1


آنگونه که اهالی نقل می کنند ، یکی از اهالی روستای کوه زر روستاهای جنوبی دامغان که سابقا مراوده و تعامل بیشتری با سطوه داشته است     برای خرید پنبه به سطوه می آید و ۲ من پنبه تهیه می کند و رهسپار روستای خود می شود . مسیر سطوه به کوه زر مسیری سربالایی است . از این رو بر اثر خستگی و صعوبت مسیر ، گمان می کند که پنبه ای که خریده بیش از ۲ من است . هر چقدر که بیشتر می رود ، پنبه در نظرش سنگین تر می نماید . تا اینکه یقین حاصل می کند که فروشنده را فریب داده و ۴ من پنبه گرفته است . وقتی به کوه زر می رسد و پنبه ها را وزن می کند ، می فهمد که وزن واقعی پنبه از ۲ من هم ۵ سیر کمتر است .جعبه‌ابزار