای مردم
اتخاذ تصمیم در جای مناسب
وقف حفظ ارزشها شدن
انسان محوري بودن فعالیتها
روحیه خدمتگذاری
بي ادعايي
شور و مشورت در تمشيت امور
حساس به استفاده درست از بیت المال
کم حرفی و پرکاری
جذب ، حفظ و اتکا بر كارآيي نيروها
وجدان کاری بالا
خودباوری
وسعت دامنه گذشت و ایثار
روحیه ایثارگری و فداکاری
دلسوزی
تنها توجه به استقرار پايه هاي اسلام ناب محمدي
نگاه صرفه جویانه در اجرای پروژه ها
پاک دستی و پاکدامنی
سازندگان پرشور و نشاط اسلامی
غلبه انگیزه معنوی بر مادی
خدمتگذار
تطابق زمانی و مکانی فعالیتها
تعهد و وفاداری به جهاد و اشتياق به خدمت
خلوص نيت (اخلاص در عمل)
دانش محوری
خدمت داوطلبانه (پيشقدم در حل مشکلات)
تبدیل من میدانم به ما میدانیم
تحرک ، پویش ، جوشش و کوشش
عمل گرایی
تبدیل من میتوانم به ما میتوانیم
شناخت‌ها و باورها
توجه به رضایت مردم
الگوی کار با مردم و برای مردم
ارزشها و گرایش‌ها
همراستايي فرهنگی ارزشی، اقتصاديي، سیاسی و اجتماعی
کار محور
رفتارها و كردارها
فعالیتهای اثربخشی
تفکر محور
نظام ارزشی
خدامحوری
کار تفکر محور
خوداگاهی
عدالت خواهی
پشتکار
خودنظمی
جهاد با نفس
کار عاشقانه
انگیزش
مردمداری
صدق گفتار و امانتداری
همدلی
وجدان کاری
خدمت عاشقانه به اسلام
توانمندی
عدم باندبازی و سیاسی بازي
ارزشمدار – ارزشگرا
آرمان خواهی
کارآمدی
مصداق همت مضاعف کار مضاعف
اعتماد اجتماعی
خدمت به روستاها
شجاع کارساز
سازماندهی غیرمتمرکز
توجه خاص به محرومیت زدایی و فقرزدایی
شهامت
مدیریت مشارکتی
توجه به اصل وحدت و همدلی و همکاری
جهاد اصغر مبتني بر جهاد اکبر
کمک به محرومان
پدید آورنده جهاد فرهنگی
استکبار زدایی و طاغوت شكني
آرمان گرایی
اصلاح سازی مردم
دگر محور نه خود محوری
حمایت محوری ضعفا از بعد مادي و معنوی
جوشش و تحرک ذاتي و نشاط
اصلاح و عمران اراضی

منبع[ویرایش]

سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، ۱۳۸۹جعبه‌ابزار