گناباد


فهرست روستاهای شهرستان گناباد استان خراسان رضوی


بخش مرکزی[ویرایش]


← دهستان پس کلوت
رحمت اباد/كلاته خان/اروک/اسوجدید/بندشيراز/نوده پشتك /نوده پشنگ/بندعلي شفيع/تپه اروك/توكل اباد/جعفراباد/چاه اهني سفلي / چاه اهني پائين/چاه اهني عليا/ چاه اهني بالا/چاه اهني وسطي / چاه اهني ميان/چاه بلوچي/ نوده پشتك /نوده پشنگ/چاه بندكاظم/چاه پاین/چاه تيزو/چاه جهادسازندگي/چاه دركم /نوده پشتك /نوده پشنگ/چاه دولتي جنگلباني /نوده پشتك /نوده پش/چاه زينه/چاه سرخ/چاه علي يوسف/چاه كربلائي محمدتقي /نوده پشتك /نوده پش/چاه كلاهدوزي/چاه گزعليا/چاه گزوسطي/چاه مستي/چاه ميغوني بالا/چاه ميغوني پائين/چاه نمك/چاه نو/چاه نيمه عميق عبادي/چاه هنگام/چشمه پيش چنگ/چشمه سرگدار/چشمه شب / نوده پشتک / نوده پشنگ/چشمه شورک /نوده پشتك /نوده پشنگ/چشمه فريزو/نوده پشتك /نوده پشنگ/چشمه لارخان/حاجي اباد/حسين اباد/حصار/حوض زرگر/حوض كربلائي خديجه/حوض كربلائي محمد/حوض كربلائي محمد/دوحوض/روشناوند/زين اباد/سراجوي سفلي/سراجوي عليا/سراجوي ميان/سلطانیه/سنجری/سياه دره سفلي / سياه دره پائين/سياه دره بالا / سياه دره عليا/سياه دره ميان / سياه دره وسطي/شورچاه/شورچاه/علي اباد/قسطني /نوده پشتك /نوده پشنگ/قنات/كلاته بالا/كلاته بي بو/كلاته جونگي/كلاته شير/كلاته علي نور/كلاته كوره/كلاته كوه/كلاته گز/كلاته محمد/كلاته مزار/كلاته ميان/كوثر/گل اقا/گل اقچه/لاري سفلي/لاري عليا/محسن اباد/نوده پشتك /نوده پشنگ/نقر/نوده پشتك /نوده پشنگ/نهد/نهند/نوده پشتك /نوده پشنگ/همتيه بالا/همتيه پائين/الحبیب/برقیو/برگزبالا/برگزپائين/چاه زنبور/چاه شيرين/حوض سرخ/علي اباد/قلعه حاجي رضا/يكه ريگ/حوض حاجي عباسي/چاه بازلي/چاه قلعه حسن/حوض حاج اسحاق /نوده پشتك /نوده پشنگ/چشمه عباس/حوض كولفار/معدن شتران/چاه حاجي شكاري/عباس حسنك/تپه حمام/حوض گلوريگ/قلعه زيارت/كلاته استاعبدل/حوض كره زار/حوض حاجي/عباديه جديد/اسماعيل اباد
حاجي اخوند
خانه يوسف
سمعلی
حوض بندغرفه
بیمرغ
معدن اسو
گيسورنوسازي
حوض نصف راه
شوراب نوسازي
پادگان قدس گناباد/پادگان خاتم الانبي
چاه شرب بيمرغ
چاه فيضي /نوده پشتك /نوده پشنگ
حوض دهنه
صالح اباد
چاه اسفوني
چشمه شيرين
چاه سروری
مزرعه استانقدس
حوض سنگي
معدن خرابه
بندسخت

← دهستان حومه
چاه شرب بيدخت / چاه اب شرب بيد
چاه مشاع مقيم اباد
چاه شرب گناباد
سيداباد
شركت اجرفشاري خارا
كوره اجرفشارئ قائم /كوره هفمان اجرئ
كوره هفمان مصطفوي
ميراباد
نوده گناباد
چاه شرب روشناوند
بهاباد
بهشت قاسم
چاه حکمت
چاه رجب پور
چاه روغنی
چاه عابدي پور
چاه عليزاده
چاهک
حوض حسن بيك
رهن
ریاب
سيدمراد
قنبراباد
مرغداري عبدي
ايستگاه تلويزيوني حسن ترك
باغ اسيا
بیلند / بیلوند /
چاه ضيائي
چاه طاقي
چاه شماره ۵ماركوهك / چاه مشاع/
چاه مشاع شماره دوماركوهك عبدي
چاه مشاع شماره سه ماركوهك
چاه مشاع شماره ۱ماركوهك صفرئ
حسين اباد
خيبري
دولوئی
ديزاباد
سمویی
شركت اجرفشاري اتحادمند
شمس اباد
عزيزاباد
قوژد
كلاته قهرماني
کلاته کلوخ
كلاته مسگرا
کلاته نو
کلاته نیکخواه
مارکوهک
مند
حسين اباد
بندشریعت
مالاب
كل حوض باقري
حوض قربان
چاه تهان
چاه صابري/حوض خاكي/حوض اشوري/پرورش ماهي واردك گناباد/گاوداري محمداخلاقي/گاوداري چاه شمس ابادي/چاه اكبرپل شكسته/چاه اب شرب بيدخت/ حوض سقا /حوض خوش/حوض نو/حوض سركلات/حوض قدير/حوض سفيد/حوض بادگيردار/حوض قائن/حوض الخوي/حوض بندبالا/ حوض کلهور /چاه امين/حوض ميرسيدو/كوره اجرفشاري هفمان/حوض حاجي محمدعبدالهي/مسجدديزوق/چاه حكمت/چاه شرب گناباد/ چاه بنیلی /حوض كربلائي تقي/حوض كلمه/عباس اباد/چاه حاج غلام رضا/چاه دوستدار/چاه عربنژاد/چاه سهراب معيني زاده /چاه صفريان/شهرك صنعتي گناباد/منبع قير جهادسازندگي/كارخانه اسفالت شهرداري بيدخت/مرغدارئ رضائي/مرغدارئ علي عبدئ/مرغدارئ فاني/مرغدارئ غلاميان/مجتمع كشت وصنعت سالاريه/مرغدارئ نمازئ/مرغدارئ مجيد

← شهرها
بيدخت/گناباد/بيلند /بيلوند/روشناوند/نوده پشتك / نوده پشنگ / بهاباد /قنبراباد/باغ اسيا/ دولوئی /قوژد/مند/گیسور نوسازي

بخش كاخك[ویرایش]


← دهستان زيبد
چاه انصاري /چاه برادران اميدفر/ چهاردانگ / خوش منزل / حوض بیگی / حوض روچی /بغوزی/بیهود/چشمه شور/خاتومه/درصوفه/رضویه/رقاصان / گوهردشت/زیبد/زیرجان/سراسياب/سقي/سنو/كلاته شهاب/شيرازاباد/عباس اباد/روچی/فودنجان/ کم چنار /کلات/كلاته سيدعلي/كلاته علي اباد/گنبتوک/محمداباد لب رود/موسیرز/نوده ميرمحراب/ورورک/هراونج/كلاته ني انبه /كلاته ني غيبي/رستوران نسيم/حوض قنبر/حوض رجب/

← دهستان کاخک
اسپور/چاه چيلدار/ چاه سرخ / چاه غیاث /رودگز/سنگ سوراخ/فخراباد/ کبوترکوه /كلاته احمدي/كلاته اهن/ کلاته پاسوخته / كلاته سرج/كلاته پرچمي/كلاته تك لك/كلاته حجي محمد (كلاته حاج محمد)/كلاته رمضاني/كلاته رهبر/كلاته شمشيركش/كلاته كراويه/كلاته محمدرجبعلي/كلان سفلي/كلان عليا/چکو/سنجتک/فخ / فخت/كلاته ميزاتقي/محمداباد/ابراهيم اباد/اغوک/استاد/اسماعيل اباد/اقضی/ امرشکچه /امرشک/ایدو/ایرانی/ایوب/باقراباد/باقراباد/كلاته سنگي/بخت ابادبالا/بخت ابادپائين/برجوک/بلوچی/بنفش/بهزاب بالا/پاي گدار/پچک/پرویز/ترنج بالا/ترنج پائين/ تک بنستان /تك پهن/تك چاه/تك درغنج/تك ميدان/ تک همنه /تکزو/جونك بالا/جونك پائين/چرك اباد/چرك ابادكهنه/چشمه سفيد/چشمه قلي/چشمه نصير/حاجي ابادبالا/حاجي ابادپائين/حسن ابادجنگور/حسين اباد/حوض غلامان/ حوض سرخ /خانیک/ خلیلی /خون اباد/حسين اباد/درغنج/دوغ اباد/دهنو/دیسفان/رحمت اباد/رزگ/رضوسفلي/رمکن/زقیچ/زقيچ عليا/زو/صالح اباد/زیروک/سارنگ سفلي/سنگنج/سنجدبالا/سنجدپائين/سنگي در/سياه سنگ/شاهراه/ششک/شمس اباد/شوراباد/ظهري سفلي/ظهري عليا/ظهري وسطي/عليرضا/علي منصوري/قلعه سفيدسفلي/قلعه سفيدعليا/كافه صالح اباد/كج اباد/کرشک/کسک/كلاته احمددرزي/كلاته انگي/كلاته پريشان/كلاته حاجي/كلاته شمس/كلاته شيخي/ کلاته صالح /کلاته عامر/كلاته علي اصغر/كلاته پائ ارگ/كلاته قربان/كلاته ملكزاده/كلاته ملا/كلاته ملامحسن/ کلاته نجف / علی قلی خونی /کلاته نو/كلاته ولي/كندل سفلي/كندل وسطي/كوه قلعه سفلي/كوه قلعه عليا/گل اباد/گلزار/گیلو/مغاث/محمداباد/كلاته حاجي احمد/محمدابادسفلي / محمدابادپائين/محمدابادصابري/مهي ابادبالا/مهي ابادپائين/مرغش/ملش/ملااباد/مهاباد سفلي / مهابادپائين/مهابادعليا/ مهاباد بالا/مهابادوسطي/میمند/نجم اباد/همت اباد/قصب اباد/همت اباد/كلاته اصغر كوهنشين/حوض جنگور/معدن سنگ/حوض عقلبند/حوض داشخانه/حوض برجوق/سدخاكي/نهجزپائین/معدن خاك نسوز /معذن حفرزغال چوب/كلاته زيراوند/بنداهو/كندل عليا/تك بخشي/حوض درخت بنه/كارخانه اسفالت شهرداري كاخك/معدن سنگ آهك برجوك/مرغدارئ بسكابادئ/شركت ابيارئ عابدكاخك/شركت توليدئ ابميوه فرحنوش بهار/شركت سپيده كوير(فراورئ شير)/معدن سنگ

← شهرها
كاخك/سنوجعبه‌ابزار